Załącznik nr 15. Społeczność Allegro

Załącznik nr 15. Społeczność Allegro

Niniejszy załącznik określa zasady korzystania ze Społeczności Allegro. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Artykuł 1. Definicje

Wszystkie terminy użyte w niniejszym Regulaminie Społeczności pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie, chyba że niniejszy dokument wyraźnie stanowi inaczej.

Społeczność – wydzielona część Allegro, przeznaczona do zgłaszania pomysłów, prowadzenia rozmów i dyskusji związanych z platformą i marką Allegro oraz dostępna pod adresem www.spolecznosc.allegro.pl, administrowana przez Allegro.pl.

Konto w Społeczności – strona w Społeczności udostępniona danemu Użytkownikowi po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu, poprzez którą Użytkownik może zamieszczać i prezentować w Społeczności Posty widoczne dla innych Użytkowników oraz dla osób niezalogowanych. Za pośrednictwem Konta w Społeczności Użytkownik wprowadza i zarządza Postami oraz innymi funkcjonalnościami związanymi z udziałem w Społeczności.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, treści audiowizualne, treści multimedialne i inne treści udostępniane lub opublikowane w Społeczności, w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nazwa Użytkownika – aunikalny i ustalony przez Użytkownika podczas procesu rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący Użytkownika.

Partner – – podmiot współpracujący z Allegro.pl na podstawie stosownej umowy lub porozumienia.

Post – wiadomość, wątek, informacja lub Materiały umieszczone przez Użytkownika w Społeczności Allegro.

Regulamin Społeczności – niniejszy dokument.

Użytkownik – użytkownik Allegro, który dokonał rejestracji w Społeczności i zaakceptował niniejszy Regulamin Społeczności.

Artykuł 2. Rejestracja

2.1 Rejestracji w Społeczności mogą dokonać wyłącznie użytkownicy posiadający konto na Allegro. W przypadku, gdy dany użytkownik posiada więcej niż jedno konto na Allegro, dla każdego z nich może założyć osobne Konto w Społeczności.

2.2 Użytkownik rejestruje się w Społeczności, wykorzystując przy tym dane logowania z Allegro (login oraz hasło). Rejestracja Konta w Społeczności możliwa jest tylko pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu Społeczności oraz wskazania przez niego Nazwy Użytkownika, którą będzie się posługiwał w ramach Społeczności.

2.3 Nazwa Użytkownika widoczna jest ramach Społeczności dla wszystkich Użytkowników, a nadto może być dostępna dla osób korzystających z sieci Internet oraz może być indeksowana przez wyszukiwarki internetowe.

2.4 Nazwa Użytkownika nie może stanowić lub zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem bądź w jakikolwiek sposób sprzecznych z powszechnie przyjętymi zwyczajami i normami społecznymi.

2.5 Użytkownik ma również możliwość oznaczenia swojego Konta w Społeczności za pomocą jednego z graficznych symboli (awatara) udostępnionych w tym celu w ramach Społeczności.

2.6 Rejestracja Użytkownika w Społeczności jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu świadczenia usług przez Allegro.pl w ramach Społeczności. .

Artykuł 3. Ogólne zasady korzystania ze Społeczności

3.1 Celem Społeczności jest wymiana wiedzy, świadczenie wzajemnej pomocy pomiędzy jej członkami oraz prowadzenie dyskusji związanych z platformą Allegro.

3.2 Korzystanie ze Społeczności przez Użytkownika jest bezpłatne.

3.3 Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Społeczności, wymagane jest logowanie. Po zalogowaniu do Społeczności Użytkownik uprawniony jest w szczególności do:

a) zapoznawania się z Postami zamieszczonymi przez Allegro.pl, Partnerów lub innych Użytkowników,

b) zakładania nowych wątków oraz umieszczania Postów w istniejących już wątkach,

c) zbierania odznaczeń związanych z działalnością Użytkownika w Społeczności,

d) uczestniczenia w prowadzonych przez Allegro.pl lub Partnerów działaniach marketingowych, konkursach i promocjach.

3.4 Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany może korzystać ze Społeczności wyłącznie w zakresie wskazanym w pkt 3.3 lit. a). 3

3.5 Umieszczane przez Użytkownika Posty są informacjami jawnymi, które przez ich umieszczenie stają się publiczne. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

3.6 Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z korzystania ze Społeczności poprzez zamknięcie Konta w Społeczności. Użytkownik zgłasza prośbę o usunięcie Konta w Społeczności na adres spolecznosc@allegro.pl. Konto w Społeczności zostaje usunięte w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta w Społeczności równoznaczne jest z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta w Społeczności danych, z zastrzeżeniem zasad retencji danych, o której mowa w pkt 8.8 Regulaminu Społeczności. Posty umieszczone przez Użytkownika w Społeczności pozostają publiczne również po usunięciu Konta w Społeczności, jednak bez ich oznaczenia Nazwą Użytkownika.

3.7 Zawieszenie lub czasowe ograniczenie funkcjonalności Konta na Allegro pozostaje dla Użytkownika bez wpływu na możliwość korzystania przez niego ze Społeczności. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Allegro.pl, o którym mowa w art. 15 Regulaminu, Użytkownik traci możliwość logowania na Konto w Społeczności w momencie, w którym zgodnie z Regulaminem dochodzi do rozwiązania umowy z Allegro.pl.

Artykuł 4. Obowiązki Użytkowników

4.1 Zabrania się zamieszczania przez Użytkowników Postów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Społeczności, w szczególności zabrania się umieszczania Postów i Materiałów:

a) nieprawdziwych, wprowadzających lub mogących wprowadzać w błąd innych Użytkowników,

b) mogących naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

c) naruszających prawa podmiotów trzecich,

d) naruszających dobra osobiste,

e) zawierających dane osobowe Użytkownika lub innej osoby,

f) dyskryminujących (m.in. płeć, rasę, narodowość, język, religię), nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny,

g) obraźliwych, wulgarnych (również w językach obcych) lub zawierających groźby skierowane pod adresem podmiotów trzecich,

h) zawierających adresy strony internetowych lub nazwy konkurencyjnych serwisów,

i) promujących w jakiejkolwiek postaci działalność Użytkownika lub podmiotów trzecich prowadzoną poza Allegro,

j) stanowiących ogłoszenie o produktach lub usługach własnych oferowanych poza Allegro z wyjątkiem informacji o własnych produktach lub usługach komplementarnych, współpracujących z oprogramowaniem API Allegro, jeśli taki produkt lub usługa nie narusza Regulaminu lub Regulaminu Społeczności,

k) zawierających rady lub wskazówki co do zachowań lub zaniechań Użytkowników, które mogłyby skutkować naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Społeczności albo które pomagałyby w obejściu zabezpieczeń stosowanych w ramach Allegro i Społeczności.

4.2 Zabrania się również:

a) wielokrotnego wysyłania tej samej wiadomości (spam) lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach (flooding),

b) powielania (dublowania) wątków,

c) składania propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza Allegro,

d) zamieszczania pod swoją Nazwą Użytkownika Materiałów podmiotów trzecich oraz podszywania się pod inne podmioty,

e) rozpowszechniania lub nakłaniania do pobierania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania,

f) agitacji politycznej, religijnej lub innej.

Artykuł 5. Rola i uprawnienia Allegro.pl

5.1 Podstawową rolą Allegro.pl jest nadzorowanie i moderowanie treści umieszczanych przez Użytkowników Społeczności.

5.2 W celu skutecznego zarządzania Społecznością, Allegro.pl wyznaczy swoich pracowników lub inne osoby, które będą pełnić rolę moderatorów, menedżerów lub administratorów Społeczności. Osoby te zostaną wyróżnione dodatkowym oznaczeniem „Moderator Allegro” (lub podobnym). Allegro.pl nie ponosi odpowiedzialności za Posty lub inne treści zamieszczane przez osoby, które nie zostały wyznaczone do pełnienia ww. funkcji.

5.3 Allegro.pl ma prawo m.in, do:

a) edytowania, usuwania (w całości lub w części), bez uprzedzenia, opublikowanych w Społeczności Postów lub wątków w przypadku ich sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu Społeczności,

b) zablokowania dostępu do Społeczności Użytkownikowi naruszającemu postanowienia niniejszego Regulaminu,

c) wysyłania na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji, informacji technicznych, systemowych i obsługowych dotyczących funkcjonowania Społeczności, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić w ustawieniach sposób ich otrzymywania),

d) zamieszczania w Społeczności treści reklamowych, marketingowych, dotyczących usług oraz produktów własnych lub Partnerów.

Artykuł 6. Własność intelektualna

6.1 Prawa do treści udostępnianych w ramach Społeczności, w szczególności prawa autorskie, nazwa Społeczności, wchodzące w jej skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

6.2 Prawa do Materiałów umieszczonych przez Allegro.pl przysługują Allegro.pl lub Partnerom z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy przedmiotowe prawa przysługują Partnerom, Allegro.pl prezentuje je w Społeczności na podstawie stosownych umów zawartych z tymi podmiotami, w szczególności umów licencyjnych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

6.3 Użytkownik umieszczając Posty i Materiały w Społeczności, wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację w Społeczności.

6.4 Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego Posty i Materiały są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że posiada wszelkie prawa do Postów i Materiałów, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne. Użytkownik gwarantuje, że posiada zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszelkich osób znajdujących się na zamieszczanych przez siebie w Społeczności Materiałach, a także oświadcza, że ich umieszczenie w Społeczności nie narusza jakichkolwiek praw podmiotów trzecich. W przypadku gdy powyższe oświadczenia i zapewnienia okażą się niezgodne z prawdą, Użytkownik zwolni Allegro.pl z wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń wynikających z tego tytułu.

Artykuł 7. Odpowiedzialność

7.1 Odpowiedzialność za umieszczone Posty oraz Materiały ponosi wyłącznie Użytkownik lub Partner. Allegro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników lub Partnerów w Społeczności.

7.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Konta w Społeczności, tak jak za działania lub zaniechania własne.

7.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika.

7.4 Allegro.pl nie ponosi, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności za:

a) Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników lub Partnerów. Postów i Materiałów umieszczanych przez Użytkowników lub Partnerów nie można identyfikować z poglądami i opiniami Allegro.pl,

b) sposób, korzystania przez Użytkowników ze Społeczności, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

c) za treści, dokładność, czas publikacji lub niezawodność informacji zamieszczanych w ramach Społeczności ani za stwierdzenia, porady lub opinie wyrażone przez jej Użytkowników,

d) szkody powstałe w wyniku korzystania ze Społeczności lub braku możliwości korzystania ze Społeczności, jeżeli są one spowodowane przez podmioty trzecie lub siłę wyższą. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe, włamania do Konta w Społeczności, przejęcia hasła do Konta w Społeczności przez osoby trzecie, jeśli do zdarzeń tych doszło bez winy Allegro.pl,

e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Społeczności,

f) treść reklam oraz materiałów promocyjnych zamieszczanych w Społeczności przez podmioty trzecie oraz cenę i jakość produktów lub usług reklamowanych w takich reklamach lub materiałach.

7.5 Użytkownik zwolni Allegro.pl z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niezgodnego korzystania Regulaminem Społeczności.

Artykuł 8. Dane osobowe

8.1 Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania ze Społeczności.

8.2 Allegro.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w związku z oferowaniem w ramach Serwisu usługi Społeczność w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

8.3 Allegro.pl przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z działaniem Społeczności. Allegro.pl przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych, rozpatrywania reklamacji i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Allegro.pl wynikających z przepisów prawa.

8.4 Dane osobowe przetwarzane są przez Allegro.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

8.5 Dane osobowe przetwarzane przez Allegro.pl obejmują: dane adekwatne do typu Konta w Społeczności obejmujące: Nazwa Użytkownika (login), imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, nr IP.

8.6 Allegro.pl powierza Khoros LLC z siedzibą w San Francisco, USA – podmiotowi odpowiedzialnemu za techniczne utrzymanie Społeczności – przetwarzanie danych Użytkowników zarejestrowanych w zakresie:

a) Nazwy Użytkownika, adresu e-mail i hasła. Dane są przekazywane w momencie rejestracji Użytkownika i są niezbędne w procesie rejestracji Konta w Społeczności,

b) dodatkowych danych, których podanie jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania ze Społeczności: imię, nazwisko, podpis, tytuł, lokalizacja, prywatne notatki.

8.7 Każdy Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: spolecznosc@allegro.pl.

8.8 Dane osobowe Użytkowników w ramach Społeczności będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 lat:

a) w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z Allegro.pl, o którym mowa w art. 15 Regulaminu – liczonych od zakończenia roku, w którym umowa z Allegro.pl uległa rozwiązaniu,

b) w przypadku usunięcia Konta w Społeczności – liczonych od zakończenia roku, w którym Konto w Społeczności zostało usunięte.

8.9 Użytkownik może się zwrócić do Allegro.pl, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Allegro.pl.

8.10 Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Allegro.pl do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

8.11 Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Allegro.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu dostępnego na stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5.

Artykuł 9. Postanowienia końcowe

9.1 Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Społecznością należy kierować drogą elektroniczną na adres: spolecznosc@allegro.pl lub pisemnie na adres: Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

zalacznik nr 15 pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro