gdzie?

6 października 2017, 14:14

Super Sprzedawca - regulamin

Regulamin usługi Super Sprzedawca


Spis treści

Wstęp

Pojęcia pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie usługi Super Sprzedawca mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro i Regulaminie Programu Monetowego.

Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI

1.1. Usługa Super Sprzedawca jest dedykowana Użytkownikom będącym Sprzedającymi w Allegro, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie usługi Super Sprzedawca (Użytkownicy ci nazywani są dalej „Super Sprzedawcami”) za wyjątkiem Sprzedających, prowadzących w ramach Allegro aptekę ogólnodostępną.

1.2. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Super Sprzedawca jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 • zgłoszenie woli skorzystania z usługi Super Sprzedawca w sposób opisany w pkt 2.4. poniżej;
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin usługi Super Sprzedawca” dostępnego w zakładce Moje Allegro > Moja sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Super Sprzedawca;

 • spełnienie wszystkich poniżej określonych kryteriów dotyczących Konta:

 • liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży za ostatni rok na poziomie minimum 100;

 • liczba zrealizowanych przez Użytkownika Transakcji w ciągu ostatnich 30 dni na poziomie minimum 20; Transakcja uznawana jest za zrealizowaną, jeżeli spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 • średnie wartości wszystkich graficznych ocen sprzedaży uzyskanych przez Użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni, po zaokrągleniu do trzeciego miejsca po przecinku, na poziomie minimum: 4,950 punktów;

 • liczba aktywnych Ofert w ramach Konta w ciągu ostatnich 30 dni, na poziomie co najmniej 1;
 • brak ostrzeżenia z powodu naruszenia zapisów Regulaminu Allegro wyrażonych w art. 4.1 lub art. 13.3, bądź w Załączniku nr 1 albo w Załączniku nr 2 w art. 1 pkt 4 lub pkt 9 bądź w art. 2 przedmiotowego załącznika do tego dokumentu – w ciągu ostatnich 30 dni;
 • brak zawieszenia Konta z powodu naruszenia zapisów Regulaminu Allegro - w ciągu ostatnich 30 dni;
 • liczba dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w okresie ostatnich 30 dni w stosunku do liczby Transakcji z ostatnich 30 dni na poziomie nie większym niż 0,02% (po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku) z zastrzeżeniem, że łączna liczba nierozwiązanych dyskusji z ostatnich 30 dni nie może przekroczyć 20;
 • uzupełnienie numerem przesyłki co najmniej 80% Transakcji w stosunku do wszystkich Transakcji z ostatnich 30 dni, z zastrzeżeniem, że numer przesyłki musi zostać udostępniony Kupującemu w ramach narzędzi dostępnych w Allegro w zadeklarowanym dla danej Oferty czasie wysyłki (liczenie czasu wysyłki rozpoczyna się w momencie opłacenia zamówienia i wstrzymywane jest w soboty, niedziele i święta); wymogiem nie są objęte Transakcje, do których Kupujący wybrał metodę dostawy bez możliwości śledzenia przesyłki (list ekonomiczny/priorytetowy, odbiór osobisty, przesyłka elektroniczna, dostawa przez sprzedającego);
 • Użytkownik zarejestrowany jako Konto Firma przynajmniej od 30 dni poprzedzających zgłoszenie przez Użytkownika woli skorzystania z usługi Super Sprzedawca;
 • wysoka jakość obsługi klientów, rozumiana w szczególności jako: udzielanie terminowych i czytelnych odpowiedzi na pytania Kupujących, stosowanie w korespondencji poprawnego, życzliwego i pozbawionego wulgaryzmów języka;
 • niepodejmowanie przez Użytkownika w ramach Allegro czynności, które mogą działać na szkodę Kupujących. W szczególności Użytkownik musi przestrzegać polityki zwrotów i reklamacji zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Artykuł 2. OPIS USŁUGI

2.1. Usługa Super Sprzedawca polega na promowaniu Ofert w ramach wyszukiwania Towarów przez Kupujących w Allegro oraz na wyróżnieniu wszystkich Ofert Użytkowników, którzy zostali zakwalifikowani do korzystania z przedmiotowej usługi i spełniają wysokie standardy obsługi Kupujących. Wynagrodzenie za korzystanie z usługi Super Sprzedawca nie podlega dodatkowym opłatom i ujęte jest w ramach opłat i prowizji pobieranych przez Allegro.pl zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu Allegro.

2.2. Wyróżnienie Ofert, o którym mowa powyżej polega na umieszczeniu w ich treści, w ciągu 24 godzin od pozytywnej kwalifikacji, o której mowa w pkt 2.3. poniżej ikony Super Sprzedawca na okres 30 dni, licząc od dnia zakwalifikowania Użytkownika do korzystania z usługi Super Sprzedawca oraz na dodatkowym wyróżnieniu Ofert w sposób, o którym mowa w pkt 4.1. z zastrzeżeniem pkt 4.3. poniżej.

2.3. Prowadzone przez Allegro.pl kwalifikacje Użytkowników do uczestnictwa w usłudze Super Sprzedawca odbywają się co 30 dni na podstawie wyniku kwalifikacji spełnienia przez nich warunków, o których mowa w pkt 1.2. powyżej. Z przyczyn technicznych dzień kwalifikacji może ulec zmianie.

2.4. Kwalifikacja, o której mowa w pkt 2.3. powyżej rozpoczyna się z chwilą użycia przez Użytkownika dostępnego w ustawieniach Konta przycisku: „Dołącz do programu” w zakładce Moje Allegro > Super Sprzedawca i może potrwać do 21 dni.

2.5. O wynikach kwalifikacji Użytkownicy są informowani drogą e-mailową. Informacja o spełnieniu lub niespełnieniu kryteriów zawartych w pkt 1.2. powyżej umieszczona zostanie również w zakładce Moje Allegro.

2.6. Niezakwalifikowanie Użytkownika do korzystania z usługi Super Sprzedawca nie wyklucza możliwości ponownego ubiegania się przez niego o uczestnictwo w usłudze Super Sprzedawca, po spełnieniu kryteriów określonych w pkt 1.2. powyżej.

Artykuł 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1. Super Sprzedawca posiada dostęp do wyników kwalifikacji dokonanej przez Allegro.pl. Wyniki te prezentowane są w zakładce Moje Allegro.

3.2. Super Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia najwyższych standardów obsługi Kupujących zawierających z nim Transakcje.

3.3. Super Sprzedawca ma możliwość rezygnacji z usługi. Rezygnację należy zgłosić przez formularz kontaktowy, dostępny w sekcji "Pomoc > Kontakt > Sprzedaję > Konto > Super Sprzedawca". Ponowne ubieganie się o uczestnictwo w usłudze Super Sprzedawca po rezygnacji, możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od dnia rezygnacji.

Artykuł 4. MONETY DLA SUPER SPRZEDAWCÓW

4.1. Oferta Super Sprzedawcy wyłącznie z opcją Kup Teraz, po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4.3. poniżej, podlegać będzie dodatkowemu wyróżnieniu. W tym celu Super Sprzedawcy przypisana zostanie pula Monet (dalej: „Pula”) rozumianą jako zbiór wirtualnych oznaczeń prezentowanych w ramach ustawień Konta, które przyznawane są ich klientom na zasadach opisanych w Regulaminie Programu Monetowego.

4.2. Przyznanie Puli Super Sprzedawcom polega na wyróżnieniu ikoną monety treści ich wszystkich Ofert, z zastrzeżeniem zapisów pkt 4.7. poniżej.

4.3. Warunkiem koniecznym do przyznania Super Sprzedawcom Puli jest uzyskanie obrotu ze sprzedaży prowadzonej w ramach Allegro w okresie 30 dni poprzedzających otrzymanie informacji potwierdzających zakwalifikowanie Użytkownika do korzystania z usługi Super Sprzedawca na poziomie nie mniejszym niż 1 zł. Obrót, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomniejszany jest o wartość Transakcji, za które Super Sprzedawca otrzymał od Allegro.pl zwrot prowizji we wskazanym powyżej okresie 30 dni. Pula przyznawana jest na okres 30 dni.

4.4. Do obrotu, o którym mowa w pkt 4.3. powyżej nie wlicza się obrotu ze sprzedaży w kategoriach ogłoszeniowych tj.:

Nieruchomości

Nieruchomości > Wakacje

Motoryzacja > Maszyny

Motoryzacja > Motocykle i quady

Motoryzacja > Przyczepy, naczepy

Motoryzacja > Samochody

Firma i usługi > Usługi

Firma i usługi > Żywe zwierzęta

4.5. Liczba Monet składająca się na Pulę uzależniona jest od:

 • wielkości obrotów w okresie o którym mowa w pkt 4.3. powyżej, w taki sposób, że za każde 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) obrotu przyznawane jest przez Allegro.pl 15 Monet, oraz;
 • przyznanych przez Allegro.pl Monet, w wysokości 50% dotychczas rozdysponowanych Monet przez Super Sprzedawcę, w ciągu ostatnich 30 dni, w ramach odpłatnej usługi indywidualnego wyróżnienia ikoną Monety. Jednocześnie § 6 regulaminu Programu Monetowego, stosuje się odpowiednio.

4.6. Monety składające się na Pulę prezentowane są w Ofertach Super Sprzedawcy (m.in. w tytule Oferty na listingach) w liczbie uzależnionej od wartości przedmiotu oferowanego w ramach Oferty zgodnie z tabelą poniżej:

Cena przedmiotu
Liczba Monet w aplikacji
Liczba Monet w przeglądarce
49,99 zł - 99,98 zł
Liczba Monet w aplikacji
4
Liczba Monet w przeglądarce
2
99,99 zł - 999,98 zł
Liczba Monet w aplikacji
8
Liczba Monet w przeglądarce
4
999,99 zł +
Liczba Monet w aplikacji
12
Liczba Monet w przeglądarce
6

4.7. Każdorazowo zakup przedmiotu Oferty wyróżnionej ikoną monety powoduje obniżenie Puli o liczbę Monet wskazanych w treści Oferty. Całkowite wyczerpanie Puli oznacza zaprzestanie wyróżniania wszystkich Ofert Super Sprzedawcy ikona monety.

4.8. Wyróżnienie, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej dotyczy wyłącznie Ofert, w których deklarowany czas wysyłki wynosi nie więcej niż 24 godziny lub Ofert zawierających informacje o bezpłatnej wysyłce Towaru, z tym zastrzeżeniem, że to wyróżnienie nie dotyczy Ofert wystawionych w poniższych kategoriach:

Nieruchomości

Nieruchomości > Wakacje

Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie

Motoryzacja > Maszyny

Motoryzacja > Motocykle i quady

Motoryzacja > Przyczepy, naczepy

Motoryzacja > Samochody

Firma i usługi > Usługi

Firma i usługi > Żywe zwierzęta

Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki

Elektronika > Komputery > Internet

Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre- paid

Elektronika > Komputery > Kryptowaluty

Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > początkowe

Kultura i rozrywka > Kody i doładowania

Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO)

Zdrowie > Leki bez recepty

Artykuł 5. ROLA ALLEGRO

5.1. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do wydania ostatecznej decyzji o umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z usługi Super Sprzedawcy.

5.2. Allegro.pl może podjąć decyzję o pozbawieniu Super Sprzedawcę możliwości korzystania z usługi Super Sprzedawca, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2.3. powyżej oraz wykluczyć go z kwalifikacji, w przypadku:

 • znacznego pogorszenia poziomu jakości obsługi klienta świadczonej przez Super Sprzedawcę, w szczególności gdy:

  • średnia wartość wszystkich graficznych ocen sprzedaży uzyskanych przez Super Sprzedawcę, w ciągu ostatnich 30 dni, po zaokrągleniu do trzeciego miejsca po przecinku, spadnie poniżej wartości 4,900 punktów lub;
  • liczba dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w okresie ostatnich 30 dni w stosunku do liczby Transakcji z ostatnich 30 dni przekroczy poziom 0,1% z zastrzeżeniem, że łączna liczba nierozwiązanych dyskusji z ostatnich 30 dni nie może przekroczyć 32;
 • uporczywego naruszania przez Super Sprzedawcę postanowień Regulaminu lub Regulaminu usługi Super Sprzedawca, w szczególności gdy:

  • Super Sprzedawca otrzyma 1 ostrzeżenie z powodu naruszenia zapisów Regulaminu Allegro wyrażonych w art. 4.1 lub art. 13.3, bądź w Załączniku nr 1 albo w Załączniku nr 2 w art. 1 pkt 4 lub pkt 9 bądź w art. 2 przedmiotowego załącznika – w ciągu ostatnich 30 dni, albo;
  • naruszenie zapisów Regulaminu Allegro skutkować będzie zawieszeniem Konta Super Sprzedawcy.

5.3. W przypadkach wskazanych w pkt 5.2. powyżej Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Allegro.pl w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Pomocy Allegro: Wybierz temat > Sprzedaję > Konto > Super Sprzedawca.

5.4. Allegro.pl rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Informację o decyzji podjętej na skutek odwołania, Użytkownik otrzyma drogą e-mailową na adres e-mail przypisany do jego Konta.

5.5. Niezwłocznie po wydaniu przez Allegro.pl decyzji, o której mowa w pkt 5.2. powyżej, wyróżnienie, o którym mowa w pkt 2.2. oraz pkt 4.2. powyżej, ustaje nie później niż w ciągu 24 godzin, licząc od momentu jej wydania.

Artykuł 6. ZMIANY REGULAMINU I ZASTRZEŻENIA

6.1. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Super Sprzedawca i uruchomienia nowej wersji usługi Super Sprzedawca. Zmiana zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Allegro.pl, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu ogłoszenia zmian.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Super Sprzedawca zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro oraz Regulaminu Programu Monetowego.

Przeczytaj o usłudze Super Sprzedawca.