Załącznik nr 14

Załącznik nr 14. Ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Prawo Farmaceutyczne - ustawa z dnia 6 września 2001 r - Prawo farmaceutyczne w aktualnym jej brzmieniu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Umowa - umowa określająca zasady prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej przez Sprzedającego za pośrednictwem Indywidualnej Strony Internetowej, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Allegro.pl.

Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

Placówka - apteka ogólnodostępna w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego, prowadzona przez Sprzedającego na podstawie zezwolenia właściwego organu, za pomocą której Sprzedający zamierza prowadzić Sprzedaż Wysyłkową w ramach Konta.

Zezwolenie - zezwolenie na prowadzenie Placówki wydane przez właściwy organ

Krajowy Rejestr - Krajowy Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, dostępny pod adresem http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/layouts/15/ra/glowna.aspx

Produkt - produkt leczniczy, wyrób medyczny lub inny produkt dopuszczony do sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych zgodnie z art. 86 ust. 8 w zw. z art. 72 ust. 5 Prawa Farmaceutycznego, będący przedmiotem Oferty Placówki.

Oferta Placówki - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu, przy wykorzystaniu i za pomocą Indywidualnej Strony Internetowej.

Formularz Zamówienia - elektroniczny formularz dostępny dla Użytkownika w ramach Indywidualnej Strony Internetowej, wyświetlany Kupującemu po wybraniu Oferty Placówki, zawierający dane określone przepisami prawa w szczególności w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Indywidualna Strona Internetowa - strona internetowa dedykowana Placówce, w domenie allegro.pl o unikalnym adresie przypisanym do Konta na której publikowane będą Oferty Placówki

Sprzedaż Wysyłkowa - sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 37aa Prawa Farmaceutycznego oraz innych Produktów, prowadzona przez Placówkę w ramach Indywidualnej Stronie Internetowej

Artykuł 2. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

2.1.

Allegro.pl zobowiązuje się udostępnić Sprzedającemu narzędzia informatyczne w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej, w tym Indywidualna Stronę Internetową, na której publikowane będą Oferty, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, a w zakresie wskazanym w art. 2.2 poniżej także w Regulaminie.

2.2.

Podstawowym źródłem wzajemnych praw i obowiązków Allegro.pl i Sprzedającego jest Umowa i Ogólne Warunki. Regulamin znajduje zastosowanie do wzajemnych praw i obowiązków Allegro.pl i Sprzedającego jedynie w zakresie nieuregulowanym Umową i Ogólnymi Warunkami. W razie sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a Regulaminem, zastosowanie w relacji pomiędzy Allegro.pl i Sprzedającym pierwszeństwo znajdują Ogólne Warunki. W odniesieniu do relacji pomiędzy Allegro.pl i Sprzedającym Strony całkowicie wyłączają zastosowanie następujących punktów i załączników Regulaminu:

Załącznik nr 6

Załącznik 12

2.3.

Sprzedający zobowiązuje się prowadzić Sprzedaż Wysyłkową w ramach Konta dedykowanego Placówce na Indywidualnej Stronie Internetowej na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach i Umowie.

2.4.

Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalność Konta dedykowanego Placówce jest ograniczona do funkcji związanych ze złożeniem zamówienia, realizacją zamówienia i obsługą płatności. W przypadku Kont, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wyłączone są następujące funkcjonalności i usługi:

a. promowanie i reklama Placówki lub Ofert Placówki,

b. Allegro Smart!

c. możliwość zamieszczania Ofert Placówki w celu licytacji,

d. możliwość zamieszczania Ofert Charytatywnych.

2.5.

Allegro.pl uniemożliwia zawieranie Transakcji w ramach Ofert Placówki, których przedmiotem są produkty lecznicze (leki bez recepty) z Użytkownikami Konta Junior.

2.6.

Allegro.pl w ramach Konta dedykowanego Placówce nie świadczy na rzecz Sprzedającego innych usług aniżeli wyraźnie określone w Ogólnych Warunkach, Umowie i Regulaminie, w szczególności nie świadczy usług w zakresie finansowania, zabezpieczenia lub świadczenia usług reklamowych na rzecz Placówki, ani pośredniczenia w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

Artykuł 3. REJESTRACJA KONTA APTEKI

3.1.

Sprzedający dokonuje Rejestracji Konta dedykowanego Placówce korzystając z odpowiedniego formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Sprzedającego zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oraz na podstawie przedłożonych przez niego kopii dokumentów potwierdzających dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie co najmniej następujących danych:

a. firmę oraz adres i siedzibę Sprzedającego a w przypadku gdy Sprzedającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

b. adres prowadzenia Placówki,

c. nazwę Placówki, jeżeli taka jest nadana,

d. numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej.

3.2.

Po weryfikacji przez Allegro.pl wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, która w przypadku pozytywnej weryfikacji zawierać będzie Umowę. Po akceptacji treści Umowy przez Sprzedającego, poprzez udzielenie przez niego odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na adres e-mail Sprzedającego przesłana zostanie informacja o zawarciu Umowy wraz z adresem do Indywidualnej Strony Internetowej oraz inne wymagane prawem informacje.

3.3.

Placówka jest zobowiązana dokonać zgłoszenia zamiaru prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej w sposób określony w art. 68 ust. 3c Prawa farmaceutycznego, wskazując adres Indywidualnej Strony Internetowej jako adres strony internetowej, za pomocą której Placówka prowadzi Sprzedaż Wysyłkową produktów leczniczych. Jeżeli Sprzedający przed nawiązaniem współpracy z Allegro.pl dokonał zgłoszenia zamiaru prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, wskazując adres innej strony internetowej, Sprzedający jest zobowiązany dokonać aktualizacji zgłoszenia, wskazując adres Indywidualnej Strony Internetowej jako adres strony internetowej, za pomocą której Placówka prowadzi Sprzedaż Wysyłkową.

3.4.

Z chwilą zawarcia Umowy:

a. Sprzedający uzyskuje możliwość prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej w ramach Allegro, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach i Umowie,

b. Oferty Placówki zostaną oznaczone dla wszystkich odwiedzających Allegro informacją „od Apteki”.

3.5.

Podczas Rejestracji Konta dedykowanego Placówce jak i późniejszego korzystania z Allegro, Sprzedający zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą. Sprzedający powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto dedykowane Placówce. Zabrania się usuwania przez Sprzedającego danych zawartych w ustawieniach Konta dedykowanego Placówce po dokonaniu przez niego Rejestracji.

3.6.

Rejestracja przez tego samego Sprzedającego więcej niż jednego Konta w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej w ramach każdej kolejnej Placówki wymaga zawarcia odrębnej Umowy.

3.7.

Rejestracja przez tego samego Sprzedającego Konta innego niż Konto dedykowane Placówce jest możliwe na zasadach ogólnych wskazanych w Regulaminie. W takim wypadku jednak sprzedaż Produktów będzie dopuszczalna wyłącznie w ramach Konta dedykowanego Placówce zaś Sprzedający zapewni, że treść Ofert w ramach innego Konta, nie będzie odsyłać do Konta dedykowanego Placówce ani nie będzie w żaden inny sposób nawiązywać do działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tego Konta.

3.8.

Sprzedający nie może wykorzystywać Konta dedykowanego Placówce do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Umowy, Ogólnych Warunków lub Regulaminu.

3.9.

Sprzedającemu nie wolno udostępniać Konta dedykowanego Placówce innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia osobom należycie umocowanym przez niego do działania w jej imieniu.

II. INDYWIDUALNA STRONA INTERNETOWA
Artykuł 4. Korzystanie z Indywidualnej Strony Internetowej

4.1.

Allegro.pl po zawarciu Umowy, o którym mowa w art. 3.2. powyżej zobowiązuje się przekazać Sprzedającemu adres Indywidualnej Strony Internetowej w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach i Umowie.

4.2.

Sprzedający nabywa prawo do korzystania z Indywidualnej Strony Internetowej, w szczególności do publikowania na niej Ofert Placówki.

4.3.

Allegro.pl nie może ingerować w treść, wygląd, układ graficzny, rodzaj zamieszczanych Produktów, poza przypadkami wskazanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach i Regulaminie.

4.4.

Oferty Placówki publikowane w ramach Indywidualnej Strony Internetowej będą zawierać następujące elementy wymagane prawem dla strony internetowej, za pomocą której prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych, tj.:

a. nazwę i siedzibę Sprzedającego,

b. adres Placówki,

c. wskazanie organu, który wydał Zezwolenie wraz z numerem Zezwolenia,

d. dane kontaktowe właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w tym co najmniej nazwę urzędu, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu,

e. wyraźnie widoczne wspólne logo „Zielony krzyżyk”, zawierające hiperłącze do rekordu odnoszącego się do konkretnej apteki w wykazie aptek prowadzących sprzedaż wysyłkową http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/layouts/15/ra/InternetPharmacies.aspx,

f. odesłanie do informacji zawartych pod linkiem https://www.gif.gov.pl/bip/internetowasprzedaz-le/415,Internetowa-sprzedaz-lekow.html,

g. odesłanie do Krajowego Rejestru,

h. odnośnik do Zezwolenia w formacie PDF.

4.5.

W ramach Indywidualnej Strony Internetowej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za udostępniane przez niego treści.

4.6.

Prawa wynikające z Umowy, w tym prawa do Indywidualnej Strony Internetowej nie mogą zostać przeniesione, z zastrzeżeniem, że za zgodą Allegro.pl prawa te mogą być przeniesione w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu Zezwolenia zgodnie z art. 104a Prawa farmaceutycznego na nabywcę Placówki, pod łącznymi warunkami:

a. przedstawienia przez nabywcę Placówki kopii ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 104a ust. 1 Prawa farmaceutycznego,

b. aktualizacji wpisu do Krajowego Rejestru w zakresie oznaczenia podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych w ramach Placówki poprzez wskazanie nabywcy Placówki.

Artykuł 5. OFERTY PLACÓWKI

5.1. W ramach Oferty Placówki dostępny jest wyłącznie tryb zawarcia umowy sprzedaży z opcją Kup Teraz. Oferta Placówki może obejmować jedną lub wiele sztuk Produktu.

5.2.

Sprzedaż Produktów w ramach Konta dedykowanego Placówce powinna być związana wyłącznie z działalnością gospodarczą polegającą na Sprzedaży Wysyłkowej w ramach Placówki. Zakazuje się sprzedaży w ramach Konta dedykowanego Placówce Towarów niebędących Produktami.

5.3.

Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania w ramach Konta dedykowanego Placówce Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

a. Produktów wycofanych z obrotu lub wstrzymanych w obrocie,

b. Produktów, których termin ważności wygasł,

c. Produktów bez ważnego dopuszczenia do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej,

d. Produktów nieoryginalnych (tzw. podróbek), w tym produktów leczniczych sfałszowanych w rozumieniu art. 2 pkt 38 Prawa farmaceutycznego,

e. Produktów, którymi obrót narusza uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje,

f. Produktów umieszczonych w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 Prawa farmaceutycznego.

5.4.

Niezależnie od postanowień art. 5.3. zabronione jest oferowanie:

a. narkotyków, substancji psychotropowych, środków odurzających,

b. Produktów wydawanych z przepisu lekarza,

c. Produktów, których wydanie jest ograniczone wiekiem pacjenta,

d. Produktów objętych refundacją na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

e. Produktów w opakowaniach otwartych, naruszonych, uszkodzonych lub nieoryginalnych,

f. Produktów używanych,

g. produktów leczniczych zakupionych od podmiotu innego niż hurtownia farmaceutyczna,

h. surowców farmaceutycznych,

i. wyrobów medycznych zawierających oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.

5.5.

Zakazane jest oferowanie przez Sprzedającego w ramach Konta dedykowanego Placówce produktów leczniczych jako bezpłatnego dodatku (gratisu) do Produktów.

5.6.

Wystawienie Oferty Placówki następuje poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Allegro formularza sprzedaży w ramach Konta , określając w ten sposób ogół warunków Transakcji.

5.7.

Formularz sprzedaży, o którym mowa w art. 5.6. powyżej zawiera co najmniej następujące informacje:

a. nazwę i siedzibę Sprzedającego,

b. adres Placówki,

c. wskazanie organu, który wydał Zezwolenie i numer Zezwolenia;

d. cenę Produktu;

e. sposób zapłaty;

f. koszty przesyłki oraz termin i sposób dostawy;

g. koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

h. termin, w jakim Oferta Placówki ma charakter wiążący;

i. brak zastosowania przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy;

j. możliwość zwrotu produktu leczniczego wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 Prawa farmaceutycznego.

5.8.

W celu stworzenia opisu Oferty Placówki, której przedmiotem jest produkt leczniczy, Placówka wypełnia dostępny na stosownej stronie Allegro formularz sprzedaży, w którym należy zamieścić:

a. tytuł Oferty zawierający co najmniej nazwę własną Produktu,

b. opis Produktu, zawierający co najmniej pełną nazwę własną Produktu, nazwę rodzajową (międzynarodową), dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną,

c. kategorię, w której oferowany jest Produkt,

d. cenę Produktu,

e. sposób zapłaty,

f. koszty przesyłki oraz termin i sposób dostawy,

g. koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

h. termin, w jakim Oferta ma charakter wiążący;

i. brak zastosowania przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy;

j. w przypadku produktu leczniczego – możliwość zwrotu wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 Prawa farmaceutycznego;

k. nazwę i siedzibę Placówkę,

l. adres Placówki,

m. wskazanie organu, który wydał Zezwolenie i numer Zezwolenia.

5.9.

Publikacja Ofert Placówki następuje na Indywidualnej Stronie Internetowej oraz w zasobach Allegro dostępnych dla Użytkowników. Opis Oferty Placówki powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Produkt.

5.10.

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą metod płatności dostępnych w Allegro. Obsługa realizacji płatności Kupującego, w zależności od wybranej przez niego metody płatności, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku nr 7A lub Załączniku 7B do Regulaminu.

5.11.

W ramach Konta dedykowanego Placówce zabronione jest korzystanie z opcji dodatkowych mających na celu wyróżnienie Oferty Placówki spośród innych Ofert.

5.12

Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty Placówki treści stanowiących reklamę produktu leczniczego lub reklamę Placówki.

5.13.

Ofertę Placówki, których przedmiotem jest produkt leczniczy należy umieścić w kategorii: Leki bez recepty oraz w podkategorii odpowiadającej specyfice danego produktu leczniczego.

5.14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 2 Regulaminu Allegro (Zasady tworzenia opisu Transakcji)

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1.

Akceptując warunki zawarte w treści Oferty Produktu, Kupujący uzupełnia Formularz Zamówienia na stronie tej Oferty i potwierdza swój wybór. Po potwierdzeniu wyboru uzupełniony Formularz Zamówienia jest wyświetlany Kupującemu oraz przesyłany na adres e-mail przypisany do jego Konta.

6.2.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w formie Formularza Zamówienia wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują następujące dane (odpowiadające danym aktualnie widniejącym w ustawieniach ich Kont):

a. nazwę, adres, numer telefonu Placówki,

b. numer Zezwolenia,

c. dane dotyczące Kupującego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

d. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Kupującego;

e. dane dotyczące zamawianego Produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań; numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie w imieniu Placówki.

Artykuł 7. OPŁATY

7.1.

Wysokość opłat za publikacje Ofert Placówki, zasady ich pobierania, sposób naliczania, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 4 do Regulaminu (Opłaty i prowizje).

7.2.

W przypadku Ofert Placówki których przedmiotem są produkty lecznicze (leki bez recepty), nie są pobierane prowizje od sprzedaży Towaru.

Artykuł 8. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Sprzedający jest zobowiązany do prowadzenia we własnym zakresie ewidencji zamówień realizowanych w ramach Konta dedykowanego Placówce, zgodnie z wymogami art. 68 ust. 3g Prawa Farmaceutycznego.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Ogólnych Warunkach użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  3. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 14. Ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro