Załącznik nr 10

Załącznik nr 10: Dodawanie produktów

 1. Allegro.pl umożliwia Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji pełnej, dodawanie produktów na zasadach określonych w niniejszym załączniku. Przez produkt w niniejszym załączniku należy rozumieć specyfikację danej rzeczy (która może być Towarem i stanowić przedmiot Oferty), obejmującą dane oraz elementy określone przez Allegro.pl, w szczególności obraz, opis oraz parametry tej rzeczy.

 2. Tworzenie produktu jest możliwe wyłącznie w wybranych przez Allegro.pl kategoriach.

 3. Tworzenie produktu jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy danego produktu nie ma jeszcze w bazach danych Allegro.pl.

 4. Produkt jest identyfikowany na podstawie parametrów identyfikujących produkt, określanych każdorazowo przez Allegro.pl dla danego produktu lub danej kategorii produktów.

 5. Tworzenie produktu następuje za pośrednictwem udostępnionych przez Allegro.pl w tym celu funkcjonalności.

 6. W celu stworzenia produktu Użytkownik wypełnia wszystkie dane oraz dodaje elementy określone przez Allegro.pl, w szczególności:

  a. określa nazwę i kategorię produktu,

  b. uzupełnia wszystkie obowiązkowe parametry, w tym parametry identyfikujące produkt,

  c. dodaje zdjęcie produktu,

  d. dodaje opis produktu.

Wypełnienie wszystkich danych oraz dodanie elementów wskazanych przez Allegro.pl jest obowiązkowe w celu stworzenia produktu.

Opis produktu, o którym mowa w pkt. d) powyżej, może dotyczyć wyłącznie cech, właściwości i funkcjonalności produktu. Przedmiotowy opis nie może zawierać jakichkolwiek innych treści, w tym treści dotyczących ewentualnej transakcji obejmującej produkt.

 1. Po stworzeniu produktu może on podlegać weryfikacji ze strony Allegro.pl. Allegro.pl może zweryfikować produkt w zakresie ewentualnych oczywistych błędów, omyłek lub innych niedozwolonych treści.

 2. Produkt staje się aktywny i może być wykorzystywany przez wszystkich Użytkowników z momentem wprowadzenia produktu przez Użytkownika.

 3. Z momentem wprowadzania danych oraz treści do produktu Użytkownik tworzący dany produkt udziela Allegro.pl, w odniesieniu do wszelkich wprowadzonych treści oraz elementów, uprawnień i zgód określonych w art. 5.1 oraz art. 5.5. Regulaminu, stosowanych odpowiednio. Z momentem wprowadzenia produktu Użytkownik traci możliwość edycji danych oraz treści wprowadzonych do karty produktu. Użytkownik może jednak zgłosić Allegro.pl wszelkie błędy i omyłki, które zaszły przy wprowadzaniu produktu, korzystając z odpowiednich funkcjonalności w ramach Allegro.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania produktów w dobrej wierze oraz z należytą starannością, a poprzez wprowadzenie produktu oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wprowadzane przez niego dane i elementy są zgodne z rzeczywistością i prawidłowo opisują daną rzecz. Nadużywanie lub niezgodne z przeznaczeniem lub Regulaminem wykorzystanie funkcjonalności przeznaczonych do wprowadzania produktów stanowi naruszenie Regulaminu.

 5. Allegro.pl nie jest zobowiązane do korzystania z produktu i może zaniechać udostępniania go Użytkownikom lub usunąć ze swoich baz danych, a także zastąpić w całości lub w części innym produktem. Użytkownik, który wprowadził produkt nie uzyskuje żadnych uprawnień względem produktu, w szczególności nie może sprzeciwić się wykonywaniu przez Allegro.pl praw, które Allegro.pl zyskuje zgodnie z Regulaminem.

Załącznik nr 10: Dodawanie produktów - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro