Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin akcji Kuponowej Tefal

Regulamin promocji "Akcja kuponowa Tefal"

§ 1. Wprowadzenie

 1. Organizatorem Promocji jest: Groupe SEB Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000103545 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5220101645, mający kapitał zakładowy w kwocie 21.000.000,00 złotych
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeproadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 3. Promocja trwa w okresie od dnia 06.10.2020, do dnia 20.10.2020 r. („Okres trwania Promocji”).
 4. Operatorem Promocji jest: Allegro.pl sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej „Spółka”).

§ 2. Definicje

1. Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, administrowana przez Organizatora;

2. Kupon promocyjny - obejmujący prawo do skorzystania z rabatu o wartości 50 zł, którego zasady przyznania i wykorzystania określone zostały w § 3 i § 4 poniżej;

3. Regulamin Allegro – regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php;

4. Transakcja na Allegro – sprzedaż Towaru przez Organizatora w Serwisie Allegro, za pośrednictwem strony allegro.pl lub Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem Allegro;

5. Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu;

6. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Android 5.9.0, iOS 5.1.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet). Więcej informacji o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/

**7. Konta organizatora - Oficjalny_TEFAL https://allegro.pl/uzytkownik/Oficjalny_TEFAL SmA-TEFAL https://allegro.pl/uzytkownik/SmA-TEFAL Tefal_Sklep https://allegro.pl/uzytkownik/Tefal_Sklep tefal-sklep https://allegro.pl/uzytkownik/tefal-sklep

§ 3. Zasady Ogólne Promocji

 1. Promocja adresowana jest do Użytkowników, którzy spełnią łącznie warunki określone w punkcie 5-6 poniżej.
 2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami Promocji
 3. Transakcje na Allegro objęte Promocją mogą być dokonywane poprzez dowolną przeglądarkę internetową oraz Aplikację mobilną.
 4. Promocja polega na przyznaniu Kuponów rabatowych Użytkownikom, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Kupony rabatowe przyznawane są Użytkownikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki: a) Wejdą na stronę https://kupony.allegro.pl. Po zalogowaniu się pobiorą kupon na zakup produktów w jedny ze sklepów: Oficjalny_TEFAL, SmA-TEFAL, Tefal_Sklep, tefal-sklep b) Dodadzą do koszyka Towary (poprzez kliknięcie w „Dodaj do koszyka”) od Sprzedającego o nazwie “ Oficjalny_TEFAL, SmA-TEFAL, Tefal_Sklep, tefal-sklep” w ramachwszystkich kategori w sklepach “ Oficjalny_TEFAL, SmA-TEFAL, Tefal_Sklep, tefal-sklep” , o minimalnej wartości 350 zł, c) Zaakceptują warunki Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Kupon rabatowy jest widoczny w ustawieniach konta Uczestnika w Serwisie Allegro (Programy zniżkowe – kupony), a także w procesie zakupu wybranych Towarów w Serwisie Allegro na etapie wyboru metody płatności.
 7. Kupon rabatowy można zrealizować na zakup produktów we wszystkich kategoriach w Oficjalnym sklepie Oficjalny_TEFAL, SmA-TEFAL, Tefal_Sklep, tefal-sklep. Po wybraniu Kuponu promocyjnego w sekcji „płać mniej” wartość Transakcji dokonanej w ramach Ofert Organizatora, zostanie automatycznie obniżona o wartość obejmującą Kupon rabatowy.
 8. Pula kuponów przeznaczona dla akcji w Oficjalnym sklepie Oficjalny_TEFAL wynosi 1000 sztuk, SmA-TEFAL wynosi 1000 sztuk, Tefal_Sklep wynosi 1000 sztuk, tefal-sklep wynosi 1000 sztuk, natomiast liczba Kuponów rabatowych jest ograniczona w ten sposób, że na jedno Konto przypadać może tylko jeden Kupon rabatowy.

§ 4. Zasady wykorzystania Kuponu rabatowego

 1. Kupon rabatowy można wykorzystać jednorazowo przy spełnieniu łącznie poniższych warunków: a) na dowolnym urządzeniu końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet; b) po dodaniu wskazanego Towaru do koszyka wartość transakcji zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazaną na kuponie,
 2. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie może być wykorzystywany częściami.
 3. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją na Allegro w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji na Allegro. Promocje nie łączą się.
 4. O ile nie określono innego terminu ważności, Kupon rabatowy jest ważny do dnia 2020-10-20 r.
 5. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w ramach Promocji wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Promocji.

§ 5. Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w ramach Promocji wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Promocji.
 2. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponów rabatowych składać można pisemnie na adres Operatora lub na adres https://allegro.pl/SendMailToUser.php?userId=62270319
 3. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko, Login oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Kuponów rabatowych. Użytkownicy powinni prowadzić prawidłowe rozliczenia podatkowe we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro