Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin promocji - "Zgarnij nawet 50 Monet za zakup przedmiotów wspierających zbiórki na Allegro Lokalnie"

§1 Wstęp

 1. Poniższy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania przez Uczestników z akcji promocyjnej organizowanej w ramach Programu Monetowego (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem i operatorem Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”). Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłową organizację.
 3. Promocja trwać będzie od dnia 20 sierpnia 2020 roku godz. 12:00:00 do 26 sierpnia 2020 roku do godz. 23:59:59.(dalej: „Okres trwania Promocji”)
 4. Pojęcia pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie, Regulaminie Allegro i Regulaminie Programu Monetowego.
 5. Promocja organizowana jest zgodnie z § 8 ust 1 Regulaminu Programu Monetowego.

§2 Definicje

 1. Allegro Lokalnie – wydzielona część Allegro, przeznaczona do prowadzenia sprzedaży przez Użytkowników Kont Zwykłych, które nie są Kontami Firma, obejmująca przeznaczone do tego funkcjonalności, w szczególności: publikowanie Ogłoszeń i zawieranie Transakcji w ramach Ogłoszeń, a także umożliwiająca przeglądanie Ogłoszeń przez Użytkowników oraz wspieranie lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie funkcjonalności tworzenia i wspierania Zbiórek oraz wspierania Celów.
 2. Zbiórki - funkcjonalność pozwalająca na organizowanie w Allegro Lokalnie akcji polegającej na przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na realizację określonego celu, na zasadach określonych w art. 10. Załącznika 13. Allegro Lokalnie do Regulaminu Allegro.
 3. Monety Promocyjne - Monety przyznawane Uczestnikom Promocji za spełnienie warunków Promocji, widoczne w procesie zakupowym, w momencie finalizowania Transakcji w ramach koszyka.
 4. Operator Płatności – PayU oraz PayPro, zwane łącznie lub każde z osobna.
 5. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-08-495.
 6. PayPro - spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-69-887.
 7. Program Monetowy – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, którego zasady uregulowane zostały w Regulaminie Programu Monetowego.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Promocji
 9. Regulamin Allegro - regulamin Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie https://allegro.pl/regulamin/pl.
 10. Regulamin Programu Monetowego - regulamin, którego aktualna treść znajduje się na stronie: https://monety.allegro.pl/regulamin

§3 Zasady Promocji

 1. Promocja dedykowana jest Użytkownikom posiadającym Konto, występującym w Allegro Lokalnie w charakterze Kupujących, którzy przystąpili do Promocji zgodnie z ust. 3 poniżej.
 2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom Promocji Monet Promocyjnych na zasadach wskazanych w ust. 3 poniżej. Przyznanie Monet Promocyjnych nie wyklucza otrzymania przez Uczestnika Promocji Monet na zasadach określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Monetowego.
 3. Aby otrzymać Monety Promocyjne Użytkownik, w Okresie trwania Promocji, musi spełnić jednocześnie poniższe warunki:

  a) Zawrzeć Transakcję, której przedmiotem są Towary wystawione na cel Zbiórki (Wszystkie Towary wystawione na cel Zbiórek można zobaczyć po kliknięciu w konkretną Zbiórkę na stronie https://allegrolokalnie.pl/zbiorki), o wartości równej lub wyższej niż 10 zł (bez kosztów dostawy)

  b) Skutecznie dokonać płatności za Transakcję, o których mowa w lit. a powyżej w ramach jednej płatności, za pośrednictwem Operatora Płatności (status płatności: „Zakończona”)

Z chwilą spełnienia warunków opisanych w niniejszym ustępie, w Okresie Trwania Promocji, Użytkownik przystępuje do Promocji (dalej : Uczestnik Promocji).

 1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 3. powyżej uprawnieni są do otrzymania 5 Monet Promocyjnych.
 2. Uczestnik w Okresie trwania Promocji, w ramach jednego Konta może otrzymać maksymalnie 50 Monet Promocyjnych.
 3. W celu odebrania Monet Promocyjnych Uczestnik powinien kliknąć przycisk [Odbierz] w zakładce Allegro.pl: Moje Allegro > Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety. Odebranie Monet Promocyjnych będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3. powyżej. Odbiór Monet będzie możliwy do 31 sierpnia 2020 roku, do godziny 23:59:59.
 4. Po kliknięciu w przycisk [Odbierz] Monety Promocyjne zostaną automatycznie przypisane do Konta Uczestnika Promocji. Uczestnik Promocji może sprawdzić stan Monet Promocyjnych w ramach swojego Konta Allegro.pl: Moje Allegro > Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety.
 5. Przyznanie Monet Promocyjnych nie wyklucza możliwości otrzymania przez Uczestnika Monet na zasadach wskazanych w Regulaminem Programu Monetowego, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba Monet Promocyjnych i Monet podlega limitom określonym w § 4 ust. 17 Regulaminu Programu Monetowego.

§4 Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą udziału w Promocji, jeżeli zasady przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Programu Monetowego lub Regulaminu Allegro w szczególności w przypadkach dotyczących naliczania Monet, przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych Allegro. Reklamacje składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?subjectId=517305f2-5ea1-4b3b-9080-d4cc960ab6a1.
 2. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Reklamacje dotyczące korzystania z Programu Monetowego powinny być składane i będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu Programu Monetowego.

§5 Wykluczenie z Promocji

 1. Organizator może wykluczyć Użytkownika z Promocji, jeżeli Użytkownik:
  • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Programu Monetowego lub Regulaminu Allegro;
  • w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z Promocją.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może wykluczyć Użytkownika z Promocji i zawiesić jego Konto na Allegro. Postanowienia Regulaminu Allegro i Regulaminu Programu Monetowego stosuje się odpowiednio (w szczególności postanowienia § 4 ust. 16 Regulaminu Programu Monetowego).
 3. Uczestnicy Promocji będą uprawnieni do wzięcia udziału w dodatkowych promocjach organizowanych przez Organizatora, na zasadach wskazanych na stronie: https://allegro.pl/monety/promocje i otrzymania dodatkowych Monet ponad Monety Promocyjne.

§6 Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji są opublikowane w Regulaminie Allegro, Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/zldm3EePOTP w formacie umożliwiającym jego swobodny odczyt i wydruk.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w Okresie trwania Promocji, w tym w szczególności prawo do wydłużenia Okresu trwania Promocji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie oraz że zmiany nie pogorszą warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszego Regulaminu a Regulaminu Programu Monetowego, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin Programu Monetowego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro