Regulamin Allegro Ads

Wersja obowiązująca od dnia 16 grudnia 2019 r.

Spis treści

I. DEFINICJE

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

III. WARUNKI EMISJI KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH

IV. EMISJA KOMUNIKATU REKLAMOWEGO

V. OPŁATY

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. DEFINICJE

Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usługi Ads.
 2. Regulamin Allegro - regulamin określający zasady funkcjonowania Allegro oraz korzystania z Allegro przez Użytkowników, dostępny pod adresem http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php.
 3. Allegro.pl - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553.
 4. Allegro - prowadzona przez Allegro.pl w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Allegro.pl w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Allegro.pl.
 5. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem Allegro.
 6. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Allegro.pl w ramach Allegro na zasadach określonych w Regulaminie Allegro.
 7. Transakcje - procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Allegro, zgodnie z Regulaminem Allegro.
 8. Reklamodawca - Sprzedający, Partner lub Brand korzystający z usług reklamowych dostępnych w Panelu Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Sprzedający - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty, zgodnie z Regulaminem Allegro.
 10. Partner - profesjonalny podmiot zajmujący się kreowaniem kampanii reklamowych oraz pojedynczych reklam produktu lub usług dla innych Reklamodawców (np. Agencje Reklamowe, Agencje Mediowe).
 11. Brand - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, będący producentem lub dystrybutorem Towarów.
 12. Powierzchnia Emisyjna Allegro - wyznaczona w ramach Allegro powierzchnia przeznaczona do emitowania Komunikatów Reklamowych.
 13. Wydawca Sieci Reklamowej – podmiot prowadzący serwis internetowy lub inną działalność związaną z oferowaniem miejsc reklamowych w Internecie, inny niż Allegro.pl, na którym jest możliwa emisja Komunikatów Reklamowych.
 14. Powierzchnia Emisyjna Sieci Reklamowej – wyznaczony fragment powierzchni emisyjnej w ramach serwisów internetowych prowadzonych przez poszczególnych Wydawców Sieci Reklamowej, przeznaczony do emitowania Komunikatów Reklamowych.
 15. Powierzchnia Emisyjna - łączna nazwa dla Powierzchni Emisyjnej Allegro lub Powierzchni Emisyjnej Sieci Reklamowej.
 16. Komunikat Reklamowy - oferowany w ramach Usługi Ads format reklamowy, tj. format graficzny lub tekstowo graficzny zawierający hipertekstowy odnośnik do Oferty danego Reklamodawcy albo strony internetowej Reklamodawcy. W ramach Allegro Ads dostępne są następujące formy Komunikatów Reklamowych: Oferta Sponsorowana oraz Reklama Graficzna.
 17. Oferta Sponsorowana - forma Komunikatu Reklamowego zawierająca hipertekstowy odnośnik do Oferty danego Reklamodawcy albo strony internetowej Reklamodawcy, emitowana w ramach Usługi Ads na Powierzchni Emisyjnej.
 18. Reklama Graficzna - forma Komunikatu Reklamowego zawierająca graficzne oznaczenie reklamowanego Towaru i znaku towarowego zastrzeżonego dla danego Towaru, tekst reklamowy lub hipertekstowe odnośniki do Ofert Reklamodawcy lub Stron Reklamodawcy, emitowana w ramach Usługi Ads na Powierzchni Emisyjnej.
 19. Strona Reklamodawcy - strona internetowa Reklamodawcy.
 20. Kliknięcie - pojedyncza akcja polegająca na kliknięciu przez Użytkownika w Komunikat Reklamowy umieszczony na Powierzchni Emisyjnej.
 21. Wyświetlenie - pojedyncza akcja polegająca na publikacji przez Allegro.pl na zlecenie Użytkownika Komunikatu Reklamowego umieszczonego na Powierzchni Emisyjnej.
 22. Iloczyn - oznacza iloczyn maksymalnej ceny za jedno Kliknięcie lub 1000 (jeden tysiąc) Wyświetleń oraz stosunku liczby Kliknięć do liczby Wyświetleń Komunikatu Reklamowego podczas emisji Komunikatu Reklamowego, zmodyfikowany o parametr dopasowania Towaru będącego przedmiotem danego Komunikatu Reklamowego do tematyki strony, na której umiejscowiona jest Powierzchnia Emisyjna Allegro.
 23. Ranking Iloczynów - oznacza wyliczaną każdorazowo kolejność wszystkich Komunikatów Reklamowych dla danej formy Komunikatu Reklamowego w Allegro.
 24. Maksymalna Liczba Reklam - oznacza maksymalną liczbę Komunikatów Reklamowych emitowanych w ramach danej Powierzchni Emisyjnej.
 25. Jednostka Rozliczeniowa - opłata za emisję Komunikatu Reklamowego, na którą składają się następujące modele sprzedaży:
 • Max CPC - jednostka stosowana do rozliczania Ofert Sponsorowanych bazująca na liczbie Kliknięć w Komunikat Reklamowy. Reklamodawca określa maksymalną cenę brutto, jaką jest gotowy zapłacić za jedno Kliknięcie,

 • Max CPM - jednostka stosowana do rozliczania Reklam Graficznych, bazująca na liczbie odsłon Komunikatu Reklamowego. 1 CPM to koszt 1000 Wyświetleń. Reklamodawca określa maksymalną cenę brutto jaką jest gotowy zapłacić za 1000 Wyświetleń.

 1. Budżet Dzienny - maksymalny budżet dzienny brutto, jaki Reklamodawca gotów jest przeznaczyć na emisję Komunikatu Reklamowego na Powierzchni Emisyjnej.
 2. Budżet Całkowity - maksymalny budżet brutto, jaki Reklamodawca gotów jest przeznaczyć na emisję Komunikatu Reklamowego na Powierzchni Emisyjnej.
 3. Panel Klienta - oznacza wydzieloną funkcjonalność w ramach Usługi Ads dedykowaną Reklamodawcom, umożliwiającą Reklamodawcy skorzystanie z dostępnych w ramach panelu usług reklamowych.
 4. Usługa Ads - usługa świadczona przez Allegro.pl na warunkach opisanych w Regulaminie.
 5. Ads Link - Usługa Ads, w której Komunikat Reklamowy kieruje do Strony Reklamodawcy.
 6. Usługa Ads Express - Usługa Ads, o której mowa w art 3.7. Regulaminu - usługa, o ograniczonych funkcjonalnościach, pozwalająca Reklamodawcom na szybką publikację Komunikatów Reklamowych za pośrednictwem Konta w ramach Allegro.

Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1

Z Panelu Klienta może korzystać Reklamodawca, który spełnia warunki określone w artykule 2. Regulaminu Allegro „WARUNKI UCZESTNICTWA W ALLEGRO”.

2.2

W ramach Panelu Klienta w Usłudze Ads, Allegro.pl udostępnia Reklamodawcom funkcjonalności umożliwiające w szczególności prowadzenie działań reklamowych, których szczegółowe zasady wykorzystania opisane są w Panelu Klienta.

2.3

Allegro.pl zastrzega, że w ramach Usługi Ads:

a. możliwość korzystania z Ads Link jest udostępniana wyłącznie Partnerom w określonych przez Allegro.pl kategoriach w Allegro,

b. możliwość korzystania z Reklamy Graficznej jest udostępniana pod warunkiem zamieszczenia w ramach tego formatu reklamowego znaku towarowego zastrzeżonego dla danego Towaru z wyłączeniem dodatkowych oznaczeń informujących o Sprzedającym, w tym w szczególności reklam, treści promujących Sprzedającego oraz innych elementów ułatwiających zakup Towaru poza Allegro.

2.4.

W przypadku Ofert Sprzedających promowanych w formie Komunikatu Reklamowego przez Brand, Sprzedający, którego Oferty objęte zostały Usługą Ads na wniosek Brandu wyraża zgodę na przekazywanie przez Allegro.pl danych statystycznych dotyczących sprzedaży w ramach Ofert objętych Komunikatem Reklamowym. Dane statystyczne udostępniane w ten sposób przez Allegro.pl dla Brandów nie będą danymi osobowymi.

 

III. WARUNKI EMISJI KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH

3.1

W celu wyemitowania Komunikatu Reklamowego na Powierzchni Emisyjnej Reklamodawca musi posiadać uprawnienie do korzystania z Panelu Klienta zgodnie z punktem 2.1. Regulaminu.

3.2

W celu wyemitowania Komunikatu Reklamowego Reklamodawca powinien w Panelu Klienta:

a. wskazać Oferty na Allegro, które mają być promowane w ramach Komunikatu Reklamowego;

b. podać wartość odpowiedniej Jednostki Rozliczeniowej jaką jest gotowy zapłacić w zależności od wybranej formy Komunikatu Reklamowego;

c. podać datę rozpoczęcia emisji wybranego Komunikatu Reklamowego ;

d. określić Budżet Dzienny dla wybranego Komunikatu Reklamowego;

e. wskazać Powierzchnię Emisyjną, na której mają być promowane Komunikaty Reklamowe.

3.3

W przypadku Reklamy Graficznej poza wymogami wskazanymi w punkcie 3.2. powyżej, Reklamodawca powinien wskazać słowa kluczowe (frazy), które będą mogły zainicjować emisję danego Komunikatu Reklamowego. Słowo kluczowe (fraza) wskazane przez Reklamodawcę musi opisywać Towar reklamowany w ramach danego Komunikatu Reklamowego, przy czym nie może ono zawierać dodatkowych informacji na temat Sprzedającego

3.4

W celu wyemitowania danego Komunikatu Reklamowego w ramach Ads Link lub Reklamy Graficznej Reklamodawca powinien w Panelu Klienta zdefiniować i przesłać kreacje graficzno-tekstowe dotyczące danego Komunikatu Reklamowego zaś w celu wyemitowania Oferty Sponsorowanej Reklamodawca powinien wskazać Oferty, które mają być zamieszczone w ramach tej formy Komunikatu Reklamowego.

3.5

Reklamodawca ma możliwość zdefiniowania w Panelu Klienta daty zakończenia emisji Komunikatu Reklamowego. Jeśli Reklamodawca nie zdefiniuje parametru określonego w poprzednim zdaniu, Komunikat Reklamowy będzie emitowany do momentu manualnego zakończenia emisji przez Reklamodawcę w Panelu Klienta bądź wykorzystania w całości Budżetu Całkowitego, o ile Reklamodawca go zdefiniował.

3.6

Reklamodawca opcjonalnie ma także możliwość określenia Budżetu Całkowitego dla Komunikatu Reklamowego.

3.7

Poprzez korzystanie z Usługi Ads oraz Ads Express Użytkownik zapewnia, że:

a. Komunikat Reklamowy publikowany na Powierzchni Emisyjnej nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich oraz nie będzie wprowadzać w błąd Użytkowników Allegro, w szczególności co do opisu i właściwości Towaru oferowanego w ramach danej Oferty;

b. jest uprawniony do dysponowania kreacją, o której mowa w punkcie 3.4. powyżej, stroną internetową Reklamodawcy oraz jej zasobami, a kierowanie do niej ruchu wskutek Usługi Ads nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich;

c. kreacja, o której mowa w punkcie 3.4. powyżej, Strona Reklamodawcy oraz dostępne za jej pośrednictwem treści nie naruszają praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, wizerunku, nie są obsceniczne, nie zawierają treści pornograficznych lub innych bezprawnych,

d. posiada wszelkie prawa do korzystania z oznaczeń sprzedawanych przez niego i reklamowanych za pośrednictwem Komunikatów Reklamowych Towarów, w tym znaków towarowych oraz rozporządzania nimi w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

3.8

Komunikat Reklamowy nie może zawierać adresów stron internetowych Reklamodawców lub podmiotów trzecich.

3.9

Reklamodawca korzystając z reklamy graficznej oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i prawa pokrewne do logotypów i nazw reprezentowanej przez Reklamodawcę marki lub jest w inny sposób uprawniony do rozporządzania nimi, a wraz z przesłaniem ich do Allegro.pl przekazuje niewyłączną, nieodwołalną, przenoszalną licencję na korzystanie z nich przez Allegro.pl w celu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Usługi Ads, niezależnie od sposobu, rodzaju i formy jej prowadzenia, w tym w telewizji, Internecie, na plakatach wystawionych na widok publiczny. Szczegółowe zasady dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych do logotypów i nazw marek oraz zasad ich wykorzystywania w ramach Allegro nie zawarte w niniejszym postanowieniu, uregulowane zostały w zawieranych przez Allegro.pl z Brandami odpowiednich porozumieniach.

3.10

W celu wyemitowania Komunikatu Reklamowego w ramach Usługi Ads Express na Powierzchni Emisyjnej Reklamodawca uzyskuje dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem ustawień w Koncie w ramach Allegro oraz określa Budżet Dzienny dla danego Komunikatu Reklamowego. W przypadku Usługi Ads Express postanowienia punktu 3.2: a., b., c. i e, oraz 3.4 i 3.5 nie znajdują zastosowania.

 

IV. EMISJA KOMUNIKATU REKLAMOWEGO

4.1

Komunikaty Reklamowe emitowane są w kolejności zgodnej z Rankingiem Iloczynów.

4.2

Komunikat Reklamowy będzie emitowany na Powierzchni Emisyjnej, gdy:

a. Komunikat Reklamowy Reklamodawcy uzyska miejsce w Rankingu Iloczynów nie niższe niż wynosi Maksymalna Liczba Reklam;

b. Promowana w ramach Komunikatu Reklamowego Oferta jest aktywna.

4.3

Allegro.pl zastrzega sobie prawo odmowy emisji lub wcześniejszego zakończenia emisji Komunikatu Reklamowego w sytuacji, gdyby naruszał on Regulamin Allegro lub niniejszy Regulamin lub regulamin Wydawcy Sieci Reklamowej.

4.4

Po upływie 90 dni liczonych od dnia zakończenia emisji Komunikatu Reklamowego na Powierzchni Emisyjnej zostaje on zarchiwizowany w Panelu Klienta.

4.5

Określony zgodnie z punktem 3.2 lit. d Regulaminu Budżet Dzienny na emisję Komunikatu Reklamowego może ulegać zmianom:

a. w przypadku niewykorzystania Budżetu Dziennego określonego na dany dzień przez Reklamodawcę, środki przeznaczone na emisję Komunikatu Reklamowego przechodzą na kolejny dzień emisji, o ile zdefiniowany przez Reklamodawcę okres emisji Komunikatu Reklamowego obejmuje kolejny dzień jego emisji, z zastrzeżeniem punktu 3.5 Regulaminu. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, na kolejne dni przechodzą tylko niewykorzystane kwoty Budżetu Dziennego nagromadzone maksymalnie za 7 dni kalendarzowych okresu emisji Komunikatu Reklamowego wstecz; niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku, gdy Reklamodawca dokonał zmiany polegającej na wstrzymaniu lub zmianie daty emisji Komunikatu Reklamowego lub zmiany Budżetu Dziennego;

b. w dni z dużą ilością zapytań może zostać wykorzystane do 130% kwoty określonej przez Reklamodawcę na Budżet Dzienny, przy czym łącznie nie więcej niż suma wysokości Budżetów Dziennych ze wszystkich dni dla Komunikatu Reklamowego w zdefiniowanym przez Reklamodawcę okresie emisji. Wyrównanie budżetu ustawionego przez Reklamodawcę dla ustawionego przez niego całego okresu emisji nastąpi w dni emisji Komunikatu Reklamowego, w które wydatki będą niższe od Budżetu Dziennego w ramach tygodnia kalendarzowego liczonego od poniedziałku do niedzieli włącznie, przy czym wartość Budżetu Dziennego może być powiększona dodatkowo o kwotę, o której mowa w punkcie 4.5 lit. a.

c. w przypadku, gdy Reklamodawca zmieni ustawienia w zakresie Komunikatu Reklamowego, wskazane w punkcie 3.2. Regulaminu, zastosowanie mają poniższe zasady:

i. gdy zmiana dotyczy ustawionego przez Reklamodawcę okresu emisji lub wysokości Budżetu Dziennego Komunikatu Reklamowego, a zastosowanie miała zasada wskazana w punkcie 4.5 lit. a lub b powyżej i wykorzystana została wartość wyższa niż nowy ustalony przez Reklamodawcę Budżet Dzienny emisja Komunikatu Reklamowego zostanie wstrzymana w danym dniu i wznowiona z uwzględnieniem wprowadzonych przez Reklamodawcę zmian następnego dnia, o ile ustawiony przez Reklamodawcę okres emisji obejmuje kolejny dzień emisji Komunikatu Reklamowego. Reklamodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za faktyczny koszt kliknięć w Komunikat Reklamowy;

ii. gdy zmiana dotyczy wysokości Budżetu Dziennego Komunikatu Reklamowego, a wykorzystana została wartość niższa niż nowy ustalony przez Reklamodawcę Budżet Dzienny emisja Komunikatu Reklamowego będzie kontynuowana w dniu dokonania zmiany zgodnie z punktem 4.5 lit. b.

4.6

W przypadku dokonania przez Reklamodawcę zmian ustawień wskazanych w punkcie 3.2. Regulaminu w zakresie Komunikatu Reklamowego w trakcie jego emisji lub wstrzymania emisji Komunikatu Reklamowego j, zmiany te wchodzą w życie maksymalnie po upływie 1 godziny od momentu ich dokonania, z zastrzeżeniem zmian wskazanych w punkcie 4.5 lit. c. W przypadku awarii lub przerwy technicznej zastosowanie znajdują postanowienia Załącznika nr 3 Regulaminu Allegro.

4.7

W przypadku wyczerpania Budżetu Całkowitego określonego zgodnie z punktem 3.5 Regulaminu emisja Komunikatu Reklamowego zostanie wstrzymana w dniu wyczerpania Budżetu Całkowitego nawet w przypadku, gdy Budżet Dzienny danego dnia nie zostanie wykorzystany.

4.8

Każde Kliknięcie lub każde Wyświetlenie Komunikatu Reklamowego przez Użytkownika powoduje zmniejszenie Budżetu Dziennego oraz Budżetu Całkowitego, o ile ten został zdefiniowany, o najmniejszą kwotę za jedną Jednostkę Rozliczeniową pozwalającą na emisję Komunikatu Reklamowego na aktualnej pozycji w modelu MaxCPC lub max CPM (nie więcej niż kwota zadeklarowana przez Użytkownika jako kwota maksymalna i nie mniej niż wartość minimalnej ceny za Jednostkę Rozliczeniową).

4.9

W przypadku wyczerpania Budżetu Dziennego zgodnie z zastosowaniem punktu 4.5 lit. a lub b. emisja Komunikatu Reklamowego zostanie wstrzymana i przywrócona po zwiększeniu przez niego Budżetu Dziennego w Panelu Klienta lub zostanie odnowiona w następnym dniu wg określonego Budżetu Dziennego, o ile Reklamodawca wskazał kolejny dzień emisji Komunikatu Reklamowego. W przypadku wyczerpania Budżetu Całkowitego przez Reklamodawcę emisja Komunikatu Reklamowego zostanie przywrócona po zwiększeniu przez niego Budżetu Całkowitego w Panelu Klienta.

4.10

W Panelu Klienta Reklamodawca ma udostępnione statystyki jego Komunikatów Reklamowych, które stanowią podstawę oceny poziomu realizacji emisji Komunikatów Reklamowych.

4.11

Allegro.pl może zablokować emisję Komunikatu Reklamowego lub zawiesić świadczenie Usługi Ads lub Usługi Ads Express, gdy czynności lub treści związane z Ofertą, Komunikatem Reklamowym lub stroną internetową Reklamodawcy naruszają postanowienia Regulaminu, Regulaminu Allegro lub regulaminu Wydawcy Sieci Reklamowej, obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Allegro.pl. Allegro.pl uprawniona jest do powyższych działań także w sytuacji, gdy inne działania Użytkownika w ramach Usługi Ads są niezgodne z Regulaminem lub Regulaminem Allegro.

4.12

Allegro.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze świadczenia Usługi Ads lub Usługi Ads Express, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza kontrolą Allegro.pl, w tym w szczególności: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub stanu grożącego wybuchem wojny; aktów, decyzji lub działań instytucji administracji publicznej, zmianą obowiązującego prawa, strajków, lokautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

4.13

W przypadku podnoszenia przeciwko Allegro.pl przez podmioty trzecie roszczeń wynikających ze zgodnej z Regulaminem emisji przez Allegro.pl Komunikatu Reklamowego w ramach Usługi Ads lub Usługi Ads Express, w tym w szczególności w związku z nieprawdziwością lub nieprawidłowością zapewnień Reklamodawcy, o których mowa w punkcie 3.7 Regulaminu, Reklamodawca zobowiązany jest do zwolnienia Allegro.pl z odpowiedzialności z tego tytułu, udzielenia Allegro.pl wszelkich niezbędnych informacji mogących mieć znaczenie przy obronie przed rzeczonymi roszczeniami oraz do przystąpienia przez Reklamodawcę do wszelkich toczących się przeciwko Allegro.pl postępowań lub rozmów negocjacyjnych. Reklamodawca zobowiązuje się zrekompensować Allegro.pl wszelkie koszty (w tym wszelkiego rodzaju odszkodowania, zadośćuczynienia oraz realnie poniesione koszty pomocy prawnej), jakie Allegro.pl poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić podmiotowi trzeciemu w związku z ww. roszczeniami.

4.14

Zgodnie z postanowieniami art. 5.1. Regulaminu Allegro poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Reklamodawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich przez Allegro w ramach Usługi Ads nie narusza praw osób trzecich. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4.15

Allegro.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów zawartych pomiędzy Partnerami a pozostałymi Reklamodawcami.

 

V. OPŁATY

5.1

Reklamodawca zobowiązany jest do uiszczania opłat na rzecz Allegro.pl z tytułu emisji Komunikatów Reklamowych.

5.2

Opłaty są naliczane na bieżąco i przedstawiane Użytkownikowi niezwłocznie do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe, przy czym niezwłoczny dostęp Użytkownika do naliczonych opłat nie obejmuje okresu wystąpienia awarii lub przerw technicznych po stronie Allegro.pl. Opłaty nie będą większe niż określony przez Reklamodawcę Budżet Dzienny lub Budżet Całkowity, o ile ten został zdefiniowany, z zastrzeżeniem punktu 4.5. a lub b Regulaminu. Bieżący okres rozliczeniowy obejmuje okres od 26 dnia miesiąca do 25 dnia miesiąca następnego.

5.3

Podstawą dla obliczania wysokości należnych Allegro.pl Opłat są faktycznie wykorzystane przez Reklamodawcę środki przeznaczone na emisję Oferty Sponsorowanej w ramach Budżetu Dziennego oraz Budżetu Całkowitego, o ile ten został zdefiniowany, oraz statystyki udostępniane Reklamodawcy w Panelu Klienta.

5.4

Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że sposoby rozliczania Jednostek Rozliczeniowych, Budżetów Dziennych, Budżetów Całkowitych w ramach publikacji Komunikatów Reklamowych u poszczególnych Wydawców Sieci Reklamowych, mogą się różnić od zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku obowiązywać będą zasady rozliczania poszczególnych wskaźników zgodnie z zasadami wskazanymi przez Wydawców Sieci Reklamowych. W ramach usługi Allegro Ads, Allegro.pl informować będzie o odmiennych zasadach rozliczania poszczególnych wskaźników poprzez odesłanie do odpowiednich warunków i zasad bądź regulaminów Wydawców Sieci Reklamowych.

5.5

Reklamodawca wybiera sposób dokonywania rozliczeń opłat z tytułu emisji Komunikatów Reklamowych wykonywanych za pośrednictwem Partnera, pomiędzy:

a. dokonywaniem płatności osobno na rzecz Allegro.pl jako usługodawcy Usługi Ads i osobno na rzecz Partnera zgodnie z postanowieniami zawartej przez Reklamodawcę umowy z Partnerem jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego Komunikatami Reklamowymi Reklamodawcy,

b. dokonywaniem płatności z tytułu Usługi Ads oraz z tytułu prowadzenia i zarządzania Komunikatami Reklamowymi Reklamodawcy łącznie na rzecz Partnera zgodnie z postanowieniami umowy zawieranej pomiędzy Reklamodawcą a Partnerem, który następnie będzie dokonywał odpowiednich rozliczeń z Allegro.pl.

5.6

Zasady wystawiania faktur oraz uiszczania Opłat reguluje Artykuł 9 Regulaminu Allegro.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro.

6.2

Dla Użytkowników mogą być przewidziane akcje promocyjne związane z Usługą Ads lub Usługą Ads Express. Rodzaje i zakres takich akcji będzie określony w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych akcji promocyjnych prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone Regulaminem. Warunkiem skorzystania z takich akcji przez Użytkowników będzie zaakceptowanie właściwego regulaminu.

6.3

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: ads.allegro.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro