Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

18 kwietnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

GET /sale/offers od dziś w wersji public / GET /sale/offers in public version

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobu GET /sale/offers do zarządzania ofertami i dziś udostępniliśmy go w wersji public. Wersję beta będziemy wspierali do 6.05.2019. W tym okresie możecie systematycznie przechodzić na wersję public.

Aby przejść na nową wersję wystarczy w nagłówku ‘accept’ wywołania zmienić wartość:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’

Ważne! W wersji public nie zwracamy pól publication.startedAt i publication.endedAt.

5 sierpnia 2019 usuniemy metody WebAPI do zarządzania listą ofert sprzedającego, które dziś oznaczamy jako deprecated. Dotyczy to metod:
 • doGetMySellItems,
 • doGetMySoldItems,
 • doGetMyNotSoldItems,
 • doGetMyFutureItems,
 • doMyAccount2,
 • doMyAccountItemsCount.
Dlatego już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API. 


We have completed the test period for GET /sale/offers, and today we have released it in the public version. The resource allows you to manage your offers. We will support the beta version until 6.05.2019. During this period, you can gradually switch to the public version.

To switch to the public version, you should change the header value ‘accept’ from:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ to ‘application/vnd.allegro.public.v1+json

Note! In the public version, we do not return the startedAt and endedAt fields.

On August 5, 2019, we will remove methods for managing list of seller’s offers from WebAPI. This applies to the following methods, which were marked as deprecated:

 • doGetMySellItems,
 • doGetMySoldItems,
 • doGetMyNotSoldItems,
 • doGetMyFutureItems,
 • doMyAccount2,
 • doMyAccountItemsCount.
We recommend to migrate to REST API counterparts.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

15 kwietnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Zapowiedź - usuwamy i wprowadzamy zmiany w wybranych metodach WebAPI / Announcement - we will remove and make changes in few WebAPI methods

1/ 29.04. usuniemy poniższe metody, ze względu na niewielkie wykorzystanie:


2/ Oznaczyliśmy poniższe metody do pobieranie drzewa kategorii jako deprecated. Usuniemy je 15.07.2019. Dane o kategoriach Allegro możesz pobrać przez REST API.


3/ W metodzie doGetPostBuyFormsDataForSellers, jeśli transakcja dotyczy tylko ofert na cel charytatywny, zwracana w polu postBuyFormAmount łączna kwota transakcji będzie równa jedynie opłatom za przesyłkę. Więcej informacji na temat ofert charytatywnych podamy wkrótce.

 1/ 29.04 we will remove the following methods, due to low usage:


2/ We marked the following methods as deprecated. 15.07.2019 we will remove this methods. You can retrieve category data by REST API.


3/ In method doGetPostBuyFormsDataForSellers, if the transaction only applies to a charity total amount of the transaction returned in the postBuyFormAmount field will be equal to shipping charges. More information about charitable offers soon.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 kwietnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Nowy proces wystawiania ogłoszeń / New process for listing advertisement

Zgodnie z wcześniejszą informacją, ponieważ proces migracji starych ogłoszeń na nowe zajmie nam więcej czasu, niż pierwotnie zakładaliśmy, przesunęliśmy termin wdrożenia nowego procesu. 

W związku z tą zmianą, od maja nie będziesz mógł wystawić ani edytować ogłoszenia przez Allegro WebAPI, za pomocą poniższych metod.

 • doChangeItemFields
 • doChangePriceItem
 • doCheckNewAuctionExt
 • doNewAuctionExt
 • doSellSomeAgain
 • doSellSomeAgainInShop
 • doVerifyItem


Ogłoszeniami możesz zarządzać tylko przez REST API.

Przypominamy! Od początku maja przed opublikowaniem ogłoszenia, dodaj do niego przez POST /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id} wybranym pakiet i opcje dodatkowe. Jeśli nie przypiszesz do ogłoszenia żadnego pakietu, to nie będziesz mógł go opublikować w serwisie.

Więcej informacji o tym, jak wystawić ogłoszenie w serwisie znajdziesz w naszym poradniku.


In accordance with earlier announcement , because migration old adverts takes more time than we originally expected, we decided to postpone new process for listing advertisement. 

Due to this change, you will not be able to issue or edit advertisement by Allegro WebAPI by methods:

 • doChangeItemFields
 • doChangePriceItem
 • doCheckNewAuctionExt
 • doNewAuctionExt
 • doSellSomeAgain
 • doSellSomeAgainInShop
 • doVerifyItem

Advertisement can only be managed by the REST API.

Note! As of May before publishing advertisement add by POST /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id} selected promotion package and additional options. If you do not add to your advertisement any package, you will not be able to publish it.

More information you will find in our tutorial.

Adverts can only be managed by the REST API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

1 kwietnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączyliśmy dziś metodę doGetItemsList / We have turned off the doGetItemsList method today

Zgodnie z zapowiedzią wyłączyliśmy dziś metodę doGetItemsList.

Zachęcamy do korzystania na REST API z metody GET /offers/listing, więcej na jej temat znajdziecie tutaj.


As announced we have turned off the doGetItemsList method today.

We recommended to use the REST API method GET /offers/listing, more information here.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

15 lutego 2019 r.

Komunikaty techniczne

[Zapowiedź] 18.03.2019 - zmiany w metodach doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo / [Announcement] 18 March 2019 - changes in doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo

18 marca 2019 zmienimy wartości niektórych pól zwracanych przez doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo. Poniżej możecie zobaczyć, co zmieni się dla danego pola oraz jaki jest powód zmiany:

Pole
Przed zmianą
Po zmianie
Powód zmiany
itHitCount
stan licznika
odwiedzin na ofercie
zawsze 0
od dłuższego czasu licznik wyświetleń nie jest widoczny w ofercie
itHighBidder
0 lub id kupującego
zawsze 0
od dłuższego czasu informacje o konkretnych kupujących nie są widoczne w ofercie
itHighBidderLogin
login kupującego w formie zanonimizowanej lub pełny login
zawsze pusty string
od dłuższego czasu informacje o konkretnych kupujących nie są widoczne w ofercie
itStandardizedDescription
nowy opis oferty jako sekcja CDATA lub w formie zakodowanej
nowy opis oferty zawsze
jako sekcja CDATA czyli:
<![CDATA[{"sections":[{"items":[{"type":"TEXT","content":"<p> … ]]>
chcemy uspójnić format danych zwracanych w tym polu
itIsForGuests
Informacja o tym, czy zakupu mogą dokonać użytkownicy bez rejestracji (1 - mogą, 0 - nie mogą)
zawsze 1
to pole nie jest obsługiwane


On 18 March 2019 we will change values of some fields returned by doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo. Below you will find detailed information concerning the change and its reason:

Field
Before change
After change
Reason
itHitCount
visit counter
always 0
the counter is not presented on the offer page for some time now
itHighBidder
0 or buyer ID
always 0
information on particular buyers is not presented on the offer page for some time
itHighBidderLogin
buyer’s login in the anonymized form or full login
always empty string
information on particular buyers is not presented on the offer page for some time
itStandardizedDescription
new description of an offer as a CDATA section or in the encoded form
new description of an offer always as a CDATA section, i.e.:
<![CDATA[{"sections":[{"items":[{"type":"TEXT","content":"<p> … ]]>
we want to standardize the form of returned data
itIsForGuests
information whether unregistered users can make a purchase (1 – yes, 0 – no).
always 1
that field is not available

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

30 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Ujednolicimy dane metod dostawy \ Changes in the data of delivery methods

Changes in the data of delivery methods

 • 4.02.2019 we will change the names of delivery methods in REST API and WebAPI
  • in Allegro API we will use the same names of delivery methods
  • the names will be better presented in mobile applications, because many of them will be shorter
 • Because of that changes:


 • 28.02.2019 we will change the maximum values for shipping methods in REST API and WebAPI.
 • Because of that in Allegro API we will use the same maximum values for shipping methods in the Allegro API.

 


Changes in the data of delivery methods

 • 4.02.2019 we will change the names of delivery methods in REST API and WebAPI
  • in Allegro API we will use the same names of delivery methods
  • the names will be better presented in mobile applications, because many of them will be shorter
 • Because of that changes:


 • 28.02.2019 we will change the maximum values for shipping methods in REST API and WebAPI.
 • Because of that in Allegro API we will use the same maximum values for shipping methods in the Allegro API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

21 lutego 2019 usuniemy metodę dostawy odbiór osobisty - zastąp ją odbiorem osobistym w punkcie sprzedawcy / February 21, 2019 we will remove the delivery method self-pickup - replace it with a seller pick-up point

21 lutego 2019 usuniemy metodę dostawy odbiór osobisty - zastąp ją odbiorem osobistym w punkcie sprzedawcy

21.02.2019 r. usuniemy metodę dostawy “Odbiór osobisty”. Do tego czasu zastąp ją nową metodą "Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy”. Dzięki zmianie:

 • punkty odbioru osobistego sprzedawcy wyświetlimy na mapie, którą klient widzi w procesie zakupowym
 • informacja o punkcie jaki wybierze klient:
 • klient nie będzie mógł zamówić z płatnością przy odbiorze do punktu, który nie ma takiej możliwości.

Jak włączyć odbiór osobisty, który klient będzie mógł wybrać z mapy:

Przy pomocy metody DoChangeItemFields przypisz do swoich ofert nową metodę dostawy. Jednocześnie pamiętaj, aby usunąć fid 35 - “Darmowe opcje przesyłki”.

Ważne! Punkty odbioru osobistego możesz dodać przy pomocy dedykowanego zasobu /points-of-service. Zadbaj o komplet informacji na temat punktu, w którym klient może odebrać przesyłkę.

 


 

February 21, 2019 we will remove the delivery method self-pickup - replace it with a seller pick-up point

February 21, 2019 we will remove the delivery method self-pickup. Until then, replace it with a new method "Seller pick-up point”. Thanks to the change:

 • we will display the seller pick-up point on the map that customer sees in the purchase process
 • information about the selected by customer pickup point, we will:
  • provide in the mail
  • return through Allegro API in resources to orders management
  • show in my allegro to the customer in the purchased
  • show in my allegro to the seller in the orders
 • the customer will not be able to order with on delivery payment to a point that do not have this form of payment.

How to enable seller pick-up point, which customer will be able to choose from the map:

Use the DoChangeItemFields method to assign new delivery method to your offers. remember to remove fid 35 - "Free delivery options".

Note! You can add pick-up points using method /points-of-service. Complete all information about the point at which the customer can pick up the order.

 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Nowe metody dostawy - Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy / New delivery methods - Seller pick-up point

Udostępniliśmy nowe metody dostawy. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem doGetShipmentData , bądź doGetSellFormFieldsForCategory

Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy - fidy: 

 • 404 (pierwsza sztuka), 
 • 504 (kolejna sztuka), 
 • 604 (ilość w paczce)
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie - fidy: 
 • 405 (pierwsza sztuka), 
 • 505 (kolejna sztuka), 
 • 605 (ilość w paczce)

 


We have introduced new delivery methods. You can get identifiers in the resource doGetShipmentData or doGetSellFormFieldsForCategory

Seller pick-up point - fids: 

 • 404 (first item), 
 • 504 (next item), 
 • 604 (quantity in a packet)
Seller pick-up point (CASH_ON_DELIVERY) - fids: 
 • 405 (first item),
 • 505 (next item),
 • 605 (quantity in a packet).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 stycznia 2019 r.

Organizacyjne

Wygaszamy WebAPI do obsługi ofert i sprzedaży. Korzystaj z REST API / End of WebAPI support – offer and sales management. Use REST API

Od sierpnia 2016 możesz łączyć się z Allegro za pomocą dwóch protokołów API - REST i SOAP. Podstawowym i rozwijanym interfejsem programistycznym Allegro jest REST API, i tylko w nim udostępniamy wszelkie nowe funkcjonalności. W REST API opublikowaliśmy zestaw zasobów, które pozwalają:

Plany dla API Allegro

Rozwijamy REST API

Przypominamy, że możesz wystawiać i zarządzać ofertami przez REST API - odpowiednie zasoby są od września 2018 w wersji public.

Harmonogram dla REST API - Luty/Marzec 2019

 • Produktyzacja - grupujemy oferty z tym samym produktem
  • planujemy udostępnić zasoby, które pozwolą powiązać nową i istniejącą ofertę z produktem z naszej bazy danych. Zasoby opublikujemy w wersji beta, by poznać twoje uwagi i sugestie.
  • Równolegle pracujemy nad zasobami, które pozwolą dodać produkt do naszej bazy.
 • zasoby, które pozwalają obsługiwać zamówienia udostępnimy w wersji public. Do tego czasu jesteśmy otwarci i chętnie wysłuchamy twoich uwag i sugestii czego jeszcze brakuje w obsłudze zamówień. Dlatego tym bardziej zachęcamy do testów.
 • udostępnimy nowy zasób, którym dodasz informacje o przesyłce.
 • wspólnie z InPostem rozwiążemy problem integracji związany z nowymi numerami zamówień.

Wygaszamy WebAPI

WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Nowe funkcjonalności będziemy udostępniać tylko w REST API.


O planach dla innych metod i zasobów w API będziemy informować na bieżąco. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.


 

As of August 2016, you can connect to Allegro using two API protocols, i.e. REST and SOAP. The one we focus on is REST API that supports all new functionalities we add. Recently, we have introduced a set of REST API resources you can use to::

Plans for Allegro API

We focus on REST API

We would like to remind you that the resources that allows list and edit the offer are public version from September 2018.

REST API schedule - February / March 2019

 • Product-based shopping experience – grouping offers presenting the same product
  • we will introduce resources for assigning new and existing offers to products from our base. The resources will be introduced as beta versions to test them and collect your feedback.
  • At the same time, we are working on resources that will let you add products to our base.
 • resources for managing orders will be available as public. As we are open to your suggestions and comments, we invite you to test the beta resources
 • new resources for adding information about the parcel
 • together with InPost we will work on integration issues related to new order numbers.

Phasing out WebAPI

WebAPI is an old solution we maintain owing to backward compatibility with current applications. However, we are no longer working on it and we will eventually deactivate it.


We will inform you about plans concerning other API methods and resources on a regular basis. Should you have any questions, contact us.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

11 stycznia 2019 usuniemy nieużywane metody WebAPI / January 11, 2019 we will remove unused WebAPI methods

11 stycznia 2019 usuniemy nieużywane metody WebAPI:
 • doCancelTransaction - anulowanie płatności Allegro Finanse
 • doGetMyAddresses - pobieranie zapisanych na koncie użytkownika danych adresowych
 • doGetShipmentDataForRelatedItems - pobieranie wspólnych sposobów dostawy dla podanych ofert
 • doGetMyPaymentsRefunds - pobieranie listy zwrotów zalogowanego użytkownika
 • doGetArchiveRefundsList - pobieranie listy złożonych wniosków o zwrot prowizji do ofert archiwalnych
 • doCancelRefundWarning - anulowanie ostrzeżeń
 • doRequestSurcharge - obsługa żądań dopłat do niekompletnej płatności
 • doSendPostBuyForm - wypełnienie i wysłanie formularza pozakupowego
 • doGetRelatedItems - pobieranie powiązanych ofert, dla których ma być wypełniony formularz dostawy

January 11, 2019 we will remove unused WebAPI methods:
 • doCancelTransaction - canceling Allegro Finance payment
 • doGetMyAddresses - loading information on address data saved on user account
 • doGetShipmentDataForRelatedItems - loading common delivery methods for the selected offers
 • doGetMyPaymentsRefunds - loading list of refunds for logged-in user
 • doGetArchiveRefundsList - retrieving a list of submitted commission refund forms for archived offers
 • doCancelRefundWarning - warning cancellation
 • doRequestSurcharge - processing requests for additional payments due to incomplete payments
 • doSendPostBuyForm - completing and sending the after-sale form
 • doGetRelatedItems - loading related offers to have their after-sale form filled out

Podyskutuj o zmianach na forum usługi