Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin Programu “Allegro Polecam”

Regulamin Programu “Allegro Polecam” (dalej “Program”)

§1 Definicje

 1. Allegro – prowadzona przez Allegro.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Allegro, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.pl.
 2. Allegro.pl – spółka Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950,00 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798.
 3. Aplikacja mobilna – aplikacja udostępniana przez Allegro.pl zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika i umożliwiająca dostęp do Allegro w systemach operacyjnych iOS (na urządzeniach iPhone i iPad) i Android (w smartfonach i na tabletach); zaleca się korzystanie każdorazowo z najnowszej opublikowanej wersji, dostępnej do pobrania w sklepach internetowych App Store (dla iOS) i Google Play (dla Android) korzystanie z wersji innej niż najnowsza może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności.
 4. Allegro Lokalnie - wydzielona część Allegro, przeznaczona do prowadzenia sprzedaży przez Użytkowników działających w ramach Kont Zwykłych, obejmująca przeznaczone do tego funkcjonalności, w szczególności: publikowanie ogłoszeń i zawieranie transakcji w ramach ogłoszeń. Zasady funkcjonowania Allegro Lokalnie uregulowane zostały w Załączniku nr 13 do Regulaminu Allegro.
 5. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Allegro.pl pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro.
 6. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Użytkownika - Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Programu, dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-programu-allegro-polecam-VE2A45AbwF6.
 8. Regulamin Allegro – regulamin określający zasady korzystania z Allegro, dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl.
 9. Umowa - stosunek prawny, jaki powstaje między Allegro.pl a Uczestnikiem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W związku z udziałem w Programie pomiędzy Uczestnikami a Allegro nie dochodzi do zawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 10. Media - środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, w szczególności takie jak portale społecznościowe, komunikatory internetowe, strony internetowe i inne kanały komunikacji internetowej do których zaliczane są m.in.: Facebook, YouTube, Vimeo, Twitter, TikTok, Snapchat, Tinder, Grindr, Instagram, Messenger, Skype, Telegram, Singal, Whatsapp, Facetime, Google Hangouts.
 11. Uczestnik – Użytkownik, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 12. Udostępnienie – opublikowanie przez Uczestnika w Media linku do Oferty lub treści Oferty lub jej części poprzez funkcję udostępnienia dostępną na Allegro, w celu jej polecenia osobom z sieci społecznościowej Uczestnika, w taki sposób by po kliknięciu w link do Oferty spowodować przekierowanie do Oferty dostępnej na stronach Allegro lub w Aplikacji Mobilnej.
 13. Odwiedzający - Użytkownik, który został przekierowany do Oferty za pośrednictwem Udostępnienia.
 14. Transakcja – oznacza sytuację, w której Odwiedzający, został przekierowany za pośrednictwem Udostępnienia na Ofertę i zakupił Towar będący jej przedmiotem.
 15. Nagroda – środki pieniężne przyznawane Uczestnikowi przez Allegro.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.
 16. Sztuczny Ruch – Transakcje, będące następstwem min.: automatycznego załadowania się strony Internetowej, oprogramowania aktualizującego indeksy wyszukiwarek internetowych, działania robotów internetowych, generatorów skryptów, oraz, kliknięć które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Użytkownika chcącego połączyć się ze stroną docelową.
 17. System Atrybucji Konwersji GMV – oznacza zbiór reguł logicznych tworzących model przypisujący Transakcję do Odwiedzającego oraz do Uczestnika.
 18. Weryfikacja – działania podejmowane przez Allegro.pl w celu sprawdzenia poprawności Transakcji, w szczególności polegające na sprawdzeniu czy Transakcja jest wynikiem Sztucznego Ruchu lub innych działań niezgodnych z Regulaminem lub Regulaminem Allegro a także czy doszło do odstąpienia od Transakcji przez Odwiedzającego. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności nie skutkuje przyznaniem Nagrody.

Terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Allegro.

§2 Program

 1. Organizatorem Programu jest Allegro.pl.
 2. Allegro.pl jest odpowiedzialna za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i polega na Udostępnieniu przez Uczestnika Oferty w Mediach, w celu jej polecenia osobom z sieci społecznościowej Uczestnika. Uczestnik w ramach Programu samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie tego jakie Oferty będzie Udostępniać. W przypadku, gdy Odwiedzający, który został przekierowany na Ofertę za pośrednictwem Udostępnienia, w ciągu 24 godzin dokonał Transakcji (zgodnie z oficjalnym Systemem Atrybucji Konwersji GMV) Uczestnikowi zostaje przyznana Nagroda, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Program rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2020 r. i trwa przez czas nieokreślony.
 5. W celu korzystania z Programu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu wraz z systemem operacyjnym, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadaniem własnej skrzynki mailowej wraz z adresem e-mail.
 6. Allegro.pl może zakończyć Program w każdym czasie, za 30 dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestników Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Do Programu może przystąpić Użytkownik, który spełni dodatkowo łącznie następujące warunki:

  a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

  b. posiada aktywne Konto Zwykłe na Allegro;

  c. zaakceptuje Regulamin.

 2. Użytkownik przystępuje do Programu poprzez wybranie opcji „Dołącz do Programu” dostępnej pod adresem https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/allegro-polecam.
 3. Z chwilą spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w ustawieniach Konta wiadomość potwierdzającą rejestrację w Programie i zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Uczestnikiem Programu nie może być Użytkownik Konta Junior.
 5. Użytkownik posiadający kilka Kont Zwykłych na Allegro, może dołączyć do Programu tylko za pośrednictwem jednego z nich.
 6. W przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 11 lit. b Regulaminu Allegro, Uczestnikiem może zostać tylko jeden z małżonków.
 7. Zmiana statusu Konta Uczestnika z Konta Zwykłego na Konto Firma jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy, o którym mowa w §8 Regulaminu i odbywa się automatycznie, bez konieczności złożenia rezygnacji przez Uczestnika. Postanowienia § 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 8. Z Programu są wyłączone następujące kategorie produktowe/usługowe: Nieruchomości, Erotyka, Usługi, Wakacje, Inne pojazdy i łodzie, Maszyny, Motocykle i Quady, Przyczepy, Naczepy, Samochody, Antyki i Sztuka, Kolekcje, Rękodzieło, Militaria, Leki bez recepty i dermokosmetyki, Suplementy diety i odżywki. Do kategorii wyłączonych należą także wszystkie Oferty publikowane w formie Licytacji, Oferty - “Ogłoszenia”, w rozumieniu Załącznika nr 13 do Regulaminu Allegro. Udostępnianie Ofert z kategorii lub produktów/usług wskazanych w niniejszym ustępie nie będzie skutkować przyznaniem Nagrody.
 9. Allegro.pl nie odpowiada za treści Ofert, inne treści udostępnione przez Uczestników w ramach Programu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Programu.
 10. Uczestnikowi nie wolno ingerować w treść, formę i inne elementy Ofert będących przedmiotem Udostępnienia.
 11. Uczestnikowi nie wolno udostępniać Ofert w połączeniu z jakimikolwiek materiałami o charakterze moralnie nagannym, wulgarnych, obraźliwych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, w tym zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub wzywające do przemocy lub w inny sposób niewłaściwe w świetle dbałości o wizerunek i dobre imię Allegro, Allegro.pl lub Użytkowników. Udostępnienie Oferty nie może być także publikowane w połączeniu z jakimikolwiek materiałami łamiącymi jakiekolwiek przepisy bądź prawa osób trzecich a także dobre obyczaje.
 12. Uczestnikowi nie wolno generować Sztucznego Ruchu lub stosować rozwiązań mających na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Allegro.pl lub polegające na fałszowaniu danych w ramach Programu.
 13. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do Weryfikacji i kontroli sposobu Udostępnienia Ofert w szczególności poprzez weryfikację czy Uczestnik stosuje się do odpowiednich postanowień Regulaminu i Regulaminu Allegro.
 14. W przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu lub Regulaminu Allegro, lub gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro, szkodzą innym Użytkownikom lub są sprzeczne z założeniami Programu opisanymi w Regulaminie, Allegro.pl ma prawo:

  a. upomnieć Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej;

  b. udzielić Uczestnikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej;

  c. czasowo ograniczyć Uczestnikowi dostęp do funkcjonalności Programu w szczególności poprzez blokadę możliwości Udostępniania Ofert oraz blokadę możliwości wypłaty Nagród;

  d. anulować przyznane Uczestnikowi Nagrody, w szczególności w wyniku naruszenia §3 ust. 12 Regulaminu;

  e. wykluczyć Uczestnika z Programu, w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Regulaminie. W takim przypadku Umowa z Allegro.pl zostaje rozwiązana przez Allegro.pl w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany w ustawieniach jego Konta.

Postanowienia art. 8.4. Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

 1. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Allegro.pl Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego udziału w Programie, bez uprzedniej zgody Allegro.pl.
 2. Uczestnik w ramach Programu otrzymuje od Allegro.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powiadomień push, informacje dotyczące uczestnictwa w Programie, w tym informacje o produktach, usługach, benefitach, akcjach promocyjnych, kampaniach i ofertach związanych z Programem.

§4 Nagrody dla Uczestników

 1. W ciągu 45 dni od Transakcji Allegro.pl dokonuje Weryfikacji Transakcji. Pozytywna Weryfikacja skutkuje przyznaniem Nagrody na rzecz Uczestnika. W przypadku, gdy Allegro.pl będzie miało wątpliwości, co do prawidłowości Transakcji postanowienia § 3 ust. 14 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Wypłata Nagrody nastąpi najwcześniej po 45 dniach od Transakcji.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie kwota 20% prowizji pobieranej przez Allegro.pl od sprzedaży Towaru w ramach danej Oferty według aktualnego cennika określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.
 4. Nagrody zgromadzone przez Uczestnika będą wypłacane na wskazany oraz należący do niego rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że minimalna kwota wypłaty musi być wyższa bądź równa 20 zł.
 5. Warunkiem wypłaty Nagrody jest podanie przez Uczestnika wszystkich danych niezbędnych do przelewu oraz rozliczenia jego należności, tj. numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania (na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej mającej na celu rozliczenie przez Uczestnika podatku dochodowego z tytułu otrzymania Nagrody), adresu korespondencyjnego oraz danych właściwego Urzędu Skarbowego, najpóźniej do końca roku kalendarzowego w którym Uczestnik przystąpił do Programu. Brak podania powyższych danych uniemożliwia wypłatę Nagrody.
 6. Wypłaty realizowane będą automatycznie do 15-tego dnia miesiąca, lub pierwszego dnia roboczego następującego po 15-tym dniu miesiąca, gdy ten wypadać będzie w dzień wolny od pracy, pod warunkiem przekroczenia kwoty minimalnej do wypłaty o której mowa w ust. 4 powyżej oraz podania danych o których mowa w ust. 5 powyżej, do końca poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
 7. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Uczestnicy Programu z zachowaniem odpowiednich terminów, otrzymają drogą mailową od Allegro.pl, na przypisany do ich Konta adres e-mail lub poprzez udostępnienie w zakładce Programu, deklaracje podatkowe oraz dokumenty rachunkowe stanowiące podstawę do samodzielnego rozliczenia ich udziału w Programie z tytułu zobowiązań podatkowych, o ile w roku, którego dotyczy rozliczenie, wystąpi obowiązek przesłania deklaracji do Uczestnika.
 8. Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie deklaracji podatkowych dokumentujących jego udział w Programie na potrzeby rozliczenia podatkowego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez udostępnienie ich w zakładce Programu lub za pośrednictwem poczty. W celu zapewnienia skuteczności dostarczenia deklaracji podatkowej Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji adresu e-mail w ustawieniach Konta, na który będą wysyłane deklaracje podatkowe.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w §8 Regulaminu, Uczestnik, będzie miał możliwość wypłaty Nagród bez konieczności spełnienia wymogu minimalnej kwoty wypłaty o której mowa w §4 ust. 4 powyżej.

§5 Reklamacje

Reklamacje Uczestnika związane z uczestnictwem w Programie są rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Allegro.

§6 Dane osobowe Uczestników

 1. Allegro.pl jest administratorem danych osobowych Uczestników w związku z organizacją Programu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 2. Uczestnik może się zwrócić do Allegro.pl, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Allegro.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Allegro.pl dla celów udostępnienia i uczestnictwa w Programie, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z Programem, a także dla celów kontaktowania się z Uczestnikami i w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Allegro.pl przetwarza dane osobowe Uczestników także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Allegro.pl wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Allegro.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Allegro.pl obejmują następujące dane:

  a. dla wszystkich Uczestników: login, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail; oraz

  b. w przypadku Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody: nr konta bankowego Uczestnika, nr PESEL, datę urodzenia.

 6. Dane osobowe Uczestników którym zostały przyznane Nagrody będą przetwarzane przez Allegro.pl:

  a. przez okres uczestnictwa w Programie oraz w zakresie niezbędnym do udokumentowania uczestnictwa do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  b. po zakończeniu uczestnictwa w Programie, w przypadku rozwiązania Umowy o którym mowa w § 8 Regulaminu, do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte.

 7. Dane Uczestników, którym nie zostały przyznane Nagrody w przypadku odstąpienia od Umowy o którym mowa w § 7 Regulaminu oraz rozwiązania Umowy o którym mowa w § 8 Regulaminu zostaną usunięte po upływie maksymalnie 60 dni od odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy.
 8. Allegro.pl zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych i uzyskania ich kopii, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania).
 9. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w zakresie danych osobowych będą miały zastosowanie postanowienia Polityki ochrony prywatności stanowiącej załącznik nr 5 Regulaminu Allegro.

§7 Odstąpienie od Umowy

Uczestnik będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od Umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od Umowy, z którego Uczestnik może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§8 Rozwiązanie Umowy

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. Rezygnacja jest jednoznaczna z wypowiedzeniem Umowy w ramach Programu.
 2. Rekomendowanym sposobem wypowiedzenia Umowy jest złożenie oświadczenia drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego w ustawieniach Konta Uczestnika na wskazany adres e- mail: allegro-polecam@allegro.pl
 3. Po otrzymaniu przez Allegro.pl oświadczenia o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w ustawieniach Konta wiadomość potwierdzającą wypowiedzenie Umowy.
 4. Po upływie 2 dni roboczych od złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie nie będzie już możliwe korzystanie z takich funkcjonalności Programu jak udostępnianie Ofert oraz naliczanie Nagród. Postanowienia §4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§9 Przerwy, problemy i wsparcie techniczne

 1. Allegro.pl dołoży wszelkich starań, by Program działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Allegro.pl uprawniona jest do czasowych przerw w działaniu Programu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Allegro.pl powiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomienia push.
 3. Allegro.pl informuje Uczestnika, że czasowe przerwy w działaniu Programu mogą mieć charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarię i usterki techniczne niezależne od Allegro.pl.
 4. Allegro.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Programu.
 5. Uczestnik powinien poinformować Allegro.pl o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Programu wysyłając wiadomość na adres allegro-polecam@allegro.pl.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Allegro.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu, Allegro.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji w przedmiocie zmiany na stronie https://polecam.allegro.pl oraz w drodze informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w ustawieniach Konta.
 2. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Allegro.pl, nie krótszym jednak niż 15 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim.
 3. Uczestnik może odmówić ich akceptacji poprzez złożenie rezygnacji, w sposób i w terminie określonym w §8 ust. 1 i 2 powyżej. Niezłożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest uznawane za ich akceptację przez Uczestnika. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Allegro.pl - postanowienia §8 stosuje się odpowiednio.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Allegro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Uczestnik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uczestnik będący konsumentem może również wytoczyć powództwo przed właściwym sądem powszechnym.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Allegro pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Jeżeli jesteś konsumentem, w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy z Allegro.pl, możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji składając oświadczenie drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego w ustawieniach Twojego Konta na wskazany adres e-mail: allegro-polecam@allegro.pl.

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Do zachowania terminu wystarczy, że przed jego upływem wyślesz oświadczenie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres: Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Treść oświadczenia: Ja …………………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Programie “Allegro Polecam”. Data zawarcia umowy to ………………………………….. . Imię i nazwisko…………………………………………………………. Login Allegro……………………………………………………………


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro