Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doLoginEnc

Tematyka: Logowanie
Ostatnia zmiana: 04.09.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika za pomocą danych dostępowych do konta (loginu lub adresu e-mail i hasła w postaci zakodowanej). Po pomyślnym uwierzytelnieniu, użytkownik otrzymuje identyfikator sesji, którym następnie może posłużyć się przy wywoływaniu metod wymagających autoryzacji. Identyfikator sesji zachowuje ważność przez jedną godzinę od momentu jego utworzenia.

 1. user-login | string | wymagany
  Nazwa (1-16 znaków) lub e-mail użytkownika.
 2. user-hash-password | string | wymagany
  Hasło użytkownika w postaci zakodowanej (najpierw potraktowane SHA-256, następnie zakodowane z użyciem base64).
 3. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 4. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 5. local-version | long | wymagany
  Klucz wersji, odpowiedni dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dologinenc_request = array(
   'user-login' => 'm010ch',
   'user-password' => [hasło potraktowane SHA-256 oraz zakodowane z użyciem base64],
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'local-version' => 16551276
);

 1. session-handle-part |  string
  Identyfikator sesji.
 2. user-id | long
  Identyfikator zalogowanego użytkownika.
 3. server-time |  long
  Aktualny czas na serwerze (w formacie Unix time).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dologinenc_response = array(
     'session-handle-part' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'user-id' =>
  4109848,
     'server-time' => 1269814134
  );


  • ERR_AUTHORIZATION_ERROR
   Wskazane konto zostało zamknięte i nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_CAPTCHA_REQUIRED
   Dostęp przez WebAPI dla użytkownika został zablokowany z powodu zbyt dużej liczby błędnych logowań na konto. Odblokowanie dostępu nastąpi dopiero po poprawnym zalogowaniu się wskazanego użytkownika z poziomu serwisu WWW: https://ssl.allegro.pl/enter_login.php?captcha=1.
  • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
   Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
  • ERR_INVALID_VERSION_CAT_SELL_FIELDS
   Niepoprawna wartość klucza wersji (więcej).
  • ERR_JUNIOR_CANT_LOGIN_IN_THIS_COUNTRY
   Użytkownik konta Junior nie może się logować do wskazanego kraju.
  • ERR_LICENCE_EXPIRED_OR_CLOSED
   Dla podanego klucza API włączony został mechanizm licencjonowania, a użytkownik wywołujący metodę nie jest na liście użytkowników dopuszczonych do korzystania z niego.
  • ERR_NO_DATABASE
   Problemy z bazą danych Allegro.
  • ERR_NO_SESSION
   Problemy z mechanizmem autoryzacji lub użytkownik rozwiązał umowę z serwisem.
  • ERR_PASSWORD_TOO_EASY
   Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stworzenie nowego hasła, które zabezpieczać będzie dostęp do Twojego konta w Allegro. W celu dokonania niezbędnych zmian zaloguj się w serwisie, a następnie postępuj według wyświetlanych instrukcji.
  • ERR_SM_MIGRATION_IN_PROGRESS
   W trakcie migracji konta do Menedżera Sprzedaży nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_USER_PASSWD
   Niepoprawne hasło.
  • ERR_WEBAPI_EXPIRED
   Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
  • ERR_WEBAPI_KEY
   Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.

  Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

  #1 (01.04.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
  1. /**
  2. * Klient Soap - komunikacja z serwerem allegro
  3. *
  4. * @package Allegro/Client
  5. * @author Daniel Nowacki
  6. * @version 1.0
  7. */
  8.  
  9. class Allegro_Client_Soap extends Allegro_Client_Abstract
  10. {
  11. ...
  12. protected $_config = array(
  13. 'wsdl' => '',
  14. 'login' => '',
  15. 'login' => 'password',
  16. );
  17. ...
  18. public function __construct($config, $sessionHandle, $subjectObservable = null)
  19. {
  20.  
  21. ...
  22. }
  23.  
  24. /**
  25. * Logowanie do serwisu Allegro
  26. *
  27. * Logowanie domyslnie wykrywa czy jest dostepny moduł kryptografii
  28. * jezeli tak to uzywa funkcji logowania doLoginEnc, w przeciwnym razie
  29. * loguje sie czystym tekstem. Za pomoca parametru wejsciowego mozna
  30. * wymusic logowanie plaintekst
  31. *
  32. * @param boolean $forcePlainLogin wymuszaj logowanie czystym tekstem
  33. *
  34. * @return array
  35. */
  36. public function login($forcePlainLogin = false)
  37. {
  38. if ($this->sessionHandle == null ) throw new Allegro_Exception('Session handler not found');
  39.  
  40. // jak sesja jest juz aktywna to nie loguj ponownie, dla drugiej sesji trzeba stworzyc
  41. // oodzielna instancje handlera
  42. if ($this->sessionHandle->isActive()) return $this->sessionHandle->getAllegroFormatSessionInfo();
  43.  
  44. $password = $this->config['password'];
  45.  
  46. $isCrypo = false;
  47.  
  48. // wykrywam czy sa dostepne funkcje kryptograficzne
  49. if (function_exists('hash') && in_array('sha256', hash_algos()) )
  50. {
  51. $isCrypo = true;
  52. $password = hash('sha256', $this->config['password'], true); // ostatni parametr musi byc na true, chce otrzymac odcisk w postaci bajtowej a nie hexadecymalnej
  53.  
  54. } // starszy mhash
  55. else if (function_exists('mhash') && is_int(MHASH_SHA256))
  56. {
  57. $isCrypo = true;
  58. $password = mhash(MHASH_SHA256, $this->config['password']);
  59. }
  60.  
  61.  
  62. if ($isCrypo && !$forcePlainLogin) // jak nie wymusono logowania plaintekstem
  63. {
  64. // Allegro WebAPI wymaga by hasło zakodowane było dodatkowo w base64Binary
  65. $password = base64_encode($password);
  66.  
  67. $this->loginResponse = $this->doLoginEnc($this->config['login'], $password, $this->config['country'], $this->config['webapikey'], $this->getApiVersion());
  68. }
  69. else
  70. {
  71. $this->loginResponse = $this->doLogin($this->config['login'], $this->config['password'], $this->config['country'], $this->config['webapikey'], $this->getApiVersion());
  72. }
  73.  
  74. $this->sessionHandle->setAllegroFormatSessionInfo($this->loginResponse);
  75.  
  76.  
  77. $sessionInfo = $this->config;
  78. unset($sessionInfo['password']);
  79.  
  80. $this->sessionHandle->setIdentity($sessionInfo);
  81.  
  82. return $this->loginResponse;
  83. }
  84.  
  85. $sessionHandle obiekt przechowujący sesję
  #2 (21.12.2010 r.) / c# (Autor: allegro2006go2)
  1. string username = "nazwa_uzytk";
  2. string password = "haslo";
  3. string webApiKey = "klucz_WebAPI";
  4. int versionKey = 29321656;
  5. int countryCode = 228;
  6.  
  7. string sessionHandle = null;
  8. long userId = 0;
  9. long serverTime = 0;
  10.  
  11. AllegroWebApiService allegroService = new AllegroWebApiService();
  12.  
  13. using (SHA256 sha256 = new SHA256Managed())
  14. {
  15. byte[] passwordHash = sha256.ComputeHash(StrToByteArray(password));
  16. string encodedPassword = Convert.ToBase64String(passwordHash);
  17.  
  18. try
  19. {
  20. sessionHandle = allegroService.doLoginEnc(username, encodedPassword, countryCode, webApiKey, versionKey, out userId, out serverTime);
  21. }
  22. catch (Exception e)
  23. {
  24. //obsługa wyjątku w przypadku niepowodzenia
  25. }
  26. }
  27.  
  28.  
  29. private static byte[] StrToByteArray(string str)
  30. {
  31. System.Text.UTF8Encoding encoding=new System.Text.UTF8Encoding();
  32. return encoding.GetBytes(str);
  33. }
  #3 (23.01.2014 r.) / python (Autor: 01miru)
  1. # coding: utf-8
  2. import hashlib
  3. import logging
  4. from suds.client import Client, WebFault
  5.  
  6. class Allegro:
  7.  
  8. def __init__(self, api_key, debug_mode=False):
  9. API_URL = 'https://webapi.allegro.pl/service.php?wsdl'
  10. self.api_key = api_key
  11. self.service = Client(API_URL).service
  12. self.auth = None
  13. self.version_key = None
  14. if debug_mode:
  15. logging.basicConfig(level=logging.INFO)
  16. logging.getLogger('suds.client').setLevel(logging.DEBUG)
  17.  
  18. def _get_version_by_country_code(self, country_code):
  19. systems = self.service.doQueryAllSysStatus(**{
  20. 'countryId': country_code,
  21. 'webapiKey':self.api_key
  22. })[0]
  23.  
  24. for sys in systems:
  25. if sys['countryId'] == country_code:
  26. return sys['verKey']
  27.  
  28. def loginEnc(self, login, password, country_code):
  29. try:
  30. self.version_key = self._get_version_by_country_code(country_code)
  31. self.auth = self.service.doLoginEnc(**{
  32. 'userLogin': login,
  33. 'userHashPassword': hashlib.sha256(password).digest().encode('base64'),
  34. 'countryCode': country_code,
  35. 'webapiKey' : self.api_key,
  36. 'localVersion' : self.version_key
  37. })
  38. except WebFault as ex:
  39. print ex
  #4 (26.09.2014 r.) / java (Autor: Grzegorz_B)
  1. import java.io.IOException;
  2. import java.security.MessageDigest;
  3. import java.security.NoSuchAlgorithmException;
  4.  
  5. import org.kobjects.base64.Base64;
  6. import org.ksoap2.SoapEnvelope;
  7. import org.ksoap2.SoapFault;
  8. import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo;
  9. import org.ksoap2.serialization.SoapObject;
  10. import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope;
  11. import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE;
  12. import org.ksoap2.transport.Transport;
  13. import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException;
  14.  
  15. /**
  16. * Przykład wywołań metod doQuerySysStatus i doLoginEnc za pomocą frameworka ksoap2-android.
  17. *
  18. * @author Grzegorz Byczyński
  19. */
  20. public class AllegroTest {
  21.  
  22. private final int soapVersion = SoapEnvelope.VER11;
  23. private final String endpointUri = "https://webapi.allegro.pl/service.php";
  24. private final String namespace = "https://webapi.allegro.pl/service.php";
  25.  
  26. public static void main(String[] args) throws SoapFault, NoSuchAlgorithmException {
  27. AllegroTest allegro = new AllegroTest();
  28. String apiKey = "12345678";
  29. long versionKey = allegro.doQuerySysStatus(3, 1, apiKey);
  30. String sessionHandlePart = allegro.doLogin("login", Base64.encode(MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest("password".getBytes())), 1, versionKey, apiKey);
  31. System.out.println("Version key: " + versionKey + ", sessionHandlePart: " + sessionHandlePart);
  32. }
  33.  
  34. public long doQuerySysStatus(int service, int country, String apiKey) throws SoapFault {
  35. PropertyInfo sysvar = createPropertyInfo("sysvar", service);
  36. PropertyInfo countryId = createPropertyInfo("countryId", country);
  37. PropertyInfo webapiKey = createPropertyInfo("webapiKey", apiKey);
  38.  
  39. SoapObject response = this.sendSoap("DoQuerySysStatusRequest", "#doQuerySysStatus", sysvar, countryId, webapiKey);
  40. return Long.parseLong(response.getPropertyAsString("verKey"));
  41. }
  42.  
  43. public String doLogin(String login, String passwordHash, int country, long versionKey, String apiKey) throws SoapFault {
  44. PropertyInfo userLogin = createPropertyInfo("userLogin", login);
  45. PropertyInfo userHashPassword = createPropertyInfo("userHashPassword", passwordHash);
  46. PropertyInfo countryCode = createPropertyInfo("countryCode", country);
  47. PropertyInfo webapiKey = createPropertyInfo("webapiKey", apiKey);
  48. PropertyInfo localVersion = createPropertyInfo("localVersion", versionKey);
  49.  
  50. SoapObject response = this.sendSoap("DoLoginEncRequest", "#doLoginEnc", userLogin, userHashPassword, countryCode, webapiKey, localVersion);
  51. return response.getPropertyAsString("sessionHandlePart");
  52. }
  53.  
  54. protected SoapObject sendSoap(String methodName, String soapAction, PropertyInfo... properties) throws SoapFault {
  55. SoapObject request = new SoapObject(this.namespace, methodName);
  56. for (PropertyInfo property : properties) {
  57. request.addPropertyIfValue(property);
  58. }
  59.  
  60. SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(this.soapVersion);
  61. envelope.implicitTypes = true; // removes i:type attribute for SimpleTypes
  62. envelope.setAddAdornments(false); // removes id & c:root attributes
  63. envelope.setOutputSoapObject(request);
  64.  
  65. Transport transport = new HttpTransportSE(this.endpointUri);
  66. try {
  67. transport.call(soapAction, envelope);
  68. } catch (XmlPullParserException | IOException e) {
  69. throw new IllegalStateException(e.getMessage(), e);
  70. }
  71.  
  72. if (envelope.bodyIn instanceof SoapFault) {
  73. throw (SoapFault) envelope.bodyIn;
  74. }
  75.  
  76. return (SoapObject) envelope.bodyIn;
  77. }
  78.  
  79. protected PropertyInfo createPropertyInfo(String key, Object value) {
  80. PropertyInfo property = new PropertyInfo();
  81. property.setName(key);
  82. property.setValue(value);
  83. property.setNamespace(this.namespace);
  84. return property;
  85. }
  86. }