Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetCatsData

Ostatnia zmiana: 07.03.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie pełnego drzewa kategorii dostępnych we wskazanym kraju.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. local-version | long | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany (należy przekazać dowolną wartość, odpowiednią dla typu parametru).
 3. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 4. onlyLeaf | boolean | niewymagany
  Jeśli ustawisz jego wartość na true / 1 (boolean), w odpowiedzi otrzymasz tylko kategorie najniższego rzędu.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetcatsdata_request = array(
   'country-id' => 1,
   'local-version' => 0,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. cats-list | CatInfoType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o każdej kategorii.
  1. cat-id | int
   Identyfikator kategorii.
  2. cat-name | string
   Nazwa kategorii.
  3. cat-parent | int
   Identyfikator kategorii nadrzędnej (lub 0 dla kategorii głównych).
  4. cat-position | int
   Pozycja kategorii wobec innych kategorii tego samego rzędu (indeksowana od 0).
  5. cat-is-product-catalogue-enabled | int
   Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
  6. isLeaf | boolean
   Dla kategorii najniższego rzędu, otrzymasz true / 1 (boolean).
 2. ver-key | long
  Wartość klucza wersji odpowiednia dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.
 3. ver-str | string
  Wersja komponentu struktury drzewa kategorii odpowiednia dla przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetcatsdata_response = array(
   'cats-list' => array(
      array(
         'cat-id' => 26013,
         'cat-name' => 'Antyki i Sztuka',
         'cat-parent' => 0,
         'cat-position' => 0,
         'cat-is-product-catalogue-enabled' => 0),
      array(...),
      array(
         'cat-id' => 8999,
         'cat-name' => 'Wzmacniacze i kolumny',
         'cat-parent' => 5564,
         'cat-position' => 6,
         'cat-is-product-catalogue-enabled' => 0),
      array(...),
      array(
         'cat-id' => 19393,
         'cat-name' => 'Nokia',
         'cat-parent' => 19357,
         'cat-position' => 5,
         'cat-is-product-catalogue-enabled' => 0),
      array(...)),
   'ver-key' => 16551276,
   'ver-str' => '1.2.63'
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (25.05.2010 r.) / vb.net (Autor: kopsoe)
 1. Dim Baza As New DataSet("Baza")
 2. Baza.Tables.Add(New DataTable("ListaKategorii"))
 3. Dim Allegro As New AllegroWebApiService
 4. Dim wer_key As Long
 5. Dim wer_str As String = Nothing
 6. Dim wynik() As CatInfoType = Allegro.doGetCatsData(1, 0, "g2fe408289", wer_key, wer_str)
 7. With Baza.Tables(0).Columns
 8. .Add(New DataColumn("cat-id", Type.GetType("System.Int32")))
 9. .Add(New DataColumn("cat-name", Type.GetType("System.String")))
 10. .Add(New DataColumn("cat-parent", Type.GetType("System.Int32")))
 11. .Add(New DataColumn("cat-position", Type.GetType("System.Int32")))
 12. End With
 13. For Each element In wynik
 14. With Baza.Tables(1)
 15. .Rows.Add()
 16. .Rows(.Rows.Count - 1).Item(0) = CType(element.catid, Int32)
 17. .Rows(.Rows.Count - 1).Item(1) = CType(element.catname, String)
 18. .Rows(.Rows.Count - 1).Item(2) = CType(element.catparent, Int32)
 19. .Rows(.Rows.Count - 1).Item(3) = CType(element.catposition, Int32)
 20. End With
 21. Next
#2 (15.05.2011 r.) / c# (Autor: saper_2)
 1. private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
 2. {
 3. addLog("Init AllegroWebApiService... ", false); // addLog(string text, bool Add_CRLF=true)
 4. AllegroWebApiService api = new AllegroWebApiService();
 5. addLog("DONE.");
 6.  
 7. DataSet Cats = new DataSet("Cats");
 8. Cats.Tables.Add("Cats"); // add table
 9. // add columns to table
 10. Cats.Tables[0].Columns.Add(new DataColumn("cat-id", Type.GetType("System.Int32")));
 11. Cats.Tables[0].Columns.Add(new DataColumn("cat-name", Type.GetType("System.String")));
 12. Cats.Tables[0].Columns.Add(new DataColumn("cat-parent", Type.GetType("System.Int32")));
 13. Cats.Tables[0].Columns.Add(new DataColumn("cat-position", Type.GetType("System.Int32")));
 14.  
 15. addLog("+++++ Get Categories List : BEGIN +++++");
 16. try
 17. {
 18. long verkey;
 19. string verstr;
 20. CatInfoType[] cita = api.doGetCatsData(API_INFO.CountryCode, 0x0, API_INFO.WebApiKey, out verkey, out verstr);
 21.  
 22. foreach (CatInfoType cit in cita)
 23. {
 24. Cats.Tables[0].Rows.Add();
 25. // this maybe done less dirty but it works too
 26. Cats.Tables[0].Rows[Cats.Tables[0].Rows.Count - 1][0] = (Int32)cit.catid;
 27. Cats.Tables[0].Rows[Cats.Tables[0].Rows.Count - 1][1] = (string)cit.catname;
 28. Cats.Tables[0].Rows[Cats.Tables[0].Rows.Count - 1][2] = (Int32)cit.catparent;
 29. Cats.Tables[0].Rows[Cats.Tables[0].Rows.Count - 1][3] = (Int32)cit.catposition;
 30. }
 31. // no filter, sort by cat-parent ascending, and cat-position ascending
 32. Cats.Tables[0].Select("", "cat-parent ASC, cat-position ASC");
 33. addLog("Categories: " + Cats.Tables[0].Rows.Count.ToString() + " (ver-key=0x"+verkey.ToString("X16")+" <"+verkey.ToString()+">, ver-str=""+verstr+"")");
 34. for (int i = 0; i < Cats.Tables[0].Rows.Count; i++)
 35. {
 36. addLog(
 37. " - [" + Convert.ToString(Cats.Tables[0].Rows[i][0]) + "] "" + Convert.ToString(Cats.Tables[0].Rows[i][1]) + """ +
 38. ", parent=" + Convert.ToString(Cats.Tables[0].Rows[i][2]) +
 39. ", position=" + Convert.ToString(Cats.Tables[0].Rows[i][2])
 40. );
 41. }
 42.  
 43. }
 44. catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ee)
 45. {
 46. addLog("Error: Code=" + ee.Code + Environment.NewLine + ee.Message);
 47. }
 48. addLog("----- Get Categories List : END -----");
 49. }
#3 (24.08.2015 r.) / python (Autor: rikkt0r)
 1. from suds.client import Client
 2.  
 3. config = {
 4. 'allegro_key': 'XXX',
 5. 'allegro_country': 1,
 6. 'allegro_version': 0
 7. }
 8.  
 9. class Allegro:
 10. def __init__(self):
 11. self.c = Client('https://webapi.allegro.pl/service.php?wsdl')
 12. self.c.options.cache.setduration(hours=2)
 13. self.version = 0
 14.  
 15. def get_categories(self):
 16.  
 17. cat_list = self.c.service.doGetCatsData(
 18. countryId=config['allegro_country'],
 19. localVersion=self.version,
 20. webapiKey=config['allegro_key']
 21. ).catsList.item
 22.  
 23. cats = []
 24.  
 25. for cat in cat_list:
 26. cats.append({'id': cat.catId, 'name': cat.catName, 'parent': cat.catParent})
 27.  
 28. return cats
 29.  
 30.  
 31. if __name__ == "__main__":
 32. a = Allegro()
 33. cat = a.get_categories()
 34. print("Test: " + str(cat[0]))