Regulamin akcji promocyjnej dla kategorii Ogłoszenia - Motoryzacja

Poniższy dokument reguluje zasady i warunki korzystania z akcji promocyjnej przez Użytkowników serwisu Allegro.pl.

§1 Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000635012 (dalej: „Spółka”).

§2 Akcja promocyjna adresowana jest do Użytkowników serwisu Allegro.pl, którzy posiadają lub zarejestrują konto Firma i w okresie od 5 czerwca 2018 r. godz. 00:00:01 do 31 grudnia 2019 r. godz. 23:59:59, wystawią Oferty w kategoriach ogłoszeniowych w ramach serwisu Allegro.pl - w kategoriach:

§3 W ramach niniejszej akcji promocyjnej, Użytkownicy, którzy zostali pozyskani przez dział handlowy Spółki, bądź podmiotu współpracującego ze Spółką lub przesłali swoje zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w Akcji promocyjnej na alias ofertaspecjalna@allegro.pl uzyskują następujące benefity:

a. I Darmowy miesiąc testowy – dla wszystkich Użytkowników, którzy obecnie posiadają min. 10 aktywnych ogłoszeń (na dowolnym płatnym serwisie ogłoszeniowym). Przy czym I Darmowy miesiąc testowy obowiązuje jedynie Użytkowników, którzy nie wystawiali Ogłoszeń w serwisie Allegro.pl po 1 kwietnia 2018r i nadawany jest Użytkownikowi jednorazowo w ramach jednego Konta Firma w ramach serwisu Allegro.pl - zapis ten nie dotyczy podmiotów posiadających autoryzację minimum jednej marki. Autoryzacja podlega weryfikacji przez opiekuna handlowego po stronie serwisu Allegro.pl. Dzień startu okresu darmowego wyznacza moment dodania pierwszej oferty ogłoszeniowej i nie można go przesunąć czy wydłużyć.

b. II miesiąc obowiązuje każdego Użytkownika, po I Darmowym miesiącu testowym, o którym mowa w pkt a powyżej. Wielkość pakietu określana jest na podstawie średniej, dziennej ilości aktywnych Ogłoszeń w serwisie Allegro.pl w poprzednim okresie - zgodnie tabelą zawartą w punkcie 3c. W przypadku Użytkowników, którzy skorzystali z I Darmowego miesiąca testowego, po 5-tym dniu miesiąca, II miesiąc przedłużany jest do czasu następnej kwalifikacji w kolejnym miesiącu, w terminie, o którym mowa w punkcie 6.

c. Objęcie Użytkownika poniższym cennikiem końcowym, przy czym kwalifikacja Użytkownika w zakresie poniższego cennika końcowego, odbywa się na koniec II miesiąca promocyjnego. Wielkość pakietu przypisanego dla Użytkownika określana jest na podstawie średniej, dziennej ilości aktywnych Ogłoszeń w serwisie Allegro.pl w miesiącu poprzednim.

Pakiety
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
10 – 20 ogłoszeń
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
12 zł
21 – 30 ogłoszeń
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
10 zł
31 – 50 ogłoszeń
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
9 zł
51 – 80 ogłoszeń
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
7 zł
81 – 100 ogłoszeń
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
6 zł
101 – 199 ogłoszeń
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
5 zł
200 i więcej ogłoszeń
Cena brutto za 1 ogłoszenia / 10 dni
4 zł

§4 W ramach niniejszej akcji promocyjnej, Użytkownicy, którzy nie zostali pozyskani przez dział handlowy Spółki, bądź podmiotu współpracującego ze Spółką lub nie przesłali swojego zgłoszenia dotyczącego uczestnictwa w Akcji promocyjnej na alias ofertaspecjalna@allegro.pl i jednocześnie wystawili ogłoszenie po 1 kwietnia 2018 r., uzyskują automatyczną kwalifikację do cennika końcowego. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest posiadanie minimum 5 aktywnych ofert ogłoszeniowych przez cały okres rozliczeniowy. Przeliczenie odbywa się zgodnie z tabelą w punkcie 3c, a użytkownik 6-tego dnia każdego miesiąca musi zaakceptować zniżkę w Centrum zniżek Allegro.

§5 Pakiety wskazane w pkt 3 c., przypisane Użytkownikowi mogą ulegać zmianom, w zależności od ilości aktywnych Ogłoszeń Użytkownika w ramach Akcji.

§6 Weryfikacja Użytkowników w ramach cennika końcowego wskazanego w pkt 3 c. w tabeli powyżej, odbywa się do 5-tego dnia każdego miesiąca, za ostatnie 30 dni.

§7 Akcja promocyjna nie dotyczy opłat za wystawianie takich opcji dodatkowych jak: “Pogrubienie”, „Podświetlenie”, “Wyróżnienie”, “Promowanie na stronie Działu”, “Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie”.

§8 Akcja promocyjna przypisana jest wyłącznie do konta Firma danego Użytkownika spełniającego warunki, o których mowa w pkt. 2.

§9 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: sprzedajacy_reklamacje@allegro.pl

§10 Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Akcji promocyjnej oraz do dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania przedmiotowej akcji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

§11 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu serwisu Allegro.pl.

Poprzednia wersja regulaminu - obowiązywał do 25.01.2019r


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro