gdzie?

Dla sprzedających

Akcja reklamacja

Akcja reklamacja

Każdy sprzedający na Allegro musi mieć świadomość, że jego odpowiedzialność za towar nie kończy się z chwilą wysyłki. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność także za prawidłowość dostarczenia przedmiotu do rąk kupującego (na przykład za zaginięcie listu zwykłego). Najczęściej sprzedawca odpowiada względem kupującego również za wady przedmiotu które ujawnią się w ciągu dwóch lat od dostarczenia go kupującemu.

Czym jest reklamacja z tytułu rękojmi?

Jeśli przedmiot posiada wadę, kupujący może go reklamować. W przypadku składania reklamacji na podstawie rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie takiego zgłoszenia jest zawsze sprzedawca. Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną. Przedsiębiorca względem kupującego będącego konsumentem nie może w żaden sposób odmówić rozpatrzenia reklamacji. Nie jest dozwolone wyłączenie rękojmi względem konsumentów.

Sprzedający (przedsiębiorca) odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez 2 lata, licząc od wydania przedmiotu (w przypadku nieruchomości okres ten wynosi 5 lat). Termin ten może zostać ograniczony nie mniej niż do roku, jeśli umowa dotyczy używanej rzeczy ruchomej.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanej rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili dokonania zakupu.

Miejsce i formę złożenia reklamacji określa sprzedający w swoim regulaminie. Dokładne informacje o procedurze reklamacyjnej powinny być przez sprzedającego umieszczone w treści oferty – w zakładce „Reklamacje”. Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio lub wysłać listem poleconym - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Paragon fiskalny nie jest konieczny, jednak trzeba pamiętać, że znacznie ułatwia on złożenie reklamacji. Jest jednym z dowodów zawarcia umowy, w związku z czym do złożenia reklamacji można przedstawić także inne potwierdzenie zakupu, takie jak na przykład potwierdzenie przesłane na e-mail czy wydruk z konta bankowego. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego.

podstawa prawna: art. 556-559 Kodeksu cywilnego, stan na dzień 10.10.2017 r.

Żądania konsumenta

W przypadku wystąpienia wady, kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać jednej z czterech czynności:

  • wymiany towaru na wolny od wad,
  • naprawy towaru,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

Przy czym sprzedający zamiast obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy może zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcie istniejącej wady.

podstawa prawna: art. 560, art. 561 Kodeksu cywilnego, stan na dzień 10.10.2017 r.

Sposób rozpatrzenia reklamacji

Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamację uznaje się za zasadną. W przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów towaru wraz z wszystkimi kosztami przesyłek, jakie poniósł kupujący.

podstawa prawna: art. 561(2), art. 561(5) Kodeksu cywilnego, stan na dzień 10.10.2017 r.

Czy ten artykuł był pomocny?