Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

16 maja 2018 r.

Komunikaty techniczne

Blokujemy edycję starego opisu / Old offer description changes are not allowed

Blokadę wprowadzamy:
Jeśli w wywołaniu doChangeItemFields wyślesz stary opis (FID 24), otrzymasz komunikat błędu: ERR_ILLEGAL_OFFER_UPDATE_EXCEPTION_DESCRIPTION_ID

22 maja FID 24 oznaczymy jako nieobowiązkowy.Old offer description changes are not allowed:
 • from 16th of May for standard accounts
 • from 22nd of May for company accounts

If old offer description (FID 24) is send in doChangeItemFields request, we will return an error message: ERR_ILLEGAL_OFFER_UPDATE_EXCEPTION_DESCRIPTION_ID

At 22nd of May We will mark FID 24 as non-required.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 maja 2018 r.

Komunikaty techniczne

Ignorujemy informacje FID 33 i FID 34 w metodach doNewAuctionExt oraz doChangeItemFields

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy, że z formularza wystawiania usunęliśmy pole przeznaczone na numery rachunków bankowych. Dziś dopasowaliśmy do tych zmian również metody WebAPI - doNewAuctionExt oraz doChangeItemFields. Jeżeli podasz numer konta bankowego w polach FID 33 lub FID 34, zignorujemy tę informację.

W drugiej połowie maja usuniemy numery kont bankowych ze wszystkich ofert, w których jeszcze się wyświetlają. W przypadku takich ofert klienci zachowają możliwość wyboru przelewu zwykłego w formularzu dostawy.As we informed in October, we removed field for account number from listing form. Today we have also adapted WebAPI methods to these changes. If You use fill fileds FID 33 and 34 for account number by doNewAuctionExt or doChangeItemFields, we will ignore this information.

In second part of May, we are going to remove account number from every offer, where we are showing account numbers now. Customers will have still possibility to choose ordinary transfer in delivery form.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 maja 2018 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

17 maja między godziną 01:00 a 03:00 zaplanowaliśmy przerwę techniczną. Usługa Allegro WebAPI nie będzie w tym czasie dostępna.We would like to inform that on May 17, Allegro WebAPI will be unavailable from 01:00AM to 03:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 maja 2018 r.

Komunikaty techniczne

Udostępniliśmy parametr typu string

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, udostępniliśmy parametr typu string.

Możecie go dodwać do ofert z poziomu Formularza wystawiania, WebAPI i REST API w dwóch kategoriach:

Fotografia > Aparaty cyfrowe - Model
Motoryzacja > Części samochodowe > Filtry > Kabinowe - Numer katalogowy

Ilość znaków, którą można wpisać w jednym polu zależą od kategorii. Informacje na ten temat możecie pobrać przy pomocy metody GET /sale/categories/{categoryId}/parameters w REST API.

Początkowo parametry typu string nie będą obowiązkowe. Część z nich oznaczymy, jako wymagane w późniejszym czasie. O wszystkich zmianach będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.

Informacje o tym, jak działa parametr typu string w WebAPI znajdziecie tutaj.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowy typ parametru - string / New parameter type - string

English version below

Na początku maja udostępnimy nowy rodzaj parametru - parametr typu string. O zmianach będziemy informować na bieżąco. 

Udostępnimy dwa rodzaje parametru typu string:
- z jedną wartością,
- z wieloma wartościami.

Przykładowy parametr stringowy z wieloma wartościami:
 • (Nazwa parametru) Skład:
 • (Wartość parametru) Bawełna 80%
 • (Wartość parametru) Elastan 10%
 • (Wartość parametru) Poliester 10%
Parametr typu string udostępnimy z poziomu Formularza wystawiania, WebAPI i REST API w wybranych kategoriach.

Wartości, jak i ilość znaków, którą będzie można wpisać w jednym parametrze będzie zależeć od kategorii. Informacje na ten temat można pobrać przy pomocy metody GET /sale/categories/{categoryId}/parameters w REST API.

Początkowo parametry typu string nie będą obowiązkowe. Część z nich uobowiązkowimy w późniejszym czasie. O wszystkich zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Jak testować parametr typu string?

Parametr typu string możesz przetestować na naszym środowisku testowym, w poniższych kategoriach:

 • Elektronika > Komputery > Podzespoły bazowe > Płyty główne > Chipset - ID kat. 4228
 • Elektronika > Komputery > Podzespoły bazowe > Procesory > Model - ID kat. 257222
 • Elektronika > Komputery > Podzespoły bazowe > Procesory > Zastosowane technologie (multi) - ID kat. 257222

Jak oznaczamy parametry typu string w metodzie doGetSellFormFieldsForCategory

Z wieloma wartościami:
<sellFormType>8</sellFormType>
<sellFormResType>1</sellFormResType>

Z jedną wartością:
<sellFormType>1</sellFormType>
<sellFormResType>1</sellFormResType>

Jak wysłać parametry typu string w metodach doNewAuctionExt i doChangeItemFields

<item>
<fid>27986</fid>
<fvalueString>1 element
2 element
3 element
</fvalueString>
</item>

Z jedną wartością:

<item>
<fid>27982</fid>
<fvalueString>1 element</fvalueString>
</item>

Jak zwracamy parametry typu string w metodach doShowItemInfoExt doGetItemsInfo

<item>
<attribName>numer katalogowy</attribName>
<attribValues>
<item>684736499</item>
</attribValues>
</item>
<item>
<attribName>elementy zestawu</attribName>
<attribValues>
<item>1 element</item>
<item>2 element</item>
<item>3 element</item>
</attribValues>


At the beginning of May we are going to publish a new type of parameter - string. We will keep you updated about upcoming changes.

Two types of string parameter will be available:
- with single value
- with multiple values.

An example of the string type parameter with multiple values:

 • (Name of a parameter)Contains:
 • (Parameter’s value) Cotton 80%
 • (Parameter’s value) Elastane 10%
 • (Parameter’s value) Polyester 10%

The string type parameter is going to be available via Offer listing form, WebAPI, REST API in selected categories.

Values quantity and maximum characters quantity that you can use in one parameter values might be different for each category. Requirements regarding certain parameter are returned by GET /sale/categories/{categoryId}/parameters resource in REST API.

First string type parameters will show up in selected categories in May. Those parameters are not going to be mandatory at least for a couple of months

How to test out string type parameter?

String type parameter can be tested out on our sandbox environment, in following categories:

 • Elektronika > Komputery > Podzespoły bazowe > Płyty główne > Chipset - cat. ID 4228
 • Elektronika > Komputery > Podzespoły bazowe > Procesory > Model - cat. ID 257222
 • Elektronika > Komputery > Podzespoły bazowe > Procesory > Zastosowane technologie (multi) - cat. ID. 257222

How to recognize string parameter in doGetSellFormFieldsForCategory method

With multiple values:
<sellFormType>8</sellFormType>
<sellFormResType>1</sellFormResType>.

Single value:
<sellFormType>1</sellFormType>
<sellFormResType>1</sellFormResType>

How to process string parameter in doNewAuctionExt and doChangeItemFields methods

With multiple values - you should send each value in a separate line:

<item>
<fid>27986</fid>
<fvalueString>1 element
2 element
3 element
</fvalueString>
</item>

Single value:

<item>
<fid>27982</fid>
<fvalueString>1 element</fvalueString>
</item>


Response with string parameter in doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo methods

<item>
<attribName>Item number</attribName>
<attribValues>
<item>684736499</item>
</attribValues>
</item>
<item>
<attribName>Set contians</attribName>
<attribValues>
<item>item 1</item>
<item>item 2</item>
<item>item 3</item>
</attribValues>

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Każda nowa oferta musi mieć nowy opis / New description template is required in new offers

Zgodne z naszą zapowiedzią od dziś wymagamy, by każda nowa oferta miała nowy opis. Nie wystawisz już nowej oferty (doNewAuctionExt) z starym opisem )FID 24). Jeśli spróbujesz wystawić nową ofertę z starym opisem - otrzymasz komunikat błędu ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_REQUIRED.

Ważne! API korzysta z osobnego mechanizmu automatycznego wznawiania. Wymaganie dotyczy też ofert, które sprzedawca ustawił do automatycznego wznowienia metodami doSellSomeAgain i doSellSomeAgainInShop.


As we mentioned before, as of today new descrption template is required in all new offers. You cannot create a new offer (doNewAuctionExt) with old description template (FID 24). If you send a request create a new offer with old description template, we will return the following error message: ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_REQUIRED.

Important! API uses a separate automatic relisting mechanism. The restriction mentioned above will apply to automatically resisting offers (methods doSellSomeAgain and doSellSomeAgainInShop).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowy rodzaj parametru - zapowiedź

W najbliższych tygodniach udostępnimy nowy rodzaj parametru - parametr stringowy.

Będzie to parametr, w którym będziecie mogli sami zdefiniować wartości.

Będą dostępne dwa rodzaje parametru typu string:

 • z jedną wartością
 • z wieloma wartościami

Przykładowy parametr stringowy:

Skład:

Bawełna 80%

Elastan 10%

Poliester 10%

Więcej informacji udostępnimy wkrótce.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Zmiana typu bazowego fvalueDateTime / Change in the basic type fvalueDateTime

Zmieniliśmy typ bazowy fvalueDateTime w WSDL dla Allegro WebAPI. Zmiana dotyczy wartości pola dla dat: fvalueDateTime - zmieniliśmy typ float na long.

Zmianę wdrożyliśmy, ponieważ zależało nam, aby uspójnić typ danych.
We have changed the basic type fvalueDateTime in Allegro WebAPI WSDL. This change concerns the field value for dates: fvalueDateTime. We have changed the type from float to long.

We have implemented this change to make the data type more consistent.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w metodzie doAddPackageInfoToPostBuyForm / Changes in doAddPackageInfoToPostBuyForm

Rozbudowaliśmy metodę doAddPackageInfoToPostBuyForm - możesz teraz dodać przewoźnika spoza listy do zamówienia. Dodaliśmy nową wartość w polu operatorId oraz nowe pole operatorName.

Sprawdź jak dodać innego przewoźnika do zamówienia:
 • W polu operatorId przypisz wartość 0 - inny,
 • Podaj nr przesyłki w polu packageId,
 • W polu operatorName podaj nazwę przewoźnika spoza listy (pole operatorName musisz uzupełnić, jeżeli operatorId = 0 ).

   


 

You can already add other courier to the order by doAddPackageInfoToPostBuyForm. We have added new value in field operatorId and new field operatorName.

Check out how to add other courier:

 • Give value 0 (other) in field operatorId,
 • Write the package number in packageId,
 • Write courier name in field operatorName (You have to fill in operatorName field when operatorId = 0).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 marca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowe środowisko testowe - Allegro Sandbox / New test environment - Allegro Sandbox


Udostępniliśmy nowe środowisko testowe - Allegro Sandbox, pod adresem https://allegro.pl.allegrosandbox.pl. To lepsze, stabilniejsze i mniej awaryjne środowisko, na którym możecie testować dotychczasowe oraz nowe rozwiązania w serwisie Allegro.pl.

Nowy serwis, w przeciwieństwie do WebAPI Sandbox, jest cały czas tak samo aktualny jak serwis produkcyjny. Ponadto niektóre nowe funkcjonalności wdrożymy w pierwszej kolejności właśnie na Allegro Sandbox.

Szczegóły dotyczące nowego środowiska znajdziecie w tym miejscu.

Dotychczasowe środowisko testowe wkrótce wyłączymy:

Uwaga! Na nowym środowisku testowym będziemy obsługiwać TLS 1.0 wyłącznie do 2 kwietnia.A new test environment – Allegro Sandbox – is available at https://allegro.pl.allegrosandbox.pl. The new improved environment is more stable compared to the previous version. Try it to test current or new solutions.

Unlike WebAPI Sandbox, Allegro Sandbox is always up to date and has all the features of the live site. Moreover, some new features may be first released on Allegro Sandbox.

To learn more about the new environment, click here.

We will deactivate current test environment soon:

Attention! We will handle TLS 1.0 at new test environment only to April 2.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi