Regulamin Programu Monetowego

§ 1. Wstęp

 1. Program Monetowy Allegro (dalej „Program”) został utworzony w celu promocji serwisu Allegro.pl i świadczonych przez Allegro.pl Sp. z o.o. usług.

 2. Organizatorem Programu jest Allegro.pl sp. z o.o. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Programie.

 4. Program trwać będzie od 9 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Definicje

 1. Allegro – internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, której operatorem jest Allegro.pl.

 2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Windows Phone 2.1.16.0, Android 4.7.0, iOS 4.18.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet) oraz Windows Phone (na urządzeniach smartfon). Więcej o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: dlakupujacych.allegro.pl/wygodne-zakupy/aplikacja-mobilna.

 3. Allegro.pl – spółka Allegro.pl sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553.

 4. Kupon promocyjny Allegro – voucher, którego wartość stanowi 10 zł lub wielokrotność wartości 10 zł w przedziale od 10 zł do 100 zł, do wykorzystania na zakupy w ramach Allegro.

 5. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-08-495.

 6. PayPro S.A. - spółka z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-69-887.

 7. Operator Płatności – PayU oraz PayPro S.A., zwane łącznie lub każde z osobna.

 8. Usługa Operatora Płatności – Usługa PayU, świadczona przez PayU na zasadach określonych w Załączniku 7A do Regulaminu Allegro albo Usługa Przelewy24, świadczona przez PayPro na zasadach określonych w Załączniku nr 7B do Regulaminu Allegro.

 9. Regulamin Allegro – regulamin dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl zaakceptowany przez - Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.

 10. Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami w ramach Allegro.

 11. Transakcja na Allegro – Transakcja zawarta zgodnie z Regulaminem Allegro, wyróżniona ikoną Monety.

 12. Towar – rzecz, usługa lub prawo, będące przedmiotem Oferty.

 13. Uczestnik – osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, która:

  a. jest Użytkownikiem,

  b. spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

 14. Moneta – wirtualne oznaczenie widoczne w ramach ustawień Konta, przyznanie Uczestnikowi w czasie trwania Programu w związku z realizacją uruchamianych akcji w ramach Programu, przy czym ważność każdej Monety wynosi 365 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, liczonych od dnia przyznania, chyba że wcześniej Program ulegnie zakończeniu.

 15. Użytkownik – osoba (w tym osoba prawna), która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Serwisu) ma prawo dostępu do usług oferowanych na Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako Kupujący, jak i Sprzedający (posiada aktywne Konto lub Konta w Allegro).

 16. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Allegro.pl pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro.

 17. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu, dostępny pod adresem: allegro.pl/monety/regulamin.

 18. Usługa Super Sprzedawca - dedykowana jest Użytkownikom będącym Sprzedającymi w Allegro, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie usługi Super Sprzedawca, za wyjątkiem Sprzedających, prowadzących w ramach Allegro aptekę ogólnodostępną.

 19. Program - Program Monetowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Zasady ogólne

 1. Program składa się z dwóch niezależnych części:

  a. części bezpłatnej, dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Kupujących, której szczegółowe zasady określone zostały w § 4 i 5 poniżej;

  b. części płatnej, dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Sprzedających, której szczegółowe zasady określone zostały w § 6 poniżej.

§ 4. Zasady uczestnictwa w Programie w części dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Kupujących

 1. W tej części Programu mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami.

 2. W celu wzięcia udziału w tej części Programu, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

  a. być zarejestrowanym Użytkownikiem Allegro,

  b. zaakceptować niniejszy Regulamin,

  c. w okresie trwania Programu zawrzeć przynajmniej jedną Transakcję na Allegro i skutecznie dokonać płatności za nią w terminie 7 dni poprzez Usługę Operatora Płatności (status płatności: "Zakończona").

 3. Każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki opisane w pkt 2 powyżej, otrzyma za każdą Transakcję na Allegro opłaconą w ciągu 7 dni poprzez Usługę Operatora Płatności liczbę Monet każdorazowo wskazaną w jej podsumowaniu widocznym w procesie zakupowym, z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 16 poniżej.

 4. Programem nie są objęte Transakcje zawarte w następujących kategoriach:

  • Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki
  • Elektronika > Komputery > Internet
  • Elektronika > RTV AGD > Karty Allegro
  • Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre- paid
  • Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO)
  • Kultura i rozrywka > Gry > Gry na konsole > Doładowania
  • Ogłoszenia i usługi > Nieruchomości
  • Ogłoszenia i usługi > Wakacje
  • Ogłoszenia i usługi > Samochody
  • Ogłoszenia i usługi > Maszyny
  • Ogłoszenia i usługi > Motocykle i quady
  • Ogłoszenia i usługi > Inne pojazdy i łodzie
  • Ogłoszenia i usługi > Przyczepy, naczepy
  • Ogłoszenia i usługi > Usługi
 5. W przypadku, gdy Uczestnik zbierze liczbę Monet równą 10 lub stanowiącą wielokrotność liczby 10 Monet w przedziale od 10 do 100 Monet, będzie uprawniony do zakupu Kuponu promocyjnego Allegro o wartości odpowiadającej liczbie zebranych Monet, z tym zastrzeżeniem, że wartość Kuponu promocyjnego Allegro musi być niższa co najmniej o 1 zł od ceny Towaru, wskazanej przez Sprzedającego. Zakup kuponu promocyjnego Allegro następuje w procesie zakupowym, po wybraniu odpowiedniej liczby Monet w formularzu „Dostawy i płatności” w sekcji o nazwie „Płać mniej” po skorzystaniu z przycisku o nazwie „Przejdź do podsumowania”. Zakup Kuponu promocyjnego Allegro w procesie zakupowym nie jest możliwy w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej. Kupony promocyjne o wartości 10 zł i 20 zł mogą zostać zakupione również po skorzystaniu z zakładki Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety, w której należy wybrać przycisk „Wymień Monety na Kupon”.

 6. Koszt zakupu Kuponu promocyjnego Allegro niezależnie od jego wartości wynosi 20 groszy i naliczany jest do salda Uczestnika z chwilą jego nabycia w sposób określony w ust 5 powyżej.

 7. Każdorazowe wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro poprzez kliknięcie w przycisk „Wymień Monety na Kupon” lub przycisk „Przejdź do podsumowania” powodować będzie obniżenie zebranej przez Uczestnika liczby Monet o liczbę Monet przeznaczoną przez Uczestnika na zakup Kuponu promocyjnego Allegro. Wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili naciśnięcia przez Uczestnika przycisku „Wymień Monety na Kupon” lub bezpośrednio po skorzystaniu z przycisku „Przejdź do podsumowania”. Jednocześnie Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty określonej ceny za Kupon promocyjny Allegro, zgodnie z pkt 6 powyżej.

 8. W przypadku wygenerowania Kuponu promocyjnego Allegro przy użyciu przycisku „Wymień Monety na Kupon” Kupon promocyjny Allegro zostanie przypisany do Konta danego Użytkownika i będzie widoczny po zalogowaniu na Konto w zakładce Moje zakupy > Programy zniżkowe > Kupony.

 9. W przypadku wygenerowania Kuponu promocyjnego Allegro przy użyciu przycisku „Przejdź do Podsumowania” Kupon promocyjny Allegro powinien zostać wykorzystany w Transakcji, w ramach której został on wygenerowany. W przypadku wygenerowania przez Uczestnika Kuponu promocyjnego Allegro, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i niedokonania przez niego płatności (status płatności: „Zakończona”), Kupon promocyjny Allegro zostanie przypisany do Konta danego Uczestnika i będzie widoczny po zalogowaniu w zakładce Moje zakupy > Monety i kupony > Kupony do wykorzystania w ramach kolejnych zakupów dokonywanych na Allegro.

 10. Ważność Kuponu promocyjnego Allegro wynosi 14 (słownie: czternaście) dni liczonych od momentu kliknięcia przez Uczestnika na przycisk "Wymień Monety na Kupon" lub na przycisk „Przejdź do podsumowania”.

 11. Kupon promocyjny Allegro można wykorzystać jednorazowo w ramach zakupów dokonywanych na Allegro na kwotę równą bądź wyższą niż 40 (słownie: czterdzieści) zł, przy czym kwota ta liczona jest od ceny Towaru, wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty i nie obejmuje ona kosztów dostawy.

 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 (zdanie drugie) powyżej Kupon promocyjny Allegro będzie dostępny podczas wypełniania formularza "Dostawy i płatnosci", w trakcie dokonywania zakupu przez Użytkownika.

 13. Kupon promocyjny Allegro musi zostać zrealizowany w jednej płatności za Transakcję, przy czym może to być Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów, za które dokonanie zostanie jedna płatność.

 14. Kupon promocyjny Allegro można zrealizować tylko w ramach zapłaty dokonywanej w ramach Usługi Operatora Płatności; w sekcji „Płać mniej”.

 15. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli Uczestnik:

  a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w tym w szczególności nie dokonuje zapłaty za Kupon promocyjny Allegro w określonym terminie,

  b. narusza przepisy prawa w związku z Programem.

 16. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, mające wpływ na fałszowanie danych w celu zebrania Monet, Organizator może usunąć Uczestnika z Programu i zawiesić jego Konto na Allegro.

 17. Zbieranie Monet w ramach jednego Konta podlega następującym limitom:

  a. dla Uczestników, którzy posiadają Konto w Allegro przez okres krótszy niż 365 dni:

  • 20 Monet w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro. Przekroczenie powyższego limitu nie skutkuje naliczaniem kolejnych Monet.
  • 50 Monet w ciągu roku, przy czym za rok przyjmuje się czas od 1 stycznia godz. 00:00:01 do 31 grudnia godz. 23:59:59 danego roku, w ciągu którego Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro. Przekroczenie powyższego limitu nie skutkuje naliczaniem kolejnych Monet.

  Powyższe limity nie dotyczą Monet zbieranych w ramach Programu Garażowych Pasjonatów (https://allegro.pl/strefa/mechanika).

  b. dla Uczestników, którzy posiadają Konto w Allegro przez okres dłuższy niż 365 dni:

  • 500 Monet w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01 do 23:59:59, w której Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro. Przekroczenie powyższego limitu nie skutkuje naliczaniem kolejnych Moneta.
  • 3000 Monet w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro. Przekroczenie powyższego limitu nie skutkuje naliczaniem kolejnych Monet.
 18. Liczba Kuponów promocyjnych Allegro, które może nabyć Uczestnik podlega następującym limitom:

  a. 3 Kupony promocyjne Allegro w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01 do 23:59:59, w której Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;

  b. 10 Kuponów promocyjnych Allegro w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;

§ 5. Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro

 1. Kupon promocyjny Allegro może być wykorzystany jedynie w celu dokonania płatności za Transakcję, za wyjątkiem płatności z użyciem płatności ratalnych. W przypadku niewykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro we wskazanym w § 4 pkt 9 terminie, Uczestnik nie ma prawa otrzymania jego ekwiwalentu w jakiejkolwiek innej postaci.

 2. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji. Promocje nie łączą się.

 3. Kupony promocyjne Allegro nie podlegają sumowaniu w ramach jednej Transakcji.

 4. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Monet lub Kuponu promocyjnego Allegro na ekwiwalent pieniężny, ani na rabaty inne niż te opisane w niniejszym Regulaminie.

 5. Kupony promocyjne Allegro nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży.

 6. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w Programie:

  a. wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Programu;

  b. wymiana reklamowanych Towarów na inne oznacza rezygnację z udziału w Programie. Kupon promocyjny Allegro nie może być ponownie wykorzystany.

 7. Z Kuponów promocyjnych Allegro nabytych w ramach Programu nie można skorzystać w ramach Transakcji dotyczących zakupu Kart Podarunkowych Allegro (allegro.pl/kategoria/karty-allegro-253758).

 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży Kuponu promocyjnego Allegro, o której mowa w par 4 ust 5 Uczestnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Uczestnik może skorzystać, określone są w pouczeniu zawartym pod adresem: monety.allegro.pl/Pouczenie_odstapienie_od_umowy.pdf

 9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust 8 powyżej nie przysługuje Uczestnikowi, który, wykorzystał nabyty Kupon promocyjny Allegro w celu dokonania płatności za Transakcję.

§ 6. Zasady uczestnictwa w Programie w części dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Sprzedających

 1. Sprzedający, pod warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych w ust. 3, będzie mógł skorzystać z odpłatnej usługi indywidualnego wyróżnienia ikoną Monety, zwanej dalej „indywidualnym wyróżnieniem monetowym”.

 2. Indywidualne wyróżnienie monetowe polega na umieszczeniu ikony Monety w treści Ofert wyłącznie z opcją Kup Teraz, wybranych przez Sprzedającego na czas ich trwania lub do dnia rezygnacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem postanowień w punkcie 6 i 7 poniżej.

 3. Aby wziąć udział w tej części Programu, Sprzedający musi spełnić łącznie następujące warunki:

  a. posiadać zarejestrowane Konto Firma w Allegro;

  b. zaakceptować niniejszy Regulamin;

  c. otrzymać za ostatnie 30 dni co najmniej 5 graficznych ocen sprzedaży, na poziomie minimum 5;

  d. uzyskać w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnią wartości wszystkich graficznych ocen sprzedaży, po zaokrągleniu do trzeciego miejsca po przecinku, na poziomie minimum: 4,800 punktów;

 4. W celu uruchomienia usługi indywidualnego wyróżnienia monetowego, Sprzedający powinien skorzystać z przycisku „Dodaj Monety do Ofert” dostępnego w ustawieniach Konta w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Sekcja Narzędzia do promocji > MONETY i określić Oferty oraz liczbę Monet, które chce przyporządkować do każdej z nich, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 poniżej.

 5. Indywidualne wyróżnienie monetowe następuje z chwilą skorzystania przez Sprzedającego z przycisku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 6. Ustala się następujące limity w ramach indywidualnego wyróżnienia monetowego dla danej Oferty:

  a. dla Sprzedających niekorzystających z Usługi Super Sprzedawca - wartość Monet nie może być większa niż 25% wartości ceny Towaru, przy czym maksymalna liczba Monet nie może być wyższa niż 20;

  b. dla Sprzedających korzystających z Usługi Super Sprzedawca - wartość Monet nie może być większa niż 50% wartości ceny Towaru, przy czym maksymalna liczba Monet nie może być wyższa niż 100.

 7. Zasady płatności za uczestnictwo w Programie w części dedykowanej Sprzedającym określone zostały w Załączniku nr 4 części IV punkt A do Regulaminu Allegro.

 8. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w części VII załącznika nr 4 do Regulaminu Allegro przyznany Sprzedającemu rabat transakcyjny zostanie powiększony o wartość odpowiadającą wysokości opłaty z tytułu indywidualnego wyróżnienia monetowego, jeśli została ona naliczona w odniesieniu do Ofert, za które rabat ten został przyznany.

§ 7. Inne zasady otrzymywania Monet

 1. Allegro.pl zastrzega możliwość modyfikacji zasad wskazanych w § 4 Regulaminu w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Allegro.pl lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na stronie allegro.pl/monety/promocje.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące naliczania Monet, a także przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych Allegro składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=5959aa37-294e-449b-961c-18838c5c0e41.

 2. Reklamacje dotyczące indywidualnego wyróżnienia monetowego składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=5959aa37-294e-449b-961c-18838c5c0e41.

 3. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci.

§ 9. Dane osobowe Uczestników

 1. Operator Płatności i Organizator są administratorami danych osobowych otrzymanych od Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu związanym z uczestnictwem w Programie Monetowym, w tym m.in. w celu przyznania i wykorzystania Kuponu promocyjnego, naliczenia Monet czy w celach reklamacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro i Załącznikiem nr 5, stanowiącymi jego integralną część. Operator Płatności przetwarza dane osobowe Uczestników w celu rozliczenia płatności do zrealizowania której wykorzystywany jest Kupon promocyjny oraz w celach reklamacyjnych z tym związanych.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora i Operatora Płatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: ID Uczestnika, tj. nr identyfikacyjny przypisany indywidualnie do danego Konta Uczestnika.

 5. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora Płatności obejmują: ID Uczestnika, tj. nr identyfikacyjny przypisany indywidualnie do danego Konta Uczestnika.

 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zarówno przez Organizatora, jak i Operatora Płatności przez maksymalnie 6 lat. Okres przechowywania danych może zostać odpowiednio wydłużony w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji, o której mowa w §8, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Programie. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Organizatora z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 7. Organizator oraz Operator Płatności zapewniają Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://allegro.pl/monety/regulamin.

 2. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki obecnych Uczestników, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Programu.

 3. Allegro.pl zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu Programu.

 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro