Regulamin Promocji "Zarobisz dobrze, bo prowizja mała”

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”).

 2. Promocja adresowana jest do Użytkowników Serwisu Allegro, którzy do 12 maja 2019 roku, do godz. 23:59:59 spełnili poniższe warunki:

  a. W okresie od 1 maja 2018 roku do 12 maja 2019 roku kupili przynajmniej 1 przedmiot.

  b. W okresie od 1 maja 2018 roku do 12 maja 2019 roku sprzedali nie więcej niż 10 przedmiotów.

  c. Mają zarejestrowane konto na Allegro.

  d. Nie posiadają statusu konta Firma.

  e. Konto nie jest zablokowane.

 3. Użytkownicy, którzy spełnią warunki z pkt. 2 oraz potwierdzą udział w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php) w przypadku sprzedaży pojedynczego Towaru, gdzie wartość prowizji od sprzedaży wynosi powyżej 20 zł, zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro, Część III, pkt 5, będą mieć naliczoną prowizję od sprzedaży w wysokości 20 zł (dwadzieścia złoty) we wszystkich kategoriach w Serwisie Allegro, bez względu na cenę końcową. Promocją nie jest objęta dodatkowa prowizja za sprzedaż w ofercie z opcjami dodatkowymi: "Wyróżnienie" i "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie", wskazana w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro, Część IV, pkt 8.

 4. Promocja nie dotyczy opłat dodatkowych, takich jak „Cena minimalna”, „Pogrubienie”, „Podświetlenie” oraz „Promowanie na stronie Działu”.

 5. Promocja trwa od 15 maja 2019 roku godz. 12:00:00 do 15 czerwca 2019 roku godz. 23:59:59.

 6. Promocja przypisana jest wyłącznie do konta Użytkownika, który spełnia warunki, o których mowa w pkt. 2.

 7. W przypadku ofert wystawionych w czasie trwania promocji, gdzie do sprzedaży dojdzie po 15 czerwca 2019 roku, prowizja od sprzedaży zostanie naliczona zgodnie z Załącznikiem 4 do Regulaminu Allegro, Część III, pkt 5.

 8. Potwierdzenie udziału w promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=7f980b3b-184b-4f4a-9ad4-7e833245df10&subjectId=b041ba5e-65a2-4ba9-9953-91803db0e66f

 10. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 11. W przypadku, gdy Użytkownik z promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Spółka może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z promocji, a także dokonać blokady jego Konta w Serwisie Allegro.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro