Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Załącznik nr 7A

Regulamin Usługi PayU

ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin Usługi PayU dalej zwany „Regulaminem” określa zasady dokonywania wpłat przez Kupujących dokonujących Transakcji wyłącznie w ramach Allegro. Sposób realizacji wpłat w związku z Transakcjami zawartymi w ramach serwisów Allegro.pl poza granicami Polski określają odrębne regulaminy tych serwisów.

1.1. Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę PayU

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie „Usługą PayU”, na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej "Operatorem płatności". Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zwanej dalej "Ustawą". Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego (dane kontaktowe do UKNF: ul. Piękna 20; 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419, Infolinia: (48) 22 262-58-00), knf@knf.gov.pl). Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.

Opis podstawowych cech Usługi PayU
1.2. Usługa PayU jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, w zakresie przyjmowania przez Operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez Kupującego z wykorzystaniem udostępnionych Kupującemu kanałów płatności w celu zapłaty za Towar, które ewidencjonowane są w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayU dla Sprzedającego. Warunkiem przekazania wpłat, o których mowa powyżej, jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umów zawartych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującym w ramach Transakcji. W ramach Usługi PayU nie są obsługiwane Transakcje w kategoriach wskazanych w Załączniku nr 4. Części III (Prowizje od sprzedaży), które nie są objęte prowizją od sprzedaży.

1.3. Usługa PayU dla Użytkowników obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2. prowadzona jest na podstawie umowy ramowej w rozumieniu Ustawy, której postanowienia zawarte są w niniejszym Regulaminie.

1.4. Umowa o świadczenie Usługi PayU (umowa ramowa) na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Allegro.pl w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro.

1.5. Umowa o świadczenie Usługi PayU dla Użytkowników zawarta jest na czas obowiązywania umowy o świadczenie usługi przez Allegro.pl w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro określonej w artykule 2.5. Regulaminu Allegro. Umowa o świadczenie Usługi PayU ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym jeśli w wyniku procedury weryfikacyjnej opisanej w artykule 2, a także na późniejszym etapie trwania umowy, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w zakresie dotyczącym zawierania umów z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne), do świadczenia Usługi PayU niezbędne będzie uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla u Operatora płatności, a taka zgoda nie zostanie wydana wskutek zastosowania procedur wynikających z ww. ustawy.

1.6. Treść umowy ramowej, o której mowa w artykułach 1.3. i 1.4. dostępna jest na stronie internetowej https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-7 w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.

1.7. Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z Usługi PayU nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

1.8. W ramach Usługi PayU możliwe jest:

a.dokonanie przez Kupujących zapłaty za Towar i inne usługi oferowane w ramach Allegro z wykorzystaniem udostępnionych przez Operatora płatności kanałów płatności obsługiwanych przez dostawców usług płatniczych, w tym z użyciem:

  • karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące w ramach Usługi PayU, w przypadku płatności za Towary w wybranych kategoriach,

  • innych metod płatności udostępnionych przez Operatora płatności.

b.realizacja wypłat na polecenie Użytkownika w drodze przelewu bankowego na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, zgodnie z zapisami opisanymi w artykule 5.1.

c. opłacenie prowizji i opłat należnych Allegro.pl z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro, o ile Allegro.pl udostępni taką funkcjonalność.

d. realizacja wypłat na polecenie Użytkownika w drodze przelewu bankowego na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy Zbiórki lub Celu w ramach Allegro Lokalnie.

1.9. W ramach Usługi PayU, Operator płatności posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.

1.10. W celu korzystania z Usługi PayU niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadanie rachunku prowadzonego przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę na w jednym krajów Unii Europejskiej lub w państwie podlegającym równoważnym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1.11. Ilekroć w Regulaminie określany jest termin w dniach roboczych, przez dzień roboczy rozumie się dzień inny niż sobota oraz inny dzień ustawowo wolny od pracy.

1.12. Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą PayU są dokonywane w walucie polskiej lub innej udostępnionej przez Operatora płatności.

1.13. Z zastrzeżeniem artykułu. 1.8. lit. c i d Usługa PayU nie może być wykorzystywana do realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Kupujących, które wynikają bezpośrednio z umów zawartych w ramach Transakcji oraz do wypłaty zgodnie z artykułem 5.

Odpowiedzialność Operatora płatności

1.14. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w Ustawie, w tym na zasadach określonych w art. 144-146 Ustawy.

1.15. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy lub adres wskazany przez Użytkownika na zasadach określonych w artykule 5 spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, które uniemożliwiają zrealizowanie wypłaty zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

1.16. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą PayU. Operator płatności, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Kupujących.

Statusy realizacji Usługi PayU

1.17. Informacje dotyczące stanu realizacji Usługi PayU oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Użytkownika, i wypłat zleconych w sposób określony artykule 5, dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika w Allegro, a ponadto przekazywane są przez Operatora płatności na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Informacje o których mowa powyżej udostępniane są w sposób umożliwiający Sprzedającemu przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

1.18. W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać danych identyfikacyjnych(login, hasło) osobom trzecim.

1.19. Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Operatorowi płatności stwierdzenie utraty, albo nieuprawnionego użycia danych identyfikacyjnych umożliwiających złożenie zlecenia płatniczego. Zgłoszenia należy kierować w sposób określony w artykule 1.20 w terminie 13 miesięcy od dnia, wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana. Jeżeli Użytkownik nie dokona zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, roszczenia Użytkownika względem Operatora płatności z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych wygasają.

Kontakt z Operatorem płatności

1.20. Językiem, w którym Operator płatności porozumiewa się z Użytkownikami jest język polski. W tym języku sformułowane są wszystkie dokumenty kształtujące relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem płatności.

1.21. Wszelką korespondencję Użytkownika adresowaną do Operatora płatności należy kierować w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://allegro.pl/pomoc/kontakt. Wszelka korespondencja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką występuje Użytkownik w Allegro oraz opis zgłoszenia. Korespondencja drogą elektroniczną co do zasady odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do Konta danego Użytkownika.

1.22. Na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.20 niniejszy Regulamin dostarczany jest przez Operatora płatności w formie pisemnej (papierowej).

Koszty związane z korzystaniem z Usługi PayU

1.23. Użytkownik nie ponosi dodatkowego kosztu realizacji przez Operatora płatności Usługi PayU z wyjątkiem odrębnych zleceń wypłaty w szczególnej formie wskazanych w artykule 5.6 i 5.7 oraz przypadków weryfikacji Sprzedającego z wykorzystaniem waluty obcej opisanych w artykule 2.4. Regulaminu. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Operatorowi płatności z tytułu realizacji Usługi PayU nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Allegro.pl a Operatorem płatności. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z realizacją Usługi PayU na mocy umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami usług płatniczych (bank, instytucja płatnicza lub centrum autoryzacyjno rozliczeniowe), a także ponoszenia kosztów transmisji danych związanych z korzystaniem z Usługi PayU poprzez sieć Internet.

1.24. Każdy Użytkownik ma zapewniony w ramach Konta w Allegro (w zakładce Allegro Finanse) stały dostęp do elektronicznego zestawienia operacji związanych z Usługą PayU dotyczących tego Użytkownika, jednakże po upływie 60 dni Użytkownik może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do Operatora Płatności, z zastrzeżeniem artykułu 4.4.

ARTYKUŁ 2. PROCEDURA WERYFIKACYJNA

Procedura weryfikacyjna

2.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usługi PayU prowadzona jest kwalifikacja wiarygodności finansowej zgodnie z art. 10 Ustawy i w związku z tym można zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. Operator płatności dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi PayU. W uzasadnionych przypadkach Operator płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

2.2. Operator płatności zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi PayU na rzecz Użytkownika, w przypadku blokady jego Konta lub podjęcia działań o których mowa w artykułach 2.13 lub 8.2. Regulaminu Allegro. Operator płatności może również dokonać blokady narzędzia rozliczeniowego w następujących przypadkach:

a. zmiany danych Użytkownika, w tym w szczególności numeru rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, który został wskazany przez Użytkownika do otrzymywania wypłat,

b.nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego,

c. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu,

d. podejrzenia prania pieniędzy. W takim przypadku Operator płatności zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF lub

e. w sytuacji gdy sam Operator płatności poweźmie uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji.

2.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz, a więc osoba, upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą. Wykryte przypadki naruszenia prawa podlegają zgłoszeniu właściwym organom ścigania.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest przejść identyfikację, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ze zm.) zwana dalej „Identyfikacją Użytkownika”. W tym celu powinien zasilić rachunek bankowy wskazany przez Operatora płatności kwotą 1,01 zł z rachunku bankowego Użytkownika, o którym mowa w artykule 5.2. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez Operatora płatności na rachunek bankowy Użytkownika, z którego została wpłacona lub jest doliczana do kwoty pierwszej wypłaty, o której mowa w artykule 5. W wyjątkowych przypadkach Operator płatności może udostępnić Użytkownikowi rachunek bankowy do dokonania zasilenia w innej walucie niż złote polskie i określić inną kwotę zasilenia niż wskazana powyżej. W takiej sytuacji kwota zasilenia jest zwracana Użytkownikowi na jego wyraźne żądanie złożone w sposób określonych w artykule 7.2 poniżej. Operator płatności może również przeprowadzić Identyfikację Użytkownika na podstawie innej procedury przewidzianej w przepisach prawa. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez Użytkownika rachunku bankowego, o którym mowa w artykule 5.2.

2.5. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez Operatora płatności, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.

ARTYKUŁ 3. USŁUGA PAYU DLA KUPUJĄCYCH

Szczególne zasady świadczenia Usługi PayU dla Kupujących

3.1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Sprzedającego poprzez zaksięgowanie ich w ramach narzędzia rozliczeniowego. Usługa PayU na rzecz Kupującego realizowana jest nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności od Kupującego. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności jest moment, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą zapłaty za Towar przekazaną przez Kupującego. Kupujący nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu otrzymania go przez Operatora płatności.

3.2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności w ciągu maksymalnie 10 dni od daty złożenia zlecenia płatniczego powoduje, iż zlecenie uzyskuje status „anulowane”.

3.3. Operator Płatności w ramach Usługi PayU udostępnia Kupującym następujące kanały płatności obsługiwane przez dostawców usług płatniczych:

a.przelewy elektroniczne, obejmujące płatności bezgotówkowe,

b.przelewy tradycyjne dokonywane poza siecią Internet lub inne przelewy elektroniczne,

c.przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym, w przypadku płatności za Towary w wybranych kategoriach,

d.inne metody udostępnione przez Operatora Płatności, umożliwiające wykonywanie zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.

3.4. Minimalna i maksymalna wysokość operacji w ramach Usługi PayU może zostać ustalona w stosunku do danego Kupującego, przez właściwy bank, centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub Operatora płatności.

3.5. Ponadto Usługa PayU umożliwia Kupującemu między innymi:

a.przechowywanie oraz zmianę swoich danych osobowych i adresowych,

b.zapamiętywanie wcześniej wykorzystywanego sposobu zapłaty,

c.dostęp do historii wpłat dokonanych na rzecz Sprzedających,

d.dostęp do statusów wpłat („rozpoczęte”, „anulowane”, zakończone”),

e.zdefiniowanie kanałów płatności i przechowywanie tych informacji w systemie, w celu ułatwienia dokonywania zapłaty przez tego Kupującego. Powyższa opcja jest dostępna wyłącznie dla Kupujących, którzy dokonali rejestracji, o której mowa w artykule 3.7,

f.zlecenie dopłaty w przypadku gdy wpłata dokonana na rzecz Sprzedającego była niezgodna z kosztami zakupu Towaru uzgodnionymi ze Sprzedającym.

ARTYKUŁ 4. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT

Szczególne zasady świadczenia Usługi PayU dla Sprzedających

4.1. Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz Sprzedającego prowadzi narzędzie rozliczeniowe dla Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego inicjuje przelew zgromadzonych środków na rachunek bankowy lub rachunku prowadzonego na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej wskazany przez Sprzedającego lub inicjuje wypłatę środków przekazem pocztowym na warunkach określonych w artykule 5.5.c W ramach Usługi PayU Operator Płatności przyjmuje w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego wpłaty dokonywane przez Kupujących w związku z Transakcjami dokonanymi w ramach Allegro.

4.2. Usługa PayU umożliwia Sprzedającym ponadto:

a. dostęp do informacji o historii wpłat dokonanych przez Kupujących,

b. zwrotu Kupującemu wpłaconych przez niego środków, przy czym zwrot może zostać zlecony w terminie 12 miesięcy od dokonania wpłaty. Zwrot jest realizowany pod warunkiem, że w ramach narzędzia rozliczeniowego znajduje się wystarczająca ilość środków odpowiadająca kwocie żądanego zwrotu.

4.3. W przypadku niewypełnienia bądź niekompletnego wypełnienia formularza konfiguracyjnego, o którym mowa w artykule 5.3. lub w przypadku niemożliwości dokonania Identyfikacji Użytkownika, Sprzedający nie może podnosić wobec Kupującego zarzutu braku zapłaty za Towar, jeśli środki pieniężne kierowane przez Kupującego do Sprzedającego w celu zapłaty za Towar zostały w całości zaksięgowane w ramach narzędzia rozliczeniowego.

4.4. Sprzedający, który prawidłowo i w całości wypełnił formularz konfiguracyjny na stronach Allegro, w sekcji Allegro Finanse, ma dostęp w formie elektronicznej do zestawienia transakcji płatniczych ponad okres wskazany w artykule 1.24, jednakże nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przeprowadzenia, w ramach samodzielnie generowanych zestawień. Po upływie 12- miesięcznego okresu Użytkownik może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do Operatora płatności.

ARTYKUŁ 5. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT

Ogólna zasada realizacji wypłat

5.1. W ramach Usługi PayU Operator płatności udostępnia Użytkownikowi instrument płatniczy o ograniczonej funkcjonalności umożliwiający mu dokonywanie transferu środków zewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym Użytkownika na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej.

Moment otrzymania zlecenia wypłaty przez Operatora płatności

5.2. Operator płatności realizuje wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Użytkownika nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia wypłaty od Użytkownika. Momentem otrzymania zlecenia wypłaty jest:

a.moment, w którym zlecenie przekazane przez Użytkownika zostało otrzymane przez Operatora płatności- w przypadku wypłat na żądanie. Użytkownik nie może odwołać zlecenia wypłaty na żądanie od momentu otrzymania go przez Operatora płatności

b.początek dnia wskazanego przez Użytkownika w formularzu konfiguracyjnym- w przypadku wypłat automatycznych Użytkownik może odwołać zlecenie wypłaty cyklicznej nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wskazany przez Użytkownika w zleceniu wypłaty cyklicznej.

c. początek dnia następującego bezpośrednio po zakończeniu terminu Zbiórki realizowanej w ramach Allegro Lokalnie - na zasadach określonych w Załączniku nr 13 do Regulaminu. W przypadku gdy Operator płatności otrzymuje zlecenie wypłaty w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie wypłaty zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

W przypadku gdy Operator płatności otrzymuje zlecenie wypłaty w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie wypłaty zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

Zakres informacji niezbędnych do realizacji wypłaty

5.3. Celem dokonania wypłaty, o której mowa w artykule 5 Użytkownik powinien wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach Allegro w sekcji Allegro Finanse. Wypełniając formularz konfiguracyjny Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego w formacie IBAN (w tym dla formatów z prefiksem innym niż PL – z podaniem prawidłowego kodu SWIFT) lub identyfikator rachunku prowadzonego na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, na który będą przekazywane środki zgromadzone w ramach narzędzia rozliczeniowego. Dane Użytkownika wskazane powyżej powinny być zgodne z danymi posiadacza rachunku bankowego lub odpowiednio posiadacza rachunku w innej instytucji płatniczej, z którego nastąpi wpłata związana z Identyfikacją Użytkownika. W przypadku Konta Junior możliwe jest wskazanie w powyższym formularzu danych opiekuna prawnego Użytkownika tego Konta. W przypadku konta Firma Użytkownik powinien wskazać PESEL, a w przypadku jego braku datę urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika.

5.4. Wypłata wskazana w artykule 5 wywołuje skutki po stronie Użytkownika jeżeli do konfiguracji rachunku płatniczego lub odpowiednio rachunku w innej instytucji płatniczej na Koncie Sprzedającego użyte zostały prawidłowe dane identyfikacyjne (login i hasło).

Częstotliwość wypłat

5.5. Użytkownik w ramach korzystania z instrumentu płatniczego, o którym mowa w artykule 5.1. może zlecić wypłatę:

a.na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem PL oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem PL :

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne); w zleceniu wypłaty automatycznej Użytkownik określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy lub miesięczny oraz wskazuje dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 20 złotych.

b. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem innym niż PL oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem innym niż PL:

i. jako wypłatę cykliczną (wypłata automatyczna); zlecenie takie przyjmowane jest do realizacji pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej równowartości 100 PLN oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot powyżej równowartości 100 PLN (jeżeli 1 lub 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Zlecenie przyjmowane jest również do realizacji każdego dnia pod warunkiem posiadania w ramach narzędzia rozliczeniowego środków o równowartości co najmniej 10 000 PLN.

Użytkownik może odrębnie zlecić wypłaty na rachunki wskazane w niniejszym punkcie b. po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem wysokości opłaty za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.

c. przekazem pocztowym, o ile wartość tych środków nie przekracza kwoty 800 PLN. Zlecenia takie są przyjmowane i realizowane pierwszego dnia miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym. Użytkownik może odrębnie zlecić wypłaty przekazem pocztowym w innym czasie niż powyżej zakreślony, po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem wysokości opłat za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.

5.6. Warunkami wypłaty przez Użytkownika środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunki zdefiniowane w artykule 5.5. podpunkt b. są:

a. możliwość rozliczania wypłat w walucie udostepnionej przez Operatora płatności przez bank Użytkownika, a w przypadku gdy bank, o którym mowa powyżej nie rozlicza wpłat w walucie udostepnionej przez Operatora płatności zgromadzone środki nie będą mogły zostać wpłacone przez Operatora płatności do chwili zmiany rachunku przez Użytkownika na bank rozliczający transakcje w walucie udostepnionej przez Operatora płatności; oraz

b.rachunek zdefiniowane w artykule 5.5 podpunkt b jest prowadzony przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę w jednym krajów Unii Europejskiej lub w państwie podlegającym równoważnym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Przypadki Wstrzymania Wypłaty

5.7. W związku z umową zawartą pomiędzy Sprzedającym a Allegro.pl na podstawie Regulaminu Allegro, Operator płatności, w przypadku otrzymania takiego zlecenia od Allegro.pl, jest uprawniony do czasowego wstrzymania wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedających działających w ramach Konta Firma (dalej: “Wstrzymanie Wypłaty”), którzy spełniają następujące kryteria:

a) zostali zakwalifikowani do grupy Sprzedających, których Transakcje obarczone są podwyższonym stopniem ryzyka, na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej zgodnie z parametrami wskazanymi w artykule 5.11. poniżej, lub

b) prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot, którego siedziba, zarejestrowana działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W stosunku do tych sprzedających w zakresie wypłat zastosowanie mają zawsze postanowienia artykułu 5.14.lit. b poniżej.

c) publikują Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 5.9. Regulaminu Allegro. W stosunku do tych sprzedających w zakresie wypłat zastosowanie mają zawsze postanowienia artykułu 5.12.lit. c poniżej.

Wstrzymanie Wypłaty jest dokonywane przez Operatora płatności na zlecenie oraz na podstawie informacji przekazanych przez Allegro.pl.

5.8. Poprzez Transakcje obarczone podwyższonym stopniem ryzyka rozumie się Transakcje, w ramach których istnieje podwyższone prawdopodobieństwo ubiegania się przez Kupujących o wypłatę rekompensat w ramach Programu Ochrony Kupujących zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 9 do Regulaminu Allegro (dalej: “Potencjalnie ryzykowne Transakcje”).

Kryteria stosowane przy Wstrzymaniu Wypłaty

5.9. Z zastrzeżeniem artykułu 5.12. poniżej, Wstrzymanie Wypłaty dotyczy Kont Sprzedających, na których łącznie obroty z Ofert w kategorii „Telefony i akcesoria” przekroczyły 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty. Ponadto do Wstrzymania Wypłaty mogą być zakwalifikowani Sprzedający, którzy spełniają łącznie na wszystkich swoich Kontach Firma bez względu na rodzaj kategorii, w której dokonują oni sprzedaży, jeden z poniższych warunków:

a) przynajmniej 25 % wartości Transakcji zawartych w ciągu 60 dni kalendarzowych poprzedzających dzień kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty pochodzi z Ofert, w których deklarowany czas dostawy Towaru, na dzień zawarcia umowy z Kupującym w ramach Oferty, przekracza 7 dni roboczych;

b) liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów z Kupującymi w ramach Ofert, przekroczyła 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów w ramach Ofert. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów w ramach Ofert, liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w tym okresie przekroczyła dwie;

c) liczba otwartych przez Kupujących Dyskusji w ciągu 60 dni kalendarzowych poprzedzających dzień kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty przekracza 10 i jednocześnie dla więcej niż 10% z nich Sprzedający nie udzielił odpowiedzi i nie złożył wyczerpujących wyjaśnień w ciągu 24 godzin liczonych od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy;

d) w ciągu 60 dni bezpośrednio poprzedzających Wstrzymanie Wypłaty Allegro.pl na podstawie Regulaminu Allegro czasowo ograniczyło Sprzedającemu dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro lub zawiesiło na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Sprzedającego w Allegro, na podstawie artykułu 2.13 i 8.4. Regulaminu Allegro,

e) średnia ocen Sprzedającego w dniu kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty wynosi mniej niż 4,900 (cztery i dziewięć dziesiątych).

Opis procedury kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty

5.10. Kwalifikacja przez Allegro.pl do grupy Sprzedających, których Transakcje w Allegro są Potencjalnie ryzykownymi Transakcjami, następuje w każdą pierwszą środę miesiąca, przy czym jeśli w tym dniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, kwalifikacja następuje w najbliższym dniu roboczym. Kolejne kwalifikacje danego Sprzedającego, który spełnił warunki określone w artykule 5.9., następują w odstępach trzymiesięcznych, licząc każdorazowo od dnia poprzedniej kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty. W przypadku gdy po upływie wskazanych wyżej 3 miesięcy Sprzedający nie spełnia dłużej warunków określonych w artykule 5.9., wszystkie Konta Sprzedającego w Allegro zostaną wykluczone z grupy Sprzedających, których Transakcje zostały objęte Wstrzymaniem Wypłaty. W przypadku gdy po upływie wskazanych wyżej 3 miesięcy Sprzedający nie spełnia dłużej warunków określonych w punkcie artykule 5.9., wszystkie Konta Sprzedającego zostaną wykluczone z grupy Sprzedających, których Transakcje zostały objęte Wstrzymaniem Wypłaty, a środki zewidencjonowane po tym momencie nie będą objęte Wstrzymaniem Wypłaty.

5.11. W przypadku gdy Sprzedający posiadający kilka Kont zostanie zakwalifikowany do grupy Sprzedających zgodnie w artykułami 5.7. i 5.9. wówczas Wstrzymanie Wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla tego Sprzedającego zostanie dokonane na wszystkich Kontach takiego Sprzedającego. Analogicznie, w przypadku ustania przesłanek wskazanych w artykule 5.9., zwolnienie Wstrzymania Wypłaty nastąpi na wszystkich Kontach takiego Sprzedającego.

5.12.Wstrzymanie Wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego może nastąpić:

a) w przypadku Sprzedających, których Transakcje zostały zakwalifikowane jako Potencjalnie ryzykowne Transakcje - maksymalnie na okres stanowiący sumę czasu dostawy wynikającego z Ofert tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy wskazany w Ofertach rozumie się czas liczony w dniach roboczych, wskazany w ramach Oferty Sprzedającego w zakładce „Dostawa i płatność”, W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy;

b) w przypadku Sprzedających, o których mowa w artykułu 5.7. lit. b) powyżej z siedzibą, zarejestrowaną działalnością lub rzeczywistym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezależnie od zakwalifikowania ich Transakcji jako Potencjalnie ryzykownych Transakcji– maksymalnie do 45 dni od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym takiego Sprzedającego, przy czym w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec skróceniu.

c) w przypadku Sprzedających, o których mowa w artykułu 5.7. lit. c) powyżej tj. publikujących Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 5.9. Regulaminu Allegro,– maksymalnie na okres stanowiący sumę czasu dostawy wynikającego z Ofert tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy wskazany w Ofertach rozumie się czas liczony w dniach roboczych, wskazany w ramach Oferty Sprzedającego w zakładce „Dostawa i płatność”, W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy.

5.13. Operator płatności może na wniosek Kupującego zwrócić Kupującemu środki pochodzące z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty, po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a) Kupujący zgłosił Allegro.pl brak dostawy Towaru pochodzącego z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty, oraz

b) Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty, pomimo otrzymania wezwania od Allegro.pl i braku udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin od otrzymania tego wezwania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Udokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Allegro.pl kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru; oraz

c) Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.13 i 8.4 Regulaminu Allegro, o czym jest informowany przez Allegro.pl w odrębnej korespondencji.

Regulowanie opłat należnych Allegro.pl

5.14. Sprzedający, który prowadzi działalność w ramach Konta Firma jako podmiot, którego siedziba, zarejestrowana działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, akceptując Regulamin Allegro upoważnia Allegro.pl do przekazania Operatorowi płatności polecenia zapłaty z narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego należności Allegro.pl z tytułu opłat i prowizji za korzystanie z Allegro, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro, w możliwie najkrótszym terminie po zaistnieniu zdarzenia skutkującego naliczeniem opłat i prowizji, o których mowa powyżej. Kwota pobrania każdorazowo odpowiada bieżącym należnościom względem Allegro.pl wskazanym na Koncie i w jej zakresie nie przysługuje Sprzedającemu prawo zwrotu w rozumieniu art. 47 i 48 Ustawy. W przypadku, gdy Sprzedający wycofa upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ponowne upoważnienie będzie dokonywane wyłącznie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, a nie poprzez kolejną akceptację Regulaminu Allegro, która miałaby miejsce po wycofaniu upoważnienia.

Wypłata na rzecz beneficjenta w ramach Zbiórek Allegro Lokalnie

5.15. W ramach Zbiórek organizowanych w Allegro Lokalnie, w związku z umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Allegro.pl na podstawie Załącznika nr 13 Regulaminu Allegro Lokalnie, Operator płatności dokonuje wypłaty środków na wskazany przez organizatora Zbiórki rachunek w ramach wypłaty jednorazowej, wyłącznie po zakończeniu Zbiórki zgodnie z artykułem 5.2. lit c) powyżej.

5.16. Zważywszy na postanowienia Załącznika nr 13 Regulaminu Allegro Lokalnie, w przypadku gdy pomimo upływu terminu Zbiórki, Użytkownik - organizator Zbiórki - nie zbierze planowanej kwoty na daną Zbiórkę i nie złoży oświadczenia, że środki zebrane w ramach danej Zbiórki do tego momentu są wystarczające do osiągnięcia celu Zbiórki, wówczas Operator płatności przekaże zebrane dotychczas środki na wskazany przez organizatora rachunek bankowy innej Zbiórki zgodnie z postanowieniami art. 10.13 Załącznika nr 13 Regulaminu Allegro Lokalnie.

5.17. Do realizacji wypłat na daną Zbiórkę lub Cel w ramach Allegro Lokalnie nie stosuje się postanowień o wypłatach niestandardowych określonych w artykułach 5.6.-5.8. niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi PayU

6.1. Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, adres e-mail, numer telefonu przekazywane są przez Allegro.pl Operatorowi płatności, w celu świadczenia Usługi PayU, a także w celu wypełnienia przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

6.2. Przekazanie danych osobowych Operatorowi płatności dotyczy danych niezbędnych do świadczenia Usługi PayU oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi PayU (tj. danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku do wypłat).

6.3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, przekazanych przez Allegro.pl Operatorowi płatności, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO” - poza Allegro.pl jest także Operator płatności.

6.4. Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez Allegro.pl Operatorowi płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą.

6.5. Operator płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

6.6. Operator płatności zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Allegro.pl, realizację uprawnień wynikających z RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych.

6.7. Dane osobowe Użytkowników, których dane osobowe zostały przekazane przez Allegro.pl Operatorowi płatności, mogą być przekazywane:

a) podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usługi PayU;

b) w zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi PayU;

c) ponadto podmiotom wspierającym działalność PayU tj. dostawcom infrastruktury IT, dostawcom narzędzi do analizy ryzyka płatności;

d) Sprzedającym celem poinformowania ich o statusie płatności w ramach Usługi PayU,

e) Allegro.pl w celu przeciwdziałania oszustwom na Allegro.

6.8. Z uwagi na współpracę pomiędzy Operatorem płatności i Allegro.pl i dostępnością Usługi PayU dla Użytkowników, Allegro.pl będzie posiadało dostęp do informacji o Usłudze PayU, w szczególności informacje, które będą udostępniane w ramach Konta.

6.9. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez PayU znajduje się z Polityce Prywatności PayU dostępnej tutaj.

ARTYKUŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

7.2. Reklamację można złożyć w formie:

a.pisemnej na adres Operatora płatności,

b. elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Allegro https://www.payu.pl/pomoc/kupuje,

c.telefonicznej, pod numerem telefonu: + 48 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator płatności zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Operatora płatności współdziałania z bankiem, który współpracował z nim przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od banku niezbędnych informacji, jednak nie dłużej niż do 35 dni roboczych licząc od dnia wpływu reklamacji. Operator płatności informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi.

7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

7.6. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji Transakcji, w ramach której Użytkownik przyjął płatność dokonaną kartą płatniczą, w tym: kopię potwierdzenia nadania zamawianej przez Kupującego przesyłki lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.

7.7. Użytkownik może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie Operatora płatności do organu sprawującego nadzór nad Operatorem płatności.

7.8.Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z rozstrzygnięciem reklamacji przekazanym przez Operatora płatności, wówczas Użytkownik ma możliwość:

a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego,

b) wniesienia skargi na decyzję PayU do właściwego organu nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF),

c) wystąpienia z powództwem przeciwko Operatorowi płatności do sądu powszechnego właściwości ogólnej.

ARTYKUŁ 8. ZASADY REALIZACJI PŁATNOŚCI W PROCESIE ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI

Płatności za zakupy w trybie „bez Rejestracji”

8.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi płatności przez Operatora Płatności dla Użytkowników, którzy dokonują Transakcji bez zakładania Konta, zgodnie z postanowieniami artykułu 2.7. Regulaminu Allegro. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym artykule stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

8.2. Płatność w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza dokonywaną przez Kupującego zapłatę na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem PayU w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, stanowiąca pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.

8.3. W ramach Usługi dla Kupujących, o których mowa w artykule 8.1. PayU nie prowadzi rachunku płatniczego ani narzędzia rozliczeniowego.

8.4. Celem skorzystania z Usługi PayU Kupujący powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniony do żądania od Kupującego innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO.

8.5. PayU świadczy Usługę PayU na podstawie otrzymanego od Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Allegro, w tym niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych określonych w artykule 8.4 powyżej

8.6. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku gdy PayU otrzymała zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla PayU dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

8.7. Kupujący jest informowany o dokonanej Płatności w formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.

ARTYKUŁ 9. ZMIANY REGULAMINU USŁUGI PAYU

Zasady zmiany regulaminu Usługi PayU

9.1. Operator płatności poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień umowy ramowej zawartych w niniejszym Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Informacja przekazana zostanie na stronie Allegro w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci lub w formie pisemnej (papierowej)- na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule

9.2. Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian umowy ramowej Użytkownik nie zgłosi Operatorowi płatności sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres Operatora płatności ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej w sposób określony w artykule 9.3. umowa ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

9.3. Użytkownik ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej na adres Operatora płatności. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych Usług PayU dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

ARTYKUŁ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Rezygnacja z Usługi PayU

10.1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w artykule 1.3. i 1.4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. Jednakże w przypadku skorzystania z Usługi PayU i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa PayU będzie wykonywana na jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi.

10.2. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy określonej w artykule 1.3 i 1.4 w każdym czasie poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186.

POK Allegro

10.3. Wszyscy Kupujący, którzy dokonali zakupów w Allegro, z wykorzystaniem Usługi PayU, objęci są zabezpieczeniem, którego warunki reguluje regulamin "POK Allegro", znajdujący się na stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-9

Odwołanie do Regulaminu Allegro

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do definiowania użytych w niniejszym Regulaminie terminów pisanych duża literą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Prawo właściwe

10.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro, oraz umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora płatności, w ramach Usługi PayU na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

Załącznik nr 7a - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro