Załącznik nr 9

Załącznik nr 9 Program Ochrony Kupujących - regulamin

Cześć I. Zasady Ogólne
 1. Grupa Allegro w ramach Programu Ochrony Kupujących umożliwia Kupującemu ubieganie się o rekompensatę, w przypadku gdy:

  a) zapłacił za Towar, ale go nie otrzymał;

  b) otrzymał Towar niezgodny z zawartą umową, posiadający wartość istotnie niższą od Towaru opisanego w ofercie.

 2. W przypadku określonym w pkt 1 ppkt a powyżej rekompensata obejmuje wartość doznanej przez Kupującego szkody, nie wyższej jednak niż rzeczywista wartość zakupionego Towaru, do wysokości ceny określonej w parametrach Transakcji. W przypadku określonym w pkt 1 ppkt. b powyżej rekompensata obejmuje wartość doznanej przez Kupującego szkody, i stanowi wartość nie niższą niż 50% i nie wyższą niż 100% rzeczywistej wartości zakupionego Towaru określonego w parametrach Transakcji.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 ppkt a i b powyżej, gdzie płatności za Towar dokonano za pomocą opcji usługi płatniczej udostępnianej w Allegro, Program Ochrony Kupujących umożliwia ponadto Kupującemu rekompensatę kosztów przesyłki, obejmującą wartość doznanej przez Kupującego szkody.

 4. Każdorazowo wysokość kwoty rekompensaty określonej w pkt 3 powyżej nie będzie wyższa niż 100 złotych.

 5. Każdorazowo, łączna wysokość kwoty rekompensaty określonej w pkt 2 i 3 Część I niniejszego Załącznika nie będzie wyższa niż 10.000 złotych.

Część II. Wyłączenia z Programu Ochrony Kupujących

Program Ochrony Kupujących nie obejmuje sytuacji, gdy:

 1. Umowa została zawarta i zrealizowana na zasadach innych niż określono w Regulaminie Allegro.

 2. Sprzedający nie ponosi winy za wyrządzoną szkodę.

 3. Kupujący naruszał zasady Allegro lub nie uregulował wszystkich należności wobec Grupy Allegro.

 4. Kupujący działał z intencją nabycia Towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem.

 5. Kupujący nie podał poprawnych danych kontaktowych.

 6. Kupujący jest w trakcie prowadzenia dyskusji zgłoszonej do Wsparcia Pozakupowego (W Moim Allegro > Moje konto > Wsparcie pozakupowe > Lista dyskusji) bądź otrzymał inne środki rekompensujące stratę związaną z nabyciem Towaru, który był przedmiotem zgłoszenia.

 7. Oferta nie była zgodna z Regulaminem Allegro. W szczególności Towar nie był dopuszczony do obrotu na Allegro z uwagi na wykaz towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo, wskazanych w Regulaminie Allegro.

 8. Towar został przekazany osobiście bądź za pośrednictwem osoby niebędącej operatorem pocztowym lub dokonano zapłaty za Towar w miejscu jego odbioru.

 9. Miejsce odbioru Towaru znajdowało się poza granicami Polski;

 10. Towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony podczas transportu z winy przewoźnika.

Część III. Zgłoszenie do Programu Ochrony Kupujących
 1. W celu otrzymania rekompensaty z Programu Ochrony Kupujących Kupujący powinien wypełnić i przesłać do Grupy Allegro w formie elektronicznej Formularz dostępny na stronach internetowych Allegro wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2 Część IV poniżej, podając niezbędne dane i opisując przebieg Transakcji i realizacji umowy (dalej: Formularz).

 2. Kupujący jest każdorazowo zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę przez nieuczciwie postępującego Sprzedającego organom ścigania . W uzasadnionych przypadkach do Formularza, o którym mowa w pkt 1 powyżej Grupa Allegro, może żądać przedstawienia postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa, podania przez Kupującego sygnatury akt wszczęcia postępowania (stosowny nr RSD bądź DS).

 3. Formularz winien być wysłany do Grupy Allegro nie wcześniej niż po 30 dniach, ale nie później niż 120 dni od zawarcia umowy zakupu Towaru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wskazany powyżej może zostać skrócony lub wydłużony. O skróceniu lub wydłużeniu terminu Kupujący zostanie poinformowany przez Grupę Allegro drogą poczty elektronicznej.

 4. Dane podawane w Formularzu winny być zgodne z prawdą i odpowiadać stanowi faktycznemu na chwilę składania Formularza. W celu weryfikacji autentyczności informacji oraz danych, Grupy Allegro w trakcie rozpatrywania Formularza może skontaktować się z Kupującym bądź Sprzedającym oraz zażądać dodatkowych dokumentów uwiarygodniających przebieg zdarzeń. W razie gdy powstają uzasadnione wątpliwości co do zasadności roszczenia Kupującego bądź nieścisłości w przedstawionym opisie Transakcji lub nieścisłości związane z realizacją umowy, Grupa Allegro ma prawo odmówić przyznania bądź wypłacenia rekompensaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przy zaistnieniu przesłanek określonych w pkt 1 ppkt b Część I niniejszego Załącznika, Grupa Allegro może uzależnić wypłatę rekompensaty od przesłania Towaru do siedziby Grupy Allegro. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Grupy Allegro, jeśli w okresie po wysłaniu Formularza określonego w pkt 1 powyżej zajdą jakiekolwiek zdarzenia powodujące, że jego roszczenie względem Sprzedającego ulegnie zmianie. W szczególności, jeśli otrzyma jakąkolwiek rekompensatę bądź odszkodowanie, bądź gdy Sprzedający naprawi w części bądź całości szkodę, którą poniósł Kupujący, lub jej skutki.

Część IV. Rozpatrzenie zgłoszenia o przyznanie rekompensaty
 1. Grupa Allegro podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia w terminie 30 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego Formularza. Kupujący jest informowany o podjętej decyzji drogą poczty elektronicznej.

 2. W przypadku gdy Grupa Allegro zaakceptuje zgłoszenie, Kupujący jest zobowiązany, nie później niż w terminie 90 dni, do wydrukowania Formularza, do którego link zostanie przesłany drogą poczty elektronicznej, oraz podpisania zamieszczonego w nim oświadczenia zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Formularz wraz z wymaganymi załącznikami, m.in.:

  a) oryginałem bądź kopią dowodu wpłaty kwoty za Towar na konto Sprzedającego. Dowód wpłaty kwoty za Towar na konto Sprzedającego nie jest wymagany w przypadku, w którym Kupujący dokonał wpłaty za Towar za pomocą opcji usługi płatniczej udostępnianej w Allegro,

  b) kserokopią każdej ze stron dowodu osobistego z numerem i serią, numerem PESEL (w przypadku Konta Junior, kserokopią każdej ze stron legitymacji szkolnej obejmującą następujące dane: numer i seria dokumentu, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę ważności),

  c) podpisanym przez Kupującego pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3. poniżej. Wzór przedmiotowego oświadczenia zostanie Kupującemu przesłany przez Grupę Allegro w formie elektronicznej.

  d) kserokopią potwierdzenia złożenia zawiadomienia przez organy ścigania, należy wysłać w formie elektronicznej lub listem poleconym na adres korespondencyjny Grupy Allegro (Grupa Allegro sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) z dopiskiem Program Ochrony Kupujących.

 3. Kupujący oświadcza, że przenosi na Grupę Allegro, z chwilą dokonania przez Grupę Allegro rekompensaty, o którą wnosił Kupujący, wszelkie przysługujące mu wierzytelności względem Sprzedającego z tytułu niewywiązania się przez Sprzedającego ze zobowiązań wynikających z umowy zawartej w ramach Transakcji, stanowiącej przedmiot zgłoszenia.

 4. Jeśli w trakcie rozpatrywania Formularza sytuacja zostanie wyjaśniona na korzyść Kupującego, poprzez otrzymanie przez niego Towaru lub zwrotu pieniędzy, rekompensata nie zostanie przyznana.

 5. W razie gdy Kupujący otrzymał świadczenie nienależne bądź Sprzedający naprawił powstałą szkodę, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, zwrotu otrzymanej od Grupy Allegro rekompensaty na rachunek o numerze 63 1140 1124 0000 5165 0800 1010.

 6. W przypadku podjęcia przez Grupę Allegro decyzji o wypłacie rekompensaty z tytułu Programu Ochrony Kupujących konto Sprzedającego może zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia sprawy lub zwrotu wypłaconej rekompensaty.

Część V. Postanowienia końcowe

Od każdorazowej decyzji Grupy Allegro w sprawie odmowy przyznania rekompensaty przysługuje zażalenie do Dyrektora Działu Zaufanie i Bezpieczeństwo Grupy Allegro. Decyzja Dyrektora Działu Zaufanie i Bezpieczeństwo Grupy Allegro.