Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

24 grudnia 2012 r.

Changelog

Rozbudowa doGetMyIncomingPayments i usunięcie jednej z opcji promowania

Data wdrożenia: 8 stycznia 2013 r.

Informujemy, że za około dwa tygodnie metoda doGetMyIncomingPayments wzbogaci się o nowe pole w danych zwracanych:

14. pay-trans-main-id | int
      Identyfikator transakcji głównej (dla dopłat); 0 jeśli sprawdzana transakcja nie jest dopłatą).

Tego samego dnia, z powodu usunięcia tej opcji w serwisie Allegro.pl, z metody doNewAuctionExt zniknie możliwość wystawiania ofert z opcją promowania na stronie głównej Allegro.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 grudnia 2012 r.

Changelog

Nowe metody do obsługi zakładek Mojego Allegro!

Data wdrożenia: 17 grudnia 2012 r.
Z przyjemnością informujemy, że udostępniliśmy do użytku dziewięć nowych metod odzwierciedlających działanie poszczególnych zakładek Mojego Allegro. Są one czytelniejsze, bogatsze i bardziej przyjazne niż udostępniana do tej pory metoda doMyAccount2. Opisywane metody nie tylko w pełni zastępują jej funkcjonalność, ale także udostępniają szereg nowych możliwości np. filtrowanie, sortowanie czy też wyszukiwanie po nazwie.

Lista nowych metod:

W związku z udostępnieniem tych metod, za kilka miesięcy zostaną usunięte metody doMyAccount2 oraz doMyAccountItemsCount. Oczywiście poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem o dokładnej dacie usunięcia tych metod, jednak już teraz zachęcamy do przechodzenia w Państwa aplikacjach na nowe, lepsze metody.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

31 października 2012 r.

Changelog

Zmiany w działaniu metod doGetMy(Incoming)Payments

Data wdrożenia: 6 listopada 2012 r.
W przyszłym tygodniu wykonamy kilka zmian i poprawek w metodach doGetMyPayments oraz doGetMyIncomingPayments. Większość służy uspójnieniu działania metody z jej opisem w dokumentacji oraz z analogicznym mechanizmem działającym na WWW (w ramach zakładek Mojego Allegro):

  1. Ograniczymy okres dla którego możliwe będzie pobieranie transakcji - do 90 dni (do tej pory możliwe było pobieranie transakcji z dowolnego okresu z przedziału 90 dni).

  2. W polach: pay-trans-it-price (doGetMyPayments) oraz pay-trans-details-price (doGetMyIncomingPayments) zwracamy wartość pojedynczego przedmiotu zakupionego w ramach oferty i opłaconego w ramach danej transakcji PayU. Do tej pory dokumentacja wspominała o sumie wartości wszystkich przedmiotów, co było błędem. W związku z tym dokumentacja zostanie poprawiona.

  3. Poprawimy małą niekonsekwencję w działaniu pola pay-trans-price w metodzie doGetMyIncomingPayments. Obecnie przy zakupie więcej niż jednego przedmiotu w ofercie, wspomniane pole zwraca wartość pojedynczego przedmiotu. Po zmianie, pole będzie zwracało sumę wartości przedmiotów z danej oferty (czyli zacznie działać zgodnie z dokumentacją). 

Przy okazji tych zmian wdrożone zostaną także inne drobne poprawki błędów, które w specyficznych przypadkach można było zaobserwować w tych metodach.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 października 2012 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że we wtorek 23 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 06:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

8 października 2012 r.

Organizacyjne

Usuwamy poprzednią wersję dokumentacji


W dniu 16 października usuniemy poprzednią wersję dokumentacji, dostępną do tej pory pod adresem: https://webapi.allegro.pl/uploader.php. Po tym czasie będzie ona przekierowała do jej nowej wersji.

Zmiana dotyczy tylko dokumentacji - sam WSDL nie ulegnie zmianie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 września 2012 r.

Organizacyjne

Angielska wersja strony WebAPI


Informujemy, że od dnia dzisiejszego strona informacyjna usługi Allegro WebAPI jest dostępna także w języku angielskim. W prawym górnym rogu na każdej podstronie znaleźć można flagi pozwalające na przełączanie się między dostępnymi wersjami językowymi. Na stronie angielskiej nie jest na ten moment dostępna pełna zawartość strony polskiej, jednak najistotniejsze jej elementy (w tym przede wszystkim dokumentacja) zostały przetłumaczone i będą na bieżąco utrzymywane w obu wersjach językowych.

W związku z powyższym, stara i niewspierana angielska wersja dokumentacja usługi zostanie definitywnie usunięta w przyszłym miesiącu, a jej adres przekierowywał będzie od tej pory na przetłumaczoną wersję obecnej dokumentacji.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 września 2012 r.

Komunikaty techniczne

Problemy z aktualizacją drzewa kategorii oraz pól formularza sprzedaży


Od piątku (31 sierpnia), w wyniku awarii, nie było aktualizowane drzewo kategorii oraz pola formularza sprzedaży (w tym parametry), dla każdego kraju w którym dokonywane były zmiany w podanym terminie. Mylący mógł być fakt, że wersje komponentów były podnoszone - nie szły jednak za nimi faktyczne aktualizacje drzewa oraz pól formularza.

Kilka minut temu wprowadziliśmy poprawkę i wymusiliśmy update drzewa oraz pól dla wszystkich krajów - od tej pory też metody doGetCatsData*/doGetSellFormFields* powinny zwracać aktualne i zgodne z WWW dane.

Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności i zapewniamy, że robimy wszystko aby tego typu problemy nie powtarzały się w przyszłości.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 września 2012 r.

Organizacyjne

Logowanie adresem e-mail w doLogin/doLoginEnc


Informujemy, że od dnia dzisiejszego w metodach doLogin oraz doLoginEnc możliwe jest przekazywanie adresu e-mail (powiązanego z kontem na Allegro) w parametrze user-login (do tej pory możliwe było tam przekazywanie wyłącznie loginu użytkownika). Zmiana ta związana jest z analogiczną zmianą, wprowadzaną w dniu dzisiejszym w całym serwisie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 sierpnia 2012 r.

Organizacyjne

Zmiany w Regulaminie usługi i nowa ścieżka akceptacji Regulaminu


W poniedziałek 3 września, zmienimy brzmienie punktu III, ust. 1 oraz 2 Regulaminu WebAPI. Regulamin usługi poszerzony zostanie także o nowy punkt dot. polityki zmian w nim dokonywanych.

Obecne brzmienie punktu III (ust. 1 oraz 2) przedstawia się następująco:

1. Użytkownicy Allegro mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do WebAPI, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego na stronach internetowych Allegro. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Użytkownicy otrzymują klucz aktywacji „WebAPI-Key”, umożliwiający korzystanie z WebAPI. Grupa Allegro ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do WebAPI w ocenie Grupy Allegro nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Grupy Allegro bądź jej partnerów.
2. Użytkownicy, którzy otrzymali klucz aktywacji, określony w ust. 1, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.

Po zmianach, punkt ten przyjmie następującą formę:

1. Użytkownicy Allegro mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do WebAPI, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w Moje Allegro w zakładce WebAPI. W przypadku poprawnego wypełnienia wniosku oraz zaakceptowania obowiązującej wersji Regulaminu, Użytkownik otrzymuje możliwość samodzielnego wygenerowania klucza aktywacji umożliwiającego korzystanie z WebAPI, poprzez skorzystanie z przycisku o nazwie "Generuj Klucz" umieszczonego w zakładce WebAPI. Grupa Allegro ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do WebAPI w ocenie Grupy Allegro nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Grupy Allegro bądź jej klientów i kontrahentów.
2. Użytkownicy, którzy wygenerowali klucz aktywacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.

Dodatkowo, w miejscu obecnego punktu VI (który zmieniony zostanie na punkt VII), dodany zostanie następujący zapis:

VI. Zmiany Regulaminu
 
1. Grupa Allegro może zmienić Regulamin WebAPI. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Allegro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmian Regulaminu.
2. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, terminie ich wejścia w życie i o sposobie akceptacji zmian. Za akceptację zmian uważa się odznaczenie miejsca umieszczonego obok treści Regulaminu na stronie Moje Allegro, w zakładce o nazwie "WebAPI". Brak akceptacji zmian Regulaminu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia o zmianach skutkuje unieważnieniem klucza aktywacji, którego ponowna aktywacja będzie możliwa po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.

Pozostałe punkty Regulaminu nie ulegną zmianie.


Wraz z powyższą zmianą, zaprezentowana zostaje także nowa ścieżka akceptacji zmian w Regulaminie WebAPI (z której skorzystać musiał będzie każdy posiadacz aktywnego klucza WebAPI wygenerowanego w serwisie Allegro.pl).

Od tej pory, każda nowa wersja Regulaminu usługi będzie musiała być jednoznacznie zaakceptowana przez każdego użytkownika Allegro WebAPI.

Akceptacja możliwa będzie z poziomu zakładki WebAPI w Moim Allegro, gdzie w momencie poinformowania o zmianie (czyli w chwili takiej jak obecna) pojawi się komunikat:


Komunikat ten wyświetlał będzie się przez 7 dni (od momentu zapowiedzenia zmian, do momentu wejścia w życie Regulaminu w zapowiadanym kształcie) i tyle też czasu każdy użytkownik będzie miał na akceptację nowej wersji Regulaminu. W przypadku braku akceptacji do południa, w dniu w którym nowy Regulamin wejdzie w życie, klucz użytkownika zostanie zdezaktywowany, a każde wywołanie metody z jego poziomu kończyło się będzie kodem błędu: ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE (po dezaktywacji klucza możliwa będzie jego ponowna szybka aktywacja z poziomu zakładki WebAPI w Moim Allegro, gdzie przy statusie klucza Nieaktywny zaznaczyć należało będzie opcję będącą jednocześnie informacją o akceptacji przez użytkownika bieżącej wersji Regulaminu usługi - po skorzystaniu z przycisku Akceptuję, status klucza zmieni się na Aktywny i możliwe stanie się kontynuowanie pracy z jego poziomu).

Poniżej lista możliwych statusów (wraz z ich opisami), które przyjąć może klucz WebAPI wygenerowany w Polsce:Wyżej opisywana ścieżka wchodzi w życie z dniem publikacji tego wpisu
. Aby zapewnić nieprzerwaną pracę Państwa kluczy (i aplikacji na nich opartych) po terminie 3 września, zalecamy odwiedzenie zakładki WebAPI w Moim Allegro, w celu akceptacji nowego kształtu Regulaminu, w terminie możliwie najszybszym.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 sierpnia 2012 r.

Komunikaty techniczne

Braki w danych zwracanych przez doGetSiteJournalDeals


W czwartek (23 sierpnia), w wyniku awarii, przez kilka godzin nie były zwracane identyfikatory transakcji dla typów 2, 3 oraz 4 (w metodzie doGetSiteJournalDeals).

Termin trwania awarii (godziny zapisów zdarzeń w dzienniku): 11:39:26 - 15:48:31
Zakres identyfikatorów zdarzeń objętych problemem: 472215223 - 472424212

W piątek w godzinach wieczornych zakończył się update zdarzeń, dla których wystąpił problem i jest już możliwe (odpowiednio sterując parametrem journal-start w metodzie) pobranie pełnych informacji o minionych zdarzeniach.

Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności i zapewniamy, że robimy wszystko aby tego typu problemy nie powtarzały się w przyszłości.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi