Załącznik nr 17

Załącznik nr 17. Oferty charytatywne

(Obowiązuje od 15 czerwca 2020 r.)

Niniejszy załącznik określa zasady publikowania Ofert Charytatywnych i uczestnictwa w nich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Allegro.

1. Definicje

Allegro.pl - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553.

Cel Zbiórki - wskazany przez Organizację Charytatywną cel, będący zgodny z jej celem statutowym, na który przeznaczone będą środki zebrane w ramach Ofert Charytatywnych, tj. środki pochodzące ze sprzedaży Towarów i Darowizn.

Darowizna - funkcjonalność umieszczona w ramach każdej Oferty Charytatywnej umożliwiająca Użytkownikom (Kupującym) w momencie realizacji Transakcji w ramach Oferty Charytatywnej przekazywanie dowolnych kwot Organizacji Charytatywnej, na rzecz której wystawiona została dana Oferta.

Oferty Charytatywne - Oferty w ramach Serwisu, publikowane przez Organizacje Charytatywne lub przez Użytkowników na rzecz tych organizacji, z których dochód przeznaczony będzie na Cel Zbiórki.

Organizacja Charytatywna - stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713 ze zm.), fundacja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.) lub inne organizacje, do których celów statutowych należy działalność charytatywna, która spełniła warunki określone w art. 3 Regulaminu.

Operator płatności - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: pomoc@payu.pl.

Regulamin Allegro - regulamin Serwisu dostępny na stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl

Regulamin – dokument stanowiący Załącznik nr 17 do Regulaminu Allegro.

Serwis - internetowa platforma handlowa prowadzona przez Allegro.pl, dostępna w domenie allegro.pl.

Umowa - umowa określająca zasady publikacji Ofert Charytatywnych i uruchamiania Celu Zbiórki, zawarta pomiędzy Organizacją Charytatywną a Allegro.pl.

Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. 1 mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro

2. Postanowienia ogólne

2.1. Allegro.pl obsługuje Oferty Charytatywne, dostarczając narzędzia niezbędne do ich funkcjonowania, służące m.in. do wskazania i uruchomienia przez Organizację Charytatywną Celu Zbiórki, na który będą wystawiane Oferty Charytatywne i przekazywane Darowizny.

2.2. Cel Zbiórki wskazywany jest przez Organizację Charytatywną za pośrednictwem narzędzi internetowych udostępnionych Organizacji Charytatywnej w ramach ustawień jej Konta i uruchamiany w terminie przez nią oznaczonym, przy czym czas obowiązywania Celu Zbiórki nie może być dłuższy niż 1 rok liczony od dnia jego uruchomienia.

2.3. Cel Zbiórki nie może ulec zmianie przez czas trwania Ofert Charytatywnych publikowanych na ten cel, od momentu, w którym w ramach danej Oferty Charytatywnej pojawiły się oferty kupna.

2.4. Zabronione jest wskazywanie Celu Zbiórki, który byłby sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, który naruszałby dobra osób trzecich lub powszechnie przyjęte normy społeczne, a także propagowałby faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

2.5. W przypadkach o których mowa w pkt 2.4 powyżej Allegro.pl uniemożliwi wskazanie Celu Zbiórki i publikację Ofert Charytatywnych nim objętych.

2.6. Allegro.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania Organizacji Charytatywnych, które działają samodzielnie, w sposób niezależny od Allegro.pl. Weryfikacja ze strony Allegro.pl ogranicza się do spełnienia przez dany Cel Zbiórki wymogów formalnych określonych Regulaminem.

2.7. W odniesieniu do Ofert Charytatywnych nie stosuje się postanowień zawartych w Załączniku 7B do Regulaminu Allegro oraz wyłączeń dotyczących niewiążącego charakteru Ofert przewidzianych w art. 3.3 Regulaminu Allegro. Transakcje, o których mowa w art. 3.3 Regulaminu Allegro, zawarte w ramach Ofert Charytatywnych są wiążące, za wyjątkiem Transakcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

2.8. W odniesieniu do Załącznika nr 1 oraz 2 Regulaminu Allegro możliwe jest odstąpienie przez Allegro.pl od opisanych w nich ograniczeń po uprzednim kontakcie Użytkownika z Allegro.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@charytatywni.allegro.pl. Odstępstwo to może mieć zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, wobec których Allegro wyraziło zgodę na publikacje danej Oferty Charytatywnej.

2.9. W ramach Ofert Charytatywnych obowiązuje zakaz sprzedaży Towarów, których opis wskazuje na wykorzystanie tych ofert lub tych Towarów jako narzędzia reklamy.

3. Rejestracja Konta przez Organizacje Charytatywne

3.1. Organizacja Charytatywna dokonuje Rejestracji Konta Firma korzystając z odpowiedniego formularza rejestracyjnego, który zobowiązana jest wypełnić zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

3.2. Po dokonaniu Rejestracji Organizacja Charytatywna zobowiązana jest uzyskać status: Konta Organizacji Charytatywnej. W tym celu Organizacja Charytatywna zobowiązana jest wypełnić wniosek dostępny w ramach ustawienia Konta w zakładce: Moje Konto < Allegro Charytatywni umieszczając w nim następujące dane i dokumenty:

a. nazwa Organizacji Charytatywnej,

b. wskazanie, czy Organizacja Charytatywna posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. 2012 r. nr 234 poz. 1536 z późn.zm.),

c. cele statutowe Organizacji Charytatywnej (tzw. obszary pomagania),

d. sprawozdanie finansowe za poprzedni rok finansowy,

e. statut Organizacji Charytatywnej.

3.3. Po weryfikacji przez Allegro.pl wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz wniosku i dokumentów, o których mowa w pkt 3.2. powyżej, na podany przez Organizację Charytatywną adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, która w przypadku pozytywnej weryfikacji zawierać będzie Umowę.

3.4. Po akceptacji treści Umowy przez Organizację Charytatywną, która następuje poprzez skorzystanie z przycisku „Akceptuję” umieszczonego w ramach Konta Organizacji Charytatywnej w zakładce o nazwie: “Allegro Charytatywni”, dochodzi do zawarcia Umowy.

4. Oferty Charytatywne

4.1. Użytkownicy dokonujący zakupu Towarów w ramach Ofert Charytatywnych zostaną zidentyfikowani, zgodnie postanowieniami określonymi w Załączniku nr 7A do Regulaminu Allegro.

4.2. W celu publikowania Oferty Charytatywnej w Serwisie Użytkownik korzysta ze specjalnego formularza o nazwie: “Wystaw przedmiot na cel charytatywny”, dostępnego pod adresem: https://allegro.pl/charityOffer/, a nastepnie zobowiązany jest do wskazania Celu Zbiórki.

4.3 W przypadku publikacji Oferty Charytatywnej przez Użytkowników cena Towaru, będącego przedmiotem tych ofert zostanie przekazana bezpośrednio na numer konta Organizacji Charytatywnej, której Cel Zbiórki został wskazany przez Użytkownika przed jej publikacją w Serwisie.

4.4.W ramach Ofert Charytatywnych zapłata za Towar możliwa jest tylko za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A Regulaminu Allegro.

4.5. W przypadkach, w których przedmiotem Ofert Charytatywnych są Towary, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 106 ze zm.), których sprzedaż udokumentowana będzie fakturą o łącznej kwocie należności przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r., poz.1292 ze zm.), tj. 15 000 złotych brutto, a płatność za wyżej wymienione Towary nastąpiła przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, Użytkownik (Sprzedający) zobowiązany jest niezwłocznie do przekazania na rzecz Organizacji Charytatywnej całej kwoty odpowiadającej cenie tych Towarów.

4.6. W ramach Ofert Charytatywnych nie są udostępniane usługi:

a) Raty na Allegro, o której mowa w regulaminie dostępnym pod adresem: http://allegro.pl/raty/regulamin

b) usługa Allegro Zapłać Później, o której mowa na stronie: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-allegro-zaplac-pozniejz8XAXR6ZYFL

c) usługa Allegro Pay świadczona zgodnie z jej regulaminem.

4.7. Allegro.pl nie pobiera opłat podstawowych za publikację Ofert Charytatywnych oraz prowizji od sprzedaży Towarów w ramach tych ofert.

4.8. Cena Towaru, będącego przedmiotem Ofert Charytatywnych publikowanych przez Użytkowników, zostanie przekazana bezpośrednio na numer konta Organizacji Charytatywnej. W takim przypadku Użytkownik, który opublikował Ofertę Charytatywną otrzyma wyłącznie opłacone przez Kupującego koszty dostawy Towaru nabytego w ramach tej Oferty.

4.9. Wpłaty przez Użytkowników - Kupujących za Towary nabyte w ramach Ofert Charytatywnych dokonywane są za pośrednictwem Operatora Płatności na zasadach określonych w Załączniku 7A Regulaminu Allegro.

4.10. W przypadku skorzystania przez Użytkownika – Kupującego z prawa odstąpienia od umowy zawartej w ramach Oferty Charytatywnej, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Organizacja Charytatywna na wniosek Sprzedającego, zgłoszony bezpośrednio za pośrednictwem funkcjonalności: Centrum Wiadomości, dokona zwrotu kwoty odpowiadającej wartości zakupionego Towaru na numer Konta Kupującego.

4.11. Oferty Charytatywne nie mogą być publikowane w następujących kategoriach:

 • Zdrowie > Erotyka

 • Zdrowie > Leki bez recepty

 • Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki

 • Sport i turystyka > Militaria > Noże, maczety

 • Firma i usługi > Usługi

 • Firma i usługi > Żywe zwierzęta

 • Motoryzacja > Samochody

 • Motoryzacja > Motocykle i quady

 • Motoryzacja > Maszyny

 • Motoryzacja > Przyczepy, naczepy

 • Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie

 • Nieruchomości

 • Kultura i rozrywka > Bilety

 • Kultura i rozrywka > Wyjątkowe chwile

4.12. Czas trwania Ofert Charytatywnych nie może być dłuższy niż czas trwania Celu Zbiórki, z tym zastrzeżeniem, że czas trwania Oferty Charytatywnej nie może być krótszy niż 24 godziny.

5. Bezpieczeństwo i wiarygodność Transakcji zawartych w ramach Ofert Charytatywnych

5.1. Allegro.pl zastrzega możliwość przeprowadzania weryfikacji Użytkowników dokonujących zakupu Towarów w ramach Ofert Charytatywnych w przypadkach, w których wartość Transakcji zawartej w ramach Oferty Charytatywnej lub wartość zaoferowanej podczas Licytacji kwoty jest wyższa lub równa kwocie 1.000,00 zł. W tym celu odpowiednio zastosowanie znajduje art. 2.13 lit a. Regulaminu Allegro.

5.2. W przypadku utraty wiarygodności Użytkownika stwierdzonej na skutek weryfikacji, o której mowa w ust. 5.1 powyżej, a także w przypadkach łamania przez niego zasad Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz przepisów obowiązującego prawa zastosowanie ma art 8.4. Regulaminu Allegro.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Allegro.pl usług związanych z obsługą Ofert Charytatywnych.

6.2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@charytatywni.allegro.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań z dopiskiem "Reklamacja Zbiórki Charytatywnej - Właściwy Cel Zbiórki".

6.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

6.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Allegro.pl przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.5. Allegro.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

7. Prywatność

7.1. Allegro.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników uczestniczących w Ofertach Charytatywnych i tworzących Cele Zbiórek w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

7.2. Allegro.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z przepisami RODO. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych są udostępnione w Załączniku nr 5 do Regulaminu Allegro – Polityka Ochrony Prywatności, pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5

8. Postanowienia końcowe

8.1. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

8.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 17 - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro