Regulamin Promocji "Zamień nietrafiony prezent na gotówkę”

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”).

 2. Promocja adresowana jest do Użytkowników Serwisu Allegro, którzy do 19 grudnia 2018 roku, do godz. 23:59:59 spełnili poniższe warunki:

  a. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku kupili przynajmniej 1 przedmiot.

  b. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku nie wystawili więcej niż 25 ofert.

  c. Mają zarejestrowane konto na Allegro.

  d. Nie posiadają statusu konta Firma.

  e. Konto nie jest zablokowane.

 3. Użytkownicy, którzy spełnią warunki z pkt 2 oraz potwierdzą udział w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php):

  a. będą zwolnieni z opłaty podstawowej za wystawienie we wszystkich kategoriach w Serwisie Allegro, oprócz kategorii "Ogłoszenia i usługi".

  b. w przypadku sprzedaży Towaru będą mieć naliczoną stałą prowizję w wysokości 1 zł ( jeden złoty) bez względu na cenę końcową we wszystkich kategoriach w Serwisie Allegro. Promocją nie jest objęta dodatkowa prowizja za sprzedaż w ofercie z opcjami dodatkowymi: "Wyróżnienie" i "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie", wskazana w Załączniku 4 do Regulaminu Allegro, Część IV, pkt 8.

 4. Promocja nie dotyczy opłat dodatkowych, takich jak „Cena minimalna”, „Wyróżnienie”, „Pogrubienie”, „Podświetlenie”, „Promowanie na stronie Działu” oraz „Wyróżnienie, Podświetlanie i Pogrubienie w pakiecie”.

 5. Promocja trwa od 27 grudnia 2018 roku godz. 00:00:01 do 31 stycznia 2019 roku godz. 23:59:59.

 6. Promocja przypisana jest wyłącznie do konta Użytkownika, który spełnia warunki, o których mowa w pkt. 2.

 7. W przypadku ofert wystawionych w czasie trwania promocji, gdzie do sprzedaży dojdzie po 31 stycznia 2019 roku, prowizja od sprzedaży zostanie naliczona zgodnie z Załącznikiem 4 do Regulaminu Allegro, Część III.

 8. Potwierdzenie udziału w promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=8d222f7b-50b3-4498-9e5d-2f6dc78cc3f9

 10. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 11. W przypadku, gdy Użytkownik z promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Spółka może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z promocji, a także dokonać blokady jego Konta w Serwisie Allegro.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro