Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin promocji Huawei AppGallery

§ 1. Wprowadzenie

 1. Organizatorem Promocji jest HUAWEI Polska sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39A wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, numer BDO 000029056, NIP 526-28-00-201, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł zwanym dalej “Organizatorem”
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 3. Promocja trwa w okresie od dnia 2020-05-07, do dnia 2020-07-31 r. („Okres trwania Promocji”).
 4. Partnerem Promocji jest: Allegro.pl sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 zwanym dalej „Allegro” lub „Partnerem”.

§ 2. Definicje

 1. Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, administrowana przez Partnera;
 2. Kupon promocyjny - obejmujący prawo do skorzystania z rabatu w wysokości 20 zł, którego zasady przyznania i wykorzystania określone zostały w § 3 i § 4 poniżej;
 3. Regulamin Allegro – regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php;
 4. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji;
 5. Transakcja na Allegro – sprzedaż Towaru w Serwisie Allegro, za pośrednictwem strony allegro.pl lub Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem Allegro;
 6. Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu;
 7. Użytkownik – podmiot, który po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Allegro) ma prawo dostępu do usług oferowanych w Serwisie Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako kupujący, jak i sprzedający (posiada aktywne konto lub konta w Serwisie Allegro);
 8. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Android 6.3.2, iOS 5.11.2, zainstalowana na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet). Więcej informacji o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/
 9. Konto – prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Allegro;
 10. Huawei AppGallery - aplikacja na telefonach i tabletach Huawei, służąca do pobierania innych aplikacji, w tym Aplikacji mobilnej Allegro oraz umożliwiająca w dziale Prezenty odbiór Kuponu promocyjnego

§ 3. Zasady Ogólne Promocji

 1. Promocja adresowana jest do Użytkowników, którzy spełnią łącznie warunki określone w punktach 5-6 poniżej.
 2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami Promocji.
 3. Transakcje na Allegro objęte Promocją mogą być dokonywane wyłącznie przez Aplikację mobilną.
 4. Promocja polega na przyznaniu Kuponów promocyjnych Użytkownikom, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Kupony promocyjne przyznawane są Użytkownikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  a) posiadają jeden z modeli telefonów marki Huawei: Mate 30 Pro, P40 lite e, P40 lite, P40, P40 Pro, Y5P, Y6P oraz tabletów M6, MediaPad Pro, T8,

  b) skorzystają z aplikacji AppGallery, z której pobiorą i zainstalują Aplikację mobilną (Allegro),

  c) po instalacji Aplikacji mobilnej (Allegro), otworzą Aplikację App Gallery, w której w sekcji Prezenty znajdą kod Kuponu promocyjnego (Allegro),

  d) wprowadzą kod Kuponu promocyjnego w Aplikacji mobilnej w zakładce Moje zakupy > Monety i kupony > Kupony, po kliknięciu w przycisk “Mam kod kuponu”

  e) zaakceptują warunki Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.

 6. Niezwłocznie po wprowadzeniu kodu, Kupon promocyjny jest widoczny w ustawieniach Konta Użytkownika w Serwisie Allegro, a także w procesie zakupu Towarów w Aplikacji mobilnej, na etapie wyboru metody płatności.

 7. Kupon promocyjny można zrealizować na zakupy Towarów o wartości nie niższej niż 50 zł. Kupon promocyjny upoważnia do zniżki 20 zł podczas finalizacji Transakcji przez Aplikację mobilną (Allegro).
 8. Liczba Kuponów promocyjnych jest ograniczona, w ten sposób, że w trakcie całego okresu trwania Promocji dostępnych jest 25 000 Kuponów promocyjnych - jeden uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie jeden Kupon w trakcie okresu Promocji.

§ 4. Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego

 1. Kupon promocyjny można wykorzystać jednorazowo przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  a) na urządzeniu końcowym, z zainstalowaną Aplikacją mobilną (Allegro), posiadającym dostęp do sieci Internet;

  b) po dodaniu wskazanego Towaru do koszyka, a następnie wskazaniu Kuponu promocyjnego w procesie zakupowym, w sekcji “Płać mniej”, wartość Transakcji zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazaną na Kuponie promocyjnym, przy czym wartość tej Transakcji na Allegro, liczona jest od ceny Towaru i nie obejmuje kosztów dostawy.

 2. Kupon promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie może być wykorzystywany częściami.

 3. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją w Serwisie Allegro w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji w Serwisie Allegro. Promocje nie łączą się.
 4. O ile nie określono innego terminu ważności, Kupon promocyjny jest ważny do dnia 31 lipca 2020 r.
 5. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w ramach Promocji wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Promocji.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przyznawania Kuponów promocyjnych składać można pisemnie na adres Organizatora lub na adres e-mail: mobile.pl@huawei.com.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji i korzystania z Kuponów promocyjnych składać można pisemnie na adres Partnera lub poprzez formularz znajdujący się na stronie: https://na.allegro.pl/monety-kontakt
 3. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko, Login oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator lub Partner może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro