Regulamin Raty ZERO na Allegro

Zasady i warunki Produktu Raty ZERO na Allegro w okresie 1.01.2020 r. - 1.03.2020 r.

(wersja z dnia 19.02.2020 r.)

§1. Wstęp
 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki udostępnienia produktu “Raty ZERO” na Allegro, zwanego dalej „Produktem”.
 2. W ramach Produktu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Allegro udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania płatności z wykorzystaniem transakcji Raty Od.nowa lub transakcji Raty PayU, zwane dalej łącznie “Usługami”, a każde z osobna także “Usługą”.
 3. Oferta na Produkt organizowana jest przez Allegro.pl sp. z o.o. (dalej: „Organizator”):

  a) w zakresie Rat Od.nowa we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.,

  b) w zakresie Rat PayU przy udziale PayU S.A. która współpracuje w tym zakresie z mBank S.A., Alior Bank S.A., AS INBANK oraz Kreditech Polska sp. z o.o.,

  (dalej łącznie: Bank BNP Paribas S.A., mBank S.A., Alior Bank S.A., AS INBANK i Kreditech Polska sp. z o.o. zwani będą „Partnerami” a każde z osobna również “Partnerem”).

 4. Produkt skierowany jest do Użytkowników, którzy spełniają wymogi stawiane przez Partnerów, w tym posiadają według oceny danego Partnera zdolność kredytową oraz spełnią wymogi formalne określone przez Partnerów, z wyłączeniem Kupujących z Konta Firma, Konta Junior, Użytkowników niezarejestrowanych w ramach Allegro oraz Użytkowników których Konta w Allegro zostały zablokowane.

 5. Produkt dostępny jest w okresie od 1.01.2020 roku od godziny 00:00 do 1.03.2020 roku do godziny 23:59 („Okres dostępności Produktu”) i dotyczy wybranych Ofert, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik, który spełni warunki zawarte w niniejszym Regulaminie w Okresie dostępności Produktu będzie uprawniony do finalizacji Transakcji na następujących warunkach:

  a) oprocentowanie stałe 0,00% w skali roku,

  b) prowizja 0,00 zł,

  c) suma kosztów, jakie Użytkownik zobowiązany będzie ponieść z tytułu skorzystania z Produktu wynosi 0,00 zł,

  d) w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. dla Produktu w wysokości 1300 zł (całkowita kwota kredytu), spłacanego w 20 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0,00%, całkowity koszt kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1300 zł, rata miesięczna w wysokości 65 zł.

 7. Złożenie wniosku o Produkt w ramach Transakcji nie oznacza rezerwacji Towarów stanowiących przedmiot tej Transakcji.

§ 2. Definicje
 1. Allegro – internetowa platforma handlowa dostępna w domenie allegro.pl, której operatorem jest Allegro.pl.
 2. Allegro.pl/Organizator – Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798. Allegro jest podmiotem współpracującym z poniższym Partnerem i dokonuje czynności faktycznych w zakresie pośrednictwa w zawieraniu Umów o Limit odnawialny:

  a) Bank BNP Paribas - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadającym NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 złotych w całości wpłacony.

  Umowa o Limit odnawialny zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem - kredytobiorcą a Partnerem.

 3. Limit odnawialny - kredyt w postaci odnawialnego limitu kredytowego przyznawany Użytkownikowi przez Bank BNP Paribas na cele niezwiązane z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej. Przyznanie Limitu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank BNP Paribas oraz od akceptacji przez potencjalnego kredytobiorcę zaproponowanych warunków Limitu odnawialnego. Warunki i zasady procesu zawierania Umów o Limit odnawialny Allegro znajdują się w „Regulaminie zawierania umów poprzez Allegro” udostępnionym przez Partnera na Allegro w ramach procesu wnioskowania o Limit odnawialny oraz na stronie https://www.bnpparibas.pl/_fileserver/item/1513856.

 4. Raty Od.nowa - usługa udostępniana przez Allegro.pl w ramach Produktu, za pomocą której Użytkownik dokonuje transakcji płatniczej w ciężar Limitu odnawialnego, szczegółowo opisana na stronie internetowej pod adresem: https://dlakupujacych.allegro.pl/zaufane-platnosci/raty-0-procent/raty-od-nowa. W celu skorzystania z usługi Rat Od.nowa Użytkownik powinien wybrać “Raty Od.nowa” jaką metodę płatności za Transakcję. Partner zastrzega, że minimalna wysokość miesięcznej raty w ramach usługi Rat Od.nowa wynosi 15 zł.
 5. Raty PayU - usługa udostępniona przez PayU na zasadach określonych szczegółowo na stronie internetowej pod adresem: https://dlakupujacych.allegro.pl/zaufane-platnosci/raty-0-procent/payu-raty. W celu skorzystania z usługi i złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% Użytkownik powinien wybrać “Raty PayU” jako metodę płatności za Transakcję.
 6. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000 złotych w całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy pożyczkobiorcami a poniższymi Partnerami w zakresie udzielania Użytkownikom Pożyczki 0%:

  a) Alior Bank - Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070010731, kapitał zakładowy w wysokości 1 305 539 910 złotych (opłacony w całości). Nadzór nad działalnością Alior Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego,

  b) mBank - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169 347 928 złotych. Nadzór nad działalnością mBanku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego,

  c) AS INBANK - z siedzibą w Tallinie, Niine 11, Harju maakond, 10414, Estonia, wpisana do rejestru przez Sąd Wojewódzki w Tartu pod numerem 12001988, z kapitałem zakładowym w wysokości 873 940,00 EUR, NIP 5252678299, działającym w Polsce jako AS INBANK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Fabryczna 5A, 00-446, Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635086, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070036848,

  d) Kreditech – Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429058, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252534005, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 złotych, której produkty występują pod nazwą „Monedo”.

  Umowa o Pożyczkę 0% zostaje zawarta pomiędzy pożyczkobiorcą a jednym z Partnerów, na podstawie pozytywnie rozpatrzonych Wniosków o Pożyczkę 0%. PayU współpracuje z Partnerami na podstawie odrębnych umów.

 7. Pożyczka 0% – pożyczka udzielana przez jednego z Partnerów w ramach usługi Raty PayU udzielana w celu sfinalizowania Transakcji na Allegro po poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika elektronicznego formularza wniosku o Pożyczkę 0% udostępnionego przez PayU oraz pozytywnym rozpatrzeniu go przez jednego z Partnerów. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera oraz od akceptacji przez potencjalnego pożyczkobiorcę zaproponowanych warunków pożyczki.

 8. Regulamin serwisu – Regulamin serwisu Allegro dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl, zaakceptowany przez Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.
 9. Aplikacja mobilna – aplikacja udostępniana przez Allegro.pl zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika i umożliwiająca dostęp do Allegro w systemach operacyjnych iOS (na urządzeniach iPhone i iPad) i Android (w smartfonach i na tabletach); zaleca się korzystanie każdorazowo z najnowszej opublikowanej wersji, dostępnej do pobrania w sklepach internetowych App Store (dla iOS) i Google Play (dla Android).

  Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu.

§3. Zasady i warunki udostępniania Produktu
 1. Produkt udostępniany jest w Ofertach opisanych w niniejszym §3 za wyjątkiem Ofert, których wykaz znajduje się na stronie https://na.allegro.pl/kiedy-nie-moge-skorzystac-z-rat.
 2. Produkt udostępniony jest w Ofertach Sprzedających spełniających łącznie poniższe kryteria:

  a) z wyłączeniem Kont Junior, instytucji charytatywnych, Użytkowników niezarejestrowanych w ramach Allegro oraz takich, których Konta na Allegro zostały zablokowane,

  b) w których Sprzedający udostępnił a Kupujący dokonał wyboru metody płatności za Transakcję “z góry”,

  c) które zostały wystawione z dodatkową opcją “Wyróżnienie” lub pakietem “Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie” wykupionym przez Sprzedającego,

  d) które są o wartości od 100 zł do 20 000 zł (wliczając w to koszt dostawy), przy czym kwota Transakcji wynosi:

  • 100 zł - 4 800 zł w przypadku Rat Od.nowa,

  • 300 zł - 20 000 zł w przypadku Rat PayU.

 3. Produkt dostępny jest również w ramach Transakcji, w której co najmniej połowę wartości “koszyka” Użytkownika będą stanowić Towary spełniające warunki wskazane powyżej, o ile wartość Koszyka nie przekroczy 20.000 zł (wliczając w to koszt dostawy), przy czym Towary skompletowane w ramach “koszyka” mogą pochodzić z Ofert różnych Sprzedających.

 4. Zasady i wysokość opłat za opcje dodatkowe „Wyróżnienia” oraz pakietu „Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie” dla Towarów według poszczególnych kategorii, określa Część IV Załącznika nr 4 do Regulaminu serwisu „Opłaty za opcje dodatkowe”.
 5. Dodatkowo Produkt dostępny będzie również:

  a) w dziale Motoryzacja w kategoriach: Chemia samochodowa, Części samochodowe, Części do maszyn, Części do innych pojazdów, Narzędzia i sprzęt warsztatowy, w okresie od dnia 20.01.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 16.02.2020 r. do godziny 23:59,

  b) w dziale Elektronika oraz w dziale Dziecko w kategorii Wózki, Foteliki samochodowe, a także w kategorii Zdrowie i higiena w podkategorii Urządzenia medyczne w okresie od dnia 6.01.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 26.01.2020 do godziny 23:59,

  c) w dziale Sport i turystyka, w kategorii Elektronika sportowa oraz Siłownia i fitness od dnia 6.01.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 2.02.2020 r. do godziny 23:59,

  d) w dziale Zdrowie, w kategorii Specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny od dnia 20.01.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 16.02.2020 r. do godziny 23:59,

  e) w dziale Dom i Ogród w kategorii Budownictwo i akcesoria w podkategorii Hydraulika i akcesoria oraz Łazienka i toaleta a także w kategorii Meble w podkategorii Łazienka i toaleta od dnia 20.01.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 1.03.2020 r. do godziny 23:59,

  f) w dziale Zdrowie w kategorii Higiena jamy ustnej od dnia 3.02.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 16.02.2020 r. do godziny 23:59,

  g) w dziale Uroda w kategorii Profesjonalne wyposażenie salonów, w dziale Zdrowie w kategorii Wyposażenie szpitali i gabinetów, w dziale Dom i Ogród w kategorii Narzędzia, w kategorii Meble w podkategorii Kuchnia oraz w kategorii Budownictwo i Akcesoria w podkategorii Kuchnia od dnia 10.02.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 1.03.2020 r. do godziny 23:59,

  h) w dziale Elektronika od dnia 19.02.2020 r od godziny 00:00 do dnia 29.02.2020 r. do godziny 23:59,

  i) w Ofertach Sprzedających, którzy zawarli z Allegro.pl odrębną umowę.

  Towary z kategorii, o których mowa w niniejszym ust. 5, są objęte Produktem, bez względu na to czy zostały wystawione z dodatkową opcją „Wyróżnienie” lub pakietem „Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie”.

§4. Zasady i warunki korzystania z Produktu
 1. Produktem są objęte Towary pochodzące z Transakcji dokonanych za pomocą opcji Kup Teraz jak również poprzez dodanie do „Koszyka”, dla których wybrana została opcja "raty" lub “Kup na Raty ZERO”.
 2. W celu skorzystania z Produktu Użytkownik:

  a) wybiera raty jako metodę płatności oraz

  b) po zapoznaniu się z warunkami Usług w zakresie dostępnych okresów spłaty wybiera okres spłaty dla Transakcji.

 3. O dostępnych aktualnie okresach spłaty, zgodnych z ofertą Partnerów, Użytkownik informowany jest każdorazowo przed finalizacją Transakcji.

 4. Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Użytkownika, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Użytkownika.
 5. Na wniosek Użytkownika, który wybrał dłuższy okres spłaty niż dostępy w ramach Pożyczki 0% Partner uprawniony jest również do zaproponowania Użytkownikowi oferty pożyczki (dalej: “Pożyczka Standardowa”) na następujących warunkach:

  a) Pożyczka Standardowa oferowana jest z karencją, polegającą na odroczeniu rozpoczęcia spłaty pożyczki o 30 dni, zgodnie z udostępnionym przez Pożyczkodawcę harmonogramem spłaty,

  b) w okresie karencji dla Pożyczki Standardowej Pożyczkodawca nalicza odsetki,

  c) przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 2000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 11,23%, oprocentowanie zmienne 6,5%, całkowita kwota do zapłaty: 2367,51 zł, całkowity koszt: 367,51 zł (w tym: prowizja: 130,00 zł, odsetki: 237,51 zł,), 36 miesięcznych rat, w tym 35 równych rat w wysokości/po: 65,76 zł i ostatnia wyrównująca w wysokości: 65,91 zł, umowa zawarta na 37 miesięcy z uwzględnieniem 1 miesiąca karencji w spłacie 1-szej raty. Kwota odsetek uwzględnia odsetki naliczone w okresie karencji. Warunki oferty wg stanu na 1.12.2019 r. Umowa o Pożyczkę Standardową w ramach Rat PayU zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank lub mBank lub Kreditech lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.

 6. Produkt udostępniany jest w ramach Rat PayU na zasadach opisanych na stronie https://allegro.pl/raty/zero w sekcji Kiedy skorzystam z Rat Od.nowa a kiedy z Rat PayU. W pozostałych przypadkach Produkt udostępniany jest w ramach Limitu odnawialnego.

 7. Produkt nie jest dostępny dla Użytkowników korzystających z Aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z Allegro w ramach systemu operacyjnego Windows Phone (na urządzeniach smartfon) oraz nie jest udostępniany w ramach Rat PayU za pośrednictwem Aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z Allegro w ramach systemu operacyjnego iOS.
 8. Organizator może wykluczyć Oferty z Produktu, w przypadku gdy działania Użytkownika:

  a) naruszają niniejsze postanowienia lub postanowienia Regulaminu serwisu,

  b) polegają na dostarczaniu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, lub

  c) w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Produktem.

 9. Informacji o Produkcie udziela:

  a) Allegro - poprzez formularz kontaktowy Allegro: https://na.allegro.pl/raty-formularz-kontaktowy,

  b) w zakresie usługi Rat Od.nowa i Limitu odnawialnego Biuro Obsługi Klienta Banku BNP Paribas S.A. pod numer telefonu +48 503 221 521 dla połączeń krajowych i z zagranicy (opłata za połączenie wg cennika operatora),

  c) w zakresie usługi Raty PayU Biuro Obsługi Klienta PayU pod adresem: raty@payu.pl.

 10. Produkt jest udostępniany Użytkownikom bezpłatnie.

§ 5. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące warunków dostępności Produktu składać można elektronicznie:

  a) do Allegro.pl - w trybie przewidzianym w Regulaminie serwisu,

  b) w zakresie Rat Od.nowa lub Limitu odnawialnego do Banku BNP Paribas:

  • drogą elektroniczną poprzez system bankowości internetowej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Partnera (www.bnpparibas.pl/kontakt),

  • ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Partnera +48 503 221 521 dla połączeń krajowych i z zagranicy (opłata za połączenie wg cennika operatora), osobiście do protokołu w każdej jednostce Partnera obsługującej klientów,

  • pisemnie – osobiście w każdej jednostce Partnera obsługującej klientów lub centrali Partnera albo przesyłką pocztową na adres centrali Partnera.

   Informacje dotyczące rozstrzygania sporów z Partnerem, w tym arbitrażu, dostępne są pod adresem https://www.bgzoptima.pl/pomoc/reklamacje/odwolania,

   c) w zakresie Rat PayU do PayU:

  • drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: raty@payu.pl,

  • telefonicznie: pod numerem telefonu PayU: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00,

  • pisemnie na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
 4. Odpowiedzi na reklamację udzielane są reklamującemu w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek osoby, która złożyła reklamację. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2016 roku, poz. 892 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, w informacji przekazywanej reklamującemu wyjaśniana jest przyczyna opóźnienia, wskazanie okoliczności wymagających ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określenie przewidywalnego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne na podstawie Regulaminu nie wyłącza roszczeń reklamującego wynikających z przepisów prawa właściwego.
§ 6. Dane osobowe Użytkowników
 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) są Organizator oraz odpowiednio: PayU lub BNP Paribas Bank Polska S.A.
 2. Dane osobowe Użytkowników, za ich uprzednią zgodą, są przekazywane do Partnerów w związku ze złożeniem przez Użytkowników Wniosków o Pożyczkę 0% lub Limit odnawialny.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych:

  a) przez Organizatora określa Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załącznik nr 5 do Regulaminu serwisu, której treść dostępna jest na stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5,

  b) przez PayU określa Polityka Prywatności PayU, której treść dostępna jest na stronie: https://www.payu.pl/payu-polityka-prywatnosci,

  c) przez BNP Paribas Bank Polska S.A. określa Polityka Prywatności, której treść dostępna jest na stronie: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/polityka-prywatnosci.

§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Szczegółowe warunki Produktu reguluje umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a jednym z Partnerów.
 2. Udostępnienie i wypłata Sprzedającemu środków pochodzących z płatności Raty Od.Nowa wymaga pozytywnego przejścia procedury Identyfikacyjnej i Weryfikacyjnej Użytkownika, o której mowa w artykule 3 Załącznika 7B do Regulaminu serwisu, w tym wykonania przelewu weryfikacyjnego. W razie niespełnienia przez Sprzedającego tych warunków w terminie 7 dni liczonych od dnia dokonania przez Kupującego płatności poprzez Raty Od.nowa umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, ulega rozwiązaniu, a kwota przeznaczona na zapłatę za Towar, zostanie zwrócona Kupującemu w ciężar jego Limitu odnawialnego.
 3. Zaistnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest zależne od Sprzedającego. Organizator, Partner ani też operator płatności w ramach Usługi Przelewy24, o której mowa w Załączniku nr 7B do Regulaminu serwisu, nie ponoszą odpowiedzialności za brak ziszczenia się tego warunku skutkujące rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami.
 4. W przypadku dokonania za pośrednictwem Allegro zwrotu Towaru zakupionego w ramach:

  a) transakcji Raty Od.nowa Kupujący wyraża zgodę na przekazanie przez Sprzedającego środków pieniężnych w kwocie zwróconej przez Sprzedającego na rachunek Banku BNP Paribas przypisany do Kupującego w związku z przyznanym Limitem odnawialnym celem spłaty wykorzystanej kwoty Limitu odnawialnego,

  b) transakcji Raty PayU, Sprzedający dokona zwrotu Płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty do zapłaty, tj.: za pośrednictwem Usługi PayU, na rachunek prowadzony przez Pożyczkodawcę i powiązany z rachunkiem Pożyczki. Kupujący może skontaktować się z Pożyczkodawcą celem złożenia dalszych dyspozycji dotyczących Pożyczki.

 5. Zarówno do niniejszego Regulaminu, jak i w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Językiem stosowanym w relacjach z Partnerami, PayU i Organizatorem jest język polski.

 6. Niniejsze postanowienia dostępne są na stronie internetowej: https://allegro.pl/raty/regulamin.
 7. Allegro.pl jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Allegro.pl. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Allegro zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie oraz że zmiany nie pogorszą warunków Produktu określonych w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro