Regulamin Programu Monetowego

§ 1. Wstęp

 1. Program Monetowy Allegro (dalej „Program”) został utworzony w celu promocji serwisu Allegro.pl i świadczonych przez Allegro.pl Sp. z o.o. usług.

 2. Organizatorem Programu jest Allegro.pl sp. z o.o. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Programie.

 4. Program trwać będzie od 9 sierpnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku.

§ 2. Definicje

 1. Allegro – internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, której operatorem jest Allegro.pl.

 2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Windows Phone 2.1.16.0, Android 4.7.0, iOS 4.18.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet) oraz Windows Phone (na urządzeniach smartfon). Więcej o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: dlakupujacych.allegro.pl/wygodne-zakupy/aplikacja-mobilna.

 3. Allegro.pl – spółka Allegro.pl sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553.

 4. Kupon promocyjny Allegro – voucher, którego wartość stanowi 10 zł lub wielokrotność wartości 10 zł w przedziale od 10 zł do 100 zł, do wykorzystania na zakupy w ramach Allegro.

 5. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-08-495.

 6. PayPro S.A. - spółka z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-69-887.

 7. Operator Płatności – PayU oraz PayPro S.A., zwane łącznie lub każde z osobna.

 8. Usługa Operatora Płatności – Usługa PayU, świadczona przez PayU na zasadach określonych w Załączniku 7A do Regulaminu Allegro albo Usługa Przelewy24, świadczona przez PayPro na zasadach określonych w Załączniku nr 7B do Regulaminu Allegro.

 9. Regulamin Allegro – regulamin dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl zaakceptowany przez - Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.

 10. Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami w ramach Allegro.

 11. Transakcja na Allegro – Transakcja zawarta zgodnie z Regulaminem Allegro, wyróżniona ikoną Monety.

 12. Towar – rzecz, usługa lub prawo, będące przedmiotem Oferty.

 13. Uczestnik – osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, która:

  a. jest Użytkownikiem,

  b. spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

 14. Moneta – wirtualne oznaczenie widoczne w ramach ustawień Konta, przyznanie Uczestnikowi w czasie trwania Programu w związku z realizacją uruchamianych akcji w ramach Programu, przy czym ważność każdej Monety wynosi 365 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, liczonych od dnia przyznania, chyba że wcześniej Program ulegnie zakończeniu.

 15. Użytkownik – osoba (w tym osoba prawna), która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Serwisu) ma prawo dostępu do usług oferowanych na Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako Kupujący, jak i Sprzedający (posiada aktywne Konto lub Konta w Allegro).

 16. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Allegro.pl pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro.

 17. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu, dostępny pod adresem: allegro.pl/monety/regulamin.

 18. Usługa Super Sprzedawca - dedykowana jest Użytkownikom będącym Sprzedającymi w Allegro, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie usługi Super Sprzedawca, za wyjątkiem Sprzedających, prowadzących w ramach Allegro aptekę ogólnodostępną.

 19. Program - Program Monetowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Zasady ogólne

 1. Program składa się z dwóch niezależnych części:

  a. części bezpłatnej, dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Kupujących, której szczegółowe zasady określone zostały w § 4 i 5 poniżej;

  b. części płatnej, dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Sprzedających, której szczegółowe zasady określone zostały w § 6 poniżej.

§ 4. Zasady uczestnictwa w Programie w części dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Kupujących

 1. W tej części Programu mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami.

 2. W celu wzięcia udziału w tej części Programu, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

  a. być zarejestrowanym Użytkownikiem Allegro,

  b. zaakceptować niniejszy Regulamin,

  c. w okresie trwania Programu zawrzeć przynajmniej jedną Transakcję na Allegro i skutecznie dokonać płatności za nią w terminie 7 dni poprzez Usługę Operatora Płatności (status płatności: "Zakończona").

 3. Każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki opisane w pkt 2 powyżej, otrzyma za każdą Transakcję na Allegro opłaconą w ciągu 7 dni poprzez Usługę Operatora Płatności liczbę Monet każdorazowo wskazaną w jej podsumowaniu widocznym w procesie zakupowym, z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 16 poniżej.

 4. Programem nie są objęte Transakcje zawarte w następujących kategoriach:

  • Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki
  • Elektronika > Komputery > Internet
  • Elektronika > RTV AGD > Karty Allegro
  • Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre- paid
  • Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO)
  • Kultura i rozrywka > Gry > Gry na konsole > Doładowania
  • Ogłoszenia i usługi > Nieruchomości
  • Ogłoszenia i usługi > Wakacje
  • Ogłoszenia i usługi > Samochody
  • Ogłoszenia i usługi > Maszyny
  • Ogłoszenia i usługi > Motocykle i quady
  • Ogłoszenia i usługi > Inne pojazdy i łodzie
  • Ogłoszenia i usługi > Przyczepy, naczepy
  • Ogłoszenia i usługi > Usługi
 5. W przypadku, gdy Uczestnik zbierze liczbę Monet równą 10 lub stanowiącą wielokrotność liczby 10 Monet w przedziale od 10 do 100 Monet, będzie uprawniony do zakupu Kuponu promocyjnego Allegro o wartości odpowiadającej liczbie zebranych Monet, z tym zastrzeżeniem, że wartość Kuponu promocyjnego Allegro musi być niższa co najmniej o 1 zł od ceny Towaru, wskazanej przez Sprzedającego. Zakup kuponu promocyjnego Allegro następuje w procesie zakupowym, po wybraniu odpowiedniej liczby Monet w formularzu „Dostawy i płatności” w sekcji o nazwie „Płać mniej” po skorzystaniu z przycisku o nazwie „Przejdź do podsumowania”. Zakup Kuponu promocyjnego Allegro w procesie zakupowym nie jest możliwy w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej. Kupony promocyjne o wartości 10 zł i 20 zł mogą zostać zakupione również po skorzystaniu z zakładki Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety, w której należy wybrać przycisk „Wymień Monety na Kupon”.

 6. Koszt zakupu Kuponu promocyjnego Allegro niezależnie od jego wartości wynosi 20 groszy i naliczany jest do salda Uczestnika z chwilą jego nabycia w sposób określony w ust 5 powyżej.

 7. Każdorazowe wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro poprzez kliknięcie w przycisk „Wymień Monety na Kupon” lub przycisk „Przejdź do podsumowania” powodować będzie obniżenie zebranej przez Uczestnika liczby Monet o liczbę Monet przeznaczoną przez Uczestnika na zakup Kuponu promocyjnego Allegro. Wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili naciśnięcia przez Uczestnika przycisku „Wymień Monety na Kupon” lub bezpośrednio po skorzystaniu z przycisku „Przejdź do podsumowania”. Jednocześnie Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty określonej ceny za Kupon promocyjny Allegro, zgodnie z pkt 6 powyżej.

 8. W przypadku wygenerowania Kuponu promocyjnego Allegro przy użyciu przycisku „Wymień Monety na Kupon”Kupon promocyjny Allegro zostanie przypisany do Konta danego Użytkownika i będzie widoczny po zalogowaniu na Konto w zakładce Moje zakupy > Programy zniżkowe > Kupony.

 9. W przypadku wygenerowania Kuponu promocyjnego Allegro przy użyciu przycisku „Przejdź do Podsumowania” Kupon promocyjny Allegro powinien zostać wykorzystany w Transakcji, w ramach której został on wygenerowany. W przypadku wygenerowania przez Uczestnika Kuponu promocyjnego Allegro, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i niedokonania przez niego płatności (status płatności: „Zakończona”), Kupon promocyjny Allegro zostanie przypisany do Konta danego Uczestnika i będzie widoczny po zalogowaniu w zakładce Moje zakupy > Monety i kupony > Kupony do wykorzystania w ramach kolejnych zakupów dokonywanych na Allegro.

 10. Ważność Kuponu promocyjnego Allegro wynosi 14 (słownie: czternaście) dni liczonych od momentu kliknięcia przez Uczestnika na przycisk "Wymień Monety na Kupon" lub na przycisk„Przejdź do podsumowania”.

 11. Kupon promocyjny Allegro można wykorzystać jednorazowo w ramach zakupów dokonywanych na Allegro na kwotę równą bądź wyższą niż 40 (słownie: czterdzieści) zł, przy czym kwota ta liczona jest od ceny Towaru, wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty i nie obejmuje ona kosztów dostawy.

 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 (zdanie drugie) powyżej Kupon promocyjny Allegro będzie dostępny podczas wypełniania formularza "Dostawy i płatnosci", w trakcie dokonywania zakupu przez Użytkownika.

 13. Kupon promocyjny Allegro musi zostać zrealizowany w jednej płatności za Transakcję, przy czym może to być Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów, za które dokonanie zostanie jedna płatność.

 14. Kupon promocyjny Allegro można zrealizować tylko w ramach zapłaty dokonywanej w ramach Usługi Operatora Płatności; w sekcji „Płać mniej”.

 15. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli Uczestnik:

  a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w tym w szczególności nie dokonuje zapłaty za Kupon promocyjny Allegro w określonym terminie,

  b. narusza przepisy prawa w związku z Programem.

 16. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, mające wpływ na fałszowanie danych w celu zebrania Monet, Organizator może usunąć Uczestnika z Programu i zawiesić jego Konto na Allegro.

 17. Zbieranie Monet w ramach jednego Konta podlega następującym limitom:

  a. 500 Monet w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01 do 23:59:59, w której Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro. Przekroczenie powyższego limitu nie skutkuje naliczaniem kolejnych Moneta.

  b. 3000 Monet w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro. Przekroczenie powyższego limitu nie skutkuje naliczaniem kolejnych Monet.

 18. Liczba Kuponów promocyjnych Allegro, które może nabyć Uczestnik podlega następującym limitom:

  a. 3 Kupony promocyjne Allegro w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01 do 23:59:59, w której Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;

  b.10 Kuponów promocyjnych Allegro w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;

§ 5. Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro

 1. Kupon promocyjny Allegro może być wykorzystany jedynie w celu dokonania płatności za Transakcję, za wyjątkiem płatności z użyciem płatności ratalnych. W przypadku niewykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro we wskazanym w § 4 pkt 9 terminie, Uczestnik nie ma prawa otrzymania jego ekwiwalentu w jakiejkolwiek innej postaci.

 2. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji. Promocje nie łączą się.

 3. Kupony promocyjne Allegro nie podlegają sumowaniu w ramach jednej Transakcji.

 4. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Monet lub Kuponu promocyjnego Allegro na ekwiwalent pieniężny, ani na rabaty inne niż te opisane w niniejszym Regulaminie.

 5. Kupony promocyjne Allegro nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży.

 6. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w Programie:

  a. wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Programu;

  b. wymiana reklamowanych Towarów na inne oznacza rezygnację z udziału w Programie. Kupon promocyjny Allegro nie może być ponownie wykorzystany.

 7. Z Kuponów promocyjnych Allegro nabytych w ramach Programu nie można skorzystać w ramach Transakcji dotyczących zakupu Kart Podarunkowych Allegro (allegro.pl/kategoria/karty-allegro-253758).

 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży Kuponu promocyjnego Allegro, o której mowa w par 4 ust 5 Uczestnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Uczestnik może skorzystać, określone są w pouczeniu zawartym pod adresem: monety.allegro.pl/Pouczenie_odstapienie_od_umowy.pdf

 9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust 8 powyżej nie przysługuje Uczestnikowi, który, wykorzystał nabyty Kupon promocyjny Allegro w celu dokonania płatności za Transakcję.

§ 6. Zasady uczestnictwa w Programie w części dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Sprzedających

 1. Sprzedający, pod warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych w ust. 3, będzie mógł skorzystać z odpłatnej usługi indywidualnego wyróżnienia ikoną Monety, zwanej dalej „indywidualnym wyróżnieniem monetowym”.

 2. Indywidualne wyróżnienie monetowe polega na umieszczeniu ikony Monety w treści Ofert wyłącznie z opcją Kup Teraz, wybranych przez Sprzedającego na czas ich trwania lub do dnia rezygnacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem postanowień w punkcie 6 i 7 poniżej.

 3. Aby wziąć udział w tej części Programu, Sprzedający musi spełnić łącznie następujące warunki:

  a. posiadać zarejestrowane Konto Firma w Allegro;

  b.zaakceptować niniejszy Regulamin;

  c. otrzymać za ostatnie 30 dni co najmniej 5 graficznych ocen sprzedaży, na poziomie minimum 5;

  d. uzyskać w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnią wartości wszystkich graficznych ocen sprzedaży, po zaokrągleniu do trzeciego miejsca po przecinku, na poziomie minimum: 4,800 punktów;

 4. W celu uruchomienia usługi indywidualnego wyróżnienia monetowego, Sprzedający powinien skorzystać z przycisku „Dodaj Monety do Ofert” dostępnego w ustawieniach Konta w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Sekcja Narzędzia do promocji > MONETY i określić Oferty oraz liczbę Monet, które chce przyporządkować do każdej z nich, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 poniżej.

 5. Indywidualne wyróżnienie monetowe następuje z chwilą skorzystania przez Sprzedającego z przycisku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 6. Ustala się następujące limity w ramach indywidualnego wyróżnienia monetowego dla danej Oferty:

  a. dla Sprzedających niekorzystających z Usługi Super Sprzedawca - wartość Monet nie może być większa niż 25% wartości ceny Towaru, przy czym maksymalna liczba Monet nie może być wyższa niż 20;

  b. dla Sprzedających korzystających z Usługi Super Sprzedawca - wartość Monet nie może być większa niż 50% wartości ceny Towaru, przy czym maksymalna liczba Monet nie może być wyższa niż 100.

 7. Zasady płatności za uczestnictwo w Programie w części dedykowanej Sprzedającym określone zostały w Załączniku nr 4 części IV punkt A do Regulaminu Allegro.

 8. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w części VII załącznika nr 4 do Regulaminu Allegro przyznany Sprzedającemu rabat transakcyjny zostanie powiększony o wartość odpowiadającą wysokości opłaty z tytułu indywidualnego wyróżnienia monetowego, jeśli została ona naliczona w odniesieniu do Ofert, za które rabat ten został przyznany.

§ 7. Inne zasady otrzymywania Monet

 1. Allegro.pl zastrzega możliwość modyfikacji zasad wskazanych w § 4 Regulaminu w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Allegro.pl lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na stronie allegro.pl/monety/promocje.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące naliczania Monet, a także przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych Allegro składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=5959aa37-294e-449b-961c-18838c5c0e41.

 2. Reklamacje dotyczące indywidualnego wyróżnienia monetowego składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=5959aa37-294e-449b-961c-18838c5c0e41.

 3. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci.

§ 9. Dane osobowe Uczestników

 1. Operator Płatności i Allegro.pl są administratorami danych osobowych otrzymanych od Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu: (allegro.pl/regulamin/pl).

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Programu.

 3. Uczestnicy podają dane dobrowolnie. Uczestnicy mają dostęp (i wgląd) do danych, mogą edytować dane (oraz je zmieniać), a także monitorować proces przetwarzania danych osobowych (i wnioskować o ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://allegro.pl/monety/regulamin.

 2. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki obecnych Uczestników, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Programu.

 3. Allegro.pl zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu Programu.

 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

 

Allegro