Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Allegro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (dalej „My”, „Allegro.pl” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (dalej „Allegro”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@allegro.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesłania przez Ciebie Twojego CV lub Listu motywacyjnego w celu wzięcia przez Ciebie udziału w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, informujemy, że otrzymaliśmy lub mogliśmy otrzymać je od podmiotów lub osób pośredniczących jak np. agencje pośrednictwa pracy, pracownicy Spółki itp.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzebę przeprowadzenia rekrutacji stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Natomiast podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Aby móc uwzględnić Twoją kandydaturę w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy, potrzebujemy następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail dodatkowe opcjonalne dane to: numer telefonu i adres korespondencyjny.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, w szczególności w zakresie przetwarzania Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub Google LLC, gdyż Allegro.pl korzysta z usług Google Suite, która pozwala na zbieranie danych w celach statystycznych lub administracyjnych. Możemy wówczas ujawnić Google LLC Twoje dane.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres do 6 lat od zakończenia procesu rekrutacji, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje Twoje dane będą przechowywane do czasu jej wycofania lub do czasu rezygnacji przez Spółkę z przetwarzania Twoich danych na poczet przyszłych rekrutacji, którakolwiek z tych okoliczności nastąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres: iod@allegro.pl.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Spółka nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro