Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

12 lutego 2018 r.

Komunikaty techniczne

Od 28 lutego będziemy wymagać 1% aktywnych ofert z nowym opisem / As of February 28 1% of sellers’ active offers with new description template is required

Od 28 lutego będziemy wymagać, by sprzedawca miał co najmniej 1% aktywnych ofert z nowym opisem:

 • jeśli spełnia to wymaganie - może wystawić nową ofertę wykorzystując stary opis
 • jeśli nie spełnia tego wymagania - będzie mógł wystawić nową ofertę tylko z nowym opisem. Jeśli spróbuję wystawić ofertę z starym opisem otrzyma komunikat błędu:

  ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED
  Nie podano nowego opisu przedmiotu (FID 341). Aby móc wystawiać oferty ze starym opisem, 1% twoich aktywnych ofert musi posiadać nowy opis przedmiotu. Aktualnie 0,1% twoich ofert ma nowy opis przedmiotu. Więcej informacji na temat nowych zasad dla ofert znajdziesz na stronie https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/kategoria/standaryzowany-opis. doNewAuctionExt - new description is temporarily required

API korzysta z osobnego mechanizmu automatycznego wznawiania. Ograniczenie procentowe będzie dotyczyło ofert, które sprzedawca ustawił do automatycznego wznowienia metodami doSellSomeAgain i doSellSomeAgainInShop.

Więcej informacji:As of February 28, offers listed using a new description template must constitute at least 1% of sellers’ active offers:

 • if this particular requirement is met – sellers can list new offers using an old description template
 • if this particular requirement is not met – sellers can list new offers using the new description template. Listing an offer using the old description template will result in the following error message:

  ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED
  doNewAuctionExt - new description is temporarily required

API uses a separate automatic relisting mechanism. The percentage-related restriction mentioned above will apply to automatically resisting offers (methods doSellSomeAgain and doSellSomeAgainInShop).

For more information please visit:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 lutego 2018 r.

Komunikaty techniczne

Zaktualizowaliśmy metodę doSellSomeAgain / Update of doSellSomeAgain

Od dziś metoda doSellSomeAgain obsługuje dodatkowe wartości, dzięki którym wystawisz oferty do wyczerpania przedmiotów.

W doSellSomeAgain, w polu sellAuctionDuration możesz przekazać wartości:

 • 0, 99 - dzięki temu wystawisz ofertę do wyczerpania przedmiotów, w formacie Kup Teraz.

Update of doSellSomeAgain

As of today, doSellSomeAgain will support additional values that allow sellers to list offers of “until all items are sold out” type.

You can provide in the field sellAuctionDuration of doSellSomeAgain following values:

 • 0, 99. In effect an offer “until all items are sold” is listed i Buy it now mode.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

18 stycznia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Udostępniamy zasoby do zarządzania kontaktami/We offer resources to manage contacts

Niedawno udostępniliśmy ogłoszenia w Allegro, dlatego teraz udostępniamy wam zasoby, które pozwolą zarządzać kontaktami w REST API.

Jeśli wystawiasz lub edytujesz ofertę możesz dodać możesz podawać różne dane kontaktowe w wybranych ogłoszeniach.

Jeśli dodasz dane kontaktowe to - w miejscu, w którym w pozostałych ofertach wyświetla się "Kup Teraz" - wyświetlimy przycisk, który pozwoli odsłonić ten kontakt. Wyświetlimy maksymalnie 2 telefony i maksymalnie 1 e-mail.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule. Zaktualizowaliśmy także poradnik w Webapi
Recently, we have introduced classified ads. Now, we offer you resources that will help you manage contacts in REST API.

When you list or edit a classified ad, you can add multiple contact details.

After adding contact details, “Buy it now” will be replaced with a button for disclosing contact details. We can display up to two phone numbers and one e-mail address.

More information in this regard can be found here. Our Webapi guide has been updated too.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

15 grudnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zaktualizowaliśmy nasz poradnik - Jak monitorować sprzedaż/Monitor your sales has been updated.

Zaktualizowaliśmy nasz poradnik - Jak monitorować sprzedaż. Dodaliśmy w nim nowe informacje jak pobierać dane o cenach.

Pamiętaj! Jeśli korzystasz z naszych dzienników zdarzeń - doGetSiteJournalDeals nie pobieraj ceny dla deala z oferty.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku

Monitor your sales has been updated. Now you can also find there information on how to retrieve price data.

Note! If you use one of our event logs – doGetSiteJournalDeals do not retrieve price of a transaction made within an offer.

For detailed information, click here

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 grudnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Parametr Stan - zmieniamy metodę doGetItemsList / Condition parameter - changes in doGetItemsList method

Pisaliśmy wcześniej, że wprowadzamy różne wartości parametru Stan, które zależą od wybranej kategorii.

Z racji tego, jak rozwijamy parametr Stan, zmieniamy filtry dynamiczne w metodzie doGetItemsList:
 • FilterId = condition obsługuje tylko wartości Nowe i Używane - otrzymasz dla nich poprawne wyniki. Zostawiamy go, by zapewnić kompatybilność wsteczną w tej metodzie.
 • Korzystaj z filterId = 11323 (filterName = stan). W nim możesz używać nowych wartości, parametru, które zależą od kategorii.
  • Jest dostępny, nawet gdy nie filtrujesz wyników wg kategorii
  • Ważne! Gdy sprawdzasz, jakie wartości filterId = 11323 są dostępne, zwrócimy tylko te, które występują w wynikach aktualnego wyszukiwania. Np. sprawdzasz dostępne filtry dla kategorii Zabawki (ID = 11818). W żadnej ofercie nie występuje wartość parametru stan Uszkodzony. Efekt - wartość Uszkodzony nie będzie dostępna jako filtr dla parametru Stan.


As we mentioned before, we introduced different values of parameters dependent on a category.

Due to improvement of the Condition parameter, we have changed doGetItemList method.
 • FilterId = condition works properly for New and Used values only. It is still available to ensure backward compatibility for this method.
 • You should use filterId = 11323. This filterID handles new Condition parameter values.
  • It is available even without the category filter
  • Important! When you check the values for filterId = 11323, we return only those values which occurs in search results. For example, if there are no offers with value damaged for condition parametr, such value is not returned in available filter list for filterId = 11323.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowy tutorial - “Jak zarządzać warunkami ofert przez WebAPI i REST API” / New tutorial - “Managing offers terms via WebAPI and REST API”


Opublikowaliśmy nowy tutorial. W poradniku opisujemy jak możesz zarządzać warunkami ofert przez WebAPI i REST API w Allegro.pl.We published a new tutorial. It will help you manage offer terms via WebAPI and REST API in Allegro.pl.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

23 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowy tutorial - 'Jak zarządzać ogłoszeniami przez WebAPI' / New tutorial - 'Managing classified ads via WebAPI'


Opublikowaliśmy nowy tutorial dla użytkowników Allegro WebAPI. W poradniku opisujemy jak możesz zarządzać ogłoszeniami przez WebAPI.We have published a new tutorial for Allegro WebAPI users. It will help you manage classified ads via WebAPI.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Od 28.11. - nowe zasady dla ofert obowiązują już konta zwykłe / As of November 28th - new offer description is mandatory for standard accounts

Od wtorku 28.11. nowe oferty, które tworzą sprzedawcy na kontach zwykłych muszą być zgodne z nowymi zasadami. Jeśli spróbują wystawić ofertę bez nowego opisu (FID 341) - zwrócimy komunikat błędu.

Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii. Nowy opis oferty - fid: 341.
ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET

W istniejących ofertach nie wymagamy nowego opisu - można je bez przeszkód edytować i aktualizować.

Tutaj znajdziesz artykuł, w którym opisujemy jak wystawić ofertę zgodną z nowymi zasadami.As of November 28th, new offer description is going to be mandatory in new offers created by standard (non company) accounts. If such seller tries to list an offer without new description (FID 341), we will return an error:

Required parameter is missing. New offer description - fid: 341. ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET

New offer description is not going to be required in existing offers - you will be able to change and update them without any restrictions.

Here you will find an article, which describes how to list an offer adjusted to the new rules.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w metodach do szablonów / Changes in template methods

[07.12 Aktualizacja]

Zmianę wprowadzimy na początku 2018 r.
________________________________________________________________________________________________
9 listopada wprowadzimy zmiany w Allegro WebAPI

Usuniemy metody:

2. W metodzie doNewAuctionExt będziemy ignorować pola.

 • itemTemplateId
 • itemTemplateCreate


[07.12 Update]

We will introduce a change at the beginning of 2018.
______________________________________________________________________________________________


At November 9 we will introduce changes in Allegro WebAPI tamplates 


We will remove following methods from our WebAPI:

2. In method doNewAuctionExt we will ignore follwing fields.

 • itemTemplateId
 • itemTemplateCreate

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

2 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Parametr Stan - zmieniamy metody doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo / Condition parameter - changes in doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo methods

Pisaliśmy wcześniej, że zamierzamy wprowadzać różne wartości parametru Stan, które będą zależeć od wybranej kategorii. W zeszłym tygodniu do w kategorii Zabawki dodaliśmy wartości parametru Stan:
- uszkodzony
- po zwrocie
- niepełny komplet
- powystawowy,
które nie są dostępne w innych kategoriach. Wkrótce wprowadzimy zmiany w kolejnych kategoriach.

Z racji tego, jak rozwijamy parametr Stan, zmieniamy odpowiednio metody doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo. Pole itIsNewUsed oznaczamy jako zdezaktualizowane. Zwraca 0 dla innych wartości parametru niż nowy lub używany. Poprawną wartość parametru Stan otrzymasz w strukturze:
 • itemAttribList w metodzie doShowItemInfoExt
 • itemAttribs w metodzie doGetItemsInfo.As we mentioned before, we are planning to introduce different values of parameters dependent on a category. Last week we added new values to the Condition parameter in Toys category:
- damaged
- after the return
- incomplete set
- ex-display
which are not available in other categories. Soon new values of Condition parameter will be implemented in other categories.

Due to improvement of the Condition parameter, we have changed doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo methods. Field itIsNewUsed is deprecated. Returns 0 if condition is set to different values than new or used. You can find the correct value of Condition parameter in
 • Item-attrib-list array in doShowItemInfoExt method
 • item-attribs array in doGetItemsInfo method.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi