Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

14 kwietnia 2020 r.

Komunikaty techniczne

27 kwietnia ograniczymy działanie metody doGetSiteJournal / On April 27, we will limit the doGetSiteJournal method

Zgodnie z wcześniejszą informacją przypominamy, że od 27.04.2020 nie skorzystasz z wartości 0 dla parametru wejściowego infoType dla metody doGetSiteJournal.

  • Oznacza to, że za pomocą tej metody pobierzesz tylko takie zdarzenia, które odnoszą się do wszystkich ofert w serwisie. Wartość infoType=1 będzie dostępna do czasu wygaszenia tej metody.
  • Jeśli chcesz pobrać zdarzenia, które dotyczą zalogowanego użytkownika - skorzystaj z dziennika ofertowego - GET /sale/offer-events.

According to the previous announcement, we remind you that from April 27th, 2020 you won’t be able to use the value 0 for input parameter infoType for doGetSiteJournal method.

  • Via this method you will be able only to retrieve events concerning all offers.The value infoType=1 will be available until this method is no longer available..
  • If you want to get events, which concern logged user - use offer journal - GET /sale/offer-events.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

26 marca 2020 r.

Komunikaty techniczne

30 marca usuniemy kolejne metody WebAPI / On March 30th we will remove next WebAPI methods

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przypominamy, że 30 marca 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI do:

Udostępniliśmy nowe zasoby w REST API, które pozwolą ci pobrać historię operacji billingowych i saldo oraz informacje o zautoryzowanym użytkowniku.
According to our previous announcements we remind you that on March 30th, 2020 we will remove WebAPI methods for:

In REST API we have introduced new resources, which will allow you tocheck balance and billing operations oraz retrieve information about authorized user.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

26 marca 2020 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody WebAPI do zarządzania zwrotami prowizji / We are going to remove WebAPI methods for sale commission refunds management

29 czerwca 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI do zarządzania zwrotami prowizji, dziś oznaczamy je jako deprecated:

Udostępniliśmy nowe zasoby, które pozwolą ci zarządzać zwrotami prowizji przez REST API.

On June 29, 2020 we will remove following WebAPI methods for sale commission refund management, which today we have marked as deprecated:

We have introduced new resources, which allows you to manage sale commission refunds via REST API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 marca 2020 r.

Komunikaty techniczne

Sandbox - przerwa techniczna / Sandbox - technical break

W dniu 18 marca 2020 o godz. 19 rozpoczniemy przerwę techniczną dla środowiska Sandbox. Potrwa ona ok. 5 godzin. Sandbox będzie ponownie dostępny od północy 19 marca 2020.

Przepraszamy za niedogodności.


On March 18, 2020 at 7:00 PM we will start a technical break for the Sandbox environment. It will take about 5 hours. Sandbox will be available again from midnight March 19, 2020.

We are sorry for the inconvenience.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 lutego 2020 r.

Komunikaty techniczne

Usunęliśmy metody WebAPI do pobierania historii operacji oraz obsługi cenników i kosztów dostawy / We have removed WebAPI methods for retrieving history of payment operations and shipment costs and price lists management

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami usunęliśmy metody WebAPI odpowiedzialne za:


W REST API historię operacji pobierzesz za pomocą GET /payments/payment-operations, a cenniki i koszty dostawy obsłużysz przy pomocy tych zasobów.

 

According to the previous announcements we have removed WebAPI methods responsible for:


You can retrieve the history of payment operations via REST API by calling GET /payments/payment-operations and set delivery settings with these resources.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 lutego 2020 r.

Komunikaty techniczne

Do 31.03.2020 zaktualizuj protokół szyfrowania danych TLS / Update to March 31 software on servers and connect to Allegro with TLS 1.2 or newer

Jeśli używasz na serwerze protokołu szyfrowania danych jedynie w wersji TLS 1.1.

TLS (ang. Transport Layer Security) zapewnia poufność i integralność transmisji danych. Wersja 1.1 powstała w 2006 roku i nie spełnia już dzisiejszych standardów bezpieczeństwa.

Zaktualizuj oprogramowanie na serwerze i połącz się z Allegro za pomocą protokołu TLS w wersji 1.2 lub nowszej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Ważne! Jeżeli nie zaktualizujesz oprogramowania na serwerze, wówczas po 31 marca nie będziesz mógł nawiązać połączenia z API Allegro.
If you use on the server and connect to Allegro only with TLS 1.1.

TLS (ang. Transport Layer Security) ensures confidentiality and integrity of data transmission. Version 1.1 was created in 2006 and does not meet today's security standards.

Update software on servers and connect to Allegro with TLS 1.2 or newer. Instructions how to do this you can find here.

Important! If you don’t update software on servers after March 31 you will not be able to connect to the Allegro API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

31 stycznia 2020 r.

Komunikaty techniczne

WebAPI dostępne do końca roku / WebAPI available by the end of the year

Wydłużamy termin, do którego dostępne będzie WebAPI - nowa data to koniec roku. Z tego powodu zaktualizowaliśmy nasz harmonogram.

W harmonogramie dodaliśmy informację na temat metody doGetSiteJournal - w kwietniu wyłączymy możliwość skorzystania z wartości 0 dla parametru wejściowego infoType.

  • Oznacza to, że za pomocą tej metody pobierzesz tylko takie zdarzenia, które odnoszą się do wszystkich ofert w serwisie. Wartość infoType=1 będzie dostępna do czasu wygaszenia tej metody.
  • Jeśli chcesz pobrać zdarzenia, które dotyczą zalogowanego użytkownika - skorzystaj z dziennika ofertowego - GET /sale/offer-events.We are extending the availability of WebAPI to the end of the year. For this reason, we have updated our timetable.

In our timetable we have updated information about the doGetSiteJournal method - in April we will disable the value 0 for input parameter infoType.

  • Via this method you will be able only to retrieve events concerning all offers. The value infoType=1 will be available until this method is no longer available.
  • If you want to get events, which concern logged user - use offer journal - GET /sale/offer-events.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

28 stycznia 2020 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody WebAPI do obsługi cenników i kosztów dostawy / We are going to remove WebAPI methods for shipment costs and price lists

Zgodnie z wcześniejszą z zapowiedzią przypominamy, że 10 lutego 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI do obsługi cenników i kosztów dostawy:

W REST API cenniki i koszty dostawy obsłużysz przy pomocy tych zasobów. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.


According to the previous announcement, we remind you that on February 10th, 2020 we will remove the following WebAPI methods for shipment costs and price lists:

In REST API you can set delivery settings with these resources. You will find more information in our tutorial.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 stycznia 2020 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody WebAPI do pobierania historii operacji / We are going to remove WebAPI methods for retrieving history of payment operations

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że 10 lutego 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI do pobierania historii operacji:

W REST API historię operacji pobierzesz za pomocą GET /payments/payment-operations. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

 
 

According to the previous announcement, we remind you that on February 10th, 2020 we will remove following WebAPI methods for retrieving history of payment operations:

You can retrieve the history of payment operations via REST API by calling GET /payments/payment-operations.You will find more information in our tutorial.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 stycznia 2020 r.

Komunikaty techniczne

Obsługa zamówień tylko poprzez REST API / Orders management only by REST API resources

Zgodnie z zapowiedzią usunęliśmy metody WebAPI odpowiedzialne za obsługę zamówień. Tym samym obsługa zamówień w WebAPI jest już niemożliwa


Przejdź na REST API i korzystaj z zasobów do obsługi zamówień. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym poradniku. W REST API udostępniliśmy mapowania dla wybranych wartości WebAPI, dzięki czemu zachowasz ciągłość w obsłudze zamówień, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. 

According to the previous announcement we removed WebAPI methods responsible for orders management. Thus, order management in WebAPI is no longer possible.


Switch to REST API resources and use it to process orders. Detailed information you can find in our tutorial. In REST API we have provided mapping for selected WebAPI values, which allows you to maintain continuity in order processing, more information you will find here.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi