Regulamin kampanii Allegro Black Week + Cyber Monday 2019

I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Kampania - akcja promocyjna o nazwie "Allegro Black Week + Cyber Monday” organizowana przez Allegro.pl i adresowana do Użytkowników oferujących Towary w Allegro spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 2. Allegro.pl - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553.

 3. Regulamin - niniejszy Regulamin stanowiący integralną część zawieranej pomiędzy Allegro.pl oraz Partnerem Umowy, określający zasady uczestnictwa Partnerów w Kampanii.

 4. Allegro - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl.

 5. Użytkownik - podmiot będący Sprzedającym w Allegro, posiadający Konto Firma, spełniający na tym Koncie kryteria kwalifikujące go do uczestnictwa w Kampanii.

 6. Partner - Użytkownik zawierający Umowę z Allegro.pl dotyczącą uczestnictwa w Kampanii.

 7. Umowa - umowa pomiędzy Partnerem, a Allegro.pl obejmująca współpracę w ramach Kampanii.

 8. Black Week + Cyber Monday - specjalnie wyselekcjonowane przez Spółkę Oferty od najlepszych Sprzedających, na podstawie warunków Kampanii, o których mowa w art. II pkt 5 oraz 6 poniżej. Jednocześnie przedmiotowe Oferty zostaną dodatkowo wyróżnione i promowane przez Allegro.pl w formacie limitowanej czasowo i ilościowo Oferty, obejmującej ograniczenie zakupu w postaci 1 sztuki Towaru dla 1 Kupującego, spełniająca kryteria uczestnictwa w Kampanii, o których mowa w art. II pkt 5 oraz 6 poniżej.

II. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KAMPANII ALLEGRO Black Week + Cyber Monday

 1. Czas trwania Kampanii biegnie od dnia 25 listopada 2019 roku do dnia 2 grudnia 2019 roku i zawiera ona w ramach Black Week tzw. Czarny piątek w dniu 29 listopada 2019 r. oraz Cyber Monday, dnia 2 grudnia 2019 r..

 2. Kampania adresowana jest do Użytkowników Allegro, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają w ramach Allegro aktywne Konta Firma,

b. posiadają skonfigurowaną co najmniej jedną metodę płatności dostępną w ramach Allegro, zgodnie z załącznikiem 7a lub 7b regulaminu Allegro,

c. nie posiadają zaległości wobec Allegro.pl, z tytułu korzystania z usług dostępnych w Allegro,

d. osiągnęli ocenę w ramach poziomu jakości sprzedaży o wartości Neutralny.

 1. Niezależnie od spełnienia przez Użytkownika bądź Partnera warunków określonych w ust. 1 powyżej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy Użytkownik bądź Partner:

a. nie przestrzega postanowień Regulaminu, bądź regulaminu Allegro, w szczególności gdy skutkuje to zawieszeniem Konta, bądź nadmierną ilością usuniętych Ofert lub problemów transakcyjnych w stosunku do skali sprzedaży,

b. dokonuje czynności powodujących utratę do niego zaufania, w tym, gdy nie wywiązuje się ze zobowiązań związanych z uczestnictwem w Kampanii,

 1. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do odmowy kwalifikacji Użytkownika do Kampanii bądź usunięcia Partnera z uczestnictwa w Kampanii. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Allegro.pl uzasadni swoją decyzję na wniosek Użytkownika bądź Partnera.

 2. Wybór Ofert przeznaczonych do Kampanii odbywa się na podstawie decyzji Allegro.pl. Przedmiotowa decyzja oparta jest w szczególności na weryfikacji panujących trendów sprzedażowych występujących w kategoriach Allegro, w tym sezonowości, unikalności Towaru, potencjału sprzedażowego Towaru w Allegro, rozpoznawalności i częstotliwości wyszukiwania Towaru przez Kupujących, jakości Towaru (w tym jakości materiału, z którego jest wykonany), posiadanych przez Towar odpowiednich atestów, warunków dostawy, okresu gwarancji, ilości Towaru w ramach Oferty (głębokość i szerokość Oferty), jakości opisu, zdjęć, szablonu Oferty, wartości produktów dodanych do Oferty w ramach gratisu, określonych w Transakcjach Użytkownika.

 3. Wybór Ofert do Black week + Cyber Monday przez Allegro.pl przeznaczonych do Kampanii odbywa się na podstawie zgłoszenia przez Partnera Oferty w sposób opisany w art IV poniżej, obejmującej obniżkę minimum 10% od średniej ważonej ceny sprzedaży (ASP) z ostatnich 30 dni, od daty przesłania przedmiotowego zgłoszenia. Cena ASP jest wyliczana przez system informatyczny i podawana podczas zgłaszania Oferty, aby spełniła warunki Kampanii.

 4. W Ofertach, które trwają krócej niż 30 dni Allegro.pl będzie brać pod uwagę cenę ASP z tylu dni z ilu Oferta była dostępna w Allegro. W przypadku kiedy w ramach Oferty nie dokonywano Transakcji, jej atrakcyjność jest weryfikowana przez zespół Strefy okazji na podstawie warunków opisanych w pkt 5.

 5. Dodatkowo w Kampanii mogą brać udział Oferty opisane w załączniku do niniejszego Regulaminu. Wszystkie Oferty zgłoszone do Kampanii opisane w załączniku otrzymają zwrot opłat za Strefę Okazji (prowizja oraz opłata codzienna) oraz zwrot prowizji analogicznie jak w programie “Prowizja nawet 0,5%”.

 6. O wyborze bądź odrzuceniu przez Allegro.pl Oferty do Kampanii w ramach Black Week + Cyber Monday, Partner zostanie poinformowany przez Allegro.pl drogą elektroniczną, na adres podany w ustawieniach Konta.

 7. Wybór Ofert Wyróżniona Black Week + Cyber Monday przez Allegro.pl przeznaczonych do Kampanii odbywa się na podstawie zgłoszenia do opiekuna handlowego Oferty przez Partnera będącego uczestnikiem jednego z programów: VIP, TOP, Brand Partner, TOP Brand Partner, Partner Strategiczny, Partner Komercyjny, Strefa okazji. Zgłoszona Oferta powinna obejmować co najmniej 10% rabat w odniesieniu do średniej ceny sprzedaży Towaru przez ostatnie 30 pełnych dni od daty przedmiotowego zgłoszenia, przy czym w wyjątkowych przypadkach Allegro.pl dopuszcza możliwość kwalifikacji Ofert, których okres publikacji w Allegro nie przekracza 30 dni.

 8. Wybór ofert w kategorii Elektronika dla Partnera będącego uczestnikiem jednego z programów: VIP, TOP, Brand Partner, TOP Brand Partner, Partner Strategiczny, Partner Komercyjny powinna być zgłoszona do opiekuna handlowego. Oferta musi obejmować minimum 10% rabatu lub 100 zł zniżki w odniesieniu do średniej ceny sprzedaży Towaru przez ostatnie 30 pełnych dni od daty przedmiotowego zgłoszenia, przy czym w wyjątkowych przypadkach Allegro.pl dopuszcza możliwość kwalifikacji Ofert, których okres publikacji w Allegro nie przekracza 30 dni.

 9. O wyborze przez Allegro.pl Oferty do Kampanii Black Week + Cyber Monday, Partner VIP, TOP, Brand Partner, TOP Brand Partner, Partner Strategiczny, Partner Komercyjny zostanie poinformowany przez swojego opiekuna handlowego, w której Strony uzgodnią szczegóły dotyczące promowania Ofert Partnera w ramach Kampanii. Jednocześnie, Partner przy zgłoszeniu Oferty deklaruje opiekunowi handlowemu konkretną ilość sztuk Towaru przeznaczonego do promocji, która nie może już ulec zmianie w trakcie trwania Kampanii.

 10. Dla 10 poszczególnych Partnerów, którzy wystawili Oferty w głównych kategoriach w Allegro i w czasie Kampanii uzyskają najwyższy obrót, Allegro.pl dokona zwrotu 50% równowartości poniesionych kosztów przez Partnera, w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni.

 11. W przypadku zgłoszenia przez Partnera i zakwalifikowania Ofert z rabatem co najmniej -15% w odniesieniu do średniej ceny dokonywanej sprzedaży Towaru przez ostatnie 30 pełnych dni od daty przedmiotowego zgłoszenia, przewidziane są dodatkowe benefity przyznawane Partnerom opisane w art. III Regulaminu.

 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Kampanii należy składać w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=0b6a5987-d763-4373-9f9e-145bafafc022&subjectId=43c959cd-f86b-44dd-b7f4-34f9f4a1d372

III. BENEFITY PRZYZNAWANE PARTNEROM

 1. W ramach Kampanii, niezależnie od opłat przewidzianych w Allegro, Partner otrzyma następujące benefity:

a. Dla Ofert z rabatem -15% Allegro.pl zwraca równowartość kosztów poniesionych w ramach opłaty codziennej (1zł /dzień lub 0,10 gr /dzień w ofercie wielowariantowej) zgodnie z Regulaminem Strefy okazji w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni

b. Dla Ofert z rabatem -20% dodatkowo Allegro.pl zwraca:

 • równowartość opłaty codziennej w strefie okazji w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni
 • równowartość 20% prowizji Strefy okazji w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni
 • równowartość kosztów promowania Oferty, w postaci Wyróżnienia 19 zł /10 dni,
 • po 30 oznaczeń w ramach “Specjalnych oznaczeń Ofert”: Rabat ilościowy, Hit, Nowość / 30 dni,
 • równowartość 20% kosztów poniesionych w ramach sprzedaży oferty wyróżnionej w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni

c. Dla Ofert z rabatem więcej niż -30% obniżki Allegro.pl zwraca:

 • równowartość opłaty codziennej w Strefie okazji w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni
 • równowartość 30% prowizji Strefy okazji w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni
 • równowartość kosztów promowania Oferty, w postaci wyróżnienia 19 zł / 10 dni,
 • po 60 oznaczeń w ramach “Specjalnych oznaczeń Ofert”: Rabat ilościowy, Hit, Nowość / 30 dni,
 • równowartość 30% kosztów poniesionych w ramach sprzedaży Oferty wyróżnionej w formie Wyróżnień 19 zł/10 dni
 • równowartość 30% kosztów poniesionych w ramach standardowej prowizji Allegro.pl w formie Wyróżnień 19 zł /10 dni
 1. Specjalne oznaczenia Ofert oraz wyróżnienia 19zł, o których mowa w punkcie a i b oraz c powyżej, zostaną nadane Partnerom w Centrum zniżek w ciągu 30 dni po zakończeniu Kampanii.

 2. Przeliczenie wartości benefitów przyznanych Partnerowi (w stosunku do każdego loginu) oraz poinformowanie Partnera przez Allegro.pl o ich wartości, nastąpi w okresie do 1 miesiąca po zakończeniu Kampanii.

 3. Jednocześnie Oferty promowane w ramach Kampanii otrzymują:

a. możliwość wyświetlania Ofert w dziale Allegro Strefa Okazji w ramach odpowiedniej kategorii produktowej, specjalne wyróżnienie na listingach produktowych w ramach kategorii Allegro, w zależności od rodzaju Specjalnego oznaczenia Oferty,

b. możliwość prezentacji Ofert w miejscach promocyjnych w ramach Allegro, udostępnionych dla kampanii Allegro Black Week + Cyber Monday.

c. możliwość obecności Ofert w mailingach wysyłanych do Kupujących,

d. możliwość nałożenia limitu zakupu Towaru na Kupujących w ramach danej Oferty.

 1. Allegro.pl zastrzega, że w przypadku Partnerów biorących udział w Programie Prowizja nawet 0,5%, zgłoszenie Ofert do Kampanii, nie skutkuje możliwością otrzymania benefitów, o których mowa w niniejszym regulaminie.

IV. ZGŁOSZENIE OFERTY

 1. Z zastrzeżeniem Partnerów uczestniczących w jednym z programów: VIP, TOP, Brand Partner, TOP Brand Partner, Partner Strategiczny, Partner Komercyjny pozostali Partnerzy spełniający kryteria zawarte w art. II powyżej, mogą zgłaszać do Allegro.pl wyłącznie aktywne Oferty opublikowane w danej chwili w Allegro.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić po wystawieniu lub przystosowaniu Oferty, zgodnie z poniższymi wymaganiami (Treść zgłoszenia):

a. wystawienie do sprzedaży unikalnej Oferty (trwająca Oferta lub nowo wystawiona w czasie trwania Kampanii),

b. określenie wymaganych parametrów dla Towaru,

c. określenie wymaganych parametrów dla Oferty tj.: Stan > Nowy, Rodzaj oferty > Kup teraz.

 1. Treść zgłoszenia może zostać przekazana do Allegro.pl:

a. z poziomu panelu Użytkownika w zakładce “Moje Allegro”, „Moja sprzedaż” i następnie „Moje oferty”, Partner powinien kliknąć w „Akcje” przy Ofercie, którą chce zgłosić, a następnie kliknąć w link kierujący do Kampanii “Black week”. Po otwarciu nowego okna, Partner powinien wpisać proponowaną cenę i kliknąć “Zgłoś ofertę” - bądź;

b. przy wykorzystaniu narzędzia REST API. Jeżeli cena oferty nie będzie spełniała warunków, to wyświetli się odpowiedni komunikat, a Partner nie będzie mógł zgłosić oferty dopóki nie wpisze ceny spełniającej warunki.

 1. Po wysłaniu Treści zgłoszenia następuje jego weryfikacja przez Allegro.pl. O wyniku weryfikacji Użytkownik zostanie powiadomiony w ciągu 1 dnia roboczego licząc od momentu przekazania zgłoszenia do Allegro.pl.

 2. Zgłoszenie o którym mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej, odbywać się będzie od 12.11.2019 godz. 12:00 do 28.11.2019 godz. 23:59.

 3. Dokonanie czynności przez Użytkownika, o których mowa w pkt 3 powyżej, jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i warunków Kampanii, a pozytywna weryfikacja przez Allegro.pl Treści zgłoszenia, na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie, równoznaczna jest z zawarciem Umowy z Allegro.pl w ramach Kampanii.

 4. Partner biorąc udział w Kampanii oświadcza, że akceptuje i wyraża zgodę na zmianę ceny oferowanego w ramach Kampanii Towaru przez Allegro.pl, zgodnie ze swoim wnioskiem i danymi wypełnionymi w formularzu zgłoszeniowym.

V. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Umowa zawierana jest na czas określony osobno dla każdej zgłoszonej Oferty.

 2. Allegro.pl uprawnione jest w każdej chwili do weryfikacji wymagań, o których mowa w art. II - IV powyżej. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Allegro.pl może poprosić Partnera o aktualizację Oferty w celu dostosowania jej do wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. W przeciwnym razie Partner może utracić możliwość uczestnictwa w Kampanii.

 3. Allegro.pl może w każdym czasie rozwiązać Umowę z Partnerem w trybie natychmiastowym lub wykluczyć go na czas określony lub nieokreślony z uczestnictwa w Kampanii w zależności od skali naruszenia, w przypadku, gdy:

 4. działania prowadzone przez Partnera w ramach Allegro szkodzić będą innym Użytkownikom Allegro lub Allegro.pl,

 5. Partner zalegać będzie z płatnością tytułem świadczonych przez Allegro.pl usług, za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe,
 6. Partner naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu w art V pkt 2 powyżej, lub regulaminu Strefy Okazji bądź regulaminu Allegro.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Allegro.pl zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Kampanii z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu Strefy Okazji bądź regulaminu Allegro.

Załącznik Black Week lista produktów

English Version


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro