Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin promocji bonusowej w Allegro Ads

Warunki i Zasady promocji „Rozkręć swoją sprzedaż z Allegro Ads” (dalej zwaną “Promocją”)
 1. Organizatorem Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798, dalej zwana “Organizatorem”.
 2. Promocja polega na przyznaniu Sprzedającym dodatkowych środków finansowych na skorzystanie z Usługi Allegro Ads typu: „Oferty sponsorowane” albo „Ads Express” (dalej “Bonus”).
 3. Promocja trwa w okresie od 11 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. i może zostać przedłużona, o czym Organizator poinformuje na stronie https://allegro.pl/ads.
 4. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Usługi Allegro Ads https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-allegro-ads-a1EnOgMxWfa oraz Regulaminie Allegro https://allegro.pl/regulamin/pl. W przypadku rozbieżności zawartych w definicjach regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, decydujące znaczenie ma Regulamin Usługi Allegro Ads.
 5. Promocja dedykowana jest Użytkownikom Serwisu Allegro, którzy spełniają następujące warunki łącznie:

  a. posiadają Konto w ramach Serwisu Allegro,

  b. do dnia 10 sierpnia 2020 r. włącznie nie ponieśli w ramach tego Konta żadnych wydatków na Usługę Allegro Ads typu ”Oferty sponsorowane” ani „Ads Express”, o których mowa w Regulaminie Usługi Allegro Ads.

 6. Aby wziąć udział w Promocji i uzyskać Bonus, Sprzedający powinien w okresie trwania Promocji, o którym mowa w ust.3 powyżej, dokonać wydatków na Usługę Allegro Ads typu „Oferty Sponsorowane” albo „Ads Express” w wysokości co najmniej 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy), z zastrzeżeniem, że kwota o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna być wydana w ciągu 30 dni od poniesienia pierwszych wydatków na ten typ usługi, jednak nie później niż do do 31 stycznia 2021 r.

 7. Spełnienie wskazanych w pkt 5 oraz pkt 6 warunków Promocji skutkować będzie przyznaniem Bonusu w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto) do wykorzystania na Usługę Allegro Ads. Bonus jest przyznawany w ciągu 24 godzin od momentu spełnienia warunku wskazanego w pkt. 6 pkt powyżej.

 8. Środki przyznane w ramach Bonusu, mogą być wykorzystane przez okres 90 dni od dnia jego przyznania, wyłącznie na realizację Usługi Allegro Ads typu: „Oferty Sponsorowane” albo „Ads Express”.
 9. Przyznana w ramach Bonusu kwota pomniejszy wydatki Sprzedającego dokonane w ramach Usługi Allegro Ads poprzez obniżenie wysokości należności na rzecz Organizatora, z tytułu świadczenia Usługi Allegro Ads w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy w ramach Usługi Allegro Ads obejmuje okres od 26 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 25 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.
 10. Promocją zostaną objęte Konta Sprzedającego, w ramach których Sprzedający spełni łącznie warunki wskazane w pkt 5 oraz 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że w okresie Promocji w ramach danego Konta Sprzedający może otrzymać Bonus tylko jeden raz.
 11. Bonusy przyznane w ramach różnych promocji organizowanych w ramach Usługi Allegro Ads nie podlegają łączeniu. Korzystanie z jednego Bonusu oznacza niemożność korzystania z innych Bonusów w ramach Usługi Allegro Ads w tym samym czasie aż do pełnego ich wykorzystania.
 12. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że przyznany Bonus nie podlega wymianie (np. na inną nagrodę) ani nie przysługuje za niego ekwiwalent pieniężny.
 13. Reklamacje w sprawach związanych z Promocją Sprzedający można złożyć na zasadach wskazanych w Regulaminie Usługi Allegro Ads.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Usługi Allegro Ads oraz Regulaminu Allegro.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro