Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania
 1. Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (60-166) Poznań (dla ułatwienia dalej zwana: „Allegro.pl” lub „Spółką”), będąca operatorem platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (dla ułatwienia dalej zwana: „Allegro”) oraz jej wydzielonej części pod adresem www.allegrolokalnie.pl (dla ułatwienia dalej zwana: „Allegro Lokalnie”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Allegro.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Allegro.pl, skontaktuj się z Allegro.pl (adres mailowy znajduje się w części XII tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na Allegro. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

 2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Allegro.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej Allegro, Allegro Lokalnie i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Allegro.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.

 3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania Konta (w przypadku transakcji na Allegro dokonywanych bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta na podstawie art. 2.7 Regulaminu Allegro - w związku z tymi transakcjami), a także później, w związku z aktywnościami i transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Allegro przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta. Dane dotyczące statusu Twoich przesyłek możemy otrzymywać bezpośrednio od przewoźnika lub od Sprzedającego.

 4. Twoje dane osobowe obejmujące: aktualny status wniosku kredytowego, status płatności oraz wysokości dostępnego limitu odnawialnego otrzymujemy od dostawców zewnętrznych oferujących swoje usługi finansowe za pośrednictwem Allegro.

 5. Korzystanie przez Ciebie z Allegro i Allegro Lokalnie, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu Allegro.

 6. Klikając w linki zamieszczone na platformie Allegro, w tym Allegro Lokalnie, lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Allegro.pl i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Allegro.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Allegro.pl.

 1. Dane Konta i dane profilowe: Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 1) poniżej:

  • adresu e-mail, hasła i daty urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
  • adresu e-mail, loginu, hasła, telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta firma).

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Allegro.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  1) w przypadku dokonywania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, konieczne jest podanie przez Ciebie adresu e-mail. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Allegro w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym;

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  2) użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Allegro - w tym Allegro Lokalnie.pl - za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Allegro.pl nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Allegro.pl w ramach platformy Allegro, w tym Allegro Lokalnie, pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu email Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.takiego logowania. W przypadku kontaktu z Allegro za pośrednictwem kanałów social media oferowanych przez podmioty nad którymi Allegro.pl nie posiada żadnej kontroli, Allegro.pl pozyskuje dane w postaci nazwy Użytkownika np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter lub numeru telefonu np. WhatsApp, WeChat tylko na potrzeby kontaktu.

 2. Transakcje: Allegro.pl w ramach platformy Allegro i Allegro Lokalnie może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy oraz jej realizację (w tym dane dotyczące śledzenia przesyłki), przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach platformy Allegro, w tym w ramach Allegro Lokalnie i charytatywni.allegro.pl. Część z danych niezbędnych do wystawienia Oferty wymagana będzie także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane przez Użytkownika w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” nie pochodzą od Allegro.pl i nie są przez Allegro.pl inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym na gruncie prawa mającego zastosowanie, Allegro.pl nie jest odpowiedzialne za informacje udostępniane w ramach Ofert i „Wiadomości do Kupującego”.

 3. Obsługa Użytkownika: Allegro.pl w ramach platformy Allegro, w tym w ramach Allegro Lokalnie i charytatywni.allegro.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika lub przekazanych przez Użytkownika poprzez kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Allegro.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

 4. Formularz kontaktowy: Allegro.pl w ramach platformy Allegro, w tym Allegro Lokalnie, może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Allegro.pl oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy Allegro oraz Allegro Lokalnie. Dane te są niezbędne do umożliwienia Allegro.pl kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Allegro - w tym Allegro Lokalnie, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych na platformie Allegro, w tym Allegro Lokalnie oraz w serwisie charytatywni.allegro.pl. Udostępniany przez Allegro.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Allegro. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, Allegro.pl gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. Allegro.pl może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).

 5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Allegro.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Allegro.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP, (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Allegro, w tym Allegro Lokalnie), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Allegro.

 6. Ankiety: W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Allegro, w tym Allegro Lokalnie i platformy szkoleniowej Akademia Allegro, Allegro.pl zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Allegro.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Dodatkowo dane zebrane w drodze ankiet dotyczących szkoleń udostępnianych w ramach Akademii Allegro mogą być wykorzystywane do ich promocji przez Allegro.pl.

 7. Konkursy: Od czasu do czasu w Allegro - w tym w ramach Allegro Lokalnie - organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Allegro.pl do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

 8. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Allegro - w tym w ramach Allegro Lokalnie - organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Allegro.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

 9. Dane gromadzone poprzez technologię opartą o fingerprinting cyfrowy: Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest niezbędne do świadczenia usługi Użytkownikom. W tym celu Allegro.pl pozyskuje i rejestruje dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników obejmujące w szczególności: techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki Użytkownika oraz informacje o zachowaniu Użytkownika na Allegro. Powyższe informacje mogą tworzą unikalny cyfrowy „odcisk palca” urządzeń lub instancji aplikacji z którego korzysta dany Użytkownik, który Allegro.pl może wykorzystać do dodatkowego uwierzytelnienia Użytkownika. Powyższe działania umożliwiają zapobieganie nadużyciom i oszustwom.

 10. Dane gromadzone w ramach w ramach rozmów przychodzących na Infolinie Allegro.pl: Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, Allegro.pl przechowuje nagranie tej rozmowy w celu realizacji zgłoszenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Część III. Adres IP, pliki cookies, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
 1. Allegro.pl może gromadzić w ramach usług platformy Allegro, w tym Allegro Lokalnie, dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Allegro.pl wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: https://allegro.pl/regulamin/pl/polityka-plikow-cookies.

 2. .Aplikacja mobilna Allegro i Allegro Lokalnie będą pobierać informacje o bieżącej lokalizacji Twojego urządzenia w przypadku, jeśli udostępnisz nam takie dane. Dane te nie będą przechowywane przez Allegro.pl. Przed rozpoczęciem pobierania informacji o lokalizacji zostaniesz poproszony o wyrażenie na to zgody. O tym, w jaki sposób Allegro.pl wykorzystuje dane w zakresie lokalizacji piszemy szczegółowo tutaj: https://allegro.pl/regulaminy/udostepnianie-lokalizacji-yVx7ezEWySE

 3. Aplikacja mobilna Allegro używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są przekazywane żadne dane Użytkownika do operatora tej usługi.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych
 1. Allegro.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Allegro w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  • Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:

  1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Allegro, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie Allegro oraz w Allegro Lokalnie i serwisie charytatywni.allegro.pl pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;

  2) zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Użytkownika;

  3) zapewnienia obsługi Konta i Transakcji Użytkownika na platformie Allegro, w tym Allegro Lokalnie, i w serwisie charytatywni.allegro.pl, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

  4) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami na platformie Allegro, w tym Allegro Lokalnie, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Allegro.pl, wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

  5) kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media ( np.Facebook Messenger, Instagram, Twitter,WhatsApp, WeChat);

  6) obsługi reklamacji na platformie Allegro, w tym Allegro Lokalnie, i w Oficjalnym Sklepie Allegro;

  7) realizacji wypłat rekompensat w ramach Programu Ochrony Kupujących, jeśli zamierzasz skorzystać z tego Programu;

  8) obsługi próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

  9) świadczenia usługi Allegro Zapłać Później;

  10) świadczenia usług związanych z realizacją Celów Zbiórek w ramach Ofert Charytatywnych.*

  *obowiązuje od 15 czerwca 2020 r.

  11) świadczenia usługi Allegro Pay;

  • Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.
  • Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Allegro.pl, którym jest:

  1) monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem na platformie Allegro, w tym Allegro Lokalnie;

  2) dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Allegro lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na Allegro;

  3) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Allegro.pl, towarów Oficjalnego Sklepu Allegro lub usług bądź towarów osób trzecich;

  4) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;

  5) wsparcie dla usług kredytowych, w tym na potrzeby świadczenia doboru dostawcy zewnętrznego oraz obsługi transakcyjnej, w szczególności poprzez ocenę potencjału kredytowego Użytkowników na podstawie ich aktywności na Allegro;

  6) wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;

  7) zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie Allegro, w tym Allegro Lokalnie, lub za sprzedane towary w Oficjalnym Sklepie Allegro, zabezpieczenie płatności w serwisie charytatywni.allegro.pl;

  8) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Allegro i Allegro Lokalnie oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

  9) przeprowadzanie ankiet, badań i analiz platformy Allegro, w tym Allegro Lokalnie, między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

  10) promowanie usług własnych Allegro.pl w zakresie szkoleń dla Użytkowników prowadzonych w ramach platformy szkoleniowej Akademia Allegro;

  11) obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

  12) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

  13) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

  14) prowadzenie analiz statystycznych;

  15) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

  16) zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż:

  a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

  b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,

  c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,

  d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,

  f) oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

  • Gdy się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  1) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

  2) wyświetlania treści dostosowanych do Twojej lokalizacji;

  3) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

  4) umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty na platformie charytatywni.allegro.pl czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością;

  5) nadania indywidualnego charakteru ustawieniom Twojego Konta, w przypadku jeśli umieścisz w nim swoje zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar) lub jeśli udostępnisz je Allegro.pl w sytuacji logowania do Allegro poprzez usługę zewnętrzną.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

 2. Allegro.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Allegro, w tym w ramach Allegro Lokalnie, danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja
 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

  Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

  Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 powyżej, przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Użytkowników, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im przez RODO. Dokument ten szczegółowo opisuje, w jaki sposób Użytkownicy mogą wykonać swoje prawa wobec Allegro.pl. i jest on dostępny pod tym linkiem.

  Jeśli skorzystasz z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania danych, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). Instrukcja usuwania plików cookies dostępna jest w Polityce Cookies pod tym linkiem.

 3. Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, np. za pomocą adresu e-mail: iod@allegro.pl.

  Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. Udostępnianie danych
 1. Allegro.pl może przekazać następującym podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników wyłącznie za zgodą zainteresowanych Użytkowników albo w oparciu o uzasadniony interes Allegro.pl:

  1) innym serwisom internetowym prowadzonym przez Allegro.pl;

  2) podmiotom współpracującym z Allegro.pl prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), w celu publikacji ofert Użytkowników wystawionych w kategoriach o charakterze ogłoszeniowym;

  3) podmiotom współpracującym z Allegro.pl prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne) umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach, w celu zbierania opinii o transakcjach zawartych na Allegro, w tym Allegro Lokalnie, w drodze ankiet;

4) podmiotom współpracującym z Allegro.pl, oferującym swoje usługi finansowe w ramach usług Allegro Zapłać Później i Allegro Pay, w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika i analizy ryzyka kredytowego oraz ewentualnego udzielenia kredytu.

 1. Allegro.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Allegro.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności;

  Zakres współpracy obejmuje:

  1) przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na urządzeniu Użytkownika, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie;

  2) personalizację: zbieranie i przetwarzanie informacji w celu personalizowania reklam i/lub treści w na stronach internetowych lub aplikacjach;

  3) wybór reklam, ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie ich z wcześniej zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Ciebie, oraz zmierzyć ich skuteczność (jakie reklamy były wyświetlane, jak często, kiedy i gdzie były pokazywane, oraz czy podjąłeś jakiekolwiek działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu);

  4) prowadzenie postępowań windykacyjnych;

  5) dostarczanie usług umożliwiających przeprowadzanie szkoleń e-learningowych.

 2. Allegro.pl może udostępnić dane Użytkowników innym podmiotom (takim jak m.in. firmy realizujące usługi dostawy towarów), gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej przez nich umowy z Użytkownikami albo w celu wsparcia/usprawienia procesu realizacji zamówień składanych na Allegro, co obejmuje w szczególności:

  1) przyjęcie zlecenia do realizacji,

  2) zapakowanie przesyłki,

  3) dostarczenie przesyłki pod wskazany adres , w tym informowanie o śledzeniu statusu przesyłki.

  W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe Użytkowników mogą stać się odrębnymi administratorami ich danych osobowych.

 3. Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Allegro (w przypadku Transakcji zawieranych w ramach Ofert Charytatywnych, także Organizacjom Charytatywnym*) oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

 4. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku (awatara) udostępniamy Użytkownikom Allegro w przypadku komunikacji prowadzonej w Centrum Wiadomości w ramach Allegro.

 5. Allegro.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Allegro w walce z oszustwami i nadużyciami w Allegro, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Allegro.

 6. W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności Allegro.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Allegro, w tym Allegro Lokalnie.

 7. Za zgodą Użytkownika, Allegro.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników w serwisie charytatywni.allegro.pl organizacjom pożytku publicznego, w celu umożliwienia im złożenia podziękowania Użytkownikowi za dokonaną wpłatę.

 8. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Allegro przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Allegro.pl może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

 9. Allegro.pl może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Allegro.pl lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 10. Sprzedający, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Allegro.pl danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.

*obowiązuje od 15 czerwca 2020 r.

Część VII. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:

 1. Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

 2. Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Allegro.pl oferowanych w ramach Allegro;

 3. Medallia, Inc., z siedzibą w San Mateo, w Stanach Zjednoczonych, w związku z przeprowadzaniem przez Spółkę badań o charakterze ankietowym, przy użyciu narzędzi udostępnianych przez ten podmiot,

 4. Khoros, LLC. z siedzibą w San Francisco, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze społeczności dostępnej pod adresem https://spolecznosc.allegro.pl/ dotyczącej wymiany wiedzy i świadczenia wzajemnej pomocy pomiędzy jej członkami.

zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres: iod@allegro.pl.

Część VIII.

Wszystkie zbierane przez Allegro.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Allegro.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część IX Okres przechowywania danych osobowych
 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez okres 2 lat liczone od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do czego dochodzi na skutek dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach Allegro.

 1. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku (awatara) przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej

 2. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 3. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 4. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Allegro.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 5. Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Część X. Zmiana postanowień

W razie konieczności Allegro.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku art. 14 ust. 1 i 2 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

Część XI. Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@allegro.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

Załącznik nr 5 - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro