Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin Kart Podarunkowych Allegro

Obowiązuje od dnia 1.10.2019 r.

English version

I. Definicje
 1. Wydawca – Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-26-74-798.
 2. Serwis – prowadzona w języku polskim platforma handlowa on-line, dostępna w domenie allegro.pl o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są Transakcje, którego operatorem jest Wydawca.
 3. Transakcje – umowy sprzedaży Towarów zawierane pomiędzy użytkownikami Serwisu.
 4. Karta Podarunkowa Allegro lub Karta Podarunkowa – narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Serwisie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty.
 5. Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 6. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.
 7. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie przez użytkowników występujących w Serwisie w charakterze sprzedających.
 8. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż wersje 4.0.9 dla systemu Android, 4.13.0 dla systemu iOS, zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika i umożliwiająca dostęp do Allegro w systemach operacyjnych iOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (w smartfonach i na tabletach). Więcej informacji na temat warunków dostępu do aplikacji mobilnej Allegro dostępnych jest na stronie: https://poznaj.allegro.pl/mobilne.
 9. Usługa Płatnicza – usługa PayU, świadczona przez PayU na zasadach określonych w Załączniku 7A do Regulaminu Allegro albo usługa Przelewy24, świadczona przez PayPro na zasadach określonych w Załączniku nr 7B do Regulaminu Allegro.
 10. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495.
 11. PayPro – PayPro S.A. spółka z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000 zł, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-69-887.
 12. Operator Płatności – PayU oraz PayPro S.A., zwane łącznie lub każde z osobna.
 13. Punkt Dystrybucji – punkty stacjonarne prowadzone przez podmioty trzecie związane z Wydawcą odrębną umową, w ramach których umożliwiane jest nabycie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup.
 14. Regulamin Allegro – zasady korzystania z Serwisu, zamieszczone na stronie https://allegro.pl/regulamin/pl.
II. Warunki ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kart Podarunkowych do realizacji w Serwisie. Karta Podarunkowa nabywana jest w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej:

  a) zakupionej online – w przypadku zakupu bezpośrednio u Wydawcy, nastąpi w drodze korespondencji e-mail na adres Użytkownika wskazany w ustawieniach konta Użytkownika w Serwisie. Nabywca po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową otrzymuje w ciągu kolejnych 10 min od momentu dokonania płatności Kartę Podarunkową w formie wiadomości e-mail, zawierającą treść kuponu, który składa się z cyfr i liter o łącznej długości 12 znaków. Wydawca zaleca Nabywcy weryfikację wszystkich folderów posiadanej przez niego poczty elektronicznej, w tym w szczególności folderu „SPAM” celem weryfikacji czy Karta Podarunkowa została przekazana Nabywcy,

  b) zakupionej w Punkcie Dystrybucji – nastąpi poprzez wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy, z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika, w formie ustalonej indywidualnie przez Wydawcę z Punktem Dystrybucji, w tym w formie plastikowej karty.

 3. Zapłata za Kartę Podarunkową nabywaną w ramach Serwisu może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej udostępnianej w Serwisie, zaś nabywaną w Punkcie Dystrybucji lub u partnera Wydawcy, poprzez zapłatę z wykorzystaniem metod płatności udostępnianych przez dany Punkt Dystrybucji.

 4. Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy:

  a) w przypadku zakupu u Wydawcy:

  i) 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych),

  ii) 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

  iii) 100 zł (słownie: sto złotych),

  iv) 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

  v) 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),

  vi) 500 zł (słownie: pięćset złotych),

  b) w przypadku zakupu w Punkcie Dystrybucji lub u partnera Wydawcy:

  i) 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych),

  ii) 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

  iii) 100 zł (słownie: sto złotych),

  c) inne wartości ustalane indywidualnie przez Wydawcę z Punktami Dystrybucji oraz partnerami Wydawcy, prezentowane w ofertach Punktów Dystrybucji lub partnerów Wydawcy.

 5. W ramach każdej Transakcji, opłacanej przy użyciu Karty Podarunkowej, której wartość jest niższa bądź równa wartości Karty Podarunkowej a koszty przesyłki zakupionego Towaru wynoszą 0 zł (zero złotych), wymogiem koniecznym jest wpłacenie przez Użytkownika ze środków własnych, w drodze przelewu, kwoty o wartości 1 zł (słownie: jeden złotych) na konto Operatora Płatności dokonywanych w Serwisie realizującego Usługę Płatniczą. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim o powyższą kwotę zostanie pomniejszona wartość Towaru. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez Operatora Płatności na rachunek sprzedającego, od którego Użytkownik nabył Towar.

 6. Karty Podarunkowej Allegro nie można zakupić online bezpośrednio u Wydawcy przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej Allegro zakupionej online bezpośrednio u Wydawcy.
 7. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Serwisie w tym także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 8. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 9. Użytkownik może opłacić Kartą Podarunkową jedynie wartość Towaru. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki Towaru Użytkownik pokrywa ze środków własnych.
 10. W przypadku gdy Karta Podarunkowa nabywana jest bezpośrednio od Wydawcy, Nabywca każdorazowo może skontaktować się z Wydawcą w celu uzyskania noty księgowej z tytułu zakupionych Kart Podarunkowych na adres e-mail: karty@allegro.pl.
 11. Nabywca, który jednorazowo nabędzie Karty Podarunkowe o łącznej wartości przekraczającej kwoty wskazane poniżej, uprawniony będzie do uzyskania określonego rabatu. Rabat liczony będzie od łącznej wartości zakupionych przez Nabywcę Kart Podarunkowych, przy czym Karty te mogą mieć różną wartość nominalną, według wyboru Nabywcy:

  a) łączna wartość równa lub większa niż 20 000 zł - rabat w wysokości 1% wartości nabytych Kart,

  b) łączna wartość równa lub większa niż 50 000 zł - rabat w wysokości 3% wartości nabytych Kart,

  c) łączna wartość równa lub większa niż 100 000 zł - rabat w wysokości 4% wartości nabytych Kart.

 12. Celem uzyskania rabatu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Nabywca zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu Kart Podarunkowych poinformować Wydawcę o ilości i nominałach Kart Podarunkowych, które planuje nabyć, na adres: karty@allegro.pl. W odpowiedzi na prawidłowo przesłaną przez Nadawcę informację Wydawca prześle Nabywcy zamówienie, które po podpisaniu przez Nabywcę będzie podstawą do udzielenia przez Wydawcę rabatu, jak również do wystawienia noty obciążeniowej, na podstawie której Nabywca dokona zapłaty.

 13. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.
 14. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie Transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w Serwisie.
III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
 1. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Serwisie w zamian za płatność dokonaną z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
 2. Użytkownik nie musi być w pełni zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu celem wykorzystania Karty Podarunkowej w Transakcji. Wydawca dopuszcza korzystanie z Karty Podarunkowej przez użytkowników Serwisu, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu Allegro (tzw. „Gość”).
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, jej wartość nominalna ulegnie obniżeniu o cenę należną za zakupione przez Użytkownika Towary.
 4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru i wartości Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.
 5. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana tylko raz w jednej płatności za Transakcję, przy czym może być to Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów pochodzących od jednego lub wielu sprzedających, za które dokonana zostanie jedna płatność.
 6. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych nie może zostać wykorzystana w okresie ważności Karty Podarunkowej i nie podlega zwrotowi.
 7. Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności w Serwisie w ramach jednej Transakcji za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.
 8. Użytkownik nie ma możliwości wykorzystania Karty Podarunkowej w ramach Transakcji, w których do płatności:

  a) korzysta z produktów ratalnych, kredytowych, itp. udostępnianych w Serwisie w ramach Usługi Płatniczej,

  b) wybrał opcję płatności przy odbiorze (przesyłki pobraniowe, odbiór osobisty bez przedpłaty).

 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,

  c) w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu Allegro lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

  d) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.

 10. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu Allegro lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych, Wydawca ma także prawo dokonać blokady konta Użytkownika prowadzonego na jego rzecz w Serwisie.

 11. Nabycie Kart Podarunkowych możliwe jest w ramach Serwisu na koncie utworzonym dla Wydawcy pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/Allegro_karty, u partnerów Wydawcy w ramach innych serwisów internetowych lub w wybranych Punktach Dystrybucji. Informacja o partnerach Wydawcy oraz Punktach Dystrybucji, w których można nabyć Karty Podarunkowe znajduje się na stronie https://allegro.pl/karty-podarunkowe.
 12. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę.
 13. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.
IV. Reklamacje
 1. Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych Użytkownicy mogą składać bezpośrednio do Wydawcy a także w Punkcie Dystrybucji, w którym nabyli Kartę Podarunkową.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

  a) pisemnej na adres: Allegro.pl sp. z o.o., 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182,

  b) za pomocą adresu mailowego: karty@allegro.pl.

 4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

V. Zwrot
 1. Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową. W zakresie innych partnerów Wydawcy, dystrybuujących Karty Podarunkowe on-line lub Punktów Dystrybucji, obowiązują w tym zakresie terminy reklamacyjne przewidziane u danego partnera lub w danym Punkcie Dystrybucji.
 2. Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: karty@allegro.pl. Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana. Taką samą procedurę weryfikacji przechodzą Karty Podarunkowe zwracane za pośrednictwem innych partnerów Wydawcy lub Punktów Dystrybucji.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów nabytych w Serwisie, opłaconych Kartą Podarunkową, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma zwrotu w postaci nowej Karty Podarunkowej o wartości pierwotnej, każdorazowo powinien skontaktować się z Wydawcą na adres karty@allegro.pl.
 4. Jeżeli wartość zwrotu (cena Towaru), o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, którą była dokonywana płatność za Towar, Użytkownik, który dokonuje zwrotu Towaru otrzymuje jedynie kwotę stanowiącą równowartość zwracanego Towaru. Różnica wartości Karty Podarunkowej wykorzystanej do płatności za zwracany Towar i kwoty stanowiącej równowartość zwracanego Towaru ulega przepadkowi.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://allegro.pl/karty-podarunkowe.
 2. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie pod adresem: https://allegro.pl/karty-podarunkowe. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na wskazanej w zdaniu poprzednim stronie.
 5. W przypadku wystąpienia w trakcie procedury nabywania Kart Podarunkowych Allegro awarii technicznych lub błędów technicznych w rozumieniu Załącznika nr 3 do regulaminu Serwisu, Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kart Podarunkowych Allegro w terminie do 12 godzin po usunięciu awarii lub błędu technicznego.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z regulaminem Serwisu, dostępnym na stronie https://allegro.pl/regulamin/pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 4 powyżej.

Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro (wersja obowiązująca do dnia 30.09.2019 r.)

Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro (wersja obowiązująca do dnia 29.12.2018 r.)

Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro (wersja obowiązująca do dnia 17.09.2018 r.)


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro