Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

8 listopada 2018 r.

Komunikaty techniczne

Jeśli nie jesteś właścicielem oferty, nie zwracamy wartości kodu EAN w metodach doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo / EAN value is not be returned in doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo responses, if user is not owner of an offer

Zgodnie z naszą zapowiedzią - od dziś, jeśli nie jesteś zalogowany, jako sprzedawca, który wystawił ofertę, nie zwrócimy wartości kodu EAN w metodach doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo. W odpowiedzi wartość pola EAN zawsze będzie pusta.


According to our previous announcement, if user has not listed an offer, EAN value is not be returned in doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo responses. The values for EAN field will always be set to empty.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

7 listopada 2018 r.

Komunikaty techniczne

[Zapowiedź] doGetItemsInfo - ograniczymy wielkość tablicy z identyfikatorami ofert / [Announcement] doGetItemsInfo - we will limit the size of the table with the offer identifiers

Od 12.12.2018 metodą doGetItemsInfo wyślesz nie więcej niż 10 identyfikatorów ofert. Od tego czasu tablica identyfikatorów ofert itemsIdArray będzie przyjmować maksymalnie 10 wartości.

Dzięki zmianie chcemy zapewnić szybszy czas odpowiedzi i zwiększyć stabilność działania metody.


From 12/12/2018 in doGetItemsInfo you will send no more than 10 offer IDs. The itemIdArray will take no more than 10 offer ID's.

We want to provide a faster response time and increase the stability of the method.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

30 października 2018 r.

Komunikaty techniczne

Od 8.11. nie zwracamy kodu EAN w metodach doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo / From November 8th EAN value will not be returned in doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo responses

Od 8 listopada nie będziemy zwracać wartości kodu EAN w metodach doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo. W odpowiedzi wartość pola EAN zawsze będzie pusta.

Wartość kodu EAN będziemy nadal zwracać w metodach i zasobach, które pozwalają pobierać dane o ofertach sprzedawcy, który je wystawił:


From November 8th EAN value will not be returned in doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo responses. The values for EAN field will always be set to empty.

You are still able to get the EAN value in methods and resources, which allows you to get details about offers listed by authorised seller:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 października 2018 r.

Komunikaty techniczne

28 października: przerwa techniczna Allegro / 28 October: Allegro technical break

28 października od godziny 01:50 czasu letniego do godziny 03:30 czasu zimowego serwis będzie niedostępny. Nie będzie również możliwości skorzystania z API Allegro oraz Menedżera Sprzedaży.

Oferty kończące się we wspomnianym czasie przedłużymy o 24 godziny.


28 October from 01:50 summer time to 03:30 winter time the service will be unavailable. You will also not be able to use Allegro API and the Sales Manager.

The offers ending in the mentioned period will be extended by 24 hours.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 października 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowe zasoby - mapowanie dealId i lineItemId / New resources – dealId and lineItemId mapping

Udostępniliśmy metodę GET na zasobie /order/line-item-id-mappings, dzięki której możesz uzyskać dealId podając wartość lineItemId lub odwrotnie. Wystarczy wpisać w zapytaniu wartości dla jednego z dwóch parametrów:
 • dealId - identyfikator aktu zakupowego (WebAPI)
 • lineItemId - identyfikator aktu zakupowego w REST API (pobierzesz go za pomocą metody GET na zasobie /order/checkout-forms albo /order/events)
Szczegóły znajdziecie tutajFrom now on, you can call GET/order/line-item-id-mappingsto retrieve dealID by providing lineItemId or vice versa. Just provide values of one of the parameters:
 • dealId - identifier of a purchase transaction (WebAPi)
 • lineItemId - identifier of a purchase transaction in REST API (retrieve it by calling GET /order/checkout-forms or /order/events)
More information here

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 października 2018 r.

Komunikaty techniczne

W kwietniu 2019 usuniemy metodę doGetItemsList / In April 2019, we will delete the method doGetItemsList

Od dziś metodę doGetItemsList oznaczmy jako deprecated.

Zachęcamy do korzystania na REST API z metody GET na zasobie /offers/listing, więcej na jej temat znajdziecie tutaj.


Today the method doGetItemsList we will mark as deprecated.

We recommended to use the REST API method GET on /offers/listing, more information here.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 września 2018 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody doCancelBidItem i doRequestCancelBid/Removing doCancelBidItem and doRequestCancelBid

Postanowiliśmy usunąć poniższe metody, ponieważ nikt z nich nie korzystał:
 • doCancelBidItem - odwoływanie ofert kupna
 • doRequestCancelBid - wysyłanie prośby o wycofanie oferty kupna (kupujący)

We will remove the following methods, because no one uses them:
 • doCancelBidItem - cancellation of bids
 • doRequestCancelBid - sending a request for bid cancellation (buyer)

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 września 2018 r.

Komunikaty techniczne

Wprowadzamy ograniczenia dla zmiany ceny w aktywnej ofercie / Restrictions for changing the price in the active offer

24 września wprowadzimy następujące ograniczenia dla jednorazowej zmiany ceny w ofercie:
 • Jeśli cena w ofercie wynosi do 50 zł - sprzedawca może ją zwiększyć maksymalnie o kolejne 50 zł
 • Jeśli cena w ofercie wynosi ponad 50 zł - sprzedawca może ją zwiększyć maksymalnie o kolejne 100%.
Ograniczenia dotyczą pojedynczej zmiany ceny Kup Teraz w aktywnych ofertach.

Przy próbie zmiany ceny powyżej ograniczeń w metodach doChangeItemFields i doChangePriceItem
zwrócimy komunikat błędu:
 • Jeśli cena w ofercie wynosi do 50 zł
  ERR_ILLEGAL_OFFER_UPDATE_EXCEPTION_ILLEGAL_INCREASE_PRICE
  Nie możesz podnieść ceny więcej niż 50 zł. Maks. cena to {cena Kup teraz + 50zł} zł.
 • Jeśli cena w ofercie wynosi ponad 50 zł
  ERR_ILLEGAL_OFFER_UPDATE_EXCEPTION_ILLEGAL_INCREASE_PRICE
  Nie możesz podnieść ceny o więcej niż 100%. Maks. cena to {cena Kup teraz + 100%} zł.

Sprzedawca może zwiększyć cenę powyżej założonych ograniczeń, najpierw jednak trzeba zakończyć ofertę. Za pomocą REST API Allegro, sprzedawca może zmienić cenę w zakończonej ofercie, a następnie ją wznowić, dzięki temu ponownie udostępnić w serwisie.


On September 24th, we will introduce the following restrictions for changing the price in the active offer:
 • If the offer price is lower than 50 PLN - the seller can increase it by no more than another 50 PLN
 • If the offer price is over 50 PLN, the seller can increase it by no more than another 100%.
The restrictions apply to one-time change of the Buy Now price in active offers.

If seller tries to change the price above those limits, in doChangeItemFields and doChangePriceItem methods, we will return the following error message: ERR_ILLEGAL_OFFER_UPDATE_EXCEPTION_ILLEGAL_INCREASE_PRICE.

The seller may increase the price above those restrictions, but first the offer must be ended. By using the REST API, the seller can change the price in the ended offer and then relist it.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

31 sierpnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowe metody dostawy od Poczty Polskiej

Wspólnie z Pocztą Polską, udostępniliśmy nowe metody dostawy. Nowe metody dostawy będą dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców. W WebAPI informacje na ich temat będzie można uzyskać w odpowiedzi doGetSellFormFieldsForCategory. Sprzedawca będzie mógł je udostępnić w nowych ofertach (doNewAuctionExt) i dodać do istniejących (doChangeItemFields):

 • Allegro Pocztex Kurier 48 - w cenie nie wyższej niż 9,90 zł - FID 123, 223, 323
 • Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy - w cenie nie wyższej niż 12,36 zł - FID 124, 224, 324
Do końca września zaprezentujemy nową formę przesyłki:
 • Allegro Przesyłka polecona - w cenie nie wyższej niż 5,90 zł - FID 125, 225, 325

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 sierpnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metodę doMyContact/We remove the doMyContact method

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią usunęliśmy metodę doMyContact .

Dane kontaktowe kupującego, który nie wypełnił Formularza Opcji Dostawy, pobierzesz metodą doGetPostBuyData. Cały proces znajdziesz w tutorialu "Jak monitorować sprzedaż"

Udostępniliśmy także zasoby, dzięki którym możesz monitorować sprzedaż za pomocą REST API Zachęcamy do korzystania z nowych metod w REST API.


As we previously annouced we removed doMyContact method.

The contact details of the buyer who did not complete the Delivery Option Form will be downloaded using the doGetPostBuyData method. The entire process can be found in the"Jak monitorować sprzedaż" tutorial. We provide resources to monitor your sales using the REST API

Podyskutuj o zmianach na forum usługi