Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin Programu "Promocja sezonowa w Strefie Okazji"

Obowiązuje od 30.06.2020

REGULAMIN

I DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Allegro.pl - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin stanowiący integralną część zawieranej pomiędzy Allegro.pl oraz Partnerem Umowy, określający zasady uczestnictwa Partnerów w Programie “Promocja sezonowa w Strefie Okazji”.
 3. Program “Promocja sezonowa w Strefie Okazji” lub Program - program współpracy dla Użytkowników organizowany przez Allegro.pl i adresowany do Użytkowników oferujących na Allegro Towary spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Allegro - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl.
 5. Użytkownik - podmiot będący Sprzedającym w Allegro, posiadający Konto Firma, spełniający na tym Koncie kryteria kwalifikujące go do uczestnictwa w Programie “Promocja sezonowa w Strefie Okazji”.
 6. Partner - Użytkownik zawierający Umowę z Allegro.pl dotyczącą uczestnictwa w Programie “Promocja sezonowa w Strefie Okazji”.
 7. Umowa - umowa pomiędzy Partnerem a Allegro.pl obejmująca współpracę w ramach Programu “Promocja sezonowa w Strefie Okazji” opisanego w Regulaminie.
 8. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, wystawiona przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro.
 9. Promocja - nazwa oznaczenia nadawana Ofertom na podstawie warunków “Promocji sezonowej w Strefie Okazji”, o których mowa w art. II, III oraz IV pkt 1 - 3 poniżej.
 10. Limitowana Smart! okazja - specjalnie wyselekcjonowana przez Spółkę Oferta od najlepszych Sprzedających, dodatkowo wyróżniona i promowana przez Allegro.pl w formacie limitowanej czasowo i ilościowo Oferty, obejmująca ograniczenie zakupu w postaci 1 sztuki Towaru dla 1 Kupującego, spełniająca kryteria uczestnictwa w Akcji o których mowa w art. II, III oraz art. IV pkt. 4 i 5 poniżej. Oferta musi posiadać warunki dostawy w postaci Allegro Smart oraz jest skierowana dla Kupujących posiadających aktywną Usługę Allegro Smart!
 11. Lista kategorii - dokument, umieszczony na [stronie], zawierający listę kategorii objętych Programem wraz z dodatkowymi danymi wymienionymi w art. III ust. 2.

II OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE “Promocja sezonowa w Strefie Okazji”

 1. Program adresowany jest do Użytkowników Allegro, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają w ramach Allegro aktywne Konta Firma,

b. nie posiadają zaległości wobec Allegro.pl, z tytułu korzystania z usług dostępnych w Allegro,

c. zaakceptują niniejszy Regulamin,

d. osiągnęli oceny w ramach Konta Firma, o którym mowa w ppkt a powyżej na poziomie jakości sprzedaży w skali co najmniej “Neutralny”.

 1. Niezależnie od spełnienia przez Użytkownika bądź Partnera warunków określonych w pkt 1 powyżej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy Użytkownik bądź Partner:

a. nie przestrzega postanowień Regulaminu, bądź regulaminu Allegro, w szczególności gdy skutkuje to zawieszeniem Konta, bądź nadmierną ilością usuniętych Ofert lub problemów transakcyjnych w stosunku do skali sprzedaży,

b. dokonuje czynności powodujących utratę do niego zaufania, w tym, gdy nie wywiązuje się ze zobowiązań związanych z uczestnictwem w Programie,

c. prowadzi działania skutkujące utrudnioną komunikacją,

Allegro.pl zastrzega sobie prawo do odmowy kwalifikacji Użytkownika do Programu bądź usunięcia Partnera z uczestnictwa w Programie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Allegro.pl uzasadni swoją decyzję na wniosek Użytkownika bądź Partnera.

III WYBÓR KATEGORII UMIESZCZONYCH NA LIŚCIE KATEGORII

 1. Wybór kategorii umieszczonych na Liście kategorii odbywa się każdorazowo na podstawie decyzji Allegro.pl. Przedmiotowa decyzja oparta jest w szczególności na weryfikacji panujących trendów sprzedażowych występujących w kategoriach Allegro oraz poza Allegro, w tym sezonowości, unikalności Towaru, potencjału sprzedażowego Towaru w Allegro, rozpoznawalności i częstotliwości wyszukiwania Towaru przez Kupujących, atrakcyjnej ceny, ilości Towaru w ramach Oferty (głębokość i szerokość Oferty), określonych w Transakcjach Użytkowników.
 2. Lista kategorii zawiera:

a. nazwy kategorii,

b. numery identyfikujące kategorie,

c. zakres dat obowiązywania Listy kategorii,

d.minimalną wysokość obniżki ceny, wyrażoną w formie procentowej, wskazaną dla Towarów z obowiązującej Listy Kategorii zakwalifikowanych zgodnie z art IV poniżej, warunkująca przyznanie benefitu o którym mowa w art. V pkt 1 ppkt c poniżej,

e. wysokość rabatu od prowizji od sprzedaży wyrażona w formie procentowej, dla Towarów z obowiązującej Listy Kategorii zakwalifikowanych zgodnie z art IV poniżej, udzielanego zgodnie z art. V pkt 1 ppkt c poniżej.

 1. Allegro.pl w ramach wewnętrznych miejsc informacyjno-szkoleniowych dla Użytkowników, znajdujących się na stronach internetowych Allegro (np. Pomoc Allegro, Akademia Allegro, strona dla sprzedających, itp.) dodatkowo poinformuje Partnerów o aktualnych kategoriach oraz wymaganiach odnoszących się do zgłoszenia Ofert do Programu.

IV WYBÓR OFERT

 1. Wybór Ofert przeznaczonych do Programu odbywa się na podstawie decyzji Allegro.pl. Przedmiotowa decyzja oparta jest w szczególności na weryfikacji panujących trendów sprzedażowych występujących w kategoriach Allegro, w tym sezonowości, unikalności Towaru, potencjału sprzedażowego Towaru w Allegro, rozpoznawalności i częstotliwości wyszukiwania Towaru przez Kupujących, jakości Towaru (w tym jakości materiału, z którego jest wykonany), posiadanych przez Towar odpowiednich atestów, warunków dostawy, okresu gwarancji, ilości Towaru w ramach Oferty (głębokość i szerokość Oferty), jakości opisu, zdjęć, szablonu Oferty, wartości produktów dodanych do Oferty w ramach gratisu, określonych w Transakcjach Użytkownika.
 2. Jednocześnie wybór Ofert do Programu przez Allegro.pl przeznaczonych do Programu odbywa się na podstawie zgłoszenia przez Partnera Oferty w sposób opisany w art. VI poniżej, obejmującej proponowaną przez Partnera obniżkę procentową od średniej ważonej ceny sprzedaży (ASP) z ostatnich 30 dni, od daty przesłania przedmiotowego zgłoszenia. Cena ASP jest wyliczana przez system informatyczny i podawana podczas zgłaszania Oferty, aby spełniła warunki Programu. Cena ta będzie widoczna w Ofercie jako przekreślona.
 3. W Ofertach, które trwają krócej niż 30 dni Allegro.pl będzie brać pod uwagę cenę ASP z tylu dni z ilu Oferta była dostępna w Allegro. W przypadku kiedy w ramach Oferty nie dokonywano Transakcji, jej atrakcyjność jest weryfikowana przez zespół Strefy Okazji na podstawie warunków opisanych w pkt 1. O wyborze bądź odrzuceniu przez Allegro.pl Oferty do Promocji, Partner zostanie poinformowany przez Allegro.pl drogą elektroniczną, na adres podany w ustawieniach Konta.
 4. Wybór Limitowanych Smart!okazji do Programu odbywa się na podstawie zgłoszenia do opiekuna handlowego Oferty przez Partnera.
 5. O wyborze Limitowanych Smart!okazji, Partner zostanie poinformowany przez swojego opiekuna handlowego, w której Strony uzgodnią szczegóły dotyczące promowania Ofert Partnera w ramach Programu. Jednocześnie, Partner przy zgłoszeniu Oferty deklaruje opiekunowi handlowemu konkretną ilość sztuk Towaru przeznaczonego do Programu, która nie może już ulec zmianie w trakcie jej trwania.

V BENEFITY PRZYZNAWANE PARTNEROM

 1. W ramach Programu, niezależnie od opłat przewidzianych w Allegro, Partner otrzyma następujące benefity:

a. Dla wszystkich Ofert zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu, Allegro.pl nie pobierze opłaty codziennej za oznaczenie “promocja” jak również dodatkowej prowizji od sprzedaży w Strefie Okazji.

b. Dla Limitowanych Smart!okazji - Allegro.pl dokona przeliczenia wartości różnicy w cenie pomiędzy ceną dotychczasową, a promocyjną pomnożoną przez ilość sprzedanych sztuk Towaru w określonych godzinach trwania Oferty (przy czym godziny trwania Oferty ustalane będą osobno z Partnerem przez opiekuna kategorii, w której wystawiono Ofertę).Wartość różnicy w cenie Towaru, o której mowa wyżej, zostanie nadana Partnerowi w formie opcji promowania (Wyróżnienie) lub w formie rabatu od dodatkowej prowizji od sprzedaży o której mowa w pkt. 3 załącznika nr 1 do Regulaminu Strefy Okazji. Udzielenie rabatu uzależnione jest od posiadania naliczeń opłat i prowizji Allegro w miesiącu przyznania rabatu w wysokości pozwalającej na dokonanie takiego rozliczenia.

W przypadku Wyróżnień, kwota zostanie podzielona przez 19 zł (koszt opcji wyróżnienia wg cennika serwisu Allegro.pl). W wyniku tych działań, Partner otrzyma określoną liczbę opcji promowania (wyróżnienie), która zostanie nadana Partnerowi (wynik działań będzie zaokrąglony do liczby całkowitej) w Centrum zniżek w ciągu 30 dni od zakończenia udziału w Programie. Wybór Benefitów w tym rodzaj i ilość przyznanych opcji promowania zostanie uzgodniona indywidualnie z Partnerem.

Otrzymany pakiet wyróżnień należy zaakceptować w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php). Ważność otrzymanego pakietu wynosi 3 miesiące od daty nadania w Centrum Zniżek. Czas trwania opcji dodatkowej “Wyróżnienie” to 10 dni. Wyróżnienie Oferty na okres dłuższy niż 10 dni skutkować będzie naliczeniem opłat za pozostałe dni trwania Oferty zgodnie z Załącznikiem 4 do Regulaminu Allegro, Część IV. Opłaty są naliczane co 10 dni.

Wyróżnienie nie wyłączy się automatycznie po upływie 10 dni. W celu uniknięcia naliczenia opłaty bez zniżki należy wyłączyć opcję dodatkową "Wyróżnienie" przez edycję Oferty - przed upływem 10 dni.

c. Dla wszystkich Ofert zgłoszonych i zaakceptowanych do Programu, w których cena zostanie obniżona co najmniej o wartość procentową wskazaną każdorazowo na Liście Kategorii zgodnie z art. III pkt. 2 ppkt d powyżej w stosunku do poprzedniej ceny, Allegro.pl udzieli rabatu od prowizji od sprzedaży. Udzielenie rabatu uzależnione jest od posiadania naliczeń opłat i prowizji Allegro w miesiącu przyznania rabatu w wysokości pozwalającej na dokonanie takiego rozliczenia. Wysokość przyznawanego rabatu zostanie każdorazowo określona na Liście kategorii zgodnie z art. III pkt. 2 ppkt e powyżej.

 1. Jednocześnie Oferty promowane w ramach Programu otrzymują:

a. możliwość wyświetlania Ofert w dziale Allegro Strefa Okazji w ramach odpowiedniej kategorii produktowej, specjalne wyróżnienie na listingach produktowych w ramach kategorii Allegro, w zależności od rodzaju Specjalnego oznaczenia Oferty,

b. możliwość prezentacji Ofert w miejscach promocyjnych w ramach Allegro, udostępnionych dla Programu.

c. możliwość obecności Ofert w mailingach wysyłanych do Kupujących,

d. możliwość nałożenia limitu zakupu w postaci 1 sztuki Towaru dla 1 Kupującego w ramach danej Oferty.

Allegro.pl zastrzega, że w przypadku Partnerów biorących udział w Programie Prowizja nawet 0,5%, zgłoszenie ofert do Kampanii, nie skutkuje możliwością otrzymania benefitów (pkt 1b i c powyżej).

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz kontaktowy.

VI. ZAWARCIE UMOWY

 1. Partnerzy spełniający kryteria zawarte w art. II - IV powyżej, mogą zgłaszać do Allegro.pl wyłącznie aktywne Oferty opublikowane w danej chwili w Allegro.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić po wystawieniu lub przystosowaniu Oferty, zgodnie z poniższymi wymaganiami (Treść zgłoszenia):

a. wystawienie do sprzedaży unikalnej Oferty (trwająca Oferta w czasie trwania Programu),

b. określenie wymaganych parametrów dla Towaru,

c. określenie wymaganych parametrów dla Oferty tj.: Stan > Nowy, Rodzaj oferty > Kup teraz.

 1. Treść zgłoszenia może zostać przekazana do Allegro.pl:

a. z poziomu panelu Użytkownika w zakładce “Moje Allegro”, „Moja sprzedaż” i następnie „Moje oferty”, Partner powinien kliknąć w „Akcje” przy Ofercie, którą chce zgłosić, a następnie kliknąć w link kierujący do Programu “Promocja”. Po otwarciu nowego okna, Partner powinien wpisać proponowaną cenę i kliknąć “zgłoś ofertę” - bądź;

b. przy wykorzystaniu narzędzia REST API. Jeżeli cena Oferty nie będzie spełniała warunków, Partnerowi zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a Partner nie będzie mógł zgłosić Oferty dopóki nie wpisze ceny spełniającej warunki Programu.

 1. Po wysłaniu Treści zgłoszenia następuje jego weryfikacja przez Allegro.pl. O wyniku weryfikacji Użytkownik zostanie powiadomiony w ciągu 2 dni roboczych licząc od momentu przekazania zgłoszenia do Allegro.pl.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej, może zostać dokonane przez cały czas trwania Programu.
 3. Dokonanie czynności przez Użytkownika, o których mowa w pkt 3 powyżej, jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i warunków Programu, a pozytywna weryfikacja przez Allegro.pl treści zgłoszenia, na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie, równoznaczna jest z zawarciem Umowy z Allegro.pl w ramach Programu.
 4. Partner biorąc udział w Programie oświadcza, że akceptuje i wyraża zgodę na zmianę ceny oferowanego Towaru w ramach Programu przez Allegro.pl, zgodnie ze swoim wnioskiem i danymi wypełnionymi w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Allegro.pl zastrzega, że cena w Ofercie zgłoszonej do Programu nie będzie mogła zostać zmieniona w przypadku gdy na Konto Uczestnika zostanie nałożona blokada oraz nie zostaną uzupełnione wymagane parametry m.in. takie jak, reklamacja, gwarancja, dostawa czy obowiązkowe parametry przedmiotu.
 6. Allegro.pl zastrzega, że w przypadku zakończenia Oferty zakwalifikowanej do Programu z powodu:

a. zakończenia czasu trwania Oferty,

b. wyprzedania się dostępnych w Ofercie sztuk Towaru,

c. zakończenia Oferty przez Partnera,

wznowienie Oferty (zakończonej w sposób wskazany w powyżej), po cenie sprzed zakwalifikowania do Programu (cenie bez obniżki) jest możliwie wyłącznie w momencie ponownego wypełnienia przez Partnera formularza wznowienia Oferty.

VII CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Umowa zawierana jest na czas określony osobno dla każdej Oferty w ramach Programu “Promocja sezonowa w Strefie Okazji”.
 2. W każdym momencie, Allegro.pl uprawniona jest do weryfikacji wymagań, o których mowa w art. II do IV powyżej. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Allegro.pl może poprosić Partnera o aktualizację Oferty w celu dostosowania jej do wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. W przeciwnym razie Partner może utracić możliwość zawierania Umów w ramach Programu “Promocja sezonowa w Strefie Okazji”.
 3. Allegro.pl może w każdym czasie rozwiązać Umowę z Partnerem w trybie natychmiastowym lub wykluczyć go na czas określony lub nieokreślony z uczestnictwa w Programie w zależności od skali naruszenia, w przypadku, gdy:

a. działania prowadzone przez Partnera w ramach Allegro szkodzić będą innym Użytkownikom Allegro lub Allegro.pl,

b. Partner zalegać będzie z płatnością tytułem świadczonych przez Allegro.pl usług za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe,

c. Partner naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro. Postanowienia art. II ust. 2 Regulaminu, stosuje się odpowiednio.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Partner w ramach Programu otrzymuje od Allegro.pl, w formie mailowej i telefonicznej, informacje dotyczące rozliczeń Programu, zmian związanych z Listą kategorii czy Regulaminem oraz innych istotnych informacji związanych z realizacją postanowień Umowy.
 2. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym do uruchomienia nowej wersji Programu “Promocja sezonowa w Strefie Okazji”. Zmiana zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Allegro.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu ogłoszenia przedmiotowych zmian.
 3. Zmiana Regulaminu, pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Partnerów przed ich wejściem w życiem.
 4. Allegro.pl może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu Programu “Promocja sezonowa w Strefie Okazji” z zastrzeżeniem, że jego zakończenie nastąpi z odpowiednim wyprzedzeniem (w terminie wskazanym przez Allegro.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu ogłoszenia przedmiotowych zmian) oraz pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Partnerów przed tym zamknięciem.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszystkie jego postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.
 6. Wszystkie spory powstałe z powodu realizacji usług w ramach Programu “Promocja sezonowa w Strefie Okazji” będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Allegro.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Strefy Okazji bądź regulaminu Allegro.
 8. Regulamin może być udostępniany Użytkownikom w ramach korespondencji prowadzonej z Allegro.pl przy zawieraniu Umowy oraz na stronie internetowej Allegro [LINK], w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro