Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

REGULAMIN USŁUGI "Allegro Smart! Student"

I. Definicje

Allegro – Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, NIP 5252674798.

Aplikacja Mobilna - aplikacja udostępniana przez Allegro zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika i umożliwiająca dostęp do Serwisu w systemach operacyjnych iOS (na urządzeniach iPhone i iPad) i Android (w smartfonach i na tabletach); zaleca się korzystanie każdorazowo z najnowszej opublikowanej wersji, dostępnej do pobrania w sklepach internetowych App Store (dla iOS) i Google Play (dla Android); korzystanie z wersji innej niż najnowsza może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności.

Benefit – korzyści przekazywane przez Partnerów w ramach Usługi, stanowiące jej integralną część, do których uprawniony jest Nabywca. Zakres Benefitów określony został w art. V Regulaminu oraz Załączniku nr 2 i wskazany jest również w Centrum Benefitów.

Centrum Benefitów- funkcjonalność udostępniona Nabywcy w ramach ustawień jego Konta w zakładce o nazwie : „Allegro Smart!” umożliwiającą korzystanie z Benefitów.

Dostawcy – podmioty świadczące usługi w ramach metod dostawy Towarów określonych w art. II ust. 5 Regulaminu, nabywanych przez Użytkowników – Kupujących.

Kod aktywujący Usługę – ciąg cyfr i znaków służący do jednorazowej aktywacji Usługi lub gwarantujący dalsze jej świadczenie, otrzymany przez Użytkownika od Allegro lub podmiotów współpracujących z Allegro, na podstawie odrębnych umów, w szczególności, z tytułu akcji promocyjnych organizowanych przez Allegro lub te podmioty.

Nabywca – Użytkownik, któremu Allegro nadało Status Studenta, który korzysta z Usługi w ramach bezpłatnego, 6- miesięcznego okresu próbnego lub, który po 6-miesięcznym okresie próbnym zawarł kolejną umowę na świadczenie Usługi i odpłatnie nabył ją od Allegro bądź dokonał aktywacji Usługi za pomocą Kodu aktywującego Usługę.

Okres Rozliczeniowy – okres rozliczeniowy trwający 12 miesięcy kalendarzowych od momentu odpłatnego nabycia Usługi na zasadach wskazanych art. IV ust. 6 Regulaminu lub w przypadkach aktywacji Usługi za pomocą Kodu aktywującego Usługę, wskazany w tym kodzie okres wykonywania Usługi.

Operator Płatności – łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Serwisu lub załącznikach do Regulaminu Serwisu.

Partner - podmiot współpracujący z Allegro, który umożliwia Nabywcy korzystanie z Benefitów na zasadach wskazanych w Regulaminie i Regulaminie Partnera.

Regulamin – niniejszy regulamin, którego treść znajduje się na stronie: https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart-student.

Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu, którego treść znajduje się na stronie :www.allegro.pl/regulamin.

Serwis – prowadzony w języku polskim serwis handlowy on-line w domenie allegro.pl o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są Transakcje, którego operatorem jest Allegro.

Smart! Okazje- przysługujące Nabywcy w okresie korzystania z Usługi dodatkowe rabaty na Oferty prezentowane w wydzielonej części Serwisu o nazwie "Smart! Okazje” lub wcześniejszy niż pozostali Użytkownicy dostęp do promocyjnych Ofert udostępnianych przez Allegro w ramach Serwisu. Smart! Okazje dostępne są w ramach strony internetowej pod adresem: https://allegro.pl/strefaokazji/smartokazje.

Status Studenta - status nadawany przez Allegro Użytkownikom w ramach danego Konta będącymi studentami w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i którzy zostali pozytywnie zweryfikowani przez Allegro na zasadach określonych w art. IV ust.1.Regulaminu.

Towary– rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie przez Sprzedających.

Transakcje – umowy sprzedaży Towarów zawierane pomiędzy Użytkownikami.

Usługa Allegro Smart! - usługa świadczona na zasadach wskazanych w regulaminie tej usługi dostępnym pod adresem: https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart.

Usługa Allegro Smart! Student lub „Usługa” – odpłatna usługa skierowana do Kupujących, którym Allegro nadało Status Studenta, o której mowa w art. II ust. 2 poniżej. Korzystanie z Usługi odbywa się na takich samych zasadach technicznych jak korzystanie z Serwisu.

Usługa Płatności - usługa świadczona przez jednego z Operatorów Płatności.

Użytkownik– podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Allegro w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

II. Warunki ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi Allegro Smart! Student przez Allegro w ramach Serwisu.

 2. Usługa Allegro Smart! Student obejmuje:

  • możliwość jednorazowego, bezpłatnego korzystania z Usługi Allegro Smart ! Student w ramach okresu próbnego trwającego przez 6 miesięcy kalendarzowych, począwszy od momentu nadania Użytkownikowi Statusu Studenta, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na świadczenie Usługi i płatnego nabycia jej po ww terminie na zasadach określonych w art IV ust 4-15 Regulaminu oraz;
  • możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy Towarów, z określonych zgodnie z Regulaminem metod dostawy Towarów nabytych w Serwisie i ich zwrotów oraz
  • możliwość korzystania z Benefitów; oraz
  • dostęp do Smart! Okazji
 3. Zawarcie Umowy na świadczenie Usługi Allegro Smart! Student w przypadkach, w których Użytkownik korzysta z Usługi Allegro Smart! możliwe jest po rozwiązaniu przez Użytkownika umowy na świadczenie tej usługi poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy i wybraniu tematu: „Rezygnacja”. Usługa ma charakter ciągły, z zastrzeżeniem, że Nabywca może zawrzeć w danym czasie wyłącznie jedną umowę na świadczenie Usługi niezależnie od liczby posiadanych przez siebie Kont. Zawarcie kolejnej umowy na świadczenie Usługi możliwe jest po rozwiązaniu wcześniejszej. Rozliczenie Usługi odbywa się w Okresach Rozliczeniowych.

 4. Usługa pozwala na korzystanie przez Nabywców na warunkach określonych w Regulaminie:

  a. z udostępnionych przez Sprzedających w ramach Oferty określonych zgodnie z art. II ust. 4 Regulaminu metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy Towaru, na potrzeby realizacji umowy zawartej w ramach tej Oferty;

  b. z bezpłatnego zwrotu Towarów, na zasadach określonych w art. III ust. 4 Regulaminu, w ramach Ofert, w których:

  • udostępnione zostały metody dostawy, o których mowa pod lit. a powyżej oraz;
  • w przypadku gdy Sprzedający określił wartość metody dostawy przy płatnościach z góry na kwotę 0 zł oraz przy założeniu, że dostawa Towarów w ramach tych Ofert była realizowana do automatu paczkowego (w tym paczkomatu) albo punktu odbioru a Sprzedający sam nie zagwarantował darmowego zwrotu.
 5. Allegro zapewnia Nabywcom możliwość korzystania z dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców w ramach następujących metod dostawy:

  • przesyłek kurierskich,
  • automatów paczkowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 5000, oraz
  • punktów odbioru w łącznej liczbie nie mniejszej niż 13000. Allegro może na wybrany przez siebie okres poszerzyć (dodać) nowe metody dostaw objęte Usługą. Aktualna lista metod dostawy wraz z podaniem kwoty maksymalnego finansowanego w ramach Usługi kosztu jednorazowej dostawy dostępna jest w Serwisie pod adresem https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy.
 6. Oferty Sprzedających, niezależnie od statusu ich Konta (Zwykłe/Firma), w których oferowane są metody dostaw objęte Usługą Allegro Smart! Student, są oznaczone specjalną ikoną ułatwiającą ich wyszukanie.

 7. Dostawy realizowane w ramach Usługi dotyczą Ofert tych Sprzedających, którzy spełniają kryteria związane z bezpieczeństwem Transakcji i jakością świadczonych usług. Allegro dokonuje oceny, czy te kryteria zostały spełnione i w przypadku oceny pozytywnej, dokona odpowiedniego oznaczenia Oferty. Szczegółowe warunki odnoszące się do kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym znajdują się w załączniku 12 art. III ust. 2 i 3 Regulaminu Serwisu.

 8. Oznaczenie specjalną ikoną Usługi obejmować będzie, przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, również Oferty Sprzedających, o których mowa w art. II ust. 4 lit. b powyżej.

 9. Dostawy realizowane w ramach Usługi Allegro Smart! Student mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski (tj. z terytorium Polski na terytorium Polski).

 10. Usługa oraz dostępne w jej ramach Benefity nie mogą być wykorzystane w celu dalszej odsprzedaży lub nieodpłatnego udostępnienia w Serwisie innym Użytkownikom, co oznacza, że są one świadczone wyłącznie na rzecz i na indywidualny użytek Nabywcy.

 11. Realizacja dostaw Towarów objętych Usługą może się odbyć wyłącznie w związku z Transakcjami w Serwisie, w tym także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 12. Usługi dostaw Towarów świadczone są przez Dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za jakość i terminowość dostawy Towarów, jak również za liczbę udostępnionych przez nich punktów odbioru przesyłek, z zastrzeżeniem zdania pierwszego w ust. 5 powyżej. Lista aktualnych punktów odbioru przesyłek wskazanych przez Dostawców oraz regulaminów świadczenia usług przez Dostawców, znajduje się tutaj: https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy.

 13. Allegro informować będzie Nabywców o terminie zakończenia Okresu Rozliczeniowego, wykorzystując ich dane podane w ramach ustawień Konta.

 14. Nabywcy w ramach Programu Ochrony Kupujących przysługuje prawo do rozpatrywania jego zapytań i zgłoszeń, w tym wypłaty rekompensat związanych z Programem Ochrony Kupujących, w terminie do 2 dni roboczych od chwili ich otrzymania z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy. Regulamin określający warunki i zasady korzystania z usługi Programu Ochrony Kupujących znajduje się pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-9.

III. Zakres Usługi Allegro Smart! Student

 1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! Student w zakresie dostawy Towarów bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 4 lit. a Regulaminu) tylko przy Transakcjach, w których:

  a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 100 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności oraz

  b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość dostawy:

  • niezależnie od metody, przekracza 40 zł,
  • w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 100 zł.
 2. Nabywcy w okresie korzystania z Usługi przysługuje nielimitowana liczba dostaw, o których mowa w art. II ust. 4 Regulaminu.

 3. W okresie korzystania z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone Towary w ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 4 lit. a Regulaminu).

 4. Allegro zapewnia Nabywcy bezpłatny zwrot Towarów zakupionych w ramach Ofert objętych Usługą, jak również w ramach Ofert, o których mowa w art. II ust. 4 lit. b powyżej w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy, na następujących zasadach:

  a. możliwe metody zwrotu Towarów określone są szczegółowo na liście dostępnej pod adresem:https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy;

  b. Allegro może na wybrany przez siebie okres poszerzyć listę metod zwrotów Towarów objętych Usługą. Aktualna lista metod zwrotów Towarów dostępna jest pod adresem https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy;

  c. Nabywcy przysługuje wyłącznie jednorazowy bezpłatny zwrot Towaru zakupionego w ramach danej Transakcji po uprzednim skorzystaniu przez niego z odpowiedniego formularza dostępnego w zakładce „Kupione”, w sekcji Moje Allegro;

  d. Nabywcy nie przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnego zwrotu Towaru w przypadku ustawowego wyłączenia prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 5. Usługą Allegro Smart! Student nie są objęte Oferty prezentowane w Serwisie przez apteki ogólnodostępne posiadające status Konta Firma oraz Oferty, o których mowa w art. 3.3. Regulaminu Serwisu, a także Oferty dostępne w ramach kategorii Dziecko> Karmienie dziecka> Żywność dla dzieci> Mleka modyfikowane> początkowe oraz kategorii Dom i Ogród> Wyposażenie> Ozdoby świąteczne i okolicznościowe> Fajerwerki.

 6. W ramach Usługi, Nabywca uprawniony jest do korzystania z Benefitów określonych w art. V poniżej.

IV. Nadawanie Statusu Studenta i Aktywacja Usługi Allegro Smart! Student

 1. W celu nadania Użytkownikowi Statusu Studenta, powinien on dokonać następujących czynności łącznie: 1.1 skorzystać z odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://allegro.pl/smart/student/rejestracja, który Użytkownik zobowiązany jest wypełnić zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, umieszczając w nim odpowiednie dane i dokumenty:

  a. w przypadkach, w których Allegro poinformuje Użytkownika, że nie ma technicznej możliwości przyporządkowania do danej uczelni wyższej, wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail, który to adres powinien występować w domenie tej uczelni, Użytkownik powinien wskazać:

  • nazwę uczelni wyższej
  • imię nazwisko Użytkownika
  • numer albumu
  • skan lub zdjęcie legitymacji studenckiej

   b. w przypadkach,w których Allegro poinformuje Użytkownika, że ma techniczną możliwość przyporządkowania do danej uczelni wyższej, wskazany przez Użytkownika adres e-mail, który to adres powinien występować w domenie tej uczelni Użytkownik powinien wskazać:

  • nazwa uczelni wyższej
  • adres e-mail w domenie uczelni wyższej

   1.2. zaakceptować Regulamin. Po pozytywnej weryfikacji przez Allegro informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym w przypadku, o którym mowa w ust. 1.1. lit. a na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika wysłana zostanie wiadomość, która zawierać będzie informację o nadaniu Statusu Studenta i aktywacji Usługi. W przypadku wskazanym w ust. 1.1. lit.b na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w domenie uczelni wyższej zostanie wysłana wiadomość, która zawierać będzie informację o nadaniu Statusu Studenta, oraz link służący do aktywacji Usługi.

 2. Z chwilą aktywacji Usługi następuje zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Allegro, której przedmiotem jest Usługa Allegro Smart! Student świadczona przez Allegro na warunkach określonych w Regulaminie oraz zostaje wysłana wiadomość zawierająca inne wymagane prawem informacje.

 3. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Allegro o zmianie okoliczności mających wpływ na nadanie mu, czy posiadanie przez niego Statusu Studenta. W trakcie trwania umowy Allegro będzie uprawnione nie częściej, niż dwa razy do roku, do dokonywania weryfikacji zasadności posiadania przez Nabywcę Statusu Studenta i w przypadku negatywnego wyniku takiej weryfikacji, umowa z Allegro w przedmiocie świadczenia Usługi ulegnie rozwiązaniu, na zasadach określonych w art. IX ust. 3 poniżej.

 4. Po upływie kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od momentu aktywacji Usługi, Nabywca ma możliwość odpłatnego jej nabycia na okres 12 miesięcy kalendarzowych za cenę 39 złotych brutto.

 5. Zapłata za Usługę Allegro Smart! Student może nastąpić w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatorów Płatności.

 6. Korzystanie przez Nabywcę z Usługi po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od jej aktywacji możliwe jest po dokonaniu przez Użytkownika płatności za korzystanie z Usługi, przy użyciu Usługi Płatności (status płatności „Zakończona”) lub w chwili wprowadzenia Kodu aktywującego Usługę przez Użytkownika bądź przez Allegro w ramach odrębnych akcji promocyjnych.

 7. W celu korzystania z Usługi po upływie 6 miesięcznego okresu próbnego, Nabywca powinien dokonać zakupu Usługi poprzez odpowiedni formularz dostępny w Serwisie, oraz wybrać przycisk "Kupuję i płacę". Niezwłocznie po wyborze przycisku "Kupuję i płacę" Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności. W przypadku aktywowania Usługi przy użyciu Kodu aktywującego Usługę, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny w Serwisie, w tym poprawnie wpisać Kod aktywujący Usługę, a następnie zaakceptować Regulamin.

 8. Z chwilą potwierdzenia statusu płatności jako „Zakończona” bądź z chwilą wprowadzenia Kodu aktywującego Usługę, na adres e-mail Nabywcy, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zawarcie kolejnej umowy pomiędzy Nabywcą a Allegro, której przedmiotem jest Usługa Allegro Smart! Student na warunkach określonych w Regulaminie oraz wiadomość zawierająca inne wymagane prawem informacje.

 9. Faktury za odpłatne korzystanie z Usługi (tj. po upływie 6 miesięcznego okresu próbnego) są wystawiane na aktualne dane podane w ustawieniach Konta Nabywcy. Faktura wysyłana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Nabywcy widniejący w ustawieniach Konta. Postanowienia załącznika nr 4 do Regulaminu Serwisu, część V lit. D ppkt 10 stosuje się odpowiednio.

 10. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego niniejszego ustępu, Płatność za korzystanie z Usługi dokonywana jest przy użyciu karty płatniczej (np. debetowej albo kredytowej), chyba, że Nabywca nie dysponuje takim środkiem płatności lub wybrał inny sposób jej opłacenia, w takiej sytuacji płatność za Usługę dokonywana jest przy użyciu innych dostępnych metod płatności. W przypadku płatności kartą płatniczą, Allegro ma prawo do automatycznego pobierania opłaty za Usługę z tej karty za kolejne analogiczne Okresy Rozliczeniowe, poprzez obciążenie rachunku Nabywcy kwotą opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy.

 11. O ile Nabywca, po dniu otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 powyżej, wskaże w ustawieniach swojego Konta lub w procesie zakupowym Serwisu metodę płatności pozwalającą na cykliczne obciążanie rachunku Nabywcy, w tym kartę płatniczą (np. debetową albo kredytową) i o ile Nabywca nie wybrał dotychczas metody pozwalającej na cykliczne opłacanie Okresu Rozliczeniowego, Allegro automatycznie pobierze opłaty za korzystanie z Usługi przy użyciu tej metody za kolejny Okres Rozliczeniowy poprzez obciążenie rachunku Nabywcy kwotą opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy.

 12. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 i 11 powyżej, Nabywca może w każdym czasie zrezygnować z automatycznego odnowienia płatności, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://na.allegro.pl/smart-wylaczenie-platnosci. Opłata za kolejny Okres Rozliczeniowy, w sytuacji, o której mowa w ust. 10 i 11 powyżej, pobierana jest pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, za który Dalsze korzystanie z Usługi zostało opłacone.

 13. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 10 i 11 powyżej z jakiejkolwiek przyczyny (np. brak środków, odmowa z banku) płatność za Usługę nie może zostać pobrana, Allegro wyśle do Nabywcy oświadczenie, o którym mowa w art. IX ust. 3 poniżej wraz z informacją, że Allegro przez okres 14 dni od momentu zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego podejmować będzie ponowne próby obciążenia rachunku Nabywcy oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy próby te okażą się bezskuteczne, umowa z Allegro na świadczenie Usługi rozwiąże się po tym czasie.

 14. W przypadkach, w których Nabywca dokonał uprzednio płatności za korzystanie z Usługi i znajduje się w posiadaniu Kodu aktywującego Usługę, może przed końcem Okresu Rozliczeniowego odnoszącego się do tej płatności, dokonać wprowadzenia Kodu aktywującego Usługę na zasadach opisanych w art. IV ust. 7 Regulaminu i w dalszym ciągu korzystać z Usługi przez okres wskazany w Kodzie aktywującym Usługę.

V. Benefity dla Nabywców w związku z Usługą Allegro Smart! Student

 1. W ramach Usługi, Allegro zapewnia Nabywcom dostęp do Centrum Benefitów.

 2. Centrum Benefitów zawiera katalog, w którym udostępniane są Benefity aktualnie oferowane Nabywcom przez Partnerów.

 3. Lista Benefitów każdorazowo udostępnianych w Centrum Benefitów w danym okresie dostępna jest pod adresem: https://allegro.pl/smart/student oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu: „Katalog Benefitów Usługi Allegro Smart! Student”. Dokument ten określa również warunki świadczenia każdego z Benefitów przez Partnera ze wskazaniem okresu dostępności.

 4. Katalog Benefitów udostępnianych w Centrum Benefitów wynika z aktualnych ofert Partnerów.

 5. Benefity świadczone są przez Partnerów, na warunkach wskazanych w Centrum Benefitów oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu “Katalog Benefitów Usługi Allegro Smart! Student” i wynikających z regulaminu każdego Partnera.

 6. Wykorzystanie Benefitu jest możliwe za pomocą kodu udostępnionego w Centrum Benefitów, który następnie powinien być aktywowany przez Nabywcę na stronach internetowych Partnerów lub w aplikacjach mobilnych Partnerów lub w Punktach stacjonarnych Partnerów.

 7. Warunkiem korzystania z określonego Benefitu jest uprzednia akceptacja właściwego regulaminu w przedmiocie usługi, którego Benefit dotyczy, wyrażona na stronach internetowych Partnerów lub w aplikacjach mobilnych Partnerów.

 8. Przekazywanie niektórych Benefitów odbywać się będzie w ramach sprzedaży premiowej związanej z nabyciem Usługi. Ich wartość nie przekracza limitów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

VI. Dane osobowe

 1. Allegro jest administratorem w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, w tym Nabywców w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Allegro Smart! Student w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 2. W zakresie związanym z realizowaniem usługi dostawy Towarów świadczonych przez Dostawców lub świadczenia Benefitów administratorem w odniesieniu do danych osobowych Nabywców są również Dostawcy lub Partnerzy. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywców przez Dostawców lub Partnerów w związku z Usługą zawarte są w regulaminach usług każdego Dostawcy lub Partnera.

 3. Użytkownik może się zwrócić do Allegro, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Allegro.

 4. Dane osobowe Użytkowników w tym Nabywców przetwarzane są przez Allegro dla celów udostępnienia i wykonania Usługi, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z Usługą, a także dla celów kontaktu, w tym w związku ze składanymi reklamacjami. Allegro przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Allegro wynikających z przepisów prawa oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Allegro zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

 6. Dane osobowe przetwarzane przez Allegro obejmują: dane adekwatne do typu Konta w Serwisie obejmujące: nick (login), nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, nr listu przewozowego, adres dostawy i zwrotu Towaru. Ponadto, Allegro przetwarza dodatkowe dane osobowe w celu realizacji Usługi, weryfikacji Statusu Studenta lub weryfikacji możliwości przyznania Statusu Studenta. Dodatkowe dane osobowe obejmują: wizerunek utrwalony na skanie legitymacji studenckiej, numer albumu, adres e-mail w domenie uczelni.

 7. Dane osobowe Nabywców będą przetwarzane przez Allegro przez okres świadczenia Usługi Allegro Smart! Student oraz przez 6 lat po zakończeniu roku, w którym Umowa została rozwiązana, dla celów rozliczeniowo - podatkowych. Po upływie tych okresów dane osobowe Nabywców zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Allegro z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W zakresie dodatkowych danych osobowych, koniecznych do realizacji Usługi, weryfikacji Statusu Studenta lub weryfikacji możliwości przyznania Statusu Studenta dane są przetwarzane przez okres świadczenia Usługi Allegro Smart! Student oraz przez okres 3 lat licząc od momentu zaprzestania korzystania z Usługi. Dane osobowe obejmujące wizerunek utrwalony na skanie legitymacji studenckiej przetwarzane są wyłącznie w celu określonym w tym Regulaminie i są przeznaczone do usunięcia niezwłocznie po realizacji tego celu.

 8. Dane osobowe Nabywców mogą być przekazane:

  a. Dostawcom w celach zapewniania rozliczalności Allegro z wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z tymi Dostawcami;
  b. Dostawcom - na życzenie Nabywców - w celu przekazania zapytań dotyczących usług przez nich realizowanych;

  c. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;

  d. Dostawcom w celu rozpatrywania przez nich reklamacji zgłaszanych przez Nabywców.

 9. Allegro umożliwia Użytkownikom, w tym Nabywcom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Allegro do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Allegro lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Dostawców rozpatrywane są przez nich na zasadach wskazanych w regulaminach usług świadczonych przez Dostawców.

 3. Wszelkie reklamacje, o których mowa w ust 1 powyżej będą rozpatrywane przez Allegro w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

 4. Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane listownie na adres Allegro lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy.

 5. Użytkownik może kontaktować się z Allegro w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie:

  a. pisemnej na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182; b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy.

 6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania kodu aktywującego Benefit (o którym mowa w art. V ust. 6 powyżej) rozpoznaje Allegro zgodnie z opisaną powyżej procedurą. Reklamacje dotyczące realizacji danego Benefitu, należy składać bezpośrednio w terminach i na adresy właściwego Partnera dostępne na stronie: https://allegro.pl/smart/student. Zasady rozpatrywania tych reklamacji wskazane są bezpośrednio w regulaminach Partnerów.

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Nabywca będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Nabywca może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy której zawarcie opisuje art. IV ust. 8 powyżej, Allegro niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) zwraca Nabywcy należną kwotę, z uwzględnieniem wybranej przez Nabywcę opcji płatności za świadczoną Usługę.

IX. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa z Allegro w przedmiocie świadczenia Usługi może być rozwiązana w każdym czasie przez Nabywcę za 14-dniowym wypowiedzeniem, poprzez złożenie rezygnacji w stosunku do Allegro, z zastrzeżeniem, że rekomendowanym sposobem wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy i wybraniu tematu: „Rezygnacja”.

 2. Nabywca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Allegro Smart! Student w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w sposób opisany w ust. 1 powyżej, w przypadku rażącego naruszenia przez Allegro postanowień Regulaminu.

 3. Umowa z Allegro w przedmiocie świadczenia Usługi może być rozwiązana przez Allegro poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy podany w ustawieniach jego Konta (dalej „Oświadczenie”), w przypadkach, w którym Nabywca utracił Status Studenta, a także gdy po upływie danego Okresu Rozliczeniowego, Nabywca lub Allegro (w sytuacji, o której mowa w art. IV ust. 11 lub 12 powyżej) nie dokona kolejnej płatności za korzystanie z Usługi, w terminie 14 dni od dnia upływu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, umowa z Allegro na świadczenie Usługi ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dni liczonych od dnia złożenia Oświadczenia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. IV ust. 16 powyżej.

 4. W przypadku, gdy działania Nabywcy naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Nabywca podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu, szkodzą innym Użytkownikom lub są sprzeczne z założeniami Usługi Allegro Smart! opisanymi w Regulaminie, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Allegro lub polegające na fałszowaniu danych w ramach Usługi, Allegro ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia Usługi na rzecz Nabywcy. Jednocześnie postanowienia art. 8.4. Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio.

 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 powyżej, Allegro dokona zwrotu Nabywcy odpowiedniej kwoty, obliczonej proporcjonalnie do czasu Dalszego korzystania z Usługi, a jej zwrot następuje z uwzględnieniem wybranej przez Nabywcę opcji płatności za Dalsze korzystanie z Usługi.

X. Postanowienia końcowe

 1. Allegro zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie ze względu na:

  a. zmianę przepisów prawa, mającą bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

  b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

  c. zmianę ceny za Usługę;

  d. usprawnienie działania Usługi lub obsługi Użytkowników;

  e. poprawę ochrony prywatności Użytkowników;

  f. zapobieganie nadużyciom;

  g. względy bezpieczeństwa;

  h. zmianę warunków świadczenia Usługi;

  i. zmiany redakcyjne;

z zastrzeżeniem, że zmiana ceny za Usługę oraz zmiana warunków świadczenia Usługi nie ma zastosowania do trwającego Okresu Rozliczeniowego, chyba że zmiana ma na celu wyłącznie poprawę sytuacji Nabywcy lub wynika z okoliczności niezależnych od Allegro.

 1. Treść niniejszego Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart-student. Nabywca zostanie dodatkowo powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Allegro.pl nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach. Allegro.pl może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

  a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

  b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

  c. zmiana ma na celu poprawę sytuacji Nabywcy lub wynika z okoliczności niezależnych od Allegro.

 3. Nabywca może odmówić akceptacji zmian Regulaminu poprzez złożenie rezygnacji na zasadach określonych w art. IX ust. 1 powyżej. Niezłożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest uznawane za ich akceptację przez Nabywcę. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi pomiędzy Nabywcą a Allegro - postanowienia art. IX ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio. W okresie wypowiedzenia, Nabywcę obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

 4. Allegro zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Allegro lub jej partnerów biznesowych, które mają na celu poprawę sytuacji Nabywcy. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach przedmiotowych akcji promocyjnych.

 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu (w tym załącznika nr 5 do tego regulaminu- polityka prywatności) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. W przypadku sprzeczności Regulaminu z Regulaminem Serwisu, dostępnym na stronie internetowej www.allegro.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Nabywca będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ADR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nabywca będący konsumentem może również wytoczyć powództwo przed właściwym sądem powszechnym.

Załącznik nr 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Jeżeli jesteś konsumentem, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Allegro o świadczenie Usługi Allegro Smart! Student , możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Do zachowania terminu wystarczy, że przed jego upływem wyślesz oświadczenie. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres: Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy. Treść oświadczenia: Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Allegro Smart! Student. Data zawarcia umowy to ………………………………………., Imię i nazwisko…………………………………………………………. Login Allegro……………………………………………………………

Załącznik nr 2

Katalog Benefitów Usługi Allegro Smart! Student

Benefity stanowią integralną część Usługi, należą do nich:

a.Benefit „Blinkee” w postaci jednego kodu w każdym miesiącu korzystania z Usługi, uprawniającego Nabywcę do 20% zniżki na maksymalnie 20 przejazdów na terenie Polski w danym miesiącu: hulajnogami elektrycznymi, skuterami, rowerami miejskimi. Kod może zostać wykorzystany przez Nabywcę w aplikacji mobilnej Blinkee. Benefit „Blinkee” nie może być wykorzystywany przez Nabywcę w celach zarobkowych. Zasady korzystania z usług świadczonych w ramach Benefitu „Blinkee” określone zostały w regulaminie dostępnym na stronie: https://blinkee.city/pl/terms/service

b.Benefit „Multikino” w postaci:

 • jednego kodu, który uprawnia Nabywcę do szesnastokrotnego skorzystania w ramach danego miesiąca z: 20 % zniżki od ceny biletów Standard lub Student w sieci kin Multikino na filmy będące w aktualnym repertuarze Partnera, lub bezpłatnego korzystania z usługi Fotel VIP (Fotel VIP nie obowiązuje w Multikino Kielce) lub Super VIP, który obowiązuje w lokalizacjach wskazanych pod adresem: https://multikino.pl/supervip przy zakupie biletu na seanse będących w aktualnym repertuarze kin Multikino, lub możliwość nabycia biletu na Maraton Filmowy w cenie 19,90 zł (za wyjątkiem tzw. Projekcji Specjalnych – tj. projekcji na seanse odbywające się w kinach Partnera spoza bieżącego repertuaru, takie jak: transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, Poranki Filmowe, Opera HD, Kino Na Obcasach, Multibabykino, pokazy Akademii Filmowej, pokazy na zaproszenie). Powyższy kod może zostać wykorzystany przez Nabywcę wyłącznie w ramach strony internetowej: https://multikino.pl/ lub w ramach aplikacji mobilnej Multikina oraz,

 • jednego kodu uprawniającego Nabywcę do dokonania w ramach danego miesiąca 8 zakupów specjalnego zestawu barowego o nazwie: „Allegro Smart! Student” w cenie 12,90 zł, w skład którego wchodzi: średni napój (0,5 l) i średni popcorn (2,4 l). Kod może być zrealizowany przez Nabywcę we wszystkich kasach sieci kin Multikino na terytorium Polski. Zasady korzystania z usług świadczonych w ramach Benefitu „Multikino” określone zostały na stronie: https://multikino.pl/informacje/regulaminy

c.Benefit „Flixbus” w postaci jednego kodu w każdym miesiącu korzystania z Usługi, uprawniającego Nabywcę do 20 % zniżki przy jednorazowym zakupie biletów (niezależnie od liczby tych biletów) uprawniających do korzystania z usług Partnera na połączenia krajowe i zagraniczne z przystankiem początkowym lub końcowym w Polsce przewoźnika FlixBus Polska Sp. z o.o. Kod może zostać wykorzystany w aplikacji mobilnej Partnera lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.flixbus.pl/. Zasady korzystania z usług świadczonych w ramach Benefitu „FlixBus” określone zostały na stronie: https://www.flixbus.pl/ogolne-warunki-handlowe-i-rezerwacji lub https://www.flixbus.pl//ogolne-warunki-przewozu-firmy-flixbus. Nabywca nie może wykorzystać Benefitu „Flixbus” łącznie z innymi zniżkami oferowanymi przez Partnera w ramach organizowanych przez niego akcji promocyjnych.

d. Benefit „T-Mobile” w postaci jednego kodu w każdym miesiącu korzystania z Usługi, uprawniający Nabywcę do aktywacji jednorazowego pakietu danych 7 GB internetu dla abonentów Partnera korzystających z: taryfy T lub T-Data, systemu Mix, z taryfy Frii Mix lub Nabywców będących użytkownikami systemu T-Mobile na kartę korzystający z taryfy GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy. W celu skorzystania z Benefitu „T-Mobile”, Nabywca zobowiązany jest wysłać udostępniony mu kod na numer telefonu wskazany każdorazowo w Centrum Benefitów. Benefit „T-Mobile” dedykowany jest wyłącznie Nabywcom korzystających z usługi „T-Mobile” na kartę lub w abonamencie lub w Mix, świadczonych przez Partnera. Zasady korzystania z usług świadczonych w ramach Benefitu „T-Mobile” określone zostały na stronie: https://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/cenniki-i-dokumenty

e. Benefit „Heyah” w postaci jednego kodu w każdym miesiącu korzystania z Usługi, uprawniający Nabywcę, będącego użytkownikiem Heyah na kartę korzystającym z taryfy: Dniówka, do aktywacji jednorazowego pakietu danych 7 GB internetu. W celu skorzystania z Benefitu „Heyah”, Nabywca zobowiązany jest wysłać udostępniony mu kod na numer telefonu wskazany każdorazowo w Centrum Benefitów. Benefit „Heyah” dedykowany jest wyłącznie Nabywcom korzystających z usługi „Heyah” na kartę świadczonej przez Partnera. Zasady korzystania z usług świadczonych w ramach Benefitu „Heyah” określone zostały na stronie: http://www.heyah.pl/regulaminy/na-karte_pozostale-oferty

Okres dostępności Benefitów: 15.10.2020 r. do 15.10.2021 r.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro