Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Zdefiniuj Stawkę VAT i zgarnij darmowe wyróżnienia

Regulamin
 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej „Zdefiniuj Stawkę VAT i zgarnij darmowe wyróżnienia” (dalej: „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych (dalej: „Allegro.pl”), będąca operatorem internetowego serwisu transakcyjnego, dostępnego w domenie allegro.pl (dalej: “Allegro”).
 2. W ramach Promocji Użytkownicy Allegro mogą otrzymać od Allegro.pl – na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, po spełnieniu określonych w nim warunków – bezpłatne pakiety 10-dniowych dodatkowych opcji „Wyróżnienie” – w rozumieniu art. 3 pkt 3 Załącznika nr 2 do Regulaminu Allegro.
 3. Promocja trwa od 22.07.2020 do 21.09.2020 r. (dalej: “Okres Promocji”).
 4. Promocja adresowana jest do Użytkowników Allegro, którzy na dzień 16.07.2020 roku (dalej: „Termin startowy”) spełnili łącznie poniższe warunki:

  a) zarejestrowali Konto Firma w Allegro,

  b) Konto Firma jest aktywne,

  c) w Terminie startowym posiadali na Koncie minimum 1000 opublikowanych Ofert,

  d) w min 80% Ofert mają zdefiniowaną opcję “faktura VAT”

  e) są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług

 5. Użytkownicy, którzy spełnią warunki określone w ust. 4 powyżej oraz dodatkowo potwierdzą swój udział w Promocji w zakładce Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek do dnia 21.09.2020 r. (potwierdzenie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu), mają możliwość otrzymania bezpłatnych pakietów : 50; 200 dodatkowych opcji “Wyróżnienie”, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

a) Użytkownik otrzyma pakiet 50 Wyróżnień jeśli liczba opublikowanych Ofert w ramach danego Konta Użytkownika biorącego udział w Promocji, w dniu 21.08.2020 roku (dalej: “Termin weryfikacji 1”) będzie wynosiła minimum 1000 i jednocześnie w minimum połowie wystawionych Ofert zostanie określona “Stawka VAT” z zastrzeżeniem postanowień w ust. 6 poniżej, dodatkowo do Terminu weryfikacji 1 potwierdzi swój udział w Promocji w zakładce Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > **Centrum Zniżek.

b) Użytkownik otrzyma pakiet 200 Wyróżnień jeśli liczba opublikowanych Ofert w ramach danego Konta Użytkownika biorącego udział w Promocji, w dniu 21.09.2020 roku (dalej: “Termin weryfikacji 2”) będzie wynosiła minimum 1000 i jednocześnie w minimum 90% wystawionych Ofert zostanie określona “Stawka VAT” z zastrzeżeniem postanowień w ust. 6 poniżej.

Przykład 1

Użytkownik w Terminie weryfikacji 1 miał na Koncie 1000 opublikowanych ofert, dla 900 została określona “Stawka VAT”, nasycenie wynosi minimum 50%, Użytkownik otrzyma więc pakiet 50 wyróżnień.

Przykład 2

Użytkownik w Terminie weryfikacji 1 miał na Koncie 2000 opublikowanych ofert, dla 900 miał uzupełniony parametr “Stawka VAT”, nasycenie wynosi mniej niż 50%, Użytkownik nie otrzyma więc pakietu wyróżnień.

Przykład 3

Użytkownik w Terminie weryfikacji 2 miał na Koncie 1000 opublikowanych ofert, dla 900 miał uzupełniony parametr “Stawka VAT”, nasycenie wynosi minimum 90%, Użytkownik otrzyma więc pakiet 200 wyróżnień.

Przykład 4

Użytkownik w Terminie weryfikacji 2 miał na Koncie 800 opublikowanych ofert, dla 700 miał uzupełniony parametr “Stawka VAT”, liczba opublikowanych ofert znajduje się poniżej minimum 1000 ofert, Użytkownik nie otrzyma więc pakietu wyróżnień.

 1. Stawka VAT, o której mowa w ust. 5 powyżej, musi być zdefiniowana na etapie wystawiania lub edycji Oferty w odpowiednim polu widocznym na formularzu Oferty po wybraniu opcji “faktura VAT” w sekcji Formaty sprzedaży > Opcje faktury. Stawka VAT może zostać uzupełniona również przy wykorzystaniu metody API. Stawki VAT uzupełniane w innym miejscu na formularzu lub w opisie Oferty nie będą uwzględniane w ramach niniejszej Promocji.
 2. Przyznanie bezpłatnych opcji “Wyróżnienie” na Konta spełniające wymagania określone w ust. 4 i 5 powyżej, zostanie przeprowadzone osobno dla każdego Terminu weryfikacji, w terminie 14 dni liczonych od danego Terminu weryfikacji.
 3. Dodatkowe opcje “Wyróżnienie” są ważne przez okres 60 dni od dnia ich przyznania oraz wymagają aktywacji w zakładce: Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek. Korzystanie z opcji Wyróżnienie przyznanych w ramach Promocji jest dobrowolne.
 4. Opcje “Wyróżnienie” przyznane w ramach Promocji świadczone są przez Allegro zgodnie z Regulaminem Allegro. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z przyznanej mu w ramach Promocji opcji “Wyróżnienie” po upływie terminu tj. po upływie 60 dni liczonych od dnia jej przyznania, lub przekroczenie przyznanej w ramach Promocji liczby Wyróżnień skutkować będzie naliczeniem opłaty za tę opcję zgodnie z , cennikiem określonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, że w przypadku skorzystania z dodatkowej opcji “Wyróżnienie” przyznanej w ramach Promocji , opcja ta odnawia się automatycznie po upływie 10 dni na kolejne, 10 -dniowe okresy. W celu uniknięcia naliczenia kolejnych opłat (po wykorzystaniu wszystkich Wyróżnień z przyznanych w ramach Promocji lub po upływie ich ważności) Użytkownik powinien wyłączyć opcję dodatkową “Wyróżnienie” poprzez edycję Oferty przed rozpoczęciem kolejnego cyklu rozliczeniowego.
 6. Promocją objęte są wyłącznie dodatkowe opcje “Wyróżnienie” aktywowane dla danej Oferty. Promocja nie obejmuje dodatkowych prowizji od sprzedaży naliczanych w ramach Ofert z opcją: Wyróżnienie. Dodatkowa prowizja od Transakcji w ramach tych Ofert naliczana jest zgodnie z Regulaminem Allegro (Załącznik nr 4, Część IV, pkt 8 ).
 7. W przypadku, gdy Użytkownik biorący udział w Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Allegro.pl może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z Promocji, a ponadto dokonać zawieszenia jego Konta w Allegro.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?subjectId=517305f2-5ea1-4b3b-9080-d4cc960ab6a1
 9. Allegro.pl zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji Promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków niniejszego Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro, w tym definicje tam określone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro