Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne

Artykuł 1. PRZERWY TECHNICZNE

  1. W celu rozwoju Allegro oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii Allegro.pl przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych, a o terminie i przewidywanej długości ich trwania Użytkownicy informowani są z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

  2. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:

a.Oferty, których termin zakończenia przypada na okres przerwy, a przerwa techniczna trwa krócej niż 12 godzin - ulegają automatycznemu przedłużeniu o 24 godziny (tj. termin ich zakończenia przypada o 24 godziny później niż to było pierwotnie ustalone);

b.Oferty, które były opublikowane w momencie rozpoczęcia przerwy, a przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin – ulegają automatycznemu przedłużeniu o 24 godziny.

Artykuł 2. AWARIE TECHNICZNE

  1. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym Allegro, utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Allegro, w szczególności nie mogli się zalogować, wyszukać i skorzystać z Oferty.

  2. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:

a. Oferty, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, a awaria techniczna trwała krócej niż 6 godzin - są przedłużane o 24 godziny;

b. Oferty, które były opublikowane w momencie wystąpienia awarii, a awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, a krócej niż 24godziny - są przedłużane o 24 godziny;

c. Oferty, które były opublikowane w momencie wystąpienia awarii, a awaria techniczna trwa dłużej niż 24 godziny - są przedłużane odpowiednio o wielokrotność okresu 24 godzin, przy czym wielokrotność ta jest liczona każdorazowo od kolejnych rozpoczętych 24 godzin trwania awarii.

Niezależnie od długości awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Ofert z przyczyn technicznych nie udało się przedłużyć i zakończyła się w czasie awarii, wówczas opłaty i prowizje dotyczące tej Oferty nie są naliczane, a pobrane są zwracane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia awarii.

Artykuł 3. BŁĘDY TECHNICZNE

Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem systemu informatycznego Allegro inny niż wskazany w art. 2 powyżej. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Allegro.pl podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków

Artykuł 4. INFORMACJE

Informacje dotyczące przerw technicznych, wystąpienia awarii lub błędów technicznych umieszczane są w sekcji "Centrum Pomocy" w dziale "Aktualności".

Załącznik nr 3: Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro