Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin Allegro

Chcesz wiedzieć co zmieniamy?

Informacje o wszystkich zmianach w Regulaminie znajdziesz w dedykowanej zakładce w Aktualnościach Allegro.

English version

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. TRANSAKCJE

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

ALLEGRO.PL

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).

REGULAMIN

niniejszy dokument

ALLEGRO

prowadzona przez Allegro.pl, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.pl

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Allegro.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allegro

UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Allegro.pl w ramach Allegro, na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Allegro

LICYTANT

Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro

LICYTACJA

rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar

TRANSAKCJE

procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Allegro

DYSKUSJA

toczony między Sprzedającym a Kupującym spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji - odbywający się w ramach udostępnionych przez Allegro narzędzi wsparcia pozakupowego

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ALLEGRO

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych (Konto Junior), których treść stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

2.2.

Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Allegro działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów Rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym:

a. Rejestracja pełna, z zastrzeżeniem postanowienia w art. 2.6. poniżej, umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaż Towarów (Konto Zwykłe);

b. Rejestracja uproszczona umożliwia wyłącznie dokonywanie zakupów Towarów.

2.3.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do Allegro.pl kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce i którzy po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.

Allegro.pl zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski - także tłumaczeń na język angielski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Allegro po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.

2.4.

Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających Allegro (Konto Firma). Sprzedaż Towarów, w ramach Konta Firma, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na Allegro. Jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalnością Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach Konta Zwykłego.

2.5.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Allegro.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6.

Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Allegro, musi obok obowiązku przesłania kopii dokumentów, oświadczeń lub tłumaczeń – o których mowa w art.2.3 powyżej (o ile ma zastosowanie), dokonać aktywacji Konta, wybierając jeden z poniższych dostępnych dla danego Użytkownika sposobów udostępnianych przez Allegro:

a. Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach Allegro i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł.Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana,

b. Zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A oraz Załączniku 7B do Regulaminu - w przypadku, gdy zapłata za zakupiony Towar zostanie dokonana w formie przelewu elektronicznego z rachunku prowadzonego w jednym z banków udostępniających tzw. „szybkie płatności” w ramach Allegro,

c. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A oraz Załączniku 7B do Regulaminu lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01 zł na rachunek bankowy wskazany przez Allegro.pl. Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

2.7.

Podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.8.

Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Allegro, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą. Użytkownik Konta Zwykłego oraz Konta Firma posiadającego aktywną usługę Abonament może dodać do Konta zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać jego wizerunek ( awatar). W przypadku logowania się do Allegro za pośrednictwem innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym, dane osobowe Użytkownika oraz awatar (o ile został on udostępniony operatorowi tego serwisu) zostaną przekazane Allegro.pl i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.

W przypadku dodania awatara zostanie on przypisany do wskazanego przez Użytkownika Konta zarejestrowanego na jego dane. W sytuacji logowania się do Allegro za pośrednictwem innych serwisów, awatar przekazany Allegro.pl przez operatora tego serwisu, przypisany zostanie do Konta Użytkownika, zgodnie z adresem e-mail podanym przez Użytkownika w tym serwisie. Awatar Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników korzystających z Allegro przy jego wybranych aktywnościach w Allegro.

Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych powyżej, pod warunkiem, że spełniać będzie wymagania techniczne określone następująco: rozmiar min 64x64px, typ pliku: jpg, png oraz nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach awatara treści promocyjnych, reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro, a także jakichkolwiek danych kontaktowych. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może w każdym czasie sam usunąć awatar przypisany do jego Konta. W celu usunięcia numeru telefonu, konieczne jest skontaktowanie się z Allegro.pl przy użyciu dostępnych kanałów kontaktu, o których mowa w Regulaminie.

2.9.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Allegro po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Allegro za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Allegro.pl, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Allegro.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Allegro po podaniu loginu lub adresu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

2.10.

Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Allegro.pl, z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro.

2.11.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.

2.12.

Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Allegro.pl:

a. Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa,

b. Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

2.13.

W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Allegro wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez Allegro.pl uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Allegro.pl może:

a. uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Allegro.pl zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.14.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec Allegro.pl, z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro.

2.15.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przypisanie awatara do jego Konta, w sytuacjach, o których mowa w art. 2.8 powyżej, może wiązać się z automatycznym dostosowaniem rozmiaru awatara do wymogów technicznych zdefiniowanych przez Allegro.pl.

2.16

Allegro.pl stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach Allegro z których Użytkownik korzysta.

2.17

Wykonanie Transakcji oraz innych usług jest możliwe tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. OFERTY

3.1.

W ramach Allegro, Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:

a. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,

b. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru. Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.2., Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz wyłącznie do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej tej cenie. Jeżeli Sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.

3.2.

W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.

3.3.

Celem Ofert prezentowanych w ramach kategorii ogłoszeniowych "Samochody", "Nieruchomości", "Wakacje", "Żywe zwierzęta", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie", "Motocykle i quady", "Usługi" oraz „Bilety” nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. Oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą obejmować więcej niż jednej sztuki Towaru.

Oferty, o których mowa w niniejszym artykule mogą być prezentowane przez podmioty współpracujące z Allegro.pl na podstawie odrębnych umów, w szczególności w ramach prowadzonych przez nie serwisów czy aplikacji internetowych (uwzględniając aplikacje mobilne).

3.4.

Allegro.pl stosuje domyślne sortowanie Ofert w ramach listy Ofert, które dostosowuje kolejność ich umieszczania z uwzględnieniem preferencji Kupujących („Trafność”).

Trafność uwzględnia następujące czynniki:

 1. Dane o Ofercie: tj. głównie zgodność opisu Oferty z Regulaminem, liczba wyświetleń Oferty w różnych przedziałach czasu, liczba zakupów dokonanych w ramach danej Oferty, liczba Towarów dodanych przez Użytkowników do koszyka w ramach danej Oferty, liczba Użytkowników, którzy dodali lub usunęli daną Ofertę z listy obserwowanych, cena Towaru będącego przedmiotem Oferty, liczba sztuk Towaru w Ofercie, liczba metod darmowej dostawy udostępnionych przez Sprzedającego w ramach Oferty, dostępność darmowego zwrotu Towaru, stan oferowanego Towaru w tym jego cechy, tryb zawarcia umowy sprzedaży - Kup teraz/Licytacja, czas trwania Oferty, skorzystanie z opcji promowania Oferty, wyróżnienie Oferty oznaczeniem “Oficjalny Sklep”, umieszczenie Oferty w Strefie Okazji;

 2. Dane o Sprzedającym: tj. głównie liczba pozytywnych i negatywnych Ocen, procent poleceń od Kupujących, średnia ocena kosztów dostawy Towarów, średnia ocena zgodności Towaru z opisem, średnia ocena jakości obsługi Kupującego, terminowe uzupełnianie numerów przesyłek, czas udzielenia odpowiedzi na wiadomości od innych Użytkowników, ocena jakości sprzedaży widoczna w panelu “Jakość mojej sprzedaży”, uczestnictwo w programie Super Sprzedawca, liczba naruszeń Załącznika nr 1 do Regulaminu, liczba upomnień w związku z naruszeniami art. 13.3 Regulaminu oraz art. 1 pkt. 4 i 7 Załącznika nr 2 do Regulaminu

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE

4.1.

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2.

Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.3.

Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

4.4.

Wystawianie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

5.1.

Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Allegro formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Allegro.pl nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach Allegro oraz przez Allegro.pl – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.2.

Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Towaru w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

5.3.

Niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4.1, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

5.4.

Wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, Sprzedający zleca Allegro.pl publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. Liczba jednocześnie opublikowanych Ofert Użytkownika nie może przekroczyć bez zgody Allegro.pl 200.000, przy czym zabronione jest również zlecenie Allegro.pl publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru, w liczbie która zagrażać może zasadom uczciwej konkurencji w ramach Allegro.

5.5.

Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Allegro) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala Allegro.pl na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Allegro.pl i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Allegro.pl jest uprawnione do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Allegro.pl zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Allegro.pl oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Allegro.pl oraz podmiotów, którym Allegro.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez Allegro.pl zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Allegro.pl oraz podmioty, którym Allegro.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

5.6.

Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w Allegro określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.7.

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w Allegro, w tym z wykorzystaniem Kart podarunkowych Allegro. Obsługa realizacji płatności Kupującego, w zależności od wybranej przez niego metody płatności, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku nr 7A, Załączniku 7B do Regulaminu lub Regulaminie Kart Podarunkowych Allegro.

5.8.

Poza umożliwieniem Kupującym dokonywania zapłaty za Towar za pomocą usług, o których mowa w art. 5.7. Sprzedający mogą umożliwić Kupującym dokonanie zapłaty za Towar także "za pobraniem", bądź w drodze bezpośredniej zapłaty w miejscu odbioru Towaru.

5.9.

W celu umieszczania Ofert w kategorii: Kolekcje > Produkty inwestycyjne oraz Kolekcje > Numizmatyka > Złote Monety Kolekcjonerskie, Sprzedający zobowiązany jest spełnić następujące warunki łącznie:

a. posiadać Konto Firma, w ramach którego publikowałby Oferty w kategoriach, o których mowa powyżej;

b. zapewnić wysyłkę Towarów w ciągu 24 h liczonych od zawarcia Umowy w ramach tych Ofert.

c. dokonać zgłoszenia na adres: invest@allegro.pl zawierającego następujące dane: dane firmy oraz Login pod którym zarejestrował Konto w ramach którego będzie publikował Oferty w ww kategoriach (dalej: „Zgłoszenie”) i uzyskać od Allegro.pl akceptacje Zgłoszenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta.

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1.

Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz, z zastrzeżeniem art. 3.3 Regulaminu. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

6.2.

Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, dane osobowe w zakresie nazwy Konta (loginu) Licytanta są przekazywane Sprzedającemu.

6.3.

Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem Allegro zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na zaszyfrowany przez Allegro.pl adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest zaszyfrowany przez Allegro.pl adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

6.4.

Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Najwyższa oferowana cena w danej chwili
Kwota postąpienia
1,00 - 24,99 zł
Kwota postąpienia
0,50 zł
25,00 - 99,99 zł
Kwota postąpienia
1,00 zł
100,00 - 249,99 zł
Kwota postąpienia
2,50 zł
250,00 - 499,99 zł
Kwota postąpienia
5,00 zł
500,00 - 999,99 zł
Kwota postąpienia
10,00 zł
1.000,00 - 2.499,99 zł
Kwota postąpienia
25,00 zł
2.500,00 - 4.999,99 zł
Kwota postąpienia
50,00 zł
powyżej 5.000,00 zł
Kwota postąpienia
100,00 zł

6.5.

Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:

a. na prośbę Licytanta albo

b. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta albo

c. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru albo

d. w związku z zakończeniem Licytacji, w przypadkach określonych w art. 6.8. b.

z zastrzeżeniem, że w przypadku Ofert w kategoriach:

 • Odzież, Obuwie, Dodatki > Odzież damska > Bluzki
 • Odzież, Obuwie, Dodatki > Odzież damska > Swetry
 • Odzież, Obuwie, Dodatki > Odzież męska > Koszule

odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie na jego prośbę.

6.6.

Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.

6.7.

Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:

a. na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.8.

b. na podstawie decyzji Allegro.pl, w sytuacjach opisanych w art. 8.2 pkt b.

6.8.

Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:

a. Oferty z opcją Kup Teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące,

b. Licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z art. 7.2.

6.9.

Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

6.10.

Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

7.1.

Allegro nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

7.2.

Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7.3.

Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu, z zastrzeżeniem treści art. 3.3.

7.4.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail (zaszyfrowany przez Allegro.pl), numer telefonu, adres. W przypadku, gdy siedziba Sprzedającego widniejąca w ustawieniach Konta znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Oferta została oznaczona w polu “Szczegóły dostawy” jako “Oferta poza EOG” dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego informacje dotyczące śledzenia przesyłki moga być udostępniane Allegro.pl bezpośrednio przez przewoźnika lub Sprzedającgo. Jeśli numer przesyłki został udostępniony w zakładce: "Kupione", widocznej po zalogowaniu na Konto, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.

7.5.

Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

Artykuł 8. ROLA ALLEGRO

8.1.

Allegro.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Allegro ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Allegro.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach Allegro. Allegro.pl na zasadach określonych w Załączniku nr 9 umożliwia przyznanie rekompensat Kupującym, którzy na skutek nieuczciwego działania Sprzedającego ponieśli szkodę. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach Allegro, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Allegro.pl ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert Allegro.pl.

8.2.

W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Allegro.pl może:

a. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię Allegro, w której publikowana jest Oferta,

b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,

c. usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w Allegro, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku,

d. odmówić publikacji Oferty.

8.3.

Allegro.pl może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

8.4.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Allegro.pl może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta Użytkownika lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Allegro.pl może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Allegro. W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:

 1. nieuregulowanie przez Użytkownika należności względem Allegro.pl w wyznaczonym terminie,
 2. podanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
 3. zbycie przez Użytkownika Konta bez zgody Allegro,
 4. udostępnienie przez Użytkownika Konta innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w art. 2.11 Regulaminu,
 5. Publikacja przez Użytkownika Ofert, których przedmiotem są Towary zakazane określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub Towary dopuszczone warunkowo, a Użytkownik nie spełnił warunków niezbędnych do ich wystawienia, które to warunki wskazane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
 6. naruszanie zasad dotyczących wystawiania Ofert określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
 7. Rejestrację wielu Kont i ich wykorzystywanie niezgodnie z zasadami określonymi w art. 2.10 Regulaminu,
 8. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
 9. spadek ogólnego poziomu jakościowego (w ramach panelu “Jakość mojej sprzedaży”) do wartości “Wymagający poprawy” lub “Nieakceptowalny”,
 10. podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez Allegro.pl opłatami lub prowizjami,
 11. naruszanie zasad dotyczących systemu ocen określonych w art. 11 Regulaminu,
 12. dokonywanie zakupów w celu innym niż finalizacja Transakcji,
 13. naruszanie zasad dotyczących zlecania Allegro.pl publikacji Ofert określonych w art. 5.4 Regulaminu,
 14. naruszanie zasad dotyczących odrzucania ofert Licytantów określonych w art. 6.5 Regulaminu,
 15. naruszanie zasad określonych w art. 10.1. 10.3 i 10.10 Regulaminu,

Allegro.pl może:

c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

d. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Allegro.pl powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail , wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Użytkownik może odwołać się od decyzji Allegro.pl zgodnie z postanowieniami art.16 Regulaminu. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w ramach Dyskusji w terminie określonym w art. 10.2 Regulaminu, Allegro.pl może uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji.

8.5.

Niezależnie od zastosowania przez Allegro.pl postanowień art. 8.2, 8.3 lub 8.4 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Allegro, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Allegro.pl lub innych Użytkowników.

W przypadku udostępnienia Allegro.pl awatarów o których mowa w art. 2.8 Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego awatara w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie go w ramach Allegro oraz przez Allegro.pl nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni Allegro.pl z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem z awatara w ramach Allegro.

8.6.

W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Allegro.pl i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Allegro.pl w ramach Allegro. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z art. 6.8.

8.7.

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.13 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Allegro.pl.

8.8.

W przypadkach, o których mowa w art 8.9. poniżej operatorzy usług płatniczychokreślonych w Załącznikach 7A i 7B, działając na zlecenie oraz na podstawie przekazanych przez Allegro.pl informacji, uprawnieni są do czasowego wstrzymania wypłaty środków Sprzedających w przypadkach i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach nr 7A i nr 7B do Regulaminu (“Wstrzymanie Wypłaty”).

8.9.

Allegro.pl może zakwalifikować Konto Sprzedającego do Wstrzymania Wypłaty w następujących przypadkach:

a. w ramach Transakcji, w których istnieje podwyższone prawdopodobieństwo ubiegania się przez Kupujących o wypłatę rekompensat w ramach Programu Ochrony Kupujących, o którym mowa w Załączniku nr 9 do Regulaminu lub

b. w stosunku do Sprzedających, którzy prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot mający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

c. w stosunku do Sprzedających publikujących Oferty w kategoriach, o których mowa w art. 5.9. powyżej

8.10.

Allegro.pl zleca operatorom usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A i 7B Wstrzymanie Wypłaty w przypadkach Kont o których mowa w art. 8.9 lit. a powyżej, w ramach których obroty z Ofert w kategorii „Telefony i akcesoria” przekroczyły 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień kwalifikacji Konta Sprzedającego do Wstrzymania Wypłaty oraz które spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:

a. przynajmniej 25 % wartości Transakcji zawartych w ciągu 60 dni kalendarzowych poprzedzających dzień zakwalifikowania Konta Sprzedającego pochodzi z Ofert, w których deklarowany przez Sprzedającego czas dostawy Towaru, na dzień zawarcia umowy z Kupującym przekracza 7 dni roboczych;

b. liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów, przekroczyła 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w tym okresie przekroczyła dwie.

c. liczba otwartych przez Kupujących Dyskusji w ciągu 60 dni kalendarzowych poprzedzających dzień kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty przekracza 10 i jednocześnie dla więcej niż 10% z nich Sprzedający nie udzielił odpowiedzi i nie złożył wyczerpujących wyjaśnień w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy;

d. w ciągu 60 dni bezpośrednio poprzedzających Wstrzymanie Wypłaty Sprzedający na podstawie art. 2.13. oraz 8.4 Regulaminu posiada czasowo ograniczony dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro lub zawieszone na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta;

e. średnia ocen Sprzedającego w dniu kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty wynosi mniej niż 4,9 00 (cztery i dziewięć dziesiątych).

8.11.

Allegro.pl zleca operatorom usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A i 7B Wstrzymanie Wypłaty w przypadkach Kont o których mowa w art. 8.9 lit. c powyżej, bezpośrednio po pozytywnym zweryfikowaniu przez Allegro.pl Zgłoszenia, o którym mowa w art. 5.9. powyżej.

8.12.

Allegro.pl ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o Ofercie, w szczególności obejmujących treść Oferty; danych identyfikujących Kupującego w ramach Transakcji; danych o Transakcji - w szczególności metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowe uwagi, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w tym w ramach dyskusji i sporów. Allegro.pl dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich Ofert i Transakcji.

Użytkownik nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla Allegro.pl. Użytkownik nieodpłatnie ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Allegro, w szczególności dotyczących jakości sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Allegro, obejmujących m. in. wartość obrotu, zrealizowane zamówienia; anulowane zamówienia; numery przesyłek uzupełnione w terminie; jaka część dostawy odbywa się w terminie - na tle wszystkich zamówień w ciągu ostatnich 30 dni, które zostały dostarczone do kupujących w terminie, jaki deklaruje Sprzedający w w ofertach.; oraz informacje jak jakość sprzedaży Sprzedającego wypada w porównaniu z innymi Sprzedającymi na Allegro - ilu sprzedawców ma lepszą lub gorszą jakość niż Sprzedający. W ramach Allegro Lokalnie dostępne są jedynie dane dotyczące poszczególnych zrealizowanych Transakcji.

Allegro.pl umożliwia odpłatny dostęp do niektórych danych statystycznych dotyczących sprzedaży w ramach platformy Allegro.

Dane statystyczne dotyczące sprzedaży w ramach platformy Allegro są przechowywane przez Allegro.pl także po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem.

Dostęp Allegro.pl do danych osobowych Użytkowników, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i zasady usuwania tych danych określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.

8.13.

Allegro.pl jako Sprzedający na Allegro korzysta z innego niż pozostali Sprzedający formularza zwrotu, co wynika z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Artykuł 9. OPŁATY I PROWIZJE

9.1.

Usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

9.2.

Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.

9.3.

Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Allegro.pl opłatami lub prowizjami.

9.4.

Za usługi świadczone w ramach Allegro, Allegro.pl wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, przy czym Użytkownikowi Konta Zwykłego - na jego żądanie.

9.5.

Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez Allegro.pl usług w danym miesiącu oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Allegro powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą Użytkownikom.

10.2.

Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Dyskusji w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

10.3.

Liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w tym okresie nie może przekroczyć dwóch.

10.4.

Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość Kupującego w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

10.5.

W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która jest rejestrowana przez przewoźnika i której nadawany jest numer śledzenia przesyłki, jeśli dane nie zostały udostępnione Allegro.pl bezpośrednio przez przewoźnika, Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia w zakładce zamówienia (moja sprzedaż -> zamówienia) prawidłowego numeru śledzenia przesyłki (nadanego przez przewoźnika po nadaniu przesyłki), przy czym czas wysyłki Towaru powinien nastąpić zgodnie z terminem (liczonym z dokładnością co do godziny począwszy od momentu dokonania zapłaty za Towar - w przypadku skorzystania z metod płatności dostępnych w Allegro lub od momentu zawarcia Transakcji – w przypadku płatności za Towar przy odbiorze z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy), określonym przez Sprzedającego w ramach formularza sprzedaży - w polu “Czas wysyłki”

10.6.

W ramach Allegro, Sprzedającym udostępniony jest panel “Jakość mojej sprzedaży” w którym, w oparciu o poszczególne miary w obszarach:

a. Oceny od Kupujących (zawierający m.in. Polecenia od Kupujących, Zadowolenie Kupujących),

b. Realizacja zamówień (zawierający m.in. Zrealizowane zamówienia, Numery przesyłek uzupełnione w odpowiednim terminie ),

c. Obsługa klienta (zawierający m.in. Utworzone Dyskusje, Terminowe odpowiedzi w Dyskusjach),

d. Atrakcyjność Oferty (zawierający m.in. Aktywne kanały płatności, Procent Ofert z Allegro Smart!),

e. Przestrzeganie Regulaminu (zawierający m.in. Usunięcia Ofert, Upomnienia)

jakość Sprzedającego jest określana w ramach jednego z następujących poziomów:

a. Super+

b. Super

c. Dobry

d. Neutralny

e. Wymagający poprawy

f. Nieakceptowalny

Dane uwzględniane w panelu „Jakość mojej sprzedaży” są przeliczane codziennie i obejmują ostatnie 30 dni. Z przyczyn technicznych mogą wystąpić opóźnienia w ich przeliczaniu nieprzekraczające 24 godzin.

10.7.

Sprzedający jest zobowiązany do utrzymywania jakości sprzedaży odpowiadającej co najmniej ogólnemu poziomowi “Neutralny”. Poziom jakościowy może mieć wpływ na udział w programach bonusowych oraz benefitach dostępnych w ramach Allegro (np. specjalne warunki uczestnictwa w Strefie okazji) . Szczegółowe zasady dotyczące wpływu poziomu jakości określonej w ramach panelu “Jakość mojej sprzedaży” na poszczególne programy zawarte są w ich regulaminach. Spadek ogólnego poziomu jakościowego (w ramach panelu “Jakość mojej sprzedaży”) do wartości “Wymagający poprawy” lub “Nieakceptowalny” może skutkować w szczególności podjęciem przez Allegro.pl działań, o których mowa w art. 8.4 Regulaminu.

10.8.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Allegro umowach.

10.9.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Allegro stanowią przedmiot praw Allegro.pl lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.10.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Allegro materiałów wymaga każdorazowo zgody Allegro.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Allegro.pl oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest Allegro.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Allegro w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet,

c. wykorzystywanie oznaczenia allegro lub podobnych w loginie Konta, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta lub jego powiązań z Allegro.pl,

d. wykorzystywanie oznaczeń w loginie Konta, które mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta.

Artykuł 11. SYSTEM OCEN

11.1.

W ramach Allegro Użytkownikom udostępniony jest system ocen zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli doszło do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami, Kupujący, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy tj. od dnia i godziny jej zawarcia, może wystawić ocenę Sprzedającemu, przy czym termin ten liczony jest z dokładnością co do godziny. Sprzedający, który otrzymał ocenę o charakterze "nie polecam" może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź. Wystawienie oceny nie jest możliwe w sytuacji, gdy Kupujący dokonał zakupu na zasadach opisanych w art. 2.7., a także gdy nie dokonał pełnej aktywacji Konta lub jego Konto jest zawieszone.

11.2.

Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający zakupu. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 przebieg realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów:

 • zgodność z opisem
 • koszt wysyłki
 • obsługa kupującego

11.3.

Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.

11.4.

Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Allegro.

11.5.

Oceny i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:

a.wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,

b.danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,

c.adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

11.6.

Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Sprzedającego).

11.7.

Allegro.pl nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

a.naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności artykułu 11.5 lub 11.6,

b.zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

c.treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,

d.treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.

11.8.

Strony zawartej umowy mają możliwość porozumienia się co do usunięcia wystawionych ocen oraz odpowiedzi do nich, wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz dostępny w Allegro. Oceny zostaną usunięte po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

a. wniosek o usunięcie zostanie złożony przez Sprzedającego w ciągu 21 dni od otrzymania oceny,

b. Kupujący odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.

11.9.

Po usunięciu oceny w trybie opisanym w art. 11.7. Kupujący może ponownie ocenić przebieg Transakcji, pod warunkiem, że nie minęło jeszcze 90 dni od daty zawarcia umowy w ramach danej Oferty.

11.10.

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Allegro opinii odnoszących się do Towaru, w tym jego wad i zalet. Są one prezentowane w ramach Ofert, w zakładce „Opinia o produkcie”.

11.11

Publikowane opinie w zakładce „Opinie o produkcie” są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach przedmiotowych opinii.

11.12.

Opinia Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie, odnośnie zasad umieszczania opinii przez Użytkowników, postanowienia art. 11.5 i 11.6 stosuje się odpowiednio.

11.13.

Allegro.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii w uzasadnionych przypadkach, gdy opinia:

a. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tego samego Towaru,

b. odnosi się do innego Towaru niż opiniowany,

c. narusza zasady określone w art. 11.12,

d. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,

e. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych,

f. jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,

g. jest w całości lub częściowo skopiowana od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru lub z innych dostępnych źródeł,

h. jej treść zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.

11.14.

Poprzez umieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez Allegro.pl lub inne podmioty współpracujące z Allegro.pl na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 12. INNE USŁUGI

12.1.

Allegro.pl może świadczyć Użytkownikom inne usługi, wspomagające główną działalność Allegro.pl lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług Allegro.pl, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu Allegro.pl w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

12.2.

Allegro.pl może udostępniać Użytkownikom informacje o usługach i oferty usług dostawców zewnętrznych (np. oferujących usługi finansowe, w tym ubezpieczeniowe), ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług Allegro.pl, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji.

12.3.

Allegro.pl pośredniczy w zawieraniu umów oraz udostępnia usługi związane z finansowaniem i zabezpieczaniem Transakcji, takie jak między innymi: ubezpieczenie Towaru, kredyt konsumencki na zakup Towaru.

12.4.

Obecnie, w Allegro nie ma możliwości świadczenia przez Sprzedającego w ramach Transakcji usług tożsamych z wymienionymi w art.12.3.

Artykuł 13. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

13.1.

Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Allegro.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

13.2.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13.3.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Allegro.pl w związku z korzystaniem z Allegro, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro.

13.4.

Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w art. 13.3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro. W szczególności zabronione jest:

a) składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza Allegro (nie dotyczy to Ofert, o których mowa w art. 3.3);

b) dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza Allegro (na przykład ulotek reklamujących sklep internetowy);

c) zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych.

13.5.

Allegro.pl zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Allegro, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

13.6.

Zakończone Oferty mogą być publikowane w subdomenie archiwum.allegro.pl. Publikowane informacje mają jedynie charakter poglądowy, a Allegro.pl nie zapewnia i nie gwarantuje pełnego oraz kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych Ofertach.

Artykuł 14. ZMIANY REGULAMINU

14.1.

Allegro.pl jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

c. zmiany cennika;

d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

f. zmiany w polityce prywatności;

g. zapobieganie nadużyciom;

h. względy bezpieczeństwa;

i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

k. zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Allegro.pl nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https://allegro.pl/pomoc/zmiany-w-regulaminie/aktualnosci oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika (jeżeli w ciągu ostatnich 4 lat Użytkownik logował się na Konto).

Allegro.pl może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

(i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

(ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

14.2.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Allegro, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Allegro, dokonane po wejściu w życie przedmiotowych zmian, oraz pierwszą czynność dokonaną przez Użytkownika w Allegro, po wejściu w życie zmian jeśli Użytkownik pozostaje w tym czasie zalogowany. W przypadku braku akceptacji tych zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z Allegro.pl powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Allegro.pl, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 15.2. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy z Allegro.pl dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

Artykuł 15. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ALLEGRO.PL

15.1.

Świadczenie usług w ramach Allegro ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

15.2.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Allegro.pl, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert, zakup Towarów, składanie ofert zakupu Towarów w ramach Licytacji oraz dokonanie przez Licytanta zmiany kwoty zaoferowanej podczas Licytacji.

15.3.

Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Allegro.pl, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Allegro w ramach Konta, nie będzie możliwe.

15.4.

W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Allegro.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.

15.5.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Allegro.pl, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Allegro, bez uprzedniej zgody Allegro.pl.

Artykuł 16. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16.1.

Użytkownik może kontaktować się z Allegro.pl w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

b. elektronicznej (poprzez np. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronach poszczególnych artykułów w dziale "Pomoc" dostępnym z poziomu strony głównej Allegro).

16.2.

Allegro może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu,

d. krótkich wiadomości tekstowych SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

16.3.

W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Allegro.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez Allegro.pl Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty Allegro.pl.

16.4.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Allegro (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

16.5.

Allegro.pl rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Allegro.pl zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

16.6.

Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Allegro.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

16.7.

Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Allegropl w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia art. 16.3, 16.4 i 16.5 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

17.1.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Allegro.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Allegro.pl w ramach Allegro będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

17.2.

Allegro.pl może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, korzystającym z Allegro do oferowania towarów konsumentom, za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Allegro.pl zgody na mediację. W przypadku zwrócenia się przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do Allegro.pl z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Allegro.pl, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem mediacji. Allegro.pl ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są pod adresem: https://caim.com.pl/.

Artykuł 18. ZAŁĄCZNIKI

18.1.

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Towary zakazane i dopuszczone warunkowo;

Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Transakcji;

Załącznik nr 3: Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne;

Załącznik nr 4: Opłaty i prowizje;

Załącznik nr 5: Polityka ochrony prywatności;

Załącznik nr 6: Zasady konta Junior;

Załącznik nr 7A: Regulamin usługi PayU;

Załącznik nr 7B: Regulamin usługi Przelewy 24;

Załącznik nr 8: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu;

Załącznik nr 9: Program Ochrony Kupujących.

Załącznik nr 10: Dodawanie produktów

Załącznik nr 11: Korzystanie z baz danych Allegro.pl oraz dostępnych w ramach Allegro

Załącznik nr 12: Regulamin usługi „Allegro Smart!” dla Sprzedających

Załącznik nr 13. Allegro Lokalnie

Załącznik nr 14. Ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

Załącznik nr 15. Społeczność Allegro

Załącznik nr 16. Regulamin świadczenia Usługi Dostawy

Załącznik nr 17. Oferty charytatywne

18.2.

Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Allegro. Dokumenty inne niż wymienione powyżej załączniki nie stanowią części Regulaminu.

Artykuł 19. WAŻNOŚĆ

20.1.

Niektóre elementy strony internetowej allegro.pl zostały przetłumaczone, w szczególności z języka polskiego na język angielski, za pomocą oprogramowania służącego do automatycznego tłumaczenia tekstu. Tekst przetłumaczono z należytą starannością, jednakże żadne wyniki tłumaczenia automatycznego (wykonanego przez program komputerowy) nie są doskonałe i nie mogą w praktyce zastąpić człowieka w tłumaczeniu jakiegokolwiek tekstu. Elementy te są oznaczone odpowiednią adnotacją oprogramowania tłumaczącego. Przedmiotowe wyniki automatycznego tłumaczenia tekstu są udostępniane Użytkownikom ww. strony internetowej w stanie wytworzonym przez oprogramowanie służące do tłumaczenia tekstu, bez jakichkolwiek ingerencji i korekt ze strony człowieka. Żaden wynik tłumaczenia nie jest wobec tego objęty jakimikolwiek zapewnieniami lub gwarancjami co do jego prawidłowości, a Użytkownik korzysta z takich tłumaczeń na własne ryzyko. Niektóre treści nie mogą być przy tym prawidłowo przetłumaczone w związku z ograniczeniami oprogramowania służącego do tłumaczenia tekstu.

20.2.

Pierwotnym językiem Regulaminu, strony internetowej oraz wszelkiej komunikacji Allegro.pl z Użytkownikami jest język polski. W przypadku wystąpienia różnic w treści pomiędzy oryginalną wersją językową i stroną przetłumaczoną, które powstały w szczególności w wyniku tłumaczenia za pomocą oprogramowania służącego do tłumaczenia tekstu, rozstrzygające znaczenie ma polska wersja językowa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych przetłumaczoną treścią należy rozstrzygać je poprzez odniesienie się do polskiej wersji językowej. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio w przypadku tłumaczeń z innych języków, np. w przypadku tłumaczenia angielskich komentarzy do Transakcji.

20.3.

Ta usługa może zawierać tłumaczenia dostarczane przez Google. Google zrzeka się wszelkiej wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności za tłumaczenie, w tym za jego dokładność, wiarygodność oraz wszelką przydatność handlową, przydatność do określonego celu oraz związaną z ewentualnymi naruszeniami.

20.4.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Artykuł 20. WERSJE JĘZYKOWE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej, dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://allegro.pl/regulamin/en.

Artykuł 21. WEWNĘTRZNY SYSTEM ROZPATRYWANIA SKARG

Allegro.pl zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Użytkowników, które dotyczą kwestii wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu mogą być składane poprzez https://na.allegro.pl/skarga.

Regulamin Allegro - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro