Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin promocji "Akcja kuponowa Max-Dywanik"

§ 1.

Wprowadzenie

 1. Organizatorem Promocji jest: Małgorzata Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MaxGroup.pl Małgorzata Wojciechowska, Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9680093487.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 3. Promocja trwa w okresie od dnia 2020-08-19, do dnia 2020-09-30 r. („Okres trwania Promocji”).
 4. Operatorem Promocji jest: Allegro.pl sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej „Spółka”).

§ 2.

Definicje

 1. Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, administrowana przez Organizatora;
 2. Kupon promocyjny - obejmujący prawo do skorzystania z rabatu o wartości 20 zł, którego zasady przyznania i wykorzystania określone zostały w § 3 i § 4 poniżej;
 3. Regulamin Allegro – regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php;
 4. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji;
 5. Transakcja na Allegro – sprzedaż Towaru przez Organizatora w Serwisie Allegro, za pośrednictwem strony allegro.pl lub Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem Allegro;
 6. Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu;
 7. Użytkownik – podmiot, który po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Allegro) ma prawo dostępu do usług oferowanych w Serwisie Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako kupujący, jak i sprzedający (posiada aktywne konto lub konta w Serwisie Allegro);
 8. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Android 5.9.0, iOS 5.1.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet). Więcej informacji o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/
 9. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Partnera pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Allegro; Konto resellera Organizatora - Konto o nazwie MaxGroupPL (id: 59926485).

§ 3.

Zasady Ogólne Promocji

 1. Promocja adresowana jest do Użytkowników, którzy spełnią łącznie warunki określone w punkcie 5-6 poniżej.
 2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami Promocji
 3. Transakcje na Allegro objęte Promocją mogą być dokonywane poprzez dowolną przeglądarkę internetową oraz Aplikację mobilną.
 4. Promocja polega na przyznaniu Kuponów rabatowych Użytkownikom, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Kupony rabatowe przyznawane są Użytkownikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  • Wejdą na stronę https://kupony.allegro.pl. Po zalogowaniu się pobiorą kupon na zakup produktów marki Max-Dywanik w kategorii Dywaniki welurowe (id: 253565).
  • Dodadzą towary od sprzedającego MaxGroupPL do koszyka z kategorii Dywaniki welurowe o minimalnej wartości 60 zł poprzez „Dodaj do koszyka”
  • Po wybraniu kuponu w sekcji „płać mniej” wartość transakcji automatycznie zostanie obniżona o wysokość kuponu,
  • Zaakceptują warunki Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Kupon rabatowy jest widoczny w ustawieniach konta Uczestnika w Serwisie Allegro (Programy zniżkowe – kupony), a także w procesie zakupu wybranych Towarów w Serwisie Allegro na etapie wyboru metody płatności.
 7. Kupon rabatowy można zrealizować na zakup produktów marki Max-Dywanik w kategorii Dywaniki welurowe, dostępnych w MaxGroupPL
 8. Liczba Kuponów rabatowych jest ograniczona w ten sposób, że na jedno Konto przypadać może tylko jeden Kupon rabatowy.

§ 4.

Zasady wykorzystania Kuponu rabatowego

 1. Kupon rabatowy można wykorzystać jednorazowo przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:
  • na dowolnym urządzeniu końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet;
  • po dodaniu wskazanego Towaru do koszyka wartość transakcji zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazaną na kuponie, przy czym wartość tej Transakcji na Allegro, liczona jest od ceny Towaru, wskazanej w parametrach Oferty i nie obejmuje kosztów dostawy.
 2. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie może być wykorzystywany częściami.
 3. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją na Allegro w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji na Allegro. Promocje nie łączą się.
 4. O ile nie określono innego terminu ważności, Kupon rabatowy jest ważny do dnia 30.09.2020 r.
 5. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w ramach Promocji wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Promocji.

§ 5.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponów rabatowych składać można pisemnie na adres Partnera lub na adres e-mail: maxgroup@maxgroup.pl
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko, Login oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Kuponów rabatowych. Użytkownicy powinni prowadzić prawidłowe rozliczenia podatkowe we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro