Załącznik nr 5

Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Allegro.pl.

 1. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Allegro.pl i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Allegro.pl. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Allegro.pl.

 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Allegro.pl w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).

 3. Użytkownik, który korzysta z Allegro, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Allegro oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Allegro oraz niniejszą Polityką Prywatności.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Allegro lub aplikacji mobilnej może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Allegro, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Allegro.pl. Polityka ochrony prywatności, obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych
 1. Dane Konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać będzie dane takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. Utworzone w ramach Konta profile umożliwiają, w przypadku zainteresowania ofertą Użytkownika, kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Allegro za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Allegro.pl w ramach Allegro pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.

 2. Transakcje: Allegro.pl w ramach Allegro może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro. Wszystkie dane konieczne do wystawienia Oferty wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika.

 3. Obsługa Użytkownika: Allegro.pl w ramach Allegro może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Allegro.pl jest uprawniona do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

 4. Formularz kontaktowy: Allegro.pl w ramach Allegro może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Allegro.pl oraz Sprzedającymi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Allegro. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu między Użytkownikami w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży w ramach Allegro. Udostępniany przez Allegro.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji. .plAllegro jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

 5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Allegro.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Allegro lub usług podmiotów zewnętrznych.

 6. Uzupełnianie pozyskanych danych: Allegro.pl jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

 7. Ankiety: Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet, za zgodą Użytkownika, przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Allegro, Allegro.pl zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Allegro.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Allegro.pl. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 8. Konkursy: Okazjonalnie w Allegro organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

 9. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Allegro organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych:
 1. Allegro.pl jest uprawniona do gromadzenia w ramach Allegro danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Allegro tak, aby możliwe było np. korzystanie z Allegro bez konieczności ponownego logowania się. Allegro.pl zbiera w ramach Allegro zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 3. Allegro.pl może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Allegro. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

 4. Aplikacja mobilna Allegro używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są pozyskiwane ani zapisywane żadne dane Użytkownika pochodzące od operatora zewnętrznej usługi.

Część IV.Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Allegro.pl jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Allegro w następujących celach:

  a. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

  b. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Allegro lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

  c. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem w Allegro;

  d. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

  e. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz

  f.egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Allegro, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

  g. realizacji umów zawartych w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Allegro.pl wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów.

 2. Allegro.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Allegro danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych
 1. Allegro.pl może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez Allegro.pl.

 2. Allegro.pl nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzą następujące okoliczności:

  a. Allegro.pl może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych zosobowych przetwarzanych w imieniu Allegro, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;

  b. Allegro.pl zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Grupę Allegro w walce z oszustwami i nadużyciami w Allegro w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Allegro, zgodnie w wymogami prawa.

 3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Allegro.pl zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Allegro.

 4. Allegro.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Allegro lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 5. Sprzedający po uzyskaniu od Allegro.pl danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika
 1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają Oferty, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Allegro są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje Allegro” na stronie internetowej/ w aplikacji mobilnej Allegro, w zakresie opisanym przez artykuł 2.8. Regulaminu Allegro.

 2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Allegro, np. Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.

 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Allegro.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Allegro, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Allegro.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 7 września 2016. W razie konieczności Allegro.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku art. 14 ust 2 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://pomoc.allegro.pl/kontakt po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.