Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Allegro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (dalej „My”, „Allegro.pl”), operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (dalej „Allegro”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@allegro.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesłania przez Ciebie Twojego CV lub Listu motywacyjnego w celu wzięcia przez Ciebie udziału w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy lub podczas przesłania wyrażonej przez Ciebie zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Allegro.pl. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, informujemy, że otrzymaliśmy lub mogliśmy otrzymać je od podmiotów lub osób pośredniczących jak np. agencje pośrednictwa pracy, pracownicy Allegro.pl

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w procesie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na wskazane stanowisko pracy:

a) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Allegro.pl w związku z realizacją procesu rekrutacji; w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);

b) w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) jeśli zamieścisz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d) po zakończeniu procesu rekrutacji - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Tobą a Allegro.pl, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w związku z art. 118 KC.

Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji stanowi Twoja dobrowolna zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc uwzględnić Twoją kandydaturę w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy lub na potrzeby przyszłych rekrutacji:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • miasto.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy lub na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Jeśli jesteś cudzoziemcem możemy poprosić Ciebie także o przedstawienie dokumentów, które pozwolą nam zweryfikować możliwość Twojego legalnego zatrudnienia.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich pozostałych danych jest dobrowolne, w szczególności w zakresie przetwarzania Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie następujących praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W zakresie podanych przez Ciebie danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Twojej zgody (w tym w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę możesz cofnąć poprzez zawiadomienie nas za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przesłanie listu tradycyjnego na wskazane wyżej dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Allegro.pl może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na rzecz Allegro.pl, w szczególności podmiotom świadczącym Allegro.pl usługi IT, prawne, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Allegro.pl wymaga od tych dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Allegro.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji przechowywane będą przez okres do 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W przypadku gdy wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje Twoje dane będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od momentu zakończenia rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko lub do momentu wycofania zgody, którakolwiek z tych okoliczności nastąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Allegro.pl zwracając się na adres: iod@allegro.pl.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Allegro.pl nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro