Załącznik nr 12

Załącznik nr 12. Regulamin usługi „Allegro Smart!” dla Sprzedających

I. Definicje

„Dostawcy” – podmioty świadczące usługi w ramach metod dostawy Towarów określonych w art. II pkt 2 Regulaminu, nabywanych przez Kupujących.

„Regulamin Allegro Smart! dla Kupujących” – regulamin Usługi dedykowany Kupującym, dostępny pod adresem: https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart.

„Usługa Allegro Smart!” lub „Usługa” – usługa skierowana do Użytkowników obejmująca:

a. w przypadku Kupujących, płatna usługa obejmująca możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych zgodnie z Regulaminem Allegro Smart! dla Kupujących metod dostawy Towarów nabytych w Allegro i ich zwrotów.

b. w przypadku Sprzedających, usługa umożliwiająca łącznie:

 1. oznaczenie Ofert Sprzedających specjalną ikona Usługą Allegro Smart! umożliwiająca skorzystanie przez Kupującego, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych metod dostawy Towarów nabytych w Allegro i ich zwrotów, na zasadach wskazanych w Regulaminie Allegro Smart! dla Kupujących oraz;

 2. wysyłanie Towarów nabytych przez Kupujących na Allegro, bez ponoszenia kosztów ich dostawy, w ramach metod dostawy określonych w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim wskazanych.

„Usługi Dodatkowe” – odpłatne usługi ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi, wykonywane na rzecz Sprzedającego, i w zależności od ich rodzaju opłacane przez Sprzedającego bezpośrednio Dostawcom bądź Allegro.pl. Wykaz przedmiotowych usług, a także opłaty z nimi związane oraz sposób ich rozliczania określone zostały na stronie: https://na.allegro.pl/smart-uslugi-dodatkowe oraz w Załączniku nr 4 Regulaminu Allegro, w przypadku Usług Dodatkowych płatnych bezpośrednio Allegro.pl.

„Usługa Płatności” - usługa świadczona przez operatorów usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A i 7B do Regulaminu Allegro.

„Regulamin” – niniejszy regulamin, stanowiący Załącznik nr 12 do Regulaminu Allegro.

Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro.

II. Ogólne zasady świadczenia Usługi
 1. Allegro.pl udostępnia Sprzedającym Usługę Allegro Smart!, która daje im możliwość dostawy Towarów zakupionych w ramach ich Ofert, bez konieczności ponoszenia opłaty z tego tytułu, z zastrzeżeniem opłat ponoszonych przez Sprzedających, w związku z korzystaniem przez nich z Usług Dodatkowych.

 2. Usługa Allegro Smart! świadczona jest w ramach metod dostawy wskazanych na stronie https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy, pod warunkiem, że wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż wartość określona na stronie https://na.allegro.pl/smart-metody-dostaw, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności.

 3. Allegro.pl może na wybrany przez siebie okres poszerzyć listę metod dostaw objętych Usługą.

 4. Dostawy realizowane w ramach Usługi Allegro Smart! mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski (tj. z terytorium Polski na terytorium Polski).

 5. W ramach Usługi Allegro Smart! Oferty Sprzedających będą wyróżnione specjalną ikoną przypisaną do przedmiotowej Usługi, przy czym nie dotyczy to Ofert prezentowanych w Allegro przez Apteki ogólnodostępne oraz w kategoriach, o których mowa w art. 3.3. Regulaminu Allegro.

III. Warunki Świadczenia Usługi
 1. Allegro.pl oznaczy Oferty Sprzedających specjalną ikoną Usługi Allegro Smart! niezależnie od ich statusu Konta (Zwykłe/Firma) oraz umożliwi dostawę Towarów zakupionych w ramach tych Ofert, bez konieczności ponoszenia opłaty z tego tytułu, po spełnieniu łącznie warunków kwalifikujących Sprzedającego do korzystania z Usługi:

  a. ogólnych, o których mowa w pkt 2 poniżej, odnoszących się do profesjonalnej postawy Sprzedającego w ramach Allegro oraz;

  b. szczegółowych, o których mowa w pkt 3 poniżej, odnoszących się bezpośrednio do treści Oferty.

 2. Warunki ogólne kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:

  a. posiadanie co najmniej pięciu unikalnych ocen „polecam” na swoim Koncie w okresie ostatnich 12 miesięcy, wskaźnika poleceń na poziomie co najmniej 98% lub posiadanie statusu Super Sprzedawcy, zgodnie z regulaminem znajdującym się pod adresem: https://na.allegro.pl/regulamin-super-sprzedawca

  b. nienaganna obsługa Kupujących polegająca głównie na terminowym realizowaniu wysyłki i dostawy przesyłek oraz udzielaniu Kupującym niezbędnej pomocy i wsparcia po dokonaniu zakupu Towaru (np. podczas kontaktu z Kupującym w ramach Dyskusji);

  c. terminowe regulowanie płatności za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro,

  d. umieszczanie Ofert zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Allegro,

  d. brak zastosowania przez Allegro.pl wobec Sprzedającego sankcji wynikających z art. 8.4 Regulaminu Allegro, w szczególności z tytułu składania przez Sprzedającego propozycji dokonania zakupu poza Allegro lub w związku z reklamowaniem produktów i usług, które nie są oferowane w Allegro.

 3. Warunki szczegółowe kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:

  a. udostępnienie w ramach Oferty co najmniej dwóch różnych metod dostawy z dwóch różnych grup dostawy Towarów świadczonych przez Dostawców, których lista znajduje się pod linkiem: https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy, których koszty dostawy pojedynczej przesyłki nie przekroczą kwoty wskazanej w tabeli znajdującej się pod tym linkiem lub udostępnianie numeru przewozowego przesyłki (w „Moim Allegro” bądź w ramach „API Allegro”) dla przynajmniej 50% wszystkich Transakcji realizowanych w ramach Usługi. Numer przewozowy przesyłki powinien zostać udostępniony Kupującemu w czasie wysyłki deklarowanym przez Sprzedającego w ramach danej Oferty;

  b. realizacja Transakcji w sposób określony w treści Oferty w szczególności poprzez dostarczenie Towaru w deklarowanej w Ofercie liczbie przesyłek, zgodnie z deklarowaną przez Sprzedającego metodą dostawy;

  c. deklarowanie w Ofertach wieloprzedmiotowych możliwości umieszczania jak największej liczby Towarów w ramach jednej przesyłki oraz wysyłanie Towarów sprzedanych w ramach tych Ofert w sposób wskazany powyżej, chyba że z uwagi na rodzaj Towaru lub treść umowy zawartej z Kupującym jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi trudnościami;

  d. niepowielanie w ramach danej kategorii publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru;

  e. udostępnianie w ramach Oferty metody dostawy odpowiadającej rodzajowi i właściwościom sprzedawanego Towaru;

  f. zagwarantowanie odpowiedniej jakości opakowania przesyłki, w sposób odpowiedni do jej zawartości, zgodnie z wymaganiami regulaminów Dostawców oraz zgodnie z art. IV ust. 6 lit. b Regulaminu;

  g. określenie przez danego Sprzedającego ceny Towaru oferowanego w ramach Oferty wyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart! w taki sposób aby nie była ona wyższa od ceny takiego samego Towaru oferowanego przez tego Sprzedającego w ramach jego Oferty niewyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart!;

  h. określenie i realizacja przez Sprzedającego polityki zwrotów Towarów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach Allegro: https://na.allegro.pl/warunki-zwrotow i przypisanie ich do swoich Ofert - w takim wypadku Allegro.pl udostępni Kupującemu odpowiedni formularz pozwalający zwrócić Towar w ramach Usługi Allegro Smart!. Polityka zwrotów Towarów, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie zwrot środków pieniężnych Kupującemu powinien odbywać za pośrednictwem Operatora Płatności.

  i. wskazanie przez Sprzedającego w ramach Oferty wartości jednorazowej dostawy dostępnej nie wyższej niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez Kupującego wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość dostawy, niezależnie od metody dostawy, nie przekroczy 40 zł lub lub w przypadku gdy Sprzedający jako wartość metody dostawy przy płatnościach z góry wskazuje kwotę 0 zł, przy założeniu, że dostawa Towarów w ramach jego Ofert jest realizowana do automatu paczkowego (w tym paczkomatu) albo punktu odbioru, przy czym Sprzedający nie gwarantuje darmowego zwrotu Towaru w ramach tych Ofert.

  j. przekazywanie Dostawcom przez Sprzedającego (w sposób automatyczny lub ręczny) w procesie zamawiania przesyłek Towarów, adresu email w domenie allegromail.pl przypisanego do danej Transakcji, w niezmienionej dwuczłonowej formie (np. xxx+yyy@allegromail.pl) dla wszystkich Transakcji zawieranych przez Sprzedającego w ramach Allegro Smart!.

IV. Prawa i obowiązki Sprzedających korzystających z Usługi
 1. Metody dostawy Towarów objętych Usługą realizowane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Allegro.pl a Dostawcami, w ramach których Allegro.pl jest nadawcą w rozumieniu art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

 2. Dostawa Towarów i związane z nią Usługi Dodatkowe, świadczone są przez Dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za jakość i terminowość dostawy Towarów, jak również za liczbę udostępnionych przez nich punktów odbioru przesyłek. Lista aktualnych punktów odbioru przesyłek wskazanych przez Dostawców oraz regulaminów świadczenia usług przez Dostawców, znajduje się tutaj: https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy.

 3. Mając na uwadze brzmienie ust. 1 oraz 2 powyżej, Allegro.pl, w celu umożliwienia Sprzedającym składanie reklamacji, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Dostawców, udziela Sprzedającym pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z reprezentowaniem Allegro.pl w procesie reklamacji usług świadczonych przez Dostawców w ramach Usługi. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysyłane Sprzedającym przez Allegro.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta Sprzedającego. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Dostawców rozpatrywane będą na zasadach wskazanych w regulaminach tych usług dostępnych na stronie: https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-247-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-oo-obowiazujacy-od-02102019_3.pdf, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 4. W sytuacjach, w których reklamacje (reklamacja oraz odwołanie od negatywnie rozpatrzonej reklamacji przez Dostawcę) składane u Dostawców przez Sprzedających, z tytułu zagubienia, zniszczenia lub ubytku przesyłki, zostały rozpatrzone przez Dostawców negatywnie, Sprzedający w terminie do 14 dni od chwili otrzymania przedmiotowej decyzji, może wnioskować do Allegro.pl, celem ponownego rozpatrzenia sprawy przez Dostawcę.

 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania Allegro.pl wszystkich okoliczności związanych z reklamacją oraz udowodnić fakt jej negatywnego rozpatrzenia przez Dostawcę.

 6. W celu prawidłowego korzystania z Usługi, Sprzedający po zawarciu Transakcji zobowiązany jest do:

  a. niezwłocznego wydrukowania etykiety nadawczej w narzędziu służącym do nadawania przesyłek i umieszczenia jej na przesyłce Towaru objętego dostawą,

  b. należytego zapakowania Towaru, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i właściwości przesyłanego Towaru i w razie konieczności odpowiedniego oznakowania przesyłki,

  c. zachowania terminów wysyłki Towarów wskazanych przez niego w Ofertach objętych Usługą,

  d. udostępnienia Allegro.pl numeru przewozowego przesyłki (w „Moim Allegro” bądź w ramach „API Allegro”) dla przynajmniej 50% Transakcji (śledzenie przesyłki),

  e. przekazywania Dostawcom przez Sprzedającego (w sposób automatyczny lub ręczny) w procesie zamawiania przesyłek Towarów, adresu email w domenie allegromail.pl przypisanego do danej Transakcji, w niezmienionej dwuczłonowej formie (np. xxx+yyy@allegromail.pl) dla co najmniej 98 % ogółu wszystkich Transakcji zawieranych przez Sprzedającego w ramach Allegro Smart!

 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Sprzedających w przesyłkach Towarów zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przez ustawę Prawo Pocztowe oraz właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego, a także określonych w regulaminach Dostawców (przykładowa lista Towarów zakazanych: https://na.allegro.pl/towary-zakazane ). Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Allegro.pl z tytułu szkód wyrządzonych Dostawcom w zakresie przesyłek nadawanych sprzecznie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku nadania przesyłki zawierającej wyżej wskazaną zawartość lub w związku z jej wadliwym opakowaniem (dalej: “Przesyłka Uciążliwa”), niezbędne będzie wykonanie dodatkowej obsługi mającej na celu zminimalizowanie potencjalnych negatywnych następstw związanych z jej nadaniem.

 8. W przypadkach nadania Przesyłki Uciążliwej, o których mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedający będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Allegro.pl dodatkowej opłaty z tytułu jej dodatkowej obsługi w wysokości 121,77 zł w przypadku, w którym Przesyłka Uciążliwa została nadana po raz pierwszy lub kwoty 1 228,77 zł za każdy kolejny przypadek jej nadania, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

V. Płatności i rozliczenia
 1. Sprzedający zobowiązany jest do następujących rozliczeń, z tytułu wykonywania Usług Dodatkowych:

  a. z Dostawcami, w przypadku korzystania z Usług Dodatkowych określonych na stronie https://na.allegro.pl/smart-uslugi-dodatkowe, zgodnie ze wskazanym przez Dostawcę cennikiem przypisanym do tych usług;

  b. z Allegro.pl, w przypadku korzystania z Usług Dodatkowych określonych na stronie https://na.allegro.pl/smart-uslugi-dodatkowe, zgodnie ze wskazanym przez Allegro.pl cennikiem przypisanym do tych usług, określonych w Załączniku nr 4 Regulaminu Allegro.

 2. Rozliczenie należności, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej, następuje w sposób wskazany w odrębnych umowach zawartych przez Sprzedających z Dostawcami, a w przypadku określonym w ust. 1 lit. b powyżej, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 Regulaminu Allegro.

 3. W przypadku poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usług nieobjętych Regulaminem, Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów na rzecz Dostawcy, zgodnie z cennikiem aktualnie obowiązującym u danego Dostawcy.

 4. Zasady wystawiania i przesyłania faktur, z tytułu świadczenia Usług Dodatkowych, których mowa w ust. 1 lit. a powyżej, następuje w sposób wskazanych w odrębnych umowach zawartych przez Sprzedających z Dostawcami, a w przypadku określonym w ust. 1 lit. b powyżej, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro. Informacje dotyczące szczegółowego zestawienia opłat za Usługi Dodatkowe określone w ust. 1 lit. b udostepniane będa Sprzedającemu w ramach ustawień jego Konta.

VI. Dane osobowe
 1. Allegro.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Sprzedających w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Allegro Smart! w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 2. W zakresie związanym z realizowaniem usługi dostawy Towarów świadczonych przez Dostawców administratorem danych osobowych Sprzedających są również Dostawcy. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Sprzedających przez Dostawców w związku z Usługą zawarte są w regulaminach usług każdego Dostawcy.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Allegro.pl obejmują: dane adekwatne do typu Konta w Serwisie obejmujące: nick (login), nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, nr listu przewozowego, adres dostawy i zwrotu Towaru.

 4. Dane osobowe Sprzedających mogą być przekazane:

  a. Dostawcom w celach zapewniania rozliczalności Allegro.pl z wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z tymi Dostawcami;

  b. Dostawcom - na życzenie Sprzedających - w celu przekazania zapytań bądź reklamacji dotyczących usług przez nich realizowanych;

  c. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 Regulaminu Allegro (Polityka Ochrony Prywatności).

VII. Reklamacje
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana przez Allegro.pl lub jest realizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Użytkownik może złożyć również reklamację, z tytułu nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usługi Dodatkowej opłacanej przez Sprzedającego bezpośrednio Allegro.pl.

 2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi bądź Usługi Dodatkowej, o której mowa w art. V ust. 1 lit. b będą rozpatrywane przez Allegro.pl w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

 3. Reklamacje dotyczące Usług bądź Usług Dodatkowych o których mowa w art. V ust .1 lit. b, mogą być składane listownie na adres Allegro.pl lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz

 4. Użytkownik może kontaktować się z Allegro.pl w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

  a. pisemnej na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182;

  b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz

 5. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania usług przez Dostawców, w tym sposobu realizowania Usług Dodatkowych, o których mowa w art. V ust. 1 lit. a oraz opłat ponoszonych na rzecz Dostawców w związku z ich świadczeniem, rozpatrywane są przez Dostawców na zasadach wskazanych w regulaminach usług przez nich świadczonych.

VIII. Zaprzestanie świadczenia Usługi
 1. Sprzedający może zrezygnować z Usługi Allegro Smart! w każdym czasie, poprzez złożenie rezygnacji w stosunku do Allegro.pl, z zastrzeżeniem, że rekomendowanym sposobem wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w szczególności gdy Sprzedający:

  a. podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Allegro.pl lub polegające na fałszowaniu danych w ramach usługi Allegro Smart!,

  b. nie przestrzegał postanowień Regulaminu, o których mowa w art. III ust. 2 i 3 oraz w art. IV ust. 6 i 7. Allegro.pl ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi na rzecz Sprzedającego oraz w przypadku rażących naruszeń dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4. Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

IX. Postanowienia końcowe
 1. Allegro.pl zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Allegro.pl lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.

 2. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 12. Regulamin usługi „Allegro Smart!” dla Sprzedających - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro