Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

REGULAMIN USŁUGI „Allegro Smart!”

Dla obecnych Nabywców Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2019, od godziny 08.00.

Regulamin obowiązujący do dnia 25 listopada 2019, do godziny 08:00 znajdziesz tutaj.

Obowiązuje od dnia 27 czerwca 2019, od godziny 15.00. do dnia 25.11.2019 do godziny 8:00. znajdziesz tutaj

I. Definicje

Allegro” – Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, NIP 5252674798.

Aplikacja Mobilna” - aplikacja udostępniana przez Allegro zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika i umożliwiająca dostęp do Serwisu w systemach operacyjnych iOS (na urządzeniach iPhone i iPad) i Android (w smartfonach i na tabletach); zaleca się korzystanie każdorazowo z najnowszej opublikowanej wersji, dostępnej do pobrania w sklepach internetowych App Store (dla iOS) i Google Play (dla Android); korzystanie z wersji innej niż najnowsza może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności.

Benefit” – dodatkowe korzyści, do których może być uprawniony Nabywca w związku z zakupem Usługi Allegro Smart!

Dostawcy” – podmioty świadczące usługi w ramach metod dostawy Towarów określonych w art. II ust. 4 Regulaminu, nabywanych przez Użytkowników – Kupujących.

Kod” – ciąg cyfr i znaków służący do jednorazowej aktywacji Usługi lub gwarantujący dalsze jej świadczenie, otrzymany przez Użytkownika od Allegro lub podmiotów współpracujących z Allegro, na podstawie odrębnych umów, w szczególności, z tytułu akcji promocyjnych organizowanych przez Allegro lub te podmioty.

Monety” – wirtualne oznaczenia, których zasady wykorzystania określone są w Regulaminie Programu Monetowego, znajdującym się pod adresem https://allegro.pl/monety/regulamin.

Nabywca” – Użytkownik, który w ramach danego Konta odpłatnie nabył od Allegro Usługę lub dokonał aktywacji Usługi za pomocą Kodu.

Okres Rozliczeniowy” – okres rozliczeniowy trwający odpowiednio 1 miesiąc albo 12 miesięcy w zależności od wyboru dokonanego przez Nabywcę lub w przypadkach aktywacji Usługi za pomocą Kodu, wskazany na Kodzie okres wykonywania Usługi.

Operator Płatności” – łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Serwisu lub załącznikach do Regulaminu Serwisu.

Regulamin” – niniejszy regulamin, którego treść znajduje się na stronie: https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart.

Regulamin Serwisu” – regulamin Serwisu, którego treść znajduje się na stronie www.allegro.pl/regulamin.

Serwis” – prowadzony w języku polskim serwis handlowy on-line allegro.pl o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są Transakcje, którego operatorem jest Allegro.

Towary” – rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie przez Sprzedających. „Transakcje” – umowy sprzedaży Towarów zawierane pomiędzy Użytkownikami.

Usługa Allegro Smart!” lub „Usługa” – płatna usługa skierowana do Kupujących obejmująca możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych zgodnie z Regulaminem metod dostawy Towarów nabytych w Serwisie i ich zwrotów.

Usługa Płatności” - usługa świadczona przez jednego z Operatorów Płatności.

Użytkownik”– podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Allegro w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

II. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi Allegro Smart! przez Allegro w ramach Serwisu.

 2. Umowa w zakresie świadczenia Usługi zawarta jest na czas nieokreślony, a Usługa ma charakter ciągły, z zastrzeżeniem, że Nabywca może zawrzeć w danym czasie wyłącznie jedną umowę na świadczenie Usługi niezależnie od liczby posiadanych przez siebie Kont. Zawarcie kolejnej umowy na świadczenie Usługi możliwe jest po rozwiązaniu wcześniejszej. Rozliczenie Usługi odbywa się w Okresach Rozliczeniowych.

 3. Usługa pozwala na korzystanie przez Nabywców na warunkach określonych w Regulaminie:

  a. z udostępnionych przez Sprzedających w ramach Oferty określonych zgodnie z art. II ust. 4 Regulaminu metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy Towaru, na potrzeby realizacji umowy zawartej w ramach tej Oferty;

  b. z bezpłatnego zwrotu Towarów, na zasadach określonych w art. III ust. 4 Regulaminu, w ramach Ofert, w których:

  • udostępnione zostały metody dostawy, o których mowa pod lit. a powyżej oraz;
  • w przypadku gdy Sprzedający określił wartość metody dostawy przy płatnościach z góry na kwotę 0 zł oraz przy założeniu, że dostawa Towarów w ramach tych Ofert była realizowana do automatu paczkowego (w tym paczkomatu) albo punktu odbioru a Sprzedający sam nie zagwarantował darmowego zwrotu.
 4. W ramach Usługi, Allegro zapewnia Nabywcom dostawę Towarów przez Dostawców w ramach następujących metod dostawy: przesyłek kurierskich, automatów paczkowych oraz punktów odbioru, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 5 (pięć) tysięcy. Allegro może na wybrany przez siebie okres poszerzyć listę metod dostaw objętych Usługą. Aktualna lista metod dostawy wraz z podaniem kwoty maksymalnego finansowanego w ramach Usługi kosztu jednorazowej dostawy dostępna jest w Serwisie pod adresem https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy.

 5. Oferty Sprzedających, niezależnie od statusu ich Konta (Zwykłe/Firma), w których oferowane są metody dostaw objęte Usługą Allegro Smart!, są oznaczone specjalną ikoną ułatwiającą ich wyszukanie.

 6. Usługa jest realizowana tylko w stosunku do Ofert tych Sprzedających, którzy spełniają kryteria związane z bezpieczeństwem Transakcji i jakością świadczonych usług. Allegro dokonuje oceny, czy te kryteria zostały spełnione i w przypadku oceny pozytywnej, dokona odpowiedniego oznaczenia Oferty. Szczegółowe warunki odnoszące się do kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym znajdują się w załączniku 12 Regulaminu Allegro. pod adresem https://na.allegro.pl/smart-dobre-praktyki.

 7. Oznaczenie specjalną ikoną Usługi obejmować będzie, przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, również Oferty Sprzedających, o których mowa w art. II ust. 3 lit. b powyżej.

 8. Dostawy realizowane w ramach Usługi Allegro Smart! mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski (tj. z terytorium Polski na terytorium Polski).

 9. Usługą nie są objęte Oferty prezentowane w Serwisie przez apteki ogólnodostępne posiadające status Konta Firma oraz Oferty, o których mowa w art. 3.3. Regulaminu Serwisu.

 10. Usługa nie może być wykorzystana w celu dalszej odsprzedaży lub nieodpłatnego udostępnienia w Serwisie innym Użytkownikom, co oznacza, że Usługa może być świadczona wyłącznie na rzecz i na indywidualny użytek Nabywcy.

 11. Usługa może być wykorzystana wyłącznie w Serwisie, w tym także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 12. Usługa nie obejmuje realizacji dostaw Towarów. Usługi dostaw Towarów świadczone są przez Dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za jakość i terminowość dostawy Towarów, jak również za liczbę udostępnionych przez nich punktów odbioru przesyłek, z zastrzeżeniem zdania pierwszego w ust. 4 powyżej. Lista aktualnych punktów odbioru przesyłek wskazanych przez Dostawców oraz regulaminów świadczenia usług przez Dostawców, znajduje się tutaj: https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy.

 13. Allegro może za pomocą powiadomień na telefon (wiadomość SMS) na wskazany przez Nabywcę numer telefonu w ustawieniach Konta kierować informację zawierającą termin zakończenia Okresu Rozliczeniowego.

III. Zakres Usługi Allegro Smart!

 1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! w zakresie dostawy bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a Regulaminu) tylko przy Transakcjach, w których:

  a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 100 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności oraz

  b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość dostawy, niezależnie od metody, nie przekracza 40 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 100 zł, .

 2. Nabywcy, niezależnie od wybranego przez niego Okresu Rozliczeniowego, przysługuje nielimitowana liczba dostaw, o których mowa w art. II ust. 4.

 3. Korzystając z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone Towary w ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a Regulaminu).

 4. Allegro zapewnia Nabywcy bezpłatny zwrot Towarów zakupionych w ramach Ofert objętych Usługą, jak również w ramach Ofert, o których mowa w art. II ust. 3 lit. b powyżej w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy, na następujących zasadach:

  a. możliwe metody zwrotu Towarów określone są szczegółowo na liście dostępnej pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy;

  b. Allegro może na wybrany przez siebie okres poszerzyć listę metod zwrotów Towarów objętych Usługą. Aktualna lista metod zwrotów Towarów dostępna jest pod adresem https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy;

  c. Nabywcy przysługuje wyłącznie jednorazowy bezpłatny zwrot Towaru zakupionego w ramach danej Transakcji po uprzednim skorzystaniu przez niego z odpowiedniego formularza dostępnego w zakładce „Kupione”, w sekcji Moje Allegro;

  d. Nabywcy nie przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnego zwrotu Towaru w przypadku ustawowego wyłączenia prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 5. Usługą Allegro Smart! nie są objęte Oferty prezentowane w Serwisie przez apteki ogólnodostępne posiadające status Konta Firma oraz Oferty, o których mowa w art. 3.3. Regulaminu Serwisu, a także Oferty dostępne w ramach kategorii Dziecko> Karmienie dziecka> Żywność dla dzieci> Mleka modyfikowane> początkowe oraz kategorii Dom i Ogród> Wyposażenie> Ozdoby świąteczne i okolicznościowe> Fajerwerki.

IV. Aktywacja Usługi

 1. Zapłata za Usługę Allegro Smart! może nastąpić w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatorów Płatności.

 2. Aktywacja Usługi następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności za korzystanie z Usługi, przy użyciu Usługi Płatności (status płatności „Zakończona”) lub w chwili wprowadzenia Kodu przez Użytkownika bądź przez Allegro.pl w ramach odrębnych akcji promocyjnych.

 3. W zależności od długości wybranego przez Nabywcę Okresu Rozliczeniowego cena nabywanej Usługi, wynosi odpowiednio:

  a. 8,99 złotych brutto, przy opcji płatności za okres 1 miesiąca;

  b. 49* złotych brutto, przy opcji płatności za okres 12 miesięcy;

 4. W celu aktywacji Usługi Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny w Serwisie, w tym zaznaczyć wybraną przez siebie opcję płatności, o której mowa w ust. 3 powyżej, a następnie zaakceptować Regulamin oraz wybrać przycisk "Kupuję i płacę". Niezwłocznie po wyborze przycisku "Kupuję i płacę" Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności. W przypadku aktywowania Usługi przy użyciu Kodu, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny w Serwisie, w tym poprawnie wpisać Kod, a następnie zaakceptować Regulamin.

 5. Z chwilą potwierdzenia statusu płatności jako „Zakończona” bądź z chwilą wprowadzenia Kodu, na adres e-mail Nabywcy widniejący w ustawieniach Konta w Serwisie zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Allegro, której przedmiotem jest Usługa Allegro Smart! świadczona przez Allegro na warunkach określonych w Regulaminie oraz wiadomość zawierająca inne wymagane prawem informacje.

 6. Faktury za usługę Allegro Smart! są wystawiane na aktualne dane podane w ustawieniach Konta Nabywcy. Faktura wysyłana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Nabywcy widniejący w ustawieniach Konta. Jednocześnie Nabywca akceptując warunki Regulaminu akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur i faktur korygujących wystawionych przez Allegro, potwierdzających zakup Usługi. Postanowienia załącznika nr 4 do Regulaminu Serwisu, część V lit. D ppkt 10 stosuje się odpowiednio.

 7. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego niniejszego ustępu, Płatność za Usługę Allegro Smart! dokonywana jest przy użyciu karty płatniczej (np. debetowej albo kredytowej), chyba, że Nabywca nie dysponuje takim środkiem płatności lub wybrał inny sposób jej opłacenia, w takiej sytuacji płatność za Usługę dokonywana jest przy użyciu innych dostępnych metod płatności. W przypadku płatności kartą płatniczą, Nabywca upoważnia Allegro do automatycznego pobierania opłaty za Usługę z tej karty za kolejne analogiczne Okresy Rozliczeniowe, poprzez obciążenie rachunku Nabywcy kwotą opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy. Przy wyborze przez Nabywcę Okresu Rozliczeniowego, którego długość wynosi 1 miesiąc, zapłata za Usługę Allegro Smart! może być dokonana wyłącznie przy użyciu karty płatniczej (np. debetowej albo kredytowej).

 8. O ile Nabywca, po dniu zawarcia umowy, której przedmiotem jest Usługa, wskaże w ustawieniach swojego Konta lub w procesie zakupowym Serwisu metodę płatności pozwalającą na cykliczne obciążanie rachunku Nabywcy, w tym kartę płatniczą (np. debetową albo kredytową) i o ile Nabywca nie wybrał dotychczas metody pozwalającej na cykliczne opłacanie Okresów Rozliczeniowych, Nabywca upoważnia Allegro do automatycznego pobierania opłaty za Usługę przy użyciu tej metody za kolejne analogiczne Okresy Rozliczeniowe, poprzez obciążenie rachunku Nabywcy kwotą opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy.

 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej, Nabywca może w każdym czasie zrezygnować z automatycznego odnowienia płatności, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://na.allegro.pl/smart-wylaczenie-platnosci.

 10. Opłata za kolejny Okres Rozliczeniowy, w sytuacji, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej, pobierana jest pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, za który Usługa została opłacona.

 11. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej z jakiejkolwiek przyczyny (np. brak środków, odmowa z banku) płatność za Usługę nie może zostać pobrana, Allegro wyśle do Nabywcy oświadczenie, o którym mowa w art. IX ust. 3 poniżej wraz z informacją, że Allegro przez okres 14 dni od momentu zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego podejmować będzie ponowne próby obciążenia rachunku Nabywcy oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy próby te okażą się bezskuteczne, umowa z Allegro na świadczenie Usługi rozwiąże się po tym czasie.

 12. W przypadkach, w których Nabywca dokonał uprzednio płatności za Usługę i znajduje się w posiadaniu Kodu, może przed końcem Okresu rozliczeniowego odnoszącego się do tej płatności, dokonać wprowadzenia Kodu na zasadach opisanych w art. IV ust. 4 i w dalszym ciągu korzystać z Usługi przez okres wskazany w Kodzie.

V. Benefity dla Nabywców w związku z Usługą Allegro Smart!

 1. Zawarcie przez Nabywcę umowy na Usługi Allegro Smart! uprawnia go do korzystania z Benefitów, jeżeli są one dostępne w bieżącej ofercie promocyjnej Allegro.

 2. Warunkiem korzystania z określonych Benefitów przez Nabywców musi być uprzednia akceptacja właściwego regulaminu w przedmiocie usługi lub programu, którego Benefit dotyczy.

 3. Benefity stanowią formę promocji Usługi. Allegro może według własnego uznania oferować różne Benefity na wybrany przez siebie okres, a także organizować inne akcje promocyjne dotyczące Usługi, w związku z tym uprawnione jest w szczególności do całkowitego lub okresowego obniżenia opłat za świadczoną Usługę, rozszerzenia katalogu Benefitów (np. przyznanie Nabywcy Monet za zakup Usługi), jak również aktywowania w późniejszym okresie dodatkowych nagród przyznanych w ramach sprzedaży premiowej na moment sprzedaży Usługi Allegro Smart!, na warunkach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

 4. Na chwilę publikacji Regulaminu dla Nabywców dostępne są Benefity określone w artykule V ust. 5 – 6 poniżej. Bieżąca oferta promocyjna Allegro ogłaszana jest w Serwisie.

 5. Obsługa Nabywcy w Programie Ochrony Kupujących z gwarancją rozpatrywania zapytań i zgłoszeń, w tym wypłaty rekompensat związanych z Programem Ochrony Kupujących, w terminie do 2 dni roboczych od chwili ich otrzymania z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy. Regulamin określający warunki i zasady korzystania z usługi Programu Ochrony Kupujących znajduje się pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-9.

 6. Benefit „Smart! Okazje” w postaci możliwych do otrzymania dodatkowych rabatów na Oferty prezentowane w wydzielonej części Serwisu o nazwie „Smart! Okazje” lub w postaci wcześniejszego niż pozostali Użytkownicy dostępu do promocyjnych Ofert udostępnianych przez Allegro w ramach Serwisu. Strona internetowa, na której Nabywca może skorzystać z przedmiotowego Benefitu znajduje się pod adresem https://allegro.pl/strefaokazji/smartokazje.

 7. Przekazywanie niektórych Benefitów odbywać się będzie w ramach sprzedaży premiowej związanej z nabyciem Usługi. Ich wartość nie przekroczy limitów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

VI. Dane osobowe

 1. Allegro jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Nabywców w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Allegro Smart! w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 2. W zakresie związanym z realizowaniem usługi dostawy Towarów świadczonych przez Dostawców administratorem danych osobowych Nabywców są również Dostawcy. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywców przez Dostawców w związku z Usługą zawarte są w regulaminach usług każdego Dostawcy.

 3. Użytkownik może się zwrócić do Allegro, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Allegro.

 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Allegro dla celów udostępnienia i wykonania Usługi, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z Usługą, a także dla celów kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Allegro przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Allegro wynikających z przepisów prawa.

 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Allegro zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

 6. Dane osobowe przetwarzane przez Allegro obejmują: dane adekwatne do typu Konta w Serwisie obejmujące: nick (login), nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, nr listu przewozowego, adres dostawy i zwrotu Towaru.

 7. Dane osobowe Nabywców będą przetwarzane przez Allegro przez okres świadczenia Usługi Allegro Smart! oraz przez 6 lat po roku, w którym Umowa została rozwiązana, dla celów rozliczeniowo - podatkowych. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane przez Allegro po upływie świadczenia Usługi dla celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe Nabywców zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Allegro z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 8. Dane osobowe Nabywców mogą być przekazane:

  a. Dostawcom w celach zapewniania rozliczalności Allegro z wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z tymi Dostawcami;

  b. Dostawcom - na życzenie Nabywców - w celu przekazania zapytań dotyczących usług przez nich realizowanych;

  c. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 9. Allegro zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Allegro do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Allegro lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Dostawców rozpatrywane są przez nich na zasadach wskazanych w regulaminach usług świadczonych przez Dostawców.

 2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Allegro w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 3. Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane listownie na adres Allegro lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy.

 4. Użytkownik może kontaktować się z Allegro w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

  a. pisemnej na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182;

  b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy.

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Nabywca będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest zakup Usługi, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Nabywca może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Dodatkowo każdy Nabywca może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest zakup po raz pierwszy Usługi Allegro Smart!, bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Nabywca może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 3. Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy, Allegro niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) zwraca Nabywcy należną kwotę, z uwzględnieniem wybranej przez Nabywcę opcji płatności za świadczoną Usługę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków zawarcia umowy przy użyciu Kodu.

 4. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach, z uwagi na to, że aktywując Kod wyraża zgodę na świadczenie Usługi, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczonej Usługi.

IX. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa z Allegro w przedmiocie świadczenia Usługi może być rozwiązana w każdym czasie przez Nabywcę, za 14-dniowym wypowiedzeniem, poprzez złożenie rezygnacji w stosunku do Allegro, z zastrzeżeniem, że rekomendowanym sposobem wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy i wybraniu tematu: „Rezygnacja”.

 2. Nabywca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Allegro Smart! w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w sposób opisany w ust. 1 powyżej, w przypadku rażącego naruszenia przez Allegro postanowień Regulaminu.

 3. Umowa z Allegro w przedmiocie świadczenia Usługi może być rozwiązana przez Allegro poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy podany w ustawieniach jego Konta (dalej „Oświadczenie”), w przypadku, gdy po upływie danego Okresu Rozliczeniowego, Nabywca lub Allegro (w sytuacji, o której mowa w art. IV ust. 7 lub 8 powyżej) nie dokona kolejnej płatności za Usługę, w terminie 14 dni od dnia upływu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, umowa z Allegro na świadczenie Usługi ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dni liczonych od dnia złożenia Oświadczenia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art IV ust. 12 powyżej.

 4. W przypadku, gdy działania Nabywcy naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Nabywca podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu, szkodzą innym Użytkownikom lub są sprzeczne z założeniami Usługi Allegro Smart opisanymi w Regulaminie, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Allegro lub polegające na fałszowaniu danych w ramach Usługi, Allegro ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia Usługi na rzecz Nabywcy. Jednocześnie postanowienia art. 8.4. Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio.

 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 powyżej, Allegro dokona zwrotu Nabywcy odpowiedniej kwoty, obliczonej proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi, a jej zwrot następuje z uwzględnieniem wybranej przez Nabywcę opcji płatności za świadczoną Usługę, przy czym Allegro zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotu środków Nabywcy za okresy świadczenia Usługi aktywowanej uprzednio za pomocą Kodu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart.

 2. Allegro zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z uwagi na zmianę uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych, które wejdą w życie 15 dnia licząc od dnia poinformowania Nabywców o zmianie w sposób określony w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zmiany ceny za Usługę mają zastosowanie do kolejnych Okresów Rozliczeniowych, następujących po Okresie Rozliczeniowym w trakcie którego zmiana zostanie dokonana.

 3. Nabywca zostanie dodatkowo powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nabywca może odmówić ich akceptacji poprzez złożenie rezygnacji, w sposób i w terminie określonym w art. IX ust. 1 powyżej. Niezłożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest uznawane za ich akceptację przez Nabywcę. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi pomiędzy Nabywcą a Allegro - postanowienia art. IX ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio. W okresie wypowiedzenia, Nabywcę obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

 4. Allegro zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Allegro lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach przedmiotowych akcji promocyjnych.

 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Serwisu, dostępnym na stronie internetowej https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Nabywca będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nabywca będący konsumentem może również wytoczyć powództwo przed właściwym sądem powszechnym.

*) Cena promocyjna w okresie od dnia 10 czerwca do dnia 31 lipca 2020 roku wynosi 39 złotych. Po tym terminie, tj. od dnia 1 sierpnia 2020 cena powraca do wysokości 49 złotych.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od pierwszej umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 30 dni od zawarcia umowy z Allegro o świadczenie Usługi Allegro Smart! (pierwszy zakup Usługi Allegro Smart!), możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres: Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy.

Treść oświadczenia: Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Allegro Smart! Data zawarcia umowy to ………………………………………., Imię i nazwisko…………………………………………………………. Login Allegro……………………………………………………………

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Jeżeli jesteś konsumentem, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Allegro o świadczenie Usługi Allegro Smart!, możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy.

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Do zachowania terminu wystarczy, że przed jego upływem wyślesz oświadczenie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres: Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy.

Treść oświadczenia: Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Allegro Smart! Data zawarcia umowy to ………………………………………., Imię i nazwisko…………………………………………………………. Login Allegro……………………………………………………………


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro