Załącznik nr 7A

Załącznik nr 7: Regulamin usługi PayU

ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Kupujących dokonujących Transakcji wyłącznie w ramach Allegro. Sposób realizacji wpłat w związku z Transakcjami zawartymi w ramach serwisów Allegro.pl poza granicami Polski określają odrębne regulaminy tych serwisów.

1.1. Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę PayU

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą PayU”, na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej "Operatorem płatności". Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zwanej dalej "Ustawą". Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.

Opis podstawowych cech Usługi PayU
1.2. Usługa PayU jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, w zakresie przyjmowania przez Operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez Kupującego z wykorzystaniem udostępnionych Kupującemu kanałów płatności w celu zapłaty za Towar, które ewidencjonowane są w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayU dla Sprzedającego. Warunkiem przekazania wpłat, o których mowa powyżej, jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umów zawartych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującym w ramach Transakcji. W ramach Usługi PayU nie są obsługiwane Transakcje w kategoriach wskazanych w Załączniku nr 4. Części III (Prowizje od sprzedaży), które nie są objęte prowizją od sprzedaży.

1.3. Usługa PayU dla Użytkowników obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2. prowadzona jest na podstawie umowy ramowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, której postanowienia zawarte są w niniejszym Załączniku.

1.4. Umowa o świadczenie Usługi PayU (umowa ramowa) na zasadach określonych niniejszym regulaminem zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Allegro.pl w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro.

1.5. Umowa o świadczenie Usługi PayU dla Użytkowników zawarta jest na czas obowiązywania umowy o świadczenie usługi przez Grupę Allegro w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro określonej w artykule 2.5. Regulaminu Allegro. Umowa o świadczenie Usługi PayU ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym jeśli w wyniku procedury weryfikacyjnej opisanej w artykule 2, a także na późniejszym etapie trwania umowy, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w zakresie dotyczącym zawierania umów z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne), do świadczenia Usługi PayU niezbędne będzie uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla u Operatora płatności, a taka zgoda nie zostanie wydana wskutek zastosowania procedur wynikających z ww. ustawy.

1.6. Treść umowy ramowej, o której mowa w artykułach 1.3. i 1.4. dostępna jest na stronie internetowej https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-7 w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.

1.7. Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z Usługi PayU nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

1.8. W ramach Usługi PayU możliwe jest:

a.dokonanie przez Kupujących zapłaty za Towar i inne usługi oferowane w ramach Allegro z wykorzystaniem udostępnionych przez Operatora płatności kanałów płatności obsługiwanych przez dostawców usług płatniczych, w tym z użyciem:

  • karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące w ramach Usługi PayU, w przypadku płatności za Towary w wybranych kategoriach,

  • innych metod płatności udostępnionych przez Operatora płatności.

b.realizacja wypłat na polecenie Użytkownika w drodze przelewu bankowego na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy, o którym mowa w artykule 5.2.

1.9. W ramach Usługi PayU, Operator płatności posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.

1.10. W celu korzystania z Usługi PayU niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadanie rachunku bankowego prowadzonego przez bank posiadający siedzibę na terytorium Polski z zastrzeżeniem art. 5.8.

1.11. Ilekroć w regulaminie określany jest termin w dniach roboczych, przez dzień roboczy rozumie się dzień inny niż sobota oraz inny dzień ustawowo wolny od pracy.

1.12. Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą PayU są dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.

1.13. Usługa PayU nie może być wykorzystywana do realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Kupujących, które wynikają bezpośrednio z umów zawartych w ramach Transakcji oraz do wypłaty zgodnie z artykułem 5.

Odpowiedzialność Operatora płatności

1.14. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w Ustawie, w tym na zasadach określonych w art. 144-146 Ustawy.

1.15. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy lub adres wskazany przez Użytkownika na zasadach określonych w artykule 5 spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

1.16. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą PayU. Operator płatności, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Kupujących.

Statusy realizacji Usługi PayU

1.17. Informacje dotyczące stanu realizacji Usługi PayU oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Użytkownika, i wypłat zleconych w sposób określony artykule 5, dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika w Allegro, a ponadto przekazywane są przez Operatora płatności na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Informacje o których mowa powyżej udostępniane są w sposób umożliwiający Sprzedającemu przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

1.18. W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać danych identyfikacyjnych(login, hasło) osobom trzecim.

1.19. Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Operatorowi płatności stwierdzenie utraty, albo nieuprawnionego użycia danych identyfikacyjnych umożliwiających złożenie zlecenia płatniczego. Zgłoszenia należy kierować w sposób określony w artykule 1.21 w terminie 13 miesięcy od dnia, wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana. Jeżeli Użytkownik nie dokona zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, roszczenia Użytkownika względem Operatora płatności z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych wygasają.

Kontakt z Operatorem płatności

1.20. Językiem, w którym Operator płatności porozumiewa się z Użytkownikami jest język polski. W tym języku sformułowane są wszystkie dokumenty kształtujące relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem płatności.

1.21. Wszelką korespondencję Użytkownika adresowaną do Operatora płatności należy kierować w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://allegro.pl/pomoc/kontakt. Wszelka korespondencja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką występuje Użytkownik w Allegro oraz opis zgłoszenia. Korespondencja drogą elektroniczną co do zasady odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do Konta danego Użytkownika.

1.22. Na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.21 niniejszy regulamin dostarczany jest przez Operatora płatności w formie pisemnej (papierowej).

Koszty związane z korzystaniem z Usługi PayU

1.23. Użytkownik nie ponosi dodatkowego kosztu realizacji przez Operatora płatności Usługi PayU z wyjątkiem odrębnych zleceń wypłaty w szczególnej formie wskazanych w artykule 5.6 i 5.7. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Operatorowi płatności z tytułu realizacji Usługi PayU nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Allegro.pl a Operatorem płatności. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z realizacją Usługi PayU na mocy umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami usług płatniczych (bank lub centrum autoryzacyjno rozliczeniowe), a także ponoszenia kosztów transmisji poprzez sieć Internet danych związanych z korzystaniem z Usługi PayU.

1.24. Każdy Użytkownik ma zapewniony w ramach Konta w Allegro (w zakładce Allegro Finanse) stały dostęp do elektronicznego zestawienia operacji związanych z Usługą PayU dotyczących tego Użytkownika, jednakże po upływie 60 dni Użytkownik może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do Operatora Płatności, z zastrzeżeniem artykułu 4.4.

ARTYKUŁ 2. PROCEDURA WERYFIKACYJNA

Procedura weryfikacyjna

2.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usługi PayU prowadzona jest kwalifikacja wiarygodności finansowej zgodnie z art. 10 ustawy o usługach płatniczych i w związku z tym można zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. Operator płatności dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi PayU. W uzasadnionych przypadkach Operator płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

2.2. Operator płatności zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi PayU na rzecz Użytkownika, w przypadku blokady jego Konta lub podjęcia działań o których mowa w art. 2.13 lub 8.2. Regulaminu Allegro. Operator płatności może również dokonać blokady narzędzia rozliczeniowego w następujących przypadkach:

a. zmiany danych Użytkownika, w tym w szczególności numeru rachunku bankowego,

b.nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego,

c. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu,

d. podejrzenia prania pieniędzy. W takim przypadku Operator płatności zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF.

2.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz, a więc osoba, upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą. Wykryte przypadki naruszenia prawa podlegają zgłoszeniu właściwym organom ścigania.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest przejść identyfikację, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ze zm.) zwana dalej „Identyfikacją Użytkownika”. W tym celu powinien zasilić rachunek bankowy wskazany przez Operatora płatności kwotą 1,01 zł z rachunku bankowego Użytkownika, o którym mowa w artykule 5.2. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez Operatora płatności na rachunek bankowy Użytkownika, z którego została wpłacona lub jest doliczana do kwoty pierwszej wypłaty, o której mowa w artykule 5. Operator płatności może również przeprowadzić Identyfikację Użytkownika na podstawie innej procedury przewidzianej w przepisach prawa. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez Użytkownika rachunku bankowego, o którym mowa w artykule 5.2.

2.5. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez Operatora płatności, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.

ARTYKUŁ 3. USŁUGA PAYU DLA KUPUJĄCYCH

Szczególne zasady świadczenia Usługi PayU dla Kupujących

3.1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Sprzedającego poprzez zaksięgowanie ich w ramach narzędzia rozliczeniowego. Usługa PayU na rzecz Kupującego realizowana jest nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności od Kupującego. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności jest moment, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą zapłaty za Towar przekazaną przez Kupującego. Kupujący nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu otrzymania go przez Operatora płatności.

3.2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności w ciągu 10 dni od daty złożenia zlecenia płatniczego powoduje, iż zlecenie uzyskuje status „anulowane”.

3.3. Operator Płatności w ramach Usługi PayU udostępnia Kupującym następujące kanały płatności obsługiwane przez dostawców usług płatniczych:

a.przelewy elektroniczne, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim,

b.przelewy tradycyjne dokonywane poza siecią Internet lub inne przelewy elektroniczne,

c.przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym, w przypadku płatności za Towary w wybranych kategoriach,

d.inne metody udostępnione przez Operatora Płatności, umożliwiające wykonywanie zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.

3.4. Minimalna i maksymalna wysokość operacji w ramach Usługi PayU może zostać ustalona w stosunku do danego Kupującego, przez właściwy bank, centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub Operatora płatności.

3.5. Ponadto Usługa PayU umożliwia Kupującemu między innymi:

a.przechowywanie oraz zmianę swoich danych osobowych i adresowych,

b.zapamiętywanie wcześniej wykorzystywanego sposobu zapłaty,

c.dostęp do historii wpłat dokonanych na rzecz Sprzedających,

d.dostęp do statusów wpłat („rozpoczęte”, „anulowane”, zakończone”),

e.zdefiniowanie kanałów płatności i przechowywanie tych informacji w systemie, w celu ułatwienia dokonywania zapłaty przez tego Kupującego. Powyższa opcja jest dostępna wyłącznie dla Kupujących, którzy dokonali rejestracji, o której mowa w artykule 3.7,

f.zlecenie dopłaty w przypadku gdy wpłata dokonana na rzecz Sprzedającego była niezgodna z kosztami zakupu Towaru uzgodnionymi ze Sprzedającym.

ARTYKUŁ 4. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT

Szczególne zasady świadczenia Usługi PayU dla Sprzedających

4.1. Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz Sprzedającego prowadzi narzędzie rozliczeniowe dla Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego inicjuje przelew zgromadzonych środków na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego lub inicjuje wypłatę środków przekazem pocztowym na warunkach określonych w artykule 5.7. W ramach Usługi PayU Operator Płatności przyjmuje w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego wpłaty dokonywane przez Kupujących w związku z Transakcjami dokonanymi w ramach Allegro oraz innych serwisów prowadzonych przez Allegro.pl poza granicami Polski.

4.2. Usługa PayU umożliwia Sprzedającym ponadto:

a. dostęp do informacji o historii wpłat dokonanych przez Kupujących,

b.dostęp do informacji o statusie wypłat inicjowanych przez Sprzedającego („rozpoczęte”, „anulowane”, „zakończone”),

c.zwrot Kupującemu wpłaconych przez niego środków, do momentu zlecenia wypłaty, przy czym zwrot może zostać zlecony w terminie do 12 miesięcy od dokonania wpłaty.

4.3. W przypadku niewypełnienia bądź niekompletnego wypełnienia formularza konfiguracyjnego, o którym mowa w artykule 5.3. lub w przypadku niemożliwości dokonania identyfikacji, o której mowa w artykule 5.3., Sprzedający nie może podnosić wobec Kupującego zarzutu braku zapłaty za Towar, jeśli środki pieniężne kierowane przez Kupującego do Sprzedającego w celu zapłaty za Towar zostały w całości zaksięgowane w ramach narzędzia rozliczeniowego.

4.4. Sprzedający, który prawidłowo i w całości wypełnił formularz konfiguracyjny na stronach Allegro, w sekcji Allegro Finanse, ma dostęp w formie elektronicznej do zestawienia transakcji płatniczych ponad okres wskazany w artykule 1.24, jednakże nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przeprowadzenia, w ramach samodzielnie generowanych zestawień. Po upływie 12- miesięcznego okresu Użytkownik może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do Operatora płatności.

ARTYKUŁ 5. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT

Ogólna zasada realizacji wypłat

5.1. W ramach Usługi PayU Operator płatności udostępnia Użytkownikowi instrument płatniczy o ograniczonej funkcjonalności umożliwiający mu dokonywanie transferu wyłącznie całości środków zaewidencjonowanych na rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę na terytorium Polski. Wypłaty będą realizowane zgodnie z danymi, o których mowa w artykule 5.3.

Moment otrzymania zlecenia wypłaty przez Operatora płatności

5.2. Operator płatności realizuje wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Użytkownika nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia wypłaty od Użytkownika. Momentem otrzymania zlecenia wypłaty jest:

a.moment, w którym zlecenie przekazane przez Użytkownika zostało otrzymane przez Operatora płatności- w przypadku wskazanym w artykule 5.5.lit a)

b.początek dnia wskazanego przez Użytkownika w formularzu konfiguracyjnym- w przypadku wskazanym w artykule 5.5. lit. b), 5.6 i 5.7. W przypadku wskazanym w artykule 5.5. lit a) Użytkownik nie może odwołać zlecenia wypłaty od momentu otrzymania go przez Operatora płatności. W przypadku wskazanym w artykule 5.5 lit. b), 5.6 i 5.7. Użytkownik może odwołać zlecenie wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wskazany przez Użytkownika.

Zakres informacji niezbędnych do realizacji wypłaty

5.3. Celem dokonania wypłaty, o której mowa w artykułach 5.5-5.7 Użytkownik powinien wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach Allegro w sekcji Allegro Finanse. Wypełniając formularz konfiguracyjny Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, na który będą przekazywane środki zgromadzone w ramach narzędzia rozliczeniowego. Dane Użytkownika wskazane powyżej powinny być zgodne z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego nastąpi wpłata związana z Identyfikacją Użytkownika. W przypadku Konta Junior możliwe jest wskazanie w powyższym formularzu danych opiekuna prawnego Użytkownika tego Konta. W przypadku konta Firma Użytkownik powinien wskazać PESEL, a w przypadku jego braku datę urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika.

5.4. Wypłata wskazana w artykułach 5.5-5.7 wywołuje skutki po stronie Użytkownika jeżeli przy logowaniu się na Koncie Sprzedającego użyte zostały prawidłowe dane identyfikacyjne (login i hasło).

Częstotliwość wypłat

5.5. Użytkownik w ramach korzystania z instrumentu płatniczego, o którym mowa w artykule 5.1. może zlecić wypłatę na rachunek bankowy prowadzony w banku polskim:

a.jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

b.zlecić wypłaty cykliczne i określić ich częstotliwość (wypłaty automatyczne). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków o równowartości co najmniej 20 złotych.

Wypłaty niestandardowe

5.6. Pomimo zasady zawartej w art. 5.1. Operator płatności, na szczególne zlecenie Użytkownika dokonuje wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę poza granicami Polski, przy czym zlecenie takie przyjmowane jest do realizacji pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej 100 PLN oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot powyżej 100 PLN (jeżeli 1 lub 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Użytkownik może odrębnie zlecić wypłaty na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę poza granicami Polski w innym czasie niż powyżej zakreślony, po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem wysokości opłaty za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.

5.7. Pomimo zasady zawartej w art. 5.1. Operator płatności, na szczególne zlecenie Użytkownika dokonuje automatycznej wypłaty środków zaewidencjonowanych na rachunku płatniczym przekazem pocztowym, o ile wartość tych środków nie przekracza kwoty 800 PLN. Zlecenia takie są przyjmowane i realizowane pierwszego dnia miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym. Użytkownik może odrębnie zlecić wypłaty przekazem pocztowym w innym czasie niż powyżej zakreślony, po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem wysokości opłat za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.

5.8. Warunkami wypłaty przez Użytkownika środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na zagraniczny rachunek bankowy są:

a. możliwość rozliczania wypłat w PLN przez bank Użytkownika, a w przypadku gdy bank, o którym mowa powyżej nie rozlicza wpłat w PLN zgromadzone środki nie będą mogły zostać wpłacone przez Operatora płatności do chwili zmiany rachunku przez Użytkownika na bank rozliczający transakcje w PLN; oraz

b.rachunek zagraniczny jest prowadzony przez bank mający siedzibę w jednym krajów Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

ARTYKUŁ 6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi PayU

6.1. Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, adres e-mail, numer telefonu przekazywane są przez Allegro.pl Operatorowi płatności, w celu świadczenia Usługi PayU, a także w celu wypełnienia przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

6.2. Przekazanie danych osobowych Operatorowi płatności dotyczy danych niezbędnych do świadczenia Usługi PayU oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi PayU (tj. danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego).

6.3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, przekazanych przez Allegro.pl Operatorowi płatności, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO” - poza Allegro.pl jest także Operator płatności.

6.4. Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez Allegro.pl Operatorowi płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą.

6.5. Operator płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

6.6. Operator płatności zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Allegro.pl, realizację uprawnień wynikających z RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych.

6.7. Dane osobowe Użytkowników, których dane osobowe zostały przekazane przez Allegro.pl Operatorowi płatności, mogą być przekazywane:

a) podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usługi PayU;

b) w zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi PayU;

c) ponadto podmiotom wspierającym działalność PayU tj. dostawcom infrastruktury IT, dostawcom narzędzi do analizy ryzyka płatności;

d) Sprzedającym celem poinformowania ich o statusie płatności w ramach Usługi PayU,

e) Allegro.pl w celu przeciwdziałania oszustwom na Allegro.

6.8. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez PayU znajduje się z Polityce Prywatności PayU dostępnej tutaj.

ARTYKUŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

7.2. Reklamację można złożyć w formie:

a.pisemnej na adres Operatora płatności,

b. elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Allegro https://www.payu.pl/pomoc/kupuje,

c.telefonicznej, pod numerem telefonu: + 48 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator płatności zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Operatora płatności współdziałania z bankiem, który współpracował z nim przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od banku niezbędnych informacji, jednak nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia wpływu reklamacji. Operator płatności informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi.

7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

7.6. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji Transakcji, w ramach której Użytkownik przyjął płatność dokonaną kartą płatniczą, w tym: kopię potwierdzenia nadania zamawianej przez Kupującego przesyłki lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.

7.7. Użytkownik może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie Operatora płatności do organu sprawującego nadzór nad Operatorem płatności.

ARTYKUŁ 8. ZASADY REALIZACJI PŁATNOŚCI W PROCESIE ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI

Płatności za zakupy w trybie „bez Rejestracji”

8.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi płatności przez PayU dla Użytkowników, którzy dokonują Transakcji bez zakładania Konta, zgodnie z postanowieniami art. 2.7. Regulaminu Allegro. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym artykule stosuje się pozostałe postanowienia regulaminu Usługi PayU.

8.2. Płatność w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza dokonywaną przez Kupującego zapłatę na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem PayU w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, stanowiąca pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.

8.3. W ramach Usługi dla Kupujących, o których mowa w art. 8.1. PayU nie prowadzi rachunku płatniczego ani narzędzia rozliczeniowego.

8.4. Celem skorzystania z Usługi PayU Kupujący powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniony do żądania od Kupującego innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO.

8.5. PayU świadczy Usługę PayU na podstawie otrzymanego od Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Allegro, w tym niniejszego regulaminu Usługi PayU oraz podaniu danych określonych w artykule 8.4 powyżej

8.6. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku gdy PayU otrzymała zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla PayU dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

8.7. Kupujący jest informowany o dokonanej Płatności w formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.

ARTYKUŁ 9. ZMIANY REGULAMINU PayU

Zasady zmiany regulaminu Usługi PayU

9.1. Operator płatności poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień umowy ramowej zawartych w niniejszym regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Informacja przekazana zostanie na stronie Allegro w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci lub w formie pisemnej (papierowej)- na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule

9.2. Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian umowy ramowej Użytkownik nie zgłosi Operatorowi płatności sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres Operatora płatności ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej w sposób określony w artykule 9.3. umowa ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

9.3. Użytkownik ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej na adres Operatora płatności. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych Usług PayU dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Usługi PayU.

ARTYKUŁ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Rezygnacja z Usługi PayU

10.1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 1.3. i 1.4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. Jednakże w przypadku skorzystania z Usługi PayU i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa PayU będzie wykonywana na jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi.

10.2. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy określonej w artykule 1.3 i 1.4 w każdym czasie poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186.

POK Allegro

10.3. Wszyscy Kupujący, którzy dokonali zakupów w Allegro, z wykorzystaniem Usługi PayU, objęci są zabezpieczeniem, którego warunki reguluje regulamin "POK Allegro", znajdujący się na stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-9

Odwołanie do Regulaminu Allegro

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w odniesieniu do definiowania użytych w niniejszym regulaminie terminów pisanych duża literą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

Prawo właściwe

10.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro, oraz umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora płatności, w ramach Usługi PayU na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, jest prawo polskie.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro