Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetCatsDataLimit

Ostatnia zmiana: 07.03.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie w porcjach pełnego drzewa kategorii dostępnych we wskazanym kraju. Domyślnie zwracanych jest 50 pierwszych kategorii. Rozmiar porcji pozwala regulować parametr package-element, a sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych umożliwia parametr offset.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. local-version | long | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany (należy przekazać dowolną wartość, odpowiednią dla typu parametru).
 3. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 4. offset | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych (numery porcji indeksowane są od 0).
 5. package-element | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie rozmiaru porcji zwracanych danych (zakres 1-5000; domyślnie 5000).
 6. onlyLeaf | boolean | niewymagany
  Jeśli ustawisz jego wartość na true / 1 (boolean), w odpowiedzi otrzymasz tylko kategorie najniższego rzędu.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetcatsdatalimit_request = array(
   'country-id' => 1,
   'local-version' => 0,
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'offset' => 1,
   'package-element' => 2
);

 1. cats-list | CatInfoType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o każdej kategorii.
  1. cat-id | int
   Identyfikator kategorii.
  2. cat-name | string
   Nazwa kategorii.
  3. cat-parent | int
   Identyfikator kategorii nadrzędnej (lub 0 dla kategorii głównych).
  4. cat-position | int
   Pozycja kategorii wobec innych kategorii tego samego rzędu (indeksowana od 0).
  5. cat-is-product-catalogue-enabled | int
   Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
  6. isLeaf | boolean
   Dla kategorii najniższego rzędu, otrzymasz true / 1 (boolean).
 2. ver-key | long
  Wartość klucza wersji odpowiednia dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.
 3. ver-str | string
  Wersja komponentu struktury drzewa kategorii odpowiednia dla przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetcatsdatalimit_response = array(
   'cats-list' => array(
      array(
         'cat-id' => 19732,
         'cat-name' => 'Biżuteria i Zegarki',
         'cat-parent' => 0,
         'cat-position' => 2,
         'cat-is-product-catalogue-enabled' => 0),
      array(
         'cat-id' => 73973,
         'cat-name' => 'Delikatesy',
         'cat-parent' => 0,
         'cat-position' => 3,
         'cat-is-product-catalogue-enabled' => 0)),
   'ver-key' => 16551276,
   'ver-str' => '1.2.63'
);
 

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (24.04.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
 1. /**
 2. * Klient SOAP Allegro WebAPI
 3. *
 4. * @see http://allegro.pl/webapi
 5. * @see http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl
 6. *
 7. * @package Allegro/Client
 8. * @author Daniel Nowacki
 9. * @version 1.0
 10. */
 11.  
 12. <?php
 13. abstract class Allegro_Client_Abstract extends SoapClient
 14. {
 15. ...
 16. /**
 17. * Pobiera kategorie Allegro
 18. *
 19. * Jeżeli wszystkie wartości parametrów wejściowych zostaną ustawione na 0
 20. * to pobierze wszystkie kategorie.
 21. *
 22. * @see http://allegro.pl/webapi/documentation.php/show/id,46
 23. *
 24. * @param int $offset od tego przesunięcia zacznij
 25. * @param int $minCountElements pobierz miniamalnie tyle elementow
 26. * @param int $portionSize wielkość jednorazowej paczki
 27. * @return array kategorie serwisu
 28. */
 29. public function &getCatsData($offset = 0, $minCountElements = 0, $portionSize = 0)
 30. {
 31. $cats = array();
 32.  
 33. // liczba wszystkich kategorii
 34. $categoriesCount = $this->getCatsDataCount();
 35.  
 36. // przypadek - będą pobrane wszystkie dane, do tego jest oddzielna metoda
 37. if ($offset == 0 && $portionSize == 0 && $count == 0)
 38. {
 39. $cats = $this->doGetCatsData($this->config['country'], $this->getApiVersion(), $this->config['webapikey']);
 40. }
 41. else
 42. {
 43. if ($portionSize==0) throw new Exception('Portion size must be greather than 0');
 44. $elementCounter = 0;
 45.  
 46. while($elementCounter < $minCountElements) // jak nie pobrano wystarczajacej ilosci danych
 47. {
 48. // pobierz porcję danych
 49. $tmp = array_merge($cats, $this->doGetCatsDataLimit($this->config['country'], $this->getApiVersion(), $this->config['webapikey'], $offset, $portionSize));
 50.  
 51. if (empty($cats)) // w pierwszej interacji przypisuje pobrane kategorie do zmiennej
 52. {
 53. $cats = $tmp;
 54. }
 55. else // w każdej kolejnej łączone jest pole z kategoriami
 56. {
 57. // łączę tylko po polu listy kategorii
 58. $cats['cats-list'] = array_merge($cats['cats-list'], $tmp['cats-list']);
 59. }
 60.  
 61. $elementCounter += $portionSize;
 62. $offset++;
 63.  
 64. // warunek stopu
 65. if ($elementCounter >= $categoriesCount) break;
 66. }
 67. }
 68.  
 69. // zwraca tylko same opisy pol
 70. return $cats['cats-list'];
 71. }
 72. ...
 73. }
#2 (18.07.2014 r.) / php (Autor: pp2005)
 1. /**
 2. *
 3. * @param int $portionSize Rozmiar porcji danych
 4. * @param int $offset Porcja danych (0...n)
 5. */
 6. public function getCatsData( $portionSize = 0, $offset = 0) {
 7. $cats = array ();
 8.  
 9. $categoriesCount = {liczbakateogrii}; // API: doGetCatsDataCount()
 10.  
 11. while ( count ( $cats ) < $categoriesCount ) {
 12.  
 13. $tmp = $this->doGetCatsDataLimit ( {countyId}, {webapiKey}, $offset, $portionSize );
 14.  
 15. if (empty ( $cats )) {
 16. $cats = $tmp ['catsList'] ['item'];
 17. } elseif (is_array ( $tmp ['catsList'] ) && is_array ( $tmp ['catsList'] ['item'] )) {
 18. $cats = array_merge ( $cats, $tmp ['catsList'] ['item'] );
 19. }
 20.  
 21. $offset ++;
 22. }
 23. return $cats;
 24. }
 25.  
 26. public function doGetCatsDataLimit($countryID, $webAPI, $offset, $packageElement){
 27. $getCats = $this->getSOAP()->call('doGetCatsDataLimit', array(
 28. 'countryId' => $countryID,
 29. 'webapiKey' => $webAPI,
 30. 'offset' => $offset,
 31. 'packageElement' => $packageElement
 32. ));
 33. return $getCats;
 34. }