Załącznik nr 5

Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania
 1. Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (60-166) Poznań (dla ułatwienia dalej zwana: „Allegro.pl” lub „Spółką”), będąca operatorem platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (dla ułatwienia dalej zwana: „Allegro”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Allegro.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Allegro.pl, skontaktuj się z Allegro.pl (Adres mailowy znajduje się w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie Allegro. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

 2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Allegro.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej Allegro i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Allegro.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.

 3. Korzystanie przez Ciebie z Allegro, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu Allegro.

 4. Klikając w linki zamieszczone na platformie Allegro lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Allegro.pl i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Allegro.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Allegro.pl.

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz zdjęcia umieszczone przez Użytkownika na platformie Allegro. Utworzone w ramach Konta profile mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do wzajemnych kontaktów, na przykład w przypadku zainteresowania ofertą udostępnianą na platformie Allegro, w tym na charytatywni.allegro.pl. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Allegro.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi Allegro.pl nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Allegro.pl w ramach platformy Allegro pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

 2. Transakcje: Allegro.pl w ramach platformy Allegro może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach platformy Allegro, w tym w ramach chartytatywni.allegro.pl. Część z danych niezbędnych do wystawienia Oferty wymagana będzie także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane przez Użytkownika w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” nie pochodzą od Allegro.pl i nie są przez Allegro.pl inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczanym na gruncie prawa mającego zastosowanie, Allegro.pl nie jest odpowiedzialne za informacje udostępniane w ramach Ofert i „Wiadomości do Kupującego”.

 3. Obsługa Użytkownika: Allegro.pl w ramach platformy Allegro, w tym w ramach charytatywni.allegro.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Allegro.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

 4. Formularz kontaktowy: Allegro.pl w ramach platformy Allegro może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Allegro.pl oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy Allegro. Dane te są niezbędne do umożliwienia Allegro.pl kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Allegro, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych na platformie Allegro, w tym w serwisie charytatywni.allegro.pl. Udostępniany przez Allegro.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Allegro. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, Allegro.pl gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza Allegro.pl może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).

 5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Allegro.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Allegro.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Allegro), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Allegro.

 6. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Allegro, Allegro.pl zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek . Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Allegro.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Allegro.pl jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

 7. Konkursy: Od czasu do czasu w Allegro organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Allegro.pl do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

 8. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Allegro organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Allegro.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Allegro.pl może gromadzić w ramach usług platformy Allegro dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Allegro.pl wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: https://allegro.pl/regulamin/pl/polityka-plikow-cookies.

 2. Aplikacja mobilna Allegro używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są przekazywane żadne dane Użytkownika do operatora tej usługi.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych
 1. Allegro.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Allegro w następujących celach:

  1) umożliwienia pełnego korzystania z platformy Allegro i serwisu charytatywni.allegro.pl,

  2) zapewnianie obsługi Konta i Transakcji Użytkownika na platformie Allegro i w serwisie charytatywni.allegro.pl, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

  3) zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

  4) dostosowywanie treści wyświetlanych ofert przez platformę Allegro lub usługi podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkownika na platformie Allegro;

  5) monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem na platformie Allegro;

  6) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

  7) przeprowadzanie badań i analiz platformy Allegro między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

  8) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Allegro oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

  9) realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami na platformie Allegro, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Allegro.pl wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

  10) realizacja umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących;

  11) obsługa reklamacji na platformie Allegro i w Oficjalnym Sklepie Allegro;

  12) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

  13) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Allegro.pl, towarów Oficjalnego Sklepu Allegro lub usług bądź towarów osób trzecich;

  14) obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

  15) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

  16) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

  17) zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie Allegro lub za sprzedane towary w Oficjalnym Sklepie Allegro, zabezpieczenie płatności w serwisie charytatywni.allegro.pl, windykacja należności;

  18) wsparcie dla usług kredytowych;

  19) wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;

  20) prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

  21)statystycznych;

  22) archiwizacyjnych;

  23) zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż:

  a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

  b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,

  c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,

  d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,

  f) oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

 2. Allegro.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Allegro danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych
 1. Allegro.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Allegro.pl, Allegro.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Allegro.pl. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

 2. Allegro.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Allegro.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności;

 3. Allegro.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Allegro w walce z oszustwami i nadużyciami w Allegro, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Allegro.

 4. W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności Allegro.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Allegro.

 5. Za zgodą Użytkownika, Allegro.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników w serwisie charytatywni.allegro.pl organizacjom pożytku publicznego w celu umożliwienia im złożenia podziękowania Użytkownikowi za dokonaną wpłatę.

 6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Allegro.pl przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Allegro może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

 7. Allegro.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Allegro lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 8. Sprzedający, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Allegro.pl danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień RODO.

Część VI. Realizacja przez Użytkownika praw przysługujących na podstawie RODO
 1. Przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Użytkowników, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im przez RODO. Dokument ten szczegółowo opisuje w jaki sposób Użytkownicy mogą wykonać swoje prawa wobec Allegro.pl. i jest on dostępny pod tym linkiem.

 2. Nadto, Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu przez RODO powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). Instrukcja usuwania plików cookies dostępna jest w Polityce Cookies pod tym linkiem.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Allegro.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Allegro.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Allegro.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku art. 14 ust 2 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@allegro.pl.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro