Regulamin Sklepów Allegro

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Allegro

Allegro.pl z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000635012, operator Sklepu.

Sklep

usługa w zakresie umożliwienia korzystania z platformy e-commerce, której operatorem jest Allegro, umieszczona w publicznej sieci Internet, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem domeny www.Allegro.pl.

Użytkownik Allegro

podmiot który spełnia warunki Regulaminu Allegro i dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie Allegro w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Allegro i uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Allegro.

Użytkownik Sklepu

Użytkownik Allegro, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu i korzysta z usługi Sklep.

Konto Allegro

prowadzone dla Użytkownika Allegro pod unikalna nazwą konto, będące zbiorem danych Użytkownika Allegro oraz informacji o działaniach w ramach Serwisu Allegro.

Regulamin Allegro

Regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez Użytkownika Allegro w procesie rejestrowania się w Serwisie Allegro.

II. ZAKŁADANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Użytkownikiem Sklepu może być Użytkownik Allegro, uprawniony do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu Allegro.

 2. Użytkownik Sklepu zakłada własny sklep internetowy wypełniając elektroniczny formularz internetowy dostępny na stronach internetowych Serwisu Allegro.

 3. Sklep stanowi integralną część Konta Allegro. Użytkownik Allegro może założyć i prowadzić jeden Sklep na każdym z posiadanych Kont Allegro.

 4. Sklep składa się z dwóch integralnych części:

a. części publicznej, służącej do oferowania oraz sprzedaży przez Użytkownika Sklepu towarów i usług poprzez publiczną sieć Internet;

b. części administracyjnej, zamkniętej hasłem, dostępnej wyłącznie dla Użytkownika Sklepu po zalogowaniu się do Serwisu Allegro, służącej do administracji i zarządzania Sklepem.

III. UTRZYMANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Warunkiem świadczenia usług na rzecz Użytkownika Sklepu przez Allegro, jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza aktywującego Sklep, a także przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Allegro.

 2. Użytkownik Sklepu może w każdym czasie zrezygnować ze Sklepu. Przed zamknięciem Sklepu konieczne jest zamknięcie wszystkich wystawionych w nim ofert.

 3. Użytkownik Sklepu, który nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro, może zostać pozbawiony możliwości korzystania ze wszystkich bądź części świadczonych na jego rzecz usług w ramach Serwisu Allegro.

 4. W ramach sklepu Użytkownik Sklepu nie może oferować zbycia samochodów, motocykli i innych pojazdów, wózków widłowych, przyczep, naczep, maszyn rolniczych, maszyny budowlanych, nieruchomości, ofert turystycznych związanych z wynajmem kwater i organizacją wypoczynku, usług oraz żywych zwierząt innych niż akwariowe bądź terrariowe.

 5. Czas trwania Transakcji wystawionych w ramach Sklepu Allegro co do zasady wynosi 30 dni z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w artykule 6. poniżej. Użytkownik ma możliwość wydania dyspozycji automatycznego wznowienia Transakcji po upływie terminu jej zakończenia.

 6. Jeżeli Użytkownik Sklepu skorzysta z opcji „Do wyczerpania przedmiotów”, wówczas Transakcja trwa do momentu sprzedaży wszystkich sztuk wystawionego Towaru lub zakończenia jej przez Użytkownika Sklepu. Opłaty za wystawienie takiej Transakcji naliczane są cyklicznie co 10 dni zgodnie z cennikiem Sklepów Allegro przedstawionym poniżej w części VI. PŁATNOŚCI.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SKLEPU
 1. Użytkownik Sklepu oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, umieszczonych na stronach Sklepu.

 2. Użytkownik Sklepu oświadcza, iż zawartość stron internetowych Sklepu nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.

 3. Użytkownik Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa regulujących prowadzenie przez niego działalności w zakresie prowadzenia Sklepu.

 4. Użytkownikowi Sklepu nie wolno zamieszczać w opisie i na stronie informacyjnej Sklepu adresów stron sklepów internetowych i innych stron, za pośrednictwem których prowadzona jest sprzedaż oraz odsyłaczy (linków) do takich stron (w żadnej formie).

 5. Użytkownik Sklepu nie ma prawa do korzystania ze Sklepu w celach innych niż prowadzenie działalności określonej niniejszym Regulaminem.

 6. Użytkownik Sklepu ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość powyższych oświadczeń oraz niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ALLEGRO.PL
 1. Allegro dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Sklepu i Serwisu Allegro. Allegro nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Sklepu i Serwisu Allegro, spowodowane czynnikami niezależnymi od Allegro.

 2. Allegro zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług, świadczonych Użytkownikowi Sklepu, w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro, wysyłania spamu lub innych działań naruszających dobre obyczaje.

 3. Allegro zastrzega sobie prawo do modyfikowania usługi Sklepu.

 4. Allegro zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikowi Sklepu wszelkich niezbędnych danych Klientów jego sklepu internetowego w ramach obowiązujących przepisów prawa, w celu prawidłowego wykonania umów z Klientami.

VI. PŁATNOŚCI
 1. Z tytułu świadczenia usługi Sklepu, Allegro pobierać będzie od Użytkownika Sklepu opłaty stawek cennikowych, określonych w poniższej tabeli.
Przedmiot opłaty
Wysokość
Abonament naliczany za każde rozpoczęte 30 dni
Wysokość
39 zł
 1. Płatności z tytułu abonamentu pobierane są każdorazowo z tytułu rozpoczęcia 30-dniowego okresu świadczenia usług Sklepu i nie podlegają zwrotowi w przypadku zawieszenia bądź zamknięcia Sklepu w trakcie tego okresu. Ponowne otwarcie Sklepu nie wymaga uiszczenia kolejnej opłaty, o ile nastąpi przed upływem tego okresu. W przypadku wznowienia usługi Sklepu po upływie 30 dni od uiszczenia opłaty bądź otwarcia nowego Sklepu opłata naliczana jest tak, jakby rozpoczął się kolejny okres świadczenia usług.

 2. Opłaty za publikację Oferty, opłaty za opcje dodatkowe oraz prowizje od sprzedaży Towaru w ramach Sklepu Allegro pobierane są na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 3. Płatności będą regulowane przez Użytkownika Sklepu na zasadach i w terminach przewidzianych do opłat za korzystanie z Serwisu Allegro wskazanych w Regulaminie Allegro.

 4. Allegro zastrzega sobie prawo do zaprzestania, w trybie natychmiastowym, świadczenia wszelkich usług na rzecz Użytkownika Sklepu, który zalega z płatnościami na rzecz Allegro. Wznowienie świadczenia usług może zostać uzależnione od uiszczenia wszelkich opłat naliczonych, a niekoniecznie wymagalnych, na dzień wznowienia usługi.

 5. Płatności na rzecz Allegro powinny być przekazywane na wskazany na Koncie Użytkownika rachunek bankowy Allegro.

 6. Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika usług w każdym czasie. Użytkownik Sklepu będzie powiadamiany o zmianie cen z zachowaniem 14-dniowego okresu wyprzedzenia.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę, z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 2.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Allegro ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

  a. bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Allegro, b. Użytkownik Allegro narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, c. Użytkownik działa na szkodę Allegro lub podmiotów trzecich.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, z zachowaniem minimum 7- dniowego okresu wyprzedzenia (z zastrzeżeniem punktu 6 w części VI. PŁATNOŚCI). Użytkownicy Sklepu o zmianach Regulaminu będą powiadamiani drogą informacji na stronach internetowych Allegro.pl. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Allegro w zakresie prowadzenia Sklepu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Allegro.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro