Załącznik nr 13

Załącznik nr 13. Allegro Lokalnie

Informacja o okresie przejściowym.

Niniejszy załącznik określa zasady korzystania z Allegro Lokalnie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Artykuł 1. Definicje

Allegro Lokalnie – wydzielona część Allegro, przeznaczona do prowadzenia sprzedaży przez Użytkowników Kont Zwykłych, które nie są Kontami Firma, obejmująca przeznaczone do tego funkcjonalności, w szczególności: publikowanie Ogłoszeń i zawieranie Transakcji w ramach Ogłoszeń, a także umożliwiająca przeglądanie Ogłoszeń przez Użytkowników oraz wspieranie lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie funkcjonalności tworzenia i wspierania Zbiórek oraz wspierania Celów

Cel – inicjatywa lub cel, który został założony i jest aktywny w ramach platformy allegro charytatywni (charytatywni.allegro.pl), zgodnie z zasadami określonymi dla tej platformy, w szczególności zgodnie z regulaminem charytatywni.allegro.pl

Ogłoszenie – uproszczona forma Oferty, tworzona i funkcjonująca na Allegro Lokalnie na zasadach określonych w art. 3. niniejszego załącznika

Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” – Ogłoszenie obejmujące możliwość zawarcia Transakcji w ramach Allegro Lokalnie lub Allegro, tworzone i funkcjonujące na zasadach określonych w art. 4. niniejszego załącznika

Ogłoszenie z Licytacją – Ogłoszenie obejmujące możliwość zawarcia Transakcji w ramach Allegro Lokalnie lub Allegro w trybie licytacji, tworzone i funkcjonujące na zasadach określonych w art. 4. niniejszego załącznika

Zbiórki – funkcjonalność pozwalająca na organizowanie w Allegro Lokalnie akcji polegającej na przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na realizację określonego celu, na zasadach określonych w art. 10. niniejszego załącznika

W przypadku, gdy w niniejszym załączniku używane są definicje z Regulaminu, takie jak Sprzedający, Kupujący lub Transakcja, należy je rozumieć w sposób odpowiedni dla Allegro Lokalnie - z uwzględnieniem odrębności i zasad obowiązujących w ramach tej części Allegro.

Artykuł 2. Korzystanie z Allegro Lokalnie

2.1.Funkcjonalności Allegro Lokalnie związane ze sprzedażą, w tym tworzeniem Ogłoszeń są dostępne dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji pełnej (tj. dla Użytkowników korzystających z Konta Zwykłego). Funkcjonalności te nie są dostępne dla Użytkowników korzystających z Konta Firma.

2.2.Użytkownicy korzystający z Konta Firma oraz Użytkownicy, który przeszli jedynie rejestrację uproszczoną w Allegro, w ramach Allegro Lokalnie mogą jedynie:

a) przeglądać Ogłoszenia,

b) nabyć rzecz w ramach Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z licytacją oraz

c) korzystać z tych funkcjonalności Allegro Lokalnie, które umożliwiają kontakt ze Sprzedającym w ramach Allegro Lokalnie, w celu ustalenia szczegółów dotyczących zakupu Towaru z Ogłoszenia, przy czym w ramach Transakcji dotyczących Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z licytacją Kupujący będzie mógł także otworzyć Dyskusję.

2.3.Użytkownik niezarejestrowany na Allegro, korzystając z Allegro Lokalnie, może jedynie przeglądać Ogłoszenia, nabyć Towar w ramach Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” oraz wyświetlić numer telefonu Sprzedającego, jeżeli został udostępniony. Użytkownik niezarejestrowany nie może jednak korzystać z czatu i związanych z nim funkcjonalności oraz nie może założyć Dyskusji, skorzystać z ochrony w ramach Programu Ochrony Kupujących i nie ma dostępu do historii Transakcji.

2.4.Korzystanie z funkcjonalności Allegro Lokalnie odbywa się w ramach wydzielonej części Allegro, dostępnej w domenie: allegrolokalnie.pl oraz ze strony głównej Allegro.

Artykuł 3. Ogłoszenia

3.1. Za pośrednictwem Konta Zwykłego możliwe jest tworzenie Ofert jedynie na Allegro Lokalnie, wyłącznie w formie Ogłoszeń. Użytkownik za pośrednictwem Konta Firma nie może tworzyć Ogłoszeń.

3.2. Sprzedający sporządza Ogłoszenie a następnie zleca je do publikacji Allegro.pl przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro Lokalnie, poprzez wybór odpowiedniej opcji i wypełnienie odpowiedniego formularza. Zlecenie publikacji Ogłoszenia następuje z momentem wypełnienia niezbędnych pól odpowiedniego formularza oraz zatwierdzenia Ogłoszenia przez Sprzedającego. Pola nieobowiązkowe formularza, które nie zostały uzupełnione w trakcie tworzenia Ogłoszenia mogą być uzupełnione po opublikowaniu Ogłoszenia.

3.3. Użytkownik może dokonać edycji opublikowanego Ogłoszenia.

3.4. Ogłoszenie zostaje opublikowane oraz jest widoczne wyłącznie w Allegro Lokalnie. Ogłoszenie może być wyświetlone w Allegro na zasadach określonych przez Allegro.pl.

3.5. Ogłoszenia mają charakter wyłącznie informacyjny (ogłoszeniowy), analogicznie w stosunku do Ofert dostępnych w Allegro, o których mowa w art. 3.3. Regulaminu. W celu zawarcia umowy dotyczącej Towaru z Ogłoszenia Użytkownicy dokonują niezbędnych ustaleń z użyciem funkcjonalności Allegro Lokalnie lub we własnym zakresie.

3.6. Użytkownik może mieć jednocześnie aktywnych maksymalnie 50 Ogłoszeń w ramach danego Konta Zwykłego. Ogłoszenie trwa – jest aktywne – przez okres 30 dni od momentu (godziny) jego opublikowania. Po upływie terminu publikacji Ogłoszenia, Ogłoszenie wygasa i nie jest widoczne dla Użytkowników. Ogłoszenia nie są automatycznie odnawiane z upływem danego 30-dniowego okresu, chyba że Użytkownik zaznaczy odpowiednią opcję w formularzu wystawiania. W takim przypadku Ogłoszenie będzie automatycznie odnawiane – na kolejne następujące bezpośrednio po sobie okresy 30 dni – z upływem ostatniego dnia danego 30-dniowego okresu publikacji Ogłoszenia.

3.7. Ogłoszenia nie mogą być tworzone oraz publikowane za pośrednictwem API (zarówno REST API jak i WebAPI).

3.8. Ogłoszenie może zostać zakończone (usunięte) w każdym momencie przez Użytkownika, który je utworzył.

3.9. Ogłoszenia nie mogą być sporządzone i publikowane jako Oferta charytatywna. Wszelkie formy działalności społecznej i charytatywnej w ramach Allegro Lokalnie mogą być realizowane wyłącznie na zasadach określonych w art. 10. poniżej.

3.10. W Allegro Lokalnie nie jest możliwe sporządzanie i publikowanie Ogłoszeń w zakresie odpowiadającym kategoriom: „Nieruchomości” i „Motoryzacja” z działu Allegro „Ogłoszenia i usługi” - wszyscy Użytkownicy mogą publikować na Allegro w tych kategoriach działu „Ogłoszenia i usługi”, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku kategorii „Wakacje”, „Usługi” i „żywe zwierzęta” w ramach Konta Firma ogłoszenia wystawiane są na Allegro zasadach określonych dla Allegro, a dla Kont Zwykłych - na Allegro Lokalnie, na zasadach określonych dla Allegro Lokalnie. Tworzenie Ogłoszeń jest wyłączone także dla Towarów, które w celu sprzedaży wymagają utworzenia Konta Firma zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu. W ramach jednego Konta Zwykłego możliwe jest sporządzenie i opublikowanie maksymalnie 5 Ogłoszeń w kategorii „Motoryzacja” na Allegro Lokalnie.

3.11. Ogłoszenia są podzielone na kategorie.

3.12. Ogłoszenia są oceniane przez algorytm pod kątem ich atrakcyjności dla potencjalnych Kupujących za pośrednictwem funkcjonalności „Atrakcyjność Ogłoszenia”. Funkcjonalność ta oraz wyniki dokonanej oceny są widoczne jedynie dla Sprzedającego w ramach Ogłoszenia. Atrakcyjność stanowi wyłącznie sugerowane propozycje poprawy i może wpłynąć na korzystniejszy odbiór Ogłoszenia, jednak nie stanowi gwarancji w zakresie zwiększenia szansy sprzedaży. Sugerowane propozycje są subiektywną oceną i nie są wiążące przy tworzeniu i publikacji Ogłoszenia.

3.13. W przypadku Ogłoszeń obligatoryjnie udostępniana jest opcja odbioru osobistego Towaru.

3.14. Ogłoszenia nie posiadają zakładek gwarancja, zwroty, o sprzedającym oraz reklamacja. Sprzedający może zamieścić przedmiotowe informacje w opisie Ogłoszenia. W Ogłoszeniu:

a) Towar nie musi być prezentowany na białym, jednolitym tle;

b) dozwolone jest zamieszczenie danych kontaktowych Sprzedającego;

c) do Ogłoszeń nie stosuje się postanowień Regulaminu dotyczących Ofert wielowariantowych.

3.15. Do Ogłoszeń – w zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Ofert.

3.16. W ramach Ogłoszeń można dokonywać wyłącznie sprzedaży Towaru – wykluczone są Ogłoszenia, w których oferowana jest zamiana lub darowizna Towaru lub zawarcie umowy innego rodzaju.

3.17. W jednym Ogłoszeniu możliwe jest oferowanie wielu sztuk danego Towaru.

Artykuł 4. Ogłoszenie z opcją Kup Teraz oraz Ogłoszenia z licytacją

4.1.Użytkownik w ramach Konta Zwykłego może utworzyć Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz”.

4.2.Sporządzenie Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji, w szczególności przy sporządzaniu lub edycji Ogłoszenia.

4.3.Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” funkcjonuje jak Ogłoszenie, z uwzględnieniem wyjątków określonych w niniejszym art. 4.

4.4.Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” jest oznaczone przyciskiem „Kup Teraz” i jest widoczne także w Allegro, w odpowiedniej kategorii.

4.5.Użytkownik może za pośrednictwem czatu poprosić Sprzedającego w ramach danego Ogłoszenia o zmianę ceny Towaru. Zmiana staje się skuteczna z momentem wyboru odpowiedniej opcji przez Sprzedającego.

4.6.Użytkownik w ramach Konta Zwykłego może utworzyć Ogłoszenie z licytacją, co następuje przez wybranie odpowiedniej opcji, w szczególności przy sporządzaniu lub edycji Ogłoszenia.

4.7.Ogłoszenie z licytacją funkcjonuje jak Ogłoszenie z uwzględnieniem postanowień niniejszego art. 4.

4.8.Do Ogłoszenia z licytacją stosuje się następujące zasady określone poniżej:

a) cena ustalona w Ogłoszeniu z Licytacją jest ceną wywoławczą i jest ona od początku jawna dla wszystkich Użytkowników;

b) cena wywoławcza nie może być mniejsza niż 1 złoty; minimalna kwota postąpienia wynosi 1 złoty; pierwsza oferta w ramach Ogłoszenia z Licytacją musi być co najmniej równa cenie wywoławczej;

c) licytacje odbywają się w czasie rzeczywistym – oferta złożona przez Użytkownika w ramach danej licytacji staje się od razu widoczna dla wszystkich Użytkowników oraz przebija ich postąpienia (oferty), jeżeli jest najwyższa;

d) przystąpienie do licytacji w ciągu ostatnich 60 sekund przedłuża czas danej licytacji o 5 minut;

e) Sprzedający może zakończyć licytację przed czasem – w takim przypadku dochodzi do transakcji pomiędzy Sprzedającym w ramach Ogłoszenia z licytacją oraz Użytkownikiem, który w momencie zakończenia licytacji miał złożoną najwyższą ofertę;

f) Ogłoszenie z Licytacją jest publikowane na 10 dni – z zastrzeżeniem podpunktu d) powyżej.

4.9. Transakcja w ramach Ogłoszenia z licytacją jest zawarta z momentem upływu czasu przeznaczonego na licytację – z uwzględnieniem możliwości przedłużania tego czasu na zasadach określonych w niniejszym art. 4. – z Użytkownikiem, który w trakcie licytacji złożył najwyższą ofertę.

4.10. Ogłoszenie z licytacją jest widoczne także w Allegro, w odpowiedniej kategorii.

4.11. W Ogłoszeniu z licytacją możliwe jest wystawienie tylko jednej sztuki lub jednego kompletu Towaru.

4.12. Nie jest możliwe połączenie w jednym Ogłoszeniu opcji „Kup Teraz” oraz Licytacji.

4.13. Ogłoszenie z opcją Kup Teraz oraz Ogłoszenie z licytacją wliczają się do limitu Ogłoszeń, o którym mowa w art. 3.6. powyżej.

4.14. Z Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” oraz Ogłoszenia z licytacją nie można usunąć odpowiednio opcji „Kup Teraz” oraz Licytacji.

4.15. W kategorii "Bilety" na Allegro Lokalnie możliwe jest publikowanie wyłącznie Ogłoszeń - Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” oraz Ogłoszenia z licytacją nie mogą być publikowane w ramach tej kategorii na Allegro Lokalnie.

Artykuł 5. Transakcje dokonywane w ramach Ogłoszeń

5.1.Transakcje zawarte poprzez nawiązanie kontaktu przez strony w związku z Ogłoszeniem są realizowane według swobodnego uznania stron Transakcji. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że strony mogą ustalić warunki Transakcji w sposób dowolny, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

5.2.Transakcje dokonane w ramach Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” są zawarte z momentem:

a) w przypadku zapłaty ceny za pośrednictwem metod płatności określonych w art. 5.7. zdanie drugie Regulaminu: uiszczenia ceny zakupu przez Kupującego; w przypadku niedokonania płatności przez 5 dni do dnia transakcji – z jakiejkolwiek przyczyny – nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży w ramach danej Oferty Allegro Lokalnie; dane Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” zostaje ponownie opublikowane na czas, który pozostał do momentu wygaśnięcia Ogłoszenia w momencie skorzystania z opcji „Kup Teraz”;

b) w przypadku zapłaty za pobraniem lub przy odbiorze: z momentem wypełnienia i zatwierdzenia formularza dostawy.

5.3.Transakcje dokonane w ramach Ogłoszenia z licytacją są zawarte z momentem:

a) w przypadku zapłaty ceny za pośrednictwem metod określonych w art. 5.7. zdanie drugie Regulaminu: uiszczenia ceny zakupu przez Kupującego; w przypadku niedokonania płatności przez 5 dni do dnia transakcji – z jakiejkolwiek przyczyny – nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży w ramach danej Oferty Allegro Lokalnie; dane Ogłoszenie z Licytacją zostaje ponownie opublikowane na 10 dni, jeżeli było wyróżnione, w innych przypadkach zostanie ponownie opublikowane na 10 dni po wybraniu odpowiedniej opcji przez Sprzedającego;

b) w przypadku zapłaty za pobraniem lub przy odbiorze: z momentem wypełnienia i zatwierdzenia formularza dostawy.

5.4.Niedokonanie płatności w określonych wyżej terminach przez Kupującego skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży.

Artykuł 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami w Allegro Lokalnie

Kupujący i Sprzedający w ramach Allegro Lokalnie mogą komunikować się w przedmiocie Ogłoszenia lub Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z Licytacją za pośrednictwem funkcjonalności czat.

Artykuł 7. Opłaty w Allegro Lokalnie

7.1.Opłaty z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro Lokalnie naliczane będą w kwotach i na zasadach wskazanych w załączniku nr 4 „Opłaty i prowizje” do Regulaminu.

Artykuł 8. Rezerwacje

8.1.Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może poprosić Sprzedającego w ramach danego Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” o rezerwację Towaru. Rezerwacja powoduje, że inni Użytkownicy nie mogą nabyć Towaru w ramach danego Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” – opcja „Kup Teraz” będzie niewidoczna dla innych Użytkowników. Możliwe jest dokonanie rezerwacji części oferowanych Towarów – w takim przypadku Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” zmieni się w ten sposób, że opcja „Kup Teraz” widoczna będzie dla pozostałych Użytkowników jedynie dla Towarów niezarezerwowanych.

8.2.W przypadku, gdy Sprzedający poprzez wybór odpowiedniej opcji zaakceptuje prośbę Użytkownika, o której mowa w ust. 1 powyżej, dochodzi do rezerwacji. W przypadku wyrażenia zgody na rezerwację przez Sprzedającego, Użytkownik, na rzecz którego dokonana została rezerwacja, powinien skorzystać z opcji „Kup Teraz” i wypełnić oraz zatwierdzić formularz dostawy w terminie 12 godzin od momentu akceptacji prośby o rezerwację. W przypadku, gdy opcja „Kup Teraz” nie zostanie wybrana, a formularz dostawy wypełniony w tym terminie, rezerwacja przepada, Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” staje się ponownie dostępne dla innych Użytkowników, a także zostaje przedłużone o czas trwania rezerwacji.

8.3.Użytkownik może dokonać rezerwacji maksymalnie w ramach 3 Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz”.

8.4.Użytkownik proszący Sprzedającego o rezerwację może w każdej chwili odwołać prośbę oraz samą rezerwację.

Artykuł 9. Brak dostępności określonych usług i funkcjonalności w ramach Allegro Lokalnie

9.1.W ramach Allegro Lokalnie, w szczególności przy sprzedaży i nabywaniu Towarów, nie jest możliwe skorzystanie z:

  • usługi Allegro Smart! w rozumieniu regulaminu Allegro Smart!,

  • usług określonych w Regulaminie Raty ZERO na Allegro,

  • nabywanych Kuponów Promocyjnych Allegro w ramach wskazanych w § 2 ust. 4 regulaminu Programu Monetowego,

  • usługi odroczonej płatności,

  • kart podarunkowych Allegro.pl oraz kuponów do wykorzystania na Allegro.

9.2.Program Ochrony Kupujących obejmuje wyłącznie Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” i Ogłoszenia z licytacją, a nie obejmuje Ogłoszeń.

9.3.W Allegro Lokalnie nie są dostępne funkcjonalności pozwalające na śledzenie przesyłek.

9.4.W zakresie form promowania Ogłoszeń możliwe jest wykorzystanie wyłącznie opcji wyróżnienia, przy czym wyróżnienie obowiązuje 10 dni. Wykupione w zakończonym przed czasem Ogłoszeniu wyróżnienie nie przechodzi na nowo wystawione Ogłoszenie. Wyróżnienie nie ulega automatycznemu przedłużeniu, jednakże możliwe jest przedłużenie wyróżnienia przez Użytkownika, który utworzył dane Ogłoszenie. W przypadku, gdy dojdzie do wyróżnienia danego Ogłoszenia na czas dłuższy niż czas trwania danego Ogłoszenia, Ogłoszenie zostanie automatycznie przedłużone o kolejne 30 dni. W przypadku, gdy dane Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenie z Licytacją było wyróżnione, a doszło do rozwiązania umowy zgodnie z art. 5.4. powyżej, Ogłoszenie przy ponownym opublikowaniu zgodnie z art. 5.2. a) i 5.3. a) zostanie wyróżnione na czas, który pozostał z danego okresu 10 dni wyróżnienia, w momencie kliknięcia „Kup Teraz”, albo na 10 dni - w przypadku Licytacji.

9.5.W odniesieniu do Allegro Lokalnie system ocen jest wyłączony. Postanowienia art. 11 Regulaminu nie znajdują zastosowania w ramach Allegro Lokalnie.

Artykuł 10. Zbiórki

10.1.Tworzenie oraz wspieranie Zbiórek, a także wspieranie Celów w ramach Allegro Lokalnie, jest możliwe na zasadach określonych w niniejszym art. 10.

10.2.Zbiórkę może zorganizować wyłącznie:

a) organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. 2012 r. nr 234 poz. 1536 z późn.zm.), charytatywna lub działająca na rzecz lokalnych społeczności, która spełniła łącznie następujące warunki: zarejestrowała konto organizacji pożytku publicznego lub charytatywnej lub działającej na rzecz lokalnych społeczności w ramach platformy allegro Charytatywni, a następnie skutecznie przeszła procedurę weryfikacyjną w ramach tej platformy;

b) Użytkownik, który działa w ramach organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. 2012 r. nr 234 poz. 1536 z późn.zm.), charytatywnej lub działającej na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności określonej w pkt. a) powyżej, który ma Konto Zwykłe, a także przedłożył odpowiednie dokumenty, wskazane w momencie tworzenia Zbiórki, potwierdzające działanie danego Użytkownika w ramach tej organizacji;

c) Użytkownik, który pełni funkcję dyrektora szkoły, który ma Konto Zwykłe, a także przedłożył odpowiednie dokumenty, wskazane w momencie tworzenia Zbiórki, potwierdzające pełnioną funkcję;

d) Użytkownik, który jest przedstawicielem rady rodziców działającej w ramach szkoły, który ma Konto Zwykłe, a także przedłożył odpowiednie dokumenty, wskazane w momencie tworzenia Zbiórki, potwierdzające pełnioną funkcję.

Przez szkołę w Regulaminie należy rozumieć publiczne: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne oraz przedszkola.

10.3.Zbiórki mogą być tworzone wyłącznie przez podmioty określone w art. 10.2. powyżej. Tworzenie Zbiórki następuje przez wykorzystanie odpowiednich funkcjonalności Allegro Lokalnie. W celu utworzenia Zbiórki uprawniony Użytkownik musi:

a) przekazać Allegro.pl odpowiednie dla danej kategorii Użytkowników, określonej w art. 10.2. niniejszego załącznika, dokumenty potwierdzające, że Użytkownik należy do kategorii osób określonych odpowiednio w art. 10.2. pkt b), c) albo d), a także uzyskać potwierdzenie pozytywnej weryfikacji przedmiotowych dokumentów ze strony Allegro.pl;

b) określić beneficjenta Zbiórki, to jest podmiot, który otrzyma środki ze Zbiórki zakończonej powodzeniem;

c) wskazać rachunek bankowy, na który przekazane zostaną środki ze Zbiórki zakończonej powodzeniem oraz dokumenty potwierdzające, że przedmiotowy rachunek bankowy należy do beneficjenta Zbiórki;

d) wskazać cel Zbiórki;

e) wskazać okres trwania Zbiórki;

f) wskazać zbieraną kwotę.

Zbiórka rozpoczyna się – staje się widoczna dla Użytkowników – z momentem pozytywnej weryfikacji przez Allegro.pl dokumentów, o których mowa w pkt. a) powyżej. Zbiórka jest zakończona powodzeniem, gdy w okresie trwania Zbiórki zebrana została zbierana w jej ramach kwota.

10.4.Cel, na który gromadzone są pieniądze w ramach Zbiórki może dotyczyć wyłącznie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

17) turystyki i krajoznawstwa;

18) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

19) ratownictwa i ochrony ludności;

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21) promocji i organizacji wolontariatu;

22) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

23) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018);

24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

25) rewitalizacji;

przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w ramach realizacji wyżej wymienionych celów wykluczone są działania i organizowanie Zbiórek sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszające dobra osób trzecich lub powszechnie przyjęte normy społeczne, a także propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

10.5.Zbiórka jest widoczna dla wszystkich Użytkowników, przy czym w pierwszej kolejności dla Użytkowników znajdujących się w tej samej lokalizacji, w której jest zapisany Użytkownik, który utworzył Zbiórkę.

10.6.Beneficjentem Zbiórki może być odpowiednio:

a) dla Zbiórek określonych w art. 10.2. a) niniejszego załącznika: podmiot, o którym mowa w art. 10.2. a) niniejszego załącznika;

b) dla Zbiórek określonych w art. 10.2. b) niniejszego załącznika: podmiot, w ramach którego działa dany Użytkownik

c) dla Zbiórek określonych w art. 10.2. c) i d) niniejszego załącznika: podmiot, który dysponuje rachunkiem rady rodziców lub danej szkoły;

przy czym beneficjent Zbiórki zobowiązuje się - na podstawie przedłożonych Allegro.pl oświadczeń - do wykorzystania przekazanych środków zgodnie z celem i opisem Zbiórki, w tym do przekazania środków właściwemu podmiotowi (ostatecznemu beneficjentowi Zbiórki).

10.7.Zbiórka może zostać założona na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Maksymalna kwota, która może być zbierana w ramach danej Zbiórki, to 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

10.8.Pieniądze zebrane w ramach danej Zbiórki zostaną przekazane na cel określony w ramach danej Zbiórki – kwota zostanie przekazana na wskazane przez Użytkownika tworzącego Zbiórkę konto bankowe – z momentem i pod warunkiem zebrania całej sumy, jaka została określona dla danej Zbiórki, w czasie, na który została zorganizowana Zbiórka. W przypadku, gdy kwota ta nie zostanie zebrana w czasie przeznaczonym na daną Zbiórkę, środki w niej zebrane zostaną przekazane na inną Zbiórkę, w ramach której zebrano dotychczas najwięcej środków w danej okolicy, oraz zgodnie z art. 10.14. – 10.17. poniżej. W przypadku przekroczenia budżetu tej Zbiórki, środki stanowiące nadwyżkę zostaną przekazane na rzecz kolejnej Zbiórki, w ramach której zebrano najwięcej środków, aż do wyczerpania wszystkich nadwyżek, zgodnie z zasadami określonymi w art. 10.14. - 10.17. poniżej.

10.9.Allegro.pl nie pobiera opłat z tytułu udostępnienia i obsługi funkcjonalności umożliwiającej tworzenie i przeprowadzenie Zbiórek.

10.10.Allegro.pl weryfikuje Zbiórkę, a w szczególności rachunek, na który mają zostać przekazane środki zgromadzone w ramach danej Zbiórki, wyłącznie w ramach weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 10.3. c).

10.11.Zbiórki są obsługiwane w zakresie płatności, gromadzenia oraz przekazywania środków zebranych w ramach Zbiórki, przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na zasadach określonych w załączniku nr 7A do Regulaminu, oraz - uzupełniająco - w niniejszym załączniku. Wsparcie Zbiórki jest możliwe wyłącznie przy posłużeniu się w ramach Transakcji płatnościami obsługiwanymi przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

10.12.Sprzedający może przekazać część otrzymanej w ramach Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” i Ogłoszenia z licytacją ceny za Towar na wybraną przez siebie Zbiórkę albo na wybrany Cel. Sprzedający wskazuje Zbiórkę albo Cel w momencie tworzenia odpowiednio Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z licytacją. Kwota ta zostanie przekazana na tę Zbiórkę albo na Cel w momencie dokonania płatności w ramach Transakcji dotyczącej Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z Licytacją, w ramach której Sprzedający zdecydował się przekazać część ceny na daną Zbiórkę lub Cel, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. Sprzedający nie może dokonać zmiany wspieranej Zbiórki w ramach edycji Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z Licytacją. W przypadku, gdy wybrana przez Sprzedającego Zbiórka zakończy się przed zawarciem Transakcji w ramach danego Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z Licytacją, cała uiszczona cena zostanie przekazana Sprzedającemu.

10.13.Kupujący dokonując zakupu w ramach Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z Licytacją może zadecydować o przeznaczeniu wybranej przez siebie kwoty pieniężnej na rzecz wybranej przez siebie Zbiórki albo Celu. Kwota ta zostanie przekazana na tę Zbiórkę albo na Cel w momencie dokonania płatności w ramach Transakcji, w ramach której Kupujący zdecydował się przekazać część wybranej przez siebie kwoty na daną Zbiórkę lub Cel, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

10.14.Środki darowane przez danego Użytkownika będą przekazywane w pierwszej kolejności na wybraną przez Użytkownika Zbiórkę. W przypadku, gdy Zbiórka ta nie zakończy się zebraniem pełnej kwoty Zbiórki w okresie, na który została utworzona Zbiórka, środki darowane przez Użytkownika zostaną przekazane na inną Zbiórkę, która jest najbliżej do zebrania wszystkich środków pieniężnych (największy procent zebranych środków do zbieranych środków) i należy do wybranej przez Użytkownika kategorii Zbiórek i znajduje się w lokalizacji sąsiadującej z lokalizacją tego Użytkownika albo jest najbliżej lokalizacji tego Użytkownika.

10.15.W przypadku, gdy także druga Zbiórka zakończy się niepowodzeniem, środki darowane przez danego Użytkownika zostaną przekazane na kolejną Zbiórkę, która jest najbliżej do zebrania wszystkich środków pieniężnych i należy do wybranej przez Użytkownika kategorii Zbiórek.

10.16.Procedura, która jest opisana łącznie w art. 10.14. i 10. 15. jest powtarzana przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia się niepowodzeniem Zbiórki, która została wskazana przez Użytkownika jako pierwsza. W przypadku, gdy w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym żadna z kolejno wybranych automatycznie – zgodnie z regułami określonymi w art. 10.15. i 10.16 – Zbiórek nie zakończy się powodzeniem, środki darowane przez Użytkownika zostaną zwrócone Użytkownikowi na rachunek bankowy Użytkownika, z którego przekazane zostały darowane na rzecz Zbiórki środki.

10.17.Przekazanie środków na wybraną Zbiórkę jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przekazanie środków z nieudanej Zbiórki na inną Zbiórkę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 10.14. – 10.16. powyżej. Użytkownik może wybrać kategorię Zbiórek, z której wybrane zostaną kolejne Zbiórki zgodnie z art. 10.14. - 10.16. powyżej, w przypadku zakończenia pierwotnie wybranej Zbiórki niepowodzeniem. Wybór kategorii Zbiórek następuje w momencie przeznaczania określonych środków na Zbiórkę.

10.18.Rola Allegro.pl ogranicza się do udostępnienia Użytkownikom narzędzia umożliwiającego im tworzenie Zbiórek na zasadach określonych Regulaminem. Allegro.pl nie reklamuje i nie zachęca Użytkowników do wspierania konkretnych Zbiórek – Użytkownicy podejmują w tym zakresie całkowicie swobodne decyzje. Użytkownik przed podjęciem decyzji o wsparciu Zbiórki powinien każdorazowo dokładnie zapoznać się z wszystkimi informacjami dotyczącymi Zbiórek. Użytkownicy podejmują decyzje o wspieraniu Zbiórek na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10.19.Allegro.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania organizatorów Zbiórek – podmioty te przy tworzeniu Zbiórek działają samodzielnie, w sposób niezależny od Allegro.pl. Weryfikacja ze strony Allegro.pl ogranicza się do spełnienia przez daną Zbiórkę wymogów formalnych określonych Regulaminem. Allegro.pl nie gwarantuje także, że dana Zbiórka zakończy się powodzeniem.

10.20.W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na wsparcie Zbiórek na zasadach określonych Regulaminem, jest to równoznaczne z powierzeniem środków pieniężnych przeznaczonych na Zbiórkę podmiotowi, który założył Zbiórkę, w celu przekazania ich na wybraną Zbiórkę zgodnie z dyspozycją Użytkownika wspierającego Zbiórkę i na zasadach określonych Regulaminem.

10.21.Od momentu utworzenia Zbiórki, na rzecz podmiotu, który ją stworzył, PayU S.A. prowadzić będzie narzędzie rozliczeniowe, na którym gromadzone będą środki przeznaczone na Zbiórkę. Podmiot, który stworzył daną Zbiórkę i któremu powierzone zostały przez Użytkowników środki pieniężne przeznaczone na Zbiórkę przeznaczy je wyłącznie na Zbiórki, zgodnie z dyspozycjami Użytkowników, co nastąpi wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności Allegro Lokalnie przeznaczonych dla Zbiórek. Środki zgromadzone na narzędziu rozliczeniowym zostaną automatycznie, bez konieczności podejmowania działań przez podmiot, który założył Zbiórkę, rozdysponowane zgodnie z dyspozycjami Użytkowników. Podmiot tworzący Zbiórkę wyraża zgodę, o której mowa w niniejszym ust. 10.21. z momentem utworzenia Zbiórki.

10.22.W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na wsparcie Celu jako Kupujący lub Sprzedający, środki zostaną przekazane na dany Cel bezpośrednio, bez udziału konta technicznego lub powierzania darowanych środków pieniężnych. W przypadku wspierania Celu dla przekazania środków nie jest potrzebne także zebranie określonej sumy - środki przekazywane są z momentem zawarcia Transakcji, w ramach której Użytkownik zdecydował się na przekazanie środków na dany Cel. W przypadku, gdy dany Cel nie będzie już dostępny w momencie Transakcji i przekazania środków, środki przeznaczone na wsparcie Celu zostaną zwrócone Użytkownikowi.

10.23.W związku z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi i tymczasowym umieszczeniu środków na narzędziu rozliczeniowym Użytkownika, który organizuje Zbiórkę, istnieje ryzyko zajęcia środków znajdujących się na tym narzędziu przez organy egzekucyjne, w toku postępowania prowadzonego przeciwko Użytkownikowi. Użytkownik organizując Zbiórkę oświadcza, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania egzekucyjne, oraz że nie istnieją żadne przeszkody oraz okoliczności, które zagrażałyby prawidłowemu zorganizowaniu i przeprowadzeniu Zbiórki, w tym zgromadzonym w ramach Zbiórki środkom. W przypadku utraty zebranych środków z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, zobowiązuje się on wobec Allegro.pl do ich natychmiastowego zwrotu.

10.24.Dołączając zdjęcie do Zbiórki Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do rozporządzania zdjęciem, w tym uzyskał wszelkie niezbędne zgody osób trzecich do posłużenia się tym zdjęciem, a wykorzystanie zdjęcia w ramach Zbiórki nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. Zdjęcie musi być powiązane z celem danej Zbiórki i nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, rażących lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z powszechnie przyjętymi zwyczajami i normami społecznymi. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia, które w ocenie spółki narusza postanowienia niniejszego art. 10.24.

Artykuł 11. Zmiana statusu Konta

11.1. W przypadku, gdy Użytkownik zmieni status Konta z Konta Zwykłego na Konto Firma albo odwrotnie, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego art. 11.

11.2. W przypadku zmiany statusu Konta Zwykłego na Konto Firma:

a) konieczne jest zamknięcie wszystkich aktywnych Ogłoszeń w ramach tego Konta Zwykłego;

b) po zamknięciu wszystkich aktywnych Ogłoszeń konieczne jest wypełnienie formularza przekształcenia Konta, dostępnego w zakładce “Moje Konto” w ustawieniach Konta.

11.3. W przypadku zmiany statusu Konta Firma na Konto Zwykłe:

a) konieczne jest zamknięcie wszystkich aktywnych Ofert w ramach tego Konta Firma;

b) po zamknięciu wszystkich aktywnych Ofert konieczne jest wypełnienie formularza przekształcenia Konta;

c) rezygnacja z abonamentu sklepowego i innych usług zastrzeżonych dla Kont Firma.

11.4. Niespełnienie warunków określonych dla zmiany statusu Konta uniemożliwia tę zmianę.

Artykuł 12. Polityka prywatności - Zbiórki

Allegro.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników zakładających Zbiórki w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Dane osobowe przetwarzane przez Allegro.pl w związku ze świadczeniem usług w ramach Allegro Lokalnie obejmują:

1) Dane osobowe Użytkowników oraz podmiotów zakładających Zbiórki, w tym: informacje identyfikujące Użytkownika podane w ramach rejestracji Konta Allegro, które mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email, login oraz adres korespondencyjny. Dodatkowo, dane osobowe Użytkownika w postaci pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska, informacji o zatrudnieniu oraz działalności Użytkownika w ramach podmiotów prowadzących Zbiórki.

2) Dane osobowe reprezentantów podmiotów poświadczających zajmowanie określonego stanowiska lub funkcji przez Użytkownika tworzącego Zbiórkę w ramach podmiotu poświadczającego, w tym: imię i nazwisko oraz funkcja lub stanowisko reprezentanta podmiotu.

3) Dane osobowe beneficjentów Zbiórek: imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego.

4) Dane osobowe Użytkowników przeglądających Zbiórki: dane adresowe, wyłącznie w przypadku jeśli Użytkownik nie zgłosił sprzeciwu.

5) Dane osobowe Użytkowników uczestniczących w Zbiórkach: informacje identyfikujące Użytkownika podane w ramach rejestracji Konta Allegro, które mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email, login oraz adres korespondencyjny.

6) Dane osobowe osób wskazanych jako ostateczni beneficjenci w ramach Zbiórki lub Celu: informacje podane w opisie Zbiórki, w szczególności imię i nazwisko, wizerunek, stan zdrowia.

Wykorzystanie zgromadzonych danych przez Allegro.pl

  1. Dane osobowe Użytkowników oraz podmiotów zakładających Zbiórki przetwarzane są w związku z utworzeniem, przeprowadzeniem, prezentowaniem, podsumowaniem oraz wspieraniem Zbiórki, w tym w celach zapewnienia obsługi Zbiórki, w szczególności tworzenia i zarządzania Zbiórką, dokonywania wpłat na Zbiórkę, wysyłania powiadomień dotyczących Zbiórki, weryfikacji uprawnień Użytkownika do założenia Zbiórki zgodnie z Regulaminem.

  2. Dane osobowe reprezentantów podmiotów poświadczających uprawnienie danego Użytkownika do stworzenia Zbiórki lub działanie Użytkownika w ramach danego podmiotu przetwarzane są w celu potwierdzenia, że dany Użytkownik zajmuje dane stanowisko lub pełni daną funkcję.

  3. Dane osobowe beneficjentów Zbiórek przetwarzane są w celu tworzenia, przeprowadzenia, prezentowania oraz wspierania Zbiórki oraz udostępnienia ich Użytkownikom oraz podmiotom zakładającym Zbiórki, w celu potwierdzenia dokonania wpłaty pieniędzy ze Zbiórki na rzecz danego beneficjenta i w celu potwierdzenia dokonania wpłaty pieniędzy przez Użytkownika na rzecz danej Zbiórki w ramach Allegro Lokalnie.

  4. Dane osobowe Użytkowników zainteresowanych i uczestniczących w zbiórkach przetwarzane są przez Allegro.pl w celu umożliwienia uczestnictwa i przeprowadzania Zbiórki. Dodatkowo, o ile Użytkownik nie zgłosił sprzeciwu, dane adresowe przetwarzane są w celu prezentowania Zbiórek w lokalizacji (okolicy) Użytkownika.

  5. Dane osobowe osób wskazanych jako ostateczni beneficjenci w ramach Zbiórki lub Celu przetwarzane są w celu utworzenia, przeprowadzenia oraz zaprezentowania Zbiórki.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe reprezentantów podmiotów poświadczających zajmowanie określonego stanowiska lub funkcji przez Użytkownika organizującego Zbiórkę są przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym PayU zakończyła stosunki gospodarcze z tym Użytkownikiem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika nr 5. Polityka ochrony prywatności.

Załącznik nr 13. Allegro Lokalnie - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro