Sprzedaż zakończona

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

NOWY PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO najnowsze wydani

od
Super Sprzedawcy
luxprom
79,00
Allegro Smart!
4 monety
Zapakuj na prezent
5,00 zł
dowiedz się więcej
Liczba sztuk
ze 149 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Tytuł:
   NOWY PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO najnowsze wydanie Wydawnictwo Arkady
  • Autor:
   praca zbiorowa
  • Okładka:
   miękka
  • Waga (z opakowaniem):
   2 kg
  • Wydawnictwo:
   Arkady
  • Liczba stron:
   928
  • Numer wydania:
   1
  • Seria wydawnicza:
   Budownictwo
  • Szerokość produktu:
   17 cm
  • Wysokość produktu:
   24 cm

Opis

Najnowsze wydanie !!!

cena detaliczna 99 zł / nasza Allegro 79 zł

Rok wydania 2012 - wznowienie od 2019 r,  Druk cyfrowy oprawa miękka

Oprawa miękka

Stron 928,

Ilustracji 1419,

Tablic 302

Spis treści:

 • Rola majstra budowlanego
 • Organizacja robót budowlanych
 • Dokumentacja budowy
 • Prace pomiarowe w budownictwie
 • Roboty ziemne
 • Fundamenty
 • Rusztowania
 • Drewno na budowie i deskowania
 • Zbrojenie i betonowanie konstrukcji
 • Montaż konstrukcji prefabrykowanych
 • Montaż stalowych konstrukcji budowlanych
 • Spoiwa budowlane
 • Roboty murowe
 • Roboty izolacyjne
 • Stropy
 • Dachy
 • Ściany działowe
 • Schody
 • Lekkie ściany osłonowe
 • Roboty dekarskie i blacharskie
 • Roboty tynkowe i okładzinowe
 • Dobór i montaż okien i drzwi
 • Roboty szklarskie
 • Malowanie i tapetowanie
 • Konstruowanie i wykonywanie podłóg
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne na placu budowy

Rok wydania 2012 - wznowienie 2019 dodruk cyfrowy

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY:

1. ROLA MAJSTRA BUDOWLANEGO 7 Kazimierz M. Jaworski

2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 12 Kazimierz M. Jaworski

Planowanie przebiegu robót budowlanych w czasie

Harmonogramy budowlane

Metody planowania sieciowego

Metody organizacji budowy

Podstawowe metody i ich założenia

Podział obiektów budowlanych na działki robocze

Mechanizacja kompleksowa robót budowlanych

Kompensacja zakłóceń realizacyjnych procesów budowlanych

Metodyka realizacji niezbędnych elementów zagospodarowania placu budowy

Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy

Zasady doboru urządzeń produkcyjnych

Lokalizacja wytwórni pomocniczych na placu budowy

Podstawowe elementy zagospodarowania placu budowy

Ogrodzenia oraz urządzenia pomocnicze

Drogi

Składowiska i magazyny

Budynki administracyjno-socjalne

Urządzenia ogólne na placu budowy

Stanowiska i urządzenia produkcyjne

Proces inwestycyjny w budownictwie

Podstawowe pojęcia

Rodzaje inwestycji

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zasady organizowania zamówień

Systemy zapewnienia jakości w budownictwie

3. DOKUMENTACJA BUDOWY 41 Józef Pękała

Podstawy prawne

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uwagi ogólne

Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Budynki i pomieszczenia

Wyposażenie techniczne budynków

Bezpieczeństwo konstrukcji

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo użytkowania

Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Zakres i forma projektu budowlanego

Katalog Budownictwa. Firmowe katalogi, albumy i gotowe projekty

Normy techniczne

Polskie Normy Normatywy Techniczne Projektowania (NTP)

Wytyczne Techniczne Projektowania (WTP)

Obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Zasady obliczeń

Powierzchnia zabudowy

Kubatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Aprobaty i certyfikaty techniczne

Warunki i tryb postępowania przy rozbiórkach i zmianach sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

Rysunek techniczny budowlany

Zasady wykonywania rysunków technicznych

Podziałki rysunków budowlanych

Wymiarowanie rysunków budowlanych

Ważniejsze oznaczenia graficzne w rysunkach budowlanych

4. PRACE POMIAROWE W BUDOWNICTWIE 83 Marek Woźniak

Wprowadzenie

Prace pomiarowe

Pomiary liniowe bezpośrednie

Pomiary kątowe

Pionowanie

Pomiary wysokościowe

Techniki tyczenia poziomego położenia punktu, kierunku pionu oraz kierunku dowolnych płaszczyzn

Pomiary inwentaryzacyjne

Monitorowanie przemieszczeń

5. ROBOTY ZIEMNE 99 Tadeusz A. Kuhn

Rodzaje budowli ziemnych

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja

Określenie kategorii gruntu

Obliczanie objętości robót ziemnych

Określenie poziomu wód gruntowych

Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie budowy przed wodami opadowymi

Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych

Wytyczanie obiektów budowlanych Umacnianie skarp, wykopów i nasypów stałych i tymczasowych

Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych

Maszyny do robót ziemnych

Wykonywanie wykopów

Zasypywanie wykopów

Odkład gruntów

Dokładność wykonywania wykopów

Wykonywanie nasypów

Dokładność wykonywania nasypów

Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych

Końcowe odbiory robót ziemnych

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych

6. FUNDAMENTY 124 Stefan Pyrak

Wiadomości ogólne

Kategorie geotechniczne

Rodzaje gruntów budowlanych

Zasady ogólne projektowania fundamentów

Fundamenty bezpośrednie

Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich konstruowanie

Fundamenty bezpośrednie przy budynku sąsiednim

Wykonywanie fundamentów bezpośrednich

Fundamenty pośrednie

7. RUSZTOWANIA 141 Jerzy Widera

Rodzaje i zastosowanie rusztowań

Materiały do rusztowań

Materiały do rusztowań drewnianych

Materiały do rusztowań stalowych

Montaż rusztowań - wymagania ogólne

Rusztowania drewniane

Rusztowania drabionwe

Rusztowania stojakowe jednorzędowe

Rusztowania stojakowe dwurzędowe

Rusztowania na wysuwnicach

Rusztowania na kozłach

Rusztowania z rur stalowych

Rusztowania stojakowe z rur

Rusztowania stojakowo-kryzowe

Rusztowania ramowe metalowe

Rusztowania przejezdne

Rusztowania wieżowe

Rusztowania wiszące stalowe

Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika

Eksploatacja rusztowań

Demontaż rusztowań

Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań

8. DREWNO NA BUDOWIE I DESKOWANIA 183 Włodzimierz Martinek i Marcin Starzec

Materiały stosowane w robotach ciesielskich

Elementy ciesielskie realizowane na budowie

Połączenia elementów drewnianych

Warsztat ciesielski na budowie

Odbiory elementów ciesielskich realizowanych na budowie

Deskowania

Zastosowanie, charakterystyka i klasyfikacja urządzeń formujących

Deskowania pełne drewniane

Deskowania rozbieralno-przestawialne

Deskowania członowe

Deskowania pionowo-przestawne

Deskowania ślizgowe

Deskowania na rusztowaniach przetaczanych

Dobór systemu deskowania do konkretnego zadania inwestycyjnego

Projektowanie i obliczanie deskowań

Odbiory deskowań

Zasady bhp przy robotach ciesielskich i deskowaniach

9. ZBROJENIE I BETONOWANIE KONSTRUKCJI 226 Władysław Lenkiewicz (Stefan Pyrak - współpraca)

Rodzaje konstrukcji z betonu

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Rodzaje stali zbrojeniowej

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Zasady zbrojenia elementów żelbetowych

Przygotowanie zbrojenia

Betonowanie konstrukcji

Charakterystyka i rodzaje betonu

Składniki mieszanki betonowej

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Wiadomości ogólne

Deskowania i rusztowania

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe

Odbiór końcowy konstrukcji

10. MONTAŻ KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH 252 Włodzimierz Martinek

Wprowadzenie

Podstawowe definicje i zakres robót montażowych

Sposoby i metody montażu

Charakterystyka montażowa prefabrykantów betonowych i żelbetowych

Kształt i masa prefabrykantów

Zaczepy montażowe w elementach prefabrykowanych

Rodzaje połączeń między elementami prefabrykowanymi

Sprzęt montażowy

Podstawowe elementy dźwignic

Urządzenia podnośne

Drogi i tory pod żurawie

Sprzęt pomocniczy do montażu

Brygada montażowa

Wymagania stawiane pracownikom brygady montażowej i ich wyposażenie osobiste

Technologia i organizacja montażu

Ogólne zasady prowadzenia robót montażowych

Przygotowanie budowy i obiektu do prowadzenia robót montażowych

Transport i składowanie elementów prefabrykowanych

Montaż elementów kładzionych

Montaż elementów stawianych

Wykonywanie złączy

Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych

Odchyłki montażowe

Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne

Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur

Wytyczne ogólne

Stosowanie dodatków chemicznych

Nagrzewanie

Przygotowanie budowy i montaż konstrukcji betonowych prefabrykowanych w warunkach zimowych

Zasady bhp przy robotach montażowych

11. MONTAŻ STALOWYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 298 Wojciech Włodarczyk

Charakterystyka ogólna elementów i połączeń konstrukcji stalowych

Materiały i wyroby stosowane w konstrukcjach stalowych

Stal i wyroby hutnicze Łączniki mechaniczne

Materiały dodatkowe do spawania Inne materiały i wyroby

Warunki ogólne wykonania, montażu i odbioru stalowych konstrukcji budowlanych Dokumentacja projektowa i wykonawcza

Sprzęt montażowy

Łączenie elementów w stykach montażowych

Połączenia śrubowe

Połączenia spawane

Inne połączenia

Podpory i zakotwienia konstrukcji stalowych

Wymagania konstrukcyjne i wykonawcze

Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub kotwiących

Tolerancje montażu elementów i konstrukcji

Słupy i belki stalowe

Szyny jezdne i belki podsuwnicowe

Kominy i wieże o przekroju rurowym

Niektóre inne wymagania w zakresie montażu

Ocena montażu oraz pomiary i badania odbiorowe

12. SPOIWA BUDOWLANE 328 Jerzy Widera

Główne cechy spoiw

Spoiwa powietrzne

Wapno budowlane

Spoiwa gipsowe

Spoiwa hydrauliczne

Cementy portlandzkie powszechnego użytku

Inne cementy

Wapno hydrauliczne

Warunki transportu, odbioru i przechowywania spoiw mineralnych

Glina

13. ROBOTY MUROWE 339 Janusz Sokalski

Podstawowe pojęcia i definicje

Wyroby i materiały

Klasyfikacja ogólna

Elementy murowe

Zaprawy budowlane

Wyroby dodatkowe do wznoszenia murów

Zasady wiązania murów

Mury z cegieł ceramicznych pełnych

Mury z cegieł dziurawek

Mury z cegieł kratówek

Mury z pustaków ceramicznych

Mury z cegieł i bloczków silikatowych

Mury z pustaków betonowych

Mury z bloczków betonowych

Mury z bloczków z betonu komórkowego

Mury z kamienia naturalnego

Mury z elementów gipsowych

Mury z pustaków zasypowych

Konstrukcje murowe

Rodzaje ścian murowanych

Ściany jednowarstwowe

Ściany wielowarstwowe (warstwowe)

Ściany fundamentowe

Ściany zewnętrzne osłonowe

Ściany działowe

Ściany z pustaków zasypowych

Ściany z elementów z betonu lekkiego z wypełniaczami organicznymi

Ściany z elementów gipsowych i gipsobetonowych

Nadproża

Ściany z przewodami wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi

Kominy wolno stojące

Sklepienia i łuki

Dobór wyrobów

Transport wyrobów

Składowanie wyrobów

Zużycie materiałów

Narzędzia i sprzęt murarski

Techniki murowania

Organizacja robót murowych

Warunki wykonania i odbioru robót murowych

Warunki wykonania i odbioru ścian szczelinowych i dwuwarstwowych

Wykonywanie robót murowych w okresie zimowym

14. ROBOTY IZOLACYJNE 427 Jerzy Olifierowicz, Władysław Płoński, Barbara Szudrowicz

Izolacje wodoochronne

Rodzaje izolacji wodoochronnych

Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodoochronnych

Materiały izolacyjne i ich stosowanie

Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach niepodpiwniczonych

Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach podpiwniczonych

Drenaż opaskowy i powierzchniowy

Izolacje balkonów i loggii

Izolacje tarasów

Izolacje w pomieszczeniach "mokrych"

Izolacje termiczne

Pojęcia podstawowe (definicje i symbole)

Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków

Ocieplanie metodą lekką ścian w budynkach nowo wznoszonych

Ocieplanie metodą lekką ścian budynków istniejących

Ocieplanie ścian metodą lekką płytami z wełny mineralnej

Ocieplanie ścian płytami z wełny mineralnej z winylową okładziną elewacyjną

Izolacja termiczna podłóg na gruncie Izolacje termiczne stropów i stropodachów Zmniejszenie strat ciepła przez okna i drzwi zewnętrzne Wyroby termoizolacyjne Izolacje akustyczne Zasady i wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami Ścisny wewnętrzne masywne - właściwości akustyczne, dodatkowe izolacje przeciwdźwiękowe Stropy masywne, podłogi, sufity podwieszone Lekkie ściany działowe Stropy drewniane Ścisny zewnętrzne Izolacje pomieszczeń technicznych i urządzeń instalacyjnych Pomiarowa kontrola parametrów akustycznych budynku

15. STROPY 472 Stefan Pyrak

Wymagania ogólne Rozwiązania stropów Wiadomości wstępne Stropy żelbetowe płytowe Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe Stropy na belkach stalowych Stropy prefabrykowano-monolityczne Stropy z prefabrykantów Stropy na belkach drewnianych

16. DACHY 508 Hanna Michalak

Wymagania ogólne Kształty dachów Pochylenia połaci dachowych Pokrycia dachów Dachy drewniane Wiązary dachowe Dźwigary kratowe Dachy stalowe Charakterystyka ogólna Dźwigary i płatwie dachowe Stężenia Stropodachy Wymagania ogólne Stropodachy pełne Stropodachy wentylowane Stropodachy odpowietrzane Stropodachy odwrócone

17. ŚCIANY DZIAŁOWE 530 Hanna Michalak i Artur Piekarczyk

Ściany działowe tradycyjne Wiadomości wstępne Materiały Zasady sytuowania ścian działowych na stropach Rodzaje ścian działowych tradycyjnych Charakterystyka ścian działowych Nadproża i montaż ościennic drzwiowych Zasady wykonania i odbioru ścian działowych tradycyjnych Lekkie ściany działowe Podstawowe pojęcia. Rodzaje lekkich ścian działowych Materiały i elementy konstrukcyjne Rozwiązania konstrukcyjne Wymagania techniczno-użytkowe Prace przygotowawcze

18. SCHODY 578 Hanna Michalak

Wymagania ogólne Rodzaje schodów Schody żelbetowe Dane ogólne Schody monolityczne Schody prefabrykowane Okładziny schodów Schody stalowe Balustrady schodowe

19. LEKKIE ŚCIANY OSŁONOWE 594 Krzysztof Kuczyński

Wprowadzenie Klasyfikacja ścian osłonowych Wymagania stawiane lekkim ścianom osłonowym Zagadnienia konstrukcyjne Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne

20. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 614 Wacław Konecki i Edward Kukliński (weryfikacja i uzupełnienie Henryk Plessner)

Materiały do robót dekarskich Materiały do pokryć dachówkami Materiały do pokryć papowych Lepiki i preparaty bitumiczne Materiały do pokryć dachowych z blachy Krycie dachów dachówkami Uwagi ogólne Krycie karpiówką pojedyńczo Krycie karpiówką podwójnie Krycie dachówką zakładkową Krycie dachówką marsylską Krycie dachówką holenderską Krycie dachówką mnich-mniszka Krycie dachówką cementową Układanie gąsiorów Montaż ceramicznych i cementowych elementów uzupełniających i ozdobnych Krycie dachów papą Ogólne zasady wykonania pokryć z papy Krycie papą dachów żelbetowych i betonowych Pokrycia dachowe na podłożach drewnianych Pokrycia dachowe na warstwach izolacji termicznej Pokrycia odpowietrzane Pokrycia z pap chronionych warstwą żwiru Pokrycia bezspoinowe z despersyjnych mas asfaltowo-gumowych Krycie gontami papowymi Dachy zielone Krycie dachów blachą Podkłady pod blachę Krycie blachą ocynkowaną Krycie blachą cynkową Krycie blachą miedzianą Krycie blachą trapezową i falistą Krycie blachą tłoczoną w kształcie dachówek Krycie dachów płytami falistymi bitumicznymi Inne pokrycia dachowe Obróbki blacharskie Obróbki części budynków wystających poza połać dachu Dylatacje dachów i stropodachów Odwadnianie dachów Zasady bhp przy robotach dekarskich i blacharskich

21. ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE 657 Jerzy Widera

Roboty tynkowe Rodzaje tynków Rodzaje zapraw, ich skład i sposób przyrządzania Przygotowanie podłoża pod tynki Układanie różnych rodzajów tynków Tynkowanie ościeży, gzymsów i faset, zabezpieczanie narożników Tynkowanie mechaniczne Organizacja robót tynkowych Tynki gipsowe jednowarstwowe Tynki podcieniowe, systemy ociepleń Tynki termoizolacyjne Suche tynki Tynki - faktury na elementach prefabrykowanych Warunki techniczne odbioru robót Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach tynkowych Roboty okładzinowe

22. DOBÓR I MONTAŻ OKIEN I DRZWI 695 Jan Głodek i Andrzej Sellig

Zagadnienia ogólne Wymagania techniczno-użytkowe dotyczące okien i drzwi Wymagania dotyczące okien i drzwi balkonowych Wymagania z zakresu drzwi Warianty rozwiązań konstrukcyjnych okien i drzwi * Okna * Drzwi Charakterystyka konstrukcji okien z różnych materiałów Uwagi ogólne Okna z drewna Okna z PCV Okna z aluminium Okna stalowe Szyby stosowane w konstrukcjach okien i drzwi Okucia okienne Charakterystyka konstrukcji drzwi z różnych materiałów Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych Drzwi stalowe Drzwi z PCV i z aluminium Okucia drzwiowe Wbudowanie okien Wymagania ogólne Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowie Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania Wprawianie okien i drzwi balkonowych Uszczelnianie luzów Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne Właściwy czas osadzania stolarki Wbudowanie drzwi Odbiór okien i drzwi

23. ROBOTY SZKLARSKIE 741 Mikołaj Bosacki

Wiadomości ogólne Materiały Charakterystyka szkła budowlanego Transport szkła Odbiór szkła Magazynowanie szkła Materiały pomocnicze Zasady organizacji robót szklarskich Obróbka szkła Wykrawanie szyb Wprawianie szyb Szklenie ram okiennych Przegrody przezroczyste Zasady obmiarowania robót szklarskich Zasady bhp przy robotach szklarskich

24. MALOWANIE I TAPETOWANIE 768 Stefan Szałkowski i Marek Telejko

Malowanie Wiadomości wstepne Rodzaje wyrobów malarskich Rozpuszczalniki Pigmenty Prace przygotowawcze do malowania Techniki nanoszenia powłok malarskich Wyroby do zastosowań specjalnych Zasady bhp przy robotach malarskich Tapetowanie Wiadomości ogólne Rodzaje tapet Narzędzia i sprzęt do tapetowania Przygotowanie podłoża Kleje do tapet Przygotowanie i przyklejanie tapet Odbiór robót tapeciarskich

25. KONSTRUOWANIE I WYKONYWANIE PODŁÓG 800 Jadwiga Kopaczewska

Wiadomości wstępne Zasady konstruowania podłóg Konstrukcje podłóg na gruncie Konstrukcje podłóg nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i przestrzenią otwartą Konstrukcje podłóg na stropach międzypiętrowych Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach "mokrych" Konstrukcje podłóg o szczególnych właściwościach Wymagania podstawowe dotyczące wykonywania podłóg Warstwy izolacyjne w konstrukcji podłóg Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i parochronne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe Podkłady pod posadzki Charakterystyka ogólna Podkłady wylewane Podkłady gipsowe prefabrykowane Podkłady z płyt wiórowych Podkłady izolacyjne z płyt pilśniowych porowatych Podkłady z płyt gipsowo-włóknowych (jastrychowych) Podkłady w podłogach ogrzewanych Posadzki Posadzki z materiałów drzewnych Posadzki z tworzyw sztucznych i gumy Posadzki z materiałów mineralnych Narzędzia i sprzęt do robów podłogowych Zasady bhp przy robotach podłogowych

26. INSTALACJE SANITARNE 829 Konrad Bąkowski i Jarosław Chudzicki

Instalacje wodociągowe Charakterystyka ogólna Układy instalacji wodociągowych Materiały instalacyjne Montaż instalacji Armatura Przygotowanie ciepłej wody Prefabrykacja instalacji sanitarnych Instalacje przeciwpożarowe Warunki techniczne wykonania instalacji wodociągowych Odbiór instalacji wodociągowych Instalacje kanalizacyjne Rodzaje instalacji kanalizacyjnych Elementy instalacji kanalizacyjnych Kanalizacja deszczowa Wyposażenie sanitarne budynków Materiały instalacyjne Ścianki instalacyjne Warunki techniczne wykonania instalacji kanalizacyjnych Instalacje grzewcze Źródła ciepła Materiały Rodzaje instalacji grzewczych Systemy sterowania w instalacjach centralnego ogrzewania Warunki techniczne wykonania robót Odbiory instalacji grzewczych Instalacje gazowe Przyłączenia gazowe do budynków Prowadzenie instalacji gazowych Łączenie rur stalowych Łączenie rur miedzianych Instalowanie gazomierzy i urządzeń gazowych Instalowanie małych kotłów gazowych

27. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA PLACU BUDOWY 899 Jacek Strzyżewski i Janusz Strzyżewski

Stron 928

Format 24x17cm

Opinie o produkcie

5,00

Opinie o produkcie

Rewelacyjny
5,00/5
(6 ocen)
6
0
0
0
0

Dostawa i płatność

od 4,99 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Gliwice , Polska

Aby mieć darmową dostawę, kup u luxprom za co najmniej 150.00 zł.

Wysyłka

Odbiór w punkcie

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Paczka w RUCHu
pierwsza sztuka
z pakietem
4,99 zł
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
3
czas realizacji
4-6 dni roboczych
z pakietem
0,00 zł
Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch
pierwsza sztuka
z pakietem
8,00 zł
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
3-4 dni robocze
z pakietem
0,00 zł
Allegro Punkty Poczta pobranie
pierwsza sztuka
10,46 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
3-4 dni robocze
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
pierwsza sztuka
z pakietem
8,60 zł
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
3
czas realizacji
2 dni robocze
z pakietem
0,00 zł
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost pobranie
pierwsza sztuka
12,10 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
3
czas realizacji
2 dni robocze
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
1 dzień roboczy
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
1 dzień roboczy

Kurier

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Pocztex Kurier 48
pierwsza sztuka
9,90 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
3-4 dni robocze
Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie
pierwsza sztuka
12,36 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
3-4 dni robocze
Kurier InPost
pierwsza sztuka
12,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2-3 dni robocze
Kurier InPost pobranie
pierwsza sztuka
15,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2-3 dni robocze

Listy i paczki pocztowe

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Przesyłka polecona
pierwsza sztuka
z pakietem
5,90 zł
0,00 zł
kolejna sztuka
z pakietem
5,90 zł
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
5-6 dni roboczych
z pakietem
0,00 zł
0,00 zł

Wysyłka za granicę

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Niemcy
pierwsza sztuka
39,90 zł
kolejna sztuka
39,90 zł
maksymalnie w paczce
1

Punkty odbioru

MAGAZYN : Lux Promocja Grzegorz Mikocki
Al.Korfantego 32A
44-100 Gliwice
woj. śląskie
email: lux.promocja@wp.pl
tel.: 600323111

poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

płatność tylko gotówką
do odbioru w 1 dzień roboczy
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Gwarancja

24 miesiące

Gwarancja

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

24 miesiące
Dodatkowe informacje

1. 

Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski, w terminie określonym w danej Ofercie i następuje na adres wskazany przez kupującego. Dostawa poza teren terytorium Polski jest możliwy po uprzednim ustaleniu kosztów wysyłki zagranicznej.


 2. 

Na wpłatę w związku z zakupionym produktem czekamy 7 dni. W tym czasie możesz wybrać kolejne produkty z naszej oferty i zapłacić za nie w ramach jednej płatności.

3.

Faktury za zakupiony produkt są przesyłane wpaczce lub w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja naszej Oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.  


4. 

Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. 

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

Lux Promocja Grzegorz Mikocki
Al.Korfantego 32A
44-100 Gliwice
Dodatkowe informacje

 

Jak zgłaszać reklamację?

1  Naszej ofercie znajduja się produkty najwyższej jakości, pozbawione jakichkolwiek wad, chyba że sa one opisane w opisie. Za ewentualne wady odpowiadamy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)–556(3) KC.). 


2  Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić:

 - pisząc na adres email:  lux.promocja@wp.pl 

lub

 - korzystając z formularza kontaktowego

 - w formie pisemnej kierując reklamację na adres: Lux Promocja Grzegorz Mikocki Al. Korfantego 32A   

44-100 Gliwice


3  Poprawnie składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać co najmniej: - Twoje imię i nazwisko oraz adres, - numer oferty na Allegro i datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem Twojego żądania, Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Zadbaj o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony. 

UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. 


4  GWARANCJA Jeśli sprzedawany przez nas produkt objęty jest gwarancją producenta lub importera, jej zakres potwierdza dokument gwarancyjny. W przypadku produktów objętych gwarancją, w opisie naszej Oferty umieszczamy informacje o treści i sposobie gwarancji, którą objęty jest sprzedawany produkt. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących reklamacji produktu z tytułu gwarancji, możesz zgłosić reklamację powołując się na nią w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z gwarantem (co w określonych sytuacjach może przyspieszyć proces reklamacji).

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
za darmo
Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch
na własny koszt
za darmo z pakietem
Allegro Przesyłka polecona
na własny koszt
za darmo z pakietem
Allegro Paczka w RUCHu
na własny koszt
za darmo z pakietem
Pozostałe metody
na własny koszt
Adres do zwrotu
Lux Promocja Grzegorz Mikocki
Al. Korfantego 32A
44-100 Gliwice
Dodatkowe informacje

Zasady zwrotu produktu

 

1.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Czas na zwrot: 30 dni koszt zwrotu

formularz zwrotu: na.allegro.pl/zwroty (najszybszy sposób) adres do zwrotu: Lux Promocja Grzegorz Mikocki  Al.Korfantego 32A  44-100 Gliwice Polska 


2.

Dążąc do zapewnienia Ci jak największej satysfakcji z dokonywanych u nas zakupów, jeśli jesteś kupującym - konsumentem, dajemy Ci możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny i zwrotu zakupionego u nas produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Prosimy o  staranne zapakowanie odsynałego towaru by nie uległ zniszczeniu w transporcje.


3.

Chcąc zwrócić zakupiony produkt, najprościej będzie, gdy złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pisząc do nas na adres e-mail: lux.promocja@wp,pl. Jednocześnie możesz przy tej czynności, skorzystać z poniższego formularza: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży: nazwa produktu: ............................................................................. data zakupu i nr Oferty: .................................................................. imię i nazwisko:............................................................................... adres ................................................................................................ data (odstąpienia od umowy)........................................................... ..................................................................... 

Podpis 

(jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej) 


4.

Powinieneś odesłać produkt w ciągu 14 dni od dnia przesłania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Gdy otrzymamy od Ciebie zakupiony produkt, zwrócimy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 14 dni) otrzymaną od Ciebie płatności za towar.

 

5.

Ponadto, zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt. 


6.

Pamiętaj również, że zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi następujących produktów: - produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.; - nagrania dźwiękowe, wizualne jak również gry i programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia; - produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Zapakuj na prezent

5,00 zł
Zapakuj na prezent - szczegóły

Do książki możemy dołączyć teks z życzeniami przesłany na e-mail oraz zapakować w papier ozdobny. Dodatkowo książki są pakowane w folię bąbelkową i karton, by nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Można również kontaktować się telefonicznie lub e-mail w sprawie innych potrzeb.


Odstąpienie od umowy

Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów za usługi dodatkowe, jeśli doszło do ich całkowitej realizacji przepis z ustawy

O sprzedającym

luxprom

O sprzedającym

luxprom

99,8%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
CZAS WYSYŁKI
4,9/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
NA ALLEGRO OD
od 12 lat i 6 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
dzisiaj o 15:49

Dane firmy

Grzegorz Mikocki
Lux Promocja Grzegorz Mikocki
Al. Korfantego 13/7
44-100 Gliwice
REGON: 277900424
NIP: 969-091-46-03

Kontakt

 • +48********* (pokaż)

Informacje o sprzedającym

Lux Promocja 

Grzegorz Mikocki

44-100 Gliwice

Al. Korfantego 32A

lux.promocja@wp.pl

+48 600323111

Pozostałe informacje

osoba kontaktowa

Grzegorz

Numer oferty:7849819680
Zgłoś naruszenie zasad

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro