Regulamin Programu Garażowych Pasjonatów

§ 1 Wstęp
 1. Program Garażowych Pasjonatów (dalej „Program”) został utworzony w celu wspierania pasjonatów motoryzacji w przy zakupach części motoryzacyjnych, narzędzi i chemii w ramach Strefy Mechanika Serwisu Allegro.pl.
 2. Organizatorem Programu jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Programie.
 4. Program trwać będzie od 1 sierpnia 2018 roku roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2 Definicje
 1. Allegro – internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, której operatorem jest Allegro.pl.
 2. Allegro.pl – spółka Allegro.pl sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553.
 3. Kupon promocyjny Allegro – voucher, którego wartość stanowi 5 zł lub wielokrotność wartości 5 zł w przedziale od 5 zł do 100 zł, do wykorzystania na zakupy w ramach Allegro.
 4. Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami w ramach Allegro. Jedna Transakcja odpowiada zakupowi w ramach jednej oferty bez względu na ilość sztuk.
 5. Regulamin Allegro – regulamin dostępny pod adresem allegro.pl/monety/regulamin zaakceptowany przez Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.
 6. Użytkownik - podmiot, który po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Serwisu) ma prawo dostępu do usług oferowanych na Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako Kupujący, jak i Sprzedający (posiada aktywne Konto lub Konta w Allegro).
 7. Uczestnik – osoba (w tym osoba prawna), która:

  a. jest Użytkownikiem,

  b. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  c. spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

 8. Moneta – wirtualne oznaczenie widoczne w podsumowaniu Transakcji na Allegro jak również w ramach ustawień Konta Użytkownika odpowiadające wartości dokonanych przez Uczestnika Transakcji na Allegro w czasie trwania Programu, przy czym ważność każdej Monety wynosi 365 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, liczonych od dnia zakończenia Transakcji, chyba że wcześniej Program ulegnie zakończeniu.
 9. Strefa Mechanika – Grupa kategorii Serwisu Allegro związana z tematyką motoryzacyjną w której skład wchodzą kategorie:

  a. Motoryzacja > Części Samochodowe

  b. Motoryzacja > Części i akcesoria motocyklowe > Części motocyklowe

  c. Motoryzacja > Części i akcesoria motocyklowe > Części do quadów

  d. Motoryzacja > Części do maszyn

  e. Motoryzacja > Części do innych pojazdów

  f. Motoryzacja > Narzędzia i sprzęt warsztatowy

  g. Motoryzacja > Chemia

 10. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Allegro.pl pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu, dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-programu-garazowych-pasjonatow-XEZK1MDX0Fj.
§ 3 Zasady uczestnictwa w Programie
 1. W Programie mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy Allegro, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami.
 2. Udział w Programie jest bezpłatny.
 3. W celu wzięcia udziału w tej części Programu, Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki:

  a. zarejestrowane konto na Allegro,

  b. Przystąpić do Programu klikając “Dołącz do Programu” na stronie https://allegro.pl/strefa/mechanika

  c. Wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Grupy Allegro.

 4. Po przystąpieniu do Programu Garażowych Pasjonatów, Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych Monet (niezależnych od Monet przypisanych danej ofercie) za zakupy zrobione w Strefie Mechanika.
 5. Warunkiem otrzymania dodatkowych Monet, o których mowa w pkt 4 powyżej, jest dokonanie co najmniej 10 osobnych Transakcji w danym cyklu rozliczeniowym, w kategoriach wymienionych w pkt 4 powyżej.
 6. Do sumy wartości zakupów, o których mowa w pkt 7 poniżej, zlicza się wszystkie Transakcje dokonane w kategoriach wymienionych w § 2 pkt 9 a-g, bez względu na ich wartość, jednakże wyłącznie do kwoty nieprzekraczającej 2000 zł.
 7. Ilość Monet, jakie może otrzymać Uczestnik, uzależniona jest od sumy wartości zakupów dokonanych w ramach Transakcji w kategoriach wymienionych w § 2 pkt 9 a-g, obejmujących dany cykl rozliczeniowy:

  a. 35 Monet za zakupy z przedziału 2 500,00 zł – 4 999 ,99 zł

  b. 100 Monet za zakupy z przedziału 5 000,00 zł – 9 999 ,99 zł

  c. 300 Monet za zakupy z przedziału 10 000,00 zł – 19 999 ,99 zł

  d. 700 Monet za zakupy z przedziału 20 000,00 zł – 29 999 ,99 zł

  e. 1200 Monet za zakupy z przedziału 30 000,00 zł - 49 999,99 zł

  f. 2500 Monet za zakupy powyżej 50 000,00 zł

 8. Za cykl rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy.
 9. Monety, o których mowa w pkt 7 zostaną automatycznie przyznane Uczestnikowi na jego saldo monetowe, w terminie do 15 dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego.
 10. Transakcje obejmujące zasady niniejszego Regulaminu, w których dojdzie do zwrotu prowizji (rabatu transakcyjnego) nie będą wliczane do sumy wartości zakupów dokonanych przez Uczestnika w ramach Programu.
 11. Na stronie: https://allegro.pl/strefa/mechanika Uczestnik może sprawdzić sumę wartości zakupów dokonanych w ramach Transakcji ("Licznik"), niezbędną do przekroczenia kolejnego progu Monet, wskazanego w punkcie 7 a-f. Licznik nie stanowi potwierdzenia przyznania Monet za dany cykl rozliczeniowy - przedstawia stan wartości zakupów na poprzedni dzień oraz nie uwzględnia ewentualnych zwrotów towaru.
 12. W cyklu rozliczeniowym, w którym Uczestnik przystąpi do Programu, zliczanie wartości zakupów następuje od chwili przystąpienia Uczestnika do Programu.
 13. Zgromadzone Monety Uczestnik może przeznaczyć na zakup Kuponów promocyjnych Allegro. Zasady zakupu Kuponów promocyjnych Allegro reguluje Regulamin Programu Monetowego (https://allegro.pl/monety/regulamin).
 14. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli Uczestnik:

  a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w tym w szczególności nie dokonuje zapłaty za Kupon promocyjny Allegro w określonym terminie,

  b. narusza przepisy prawa w związku z Programem.

 15. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może usunąć Uczestnika z Programu i zawiesić jego Konto na Allegro.
§ 4 Reklamacje
 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Allegro.pl lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Allegro w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje mogą być składane na piśmie, listownie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/faq/kupuje-kupony-i-monety-xGVZZYrDasx
§ 5 Dane osobowe Uczestników
 1. Allegro.pl jest administratorem danych osobowych Uczestników w związku z oferowaniem w ramach Allegro usług świadczonych w ramach Programu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Uczestnik może się zwrócić do Allegro.pl, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Allegro.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Allegro.pl dla celów udostępnienia i świadczenia usług w ramach Programu, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z Programem, a także dla celów kontaktowania się z Uczestnikami i w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, Allegro.pl przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Allegro.pl wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Allegro zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Allegro.pl obejmują: dane adekwatne do typu Konta w Allegro obejmujące: nick (login), nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Allegro.pl przez okres świadczenia usługi w ramach Programu oraz przez 5 lat po roku dla celów rozliczeniowo - podatkowych. Okres przechowywania danych może zostać odpowiednio wydłużony w przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, o której mowa w §4, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z udziałem Użytkownika w Programie. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Allegro.pl z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Allegro zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Allegro do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-programu-garazowych-pasjonatow-XEZK1MDX0Fj.
 2. Allegro.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na warunki umów, zawartych przed wejściem w życie tych zmian. Do tych umów stosuje się Regulamin w brzmieniu sprzed zmian. O zmianie Regulaminu, Allegro.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://allegro.pl/pomoc/aktualnosci. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Allegro.pl, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Allegro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Allegro, dostępnym na stronie internetowej www.allegro.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Allegro.pl zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu Programu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro