Zarząd majątkiem wspólnym małżonków Ebook. (6482154326)

cena kup teraz
107,10 zł
z 999 sztuk
PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Krzysztof Gołębiowski

Format: EPUB
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2012
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Zarząd majątkiem wspólnym małżonków"

Publikacja stanowi kompleksowe i najobszerniejsze w dotychczasowej literaturze opracowanie problematyki zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Autor omawia zarówno samo pojęcie zarządu, jak i poszczególne przepisy regulujące sposób jego wykonywania. Wiele opisanych w książce zagadnień dotąd nie doczekało się wyczerpującej analizy w literaturze, np. zasada samodzielnego zarządu częścią majątku wspólnego służącą do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej (art. 36 3 k.r.o.), czy zagadnienie skuteczności samodzielnie dokonanej przez małżonka czynności zarządu wobec drugiego małżonka. Adresaci: Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników, którzy zawodowo zajmują się stosowaniem przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym do sędziów i notariuszy. Zainteresuje również teoretyków prawa, tym bardziej, że zaproponowana wykładnia pojęcia "zarząd majątkiem wspólnym" jest całkowicie odmienna od dotychczas dominującej.

Spis treści

Wykaz skrótów 13Rozdział I Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków 151. Małżeński ustrój majątkowy 152. Wspólność majątku małżonków 212.1. Uwagi terminologiczne 212.2. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o wspólności majątkowej małżeńskiej w systematyce prawa cywilnego 242.2.1. Normy odnoszące się do poszczególnych praw podmiotowych lub ich typów 252.2.2. Normy odnoszące się do całych kompleksów praw podmiotowych 252.3. Majątek wspólny 272.3.1. Uwagi ogólne 272.3.2. Majątek wspólny w ramach ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej 292.3.3. Podsumowanie 522.4. Charakter prawny wspólności 532.4.1. Stosunek podstawowy 552.4.2. Niemożność żądania podziału majątku wspólnego 592.4.3. Niemożność rozporządzania udziałem w majątku wspólnym oraz zobowiązywania się do takiego rozporządzenia 602.4.4. Niemożność żądania przez wierzyciela jednego z małżonków zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie małżonkowi 622.4.5.Brak określenia wysokości udziału małżonka w majątku wspólnym 632.4.6. Brak podmiotowości majątku wspólnego 742.5. Nabycie prawa podmiotowego do majątku wspólnego 79Rozdział II Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków 851. Stan prawny 852. Stanowisko doktryny i orzecznictwa 882.1. Uwagi ogólne - krytyka dotychczasowego stanowiska 882.2. Koncepcja zarządu S.K. Rzoncy 912.3. Stanowisko nauki i orzecznictwa przed nowelizacją z 2004 r. 932.4. Wpływ podziału na czynności pozostające w zakresie zwykłego zarządu oraz przekraczające ten zakres na wykładnię przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w doktrynie i orzecznictwie 982.5. Spór o kwalifikację zawarcia umowy poręczenia jako wykonywania zarządu majątkiem wspólnym 1042.6. Stanowisko nauki i orzecznictwa po nowelizacji z 2004 r. 1133. Kryteria formułowania definicji zarządu majątkiem wspólnym 1263.1. Cel i podstawy rozważań 1263.2. Przepisy regulujące wyłącznie zarząd majątkiem wspólnym 1283.3. Sposób zaliczenia czynności do zarządu majątkiem wspólnym - założenia ogólne 1333.4. Koncepcja "zarządu" jako jednolitej instytucji prawa cywilnego 1393.5. "Definicja" zarządu zawarta w art. 36 § 2 zdanie drugie k.r.o. 1443.6. Treść, cel czy skutek czynności jako kryterium kwalifikujące 1533.7. Przedmiot zarządu 1593.8. Koncepcja "zarządu przedmiotem majątku wspólnego" 1603.8.1. Założenia koncepcji 1603.8.2. Ocena koncepcji przy uwzględnieniu argumentów jurydycznych 1643.8.3. Ocena koncepcji przy uwzględnieniu kryteriów celowościowych 1673.8.4. Podsumowanie 1763.9. Ratio legis regulacji zarządu majątkiem wspólnym 1773.10. Definicja zarządu - opisanie czynności zarządu czy podanie kryteriów ich wyróżnienia 1803.11. Koncepcja ujmowania zarządu za pomocą pojęć ekonomicznych (gospodarczych) 1933.11.1. Założenia "gospodarczej definicji zarządu" 1933.11.2. Ocena koncepcji przy uwzględnieniu argumentów jurydycznych 1953.11.3. Ocena koncepcji przy uwzględnieniu kryteriów celowościowych 2023.12. Zagadnienie skuteczności wobec współmałżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym podjętej przez jednego z małżonków 2123.12.1. Wprowadzenie do zagadnienia 2123.12.3. Możliwe rozwiązania problemu i ich uzasadnienie w doktrynie 2163.12.3. Ocena przedstawionych rozwiązań 2383.12.4. Wykładnia art. 36 § 2 zdanie pierwsze k.r.o. Koncepcja "prawa do zarządu" 2463.12.5. Własne stanowisko 2563.13. Powstanie odpowiedzialności za zobowiązanie jako kryterium definiujące 2593.14. Zarząd majątkiem wspólnym a korzystanie z "rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego" 2613.15. Regulacja art. 37 k.r.o. a zakres zarządu majątkiem wspólnym 2733.16. Pojęcie "czynności zmierzających do zachowania majątku wspólnego" 2754. Definicja zarządu majątkiem wspólnym małżonków 2774.1. Podsumowanie dotychczasowych rozważań 2774.2. Definicja zarządu 279Rozdział III Zarządzanie majątkiem wspólnym 2881. Uwagi ogólne 2882. Samodzielny zarząd majątkiem wspólnym 2912.1. Pojęcie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym 2912.2. Zakres skuteczności samodzielnych czynności zarządu 3033. Ogólne zasady zarządzania majątkiem wspólnym (art. 36 § 2 zdanie pierwsze k.r.o.) 3084. Zarząd przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej (art. 36 § 3 k.r.o.) 3124.1. Uwagi ogólne 3124.2. Skutek zaliczenia czynności do zarządu przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej 3134.3. Wyróżnienie przedmiotów majątkowych służących małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej 3154.3.1 Kryterium "służenia" przedmiotu majątkowego do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej 3154.3.2. Zakres przedmiotów majątkowych objętych regulacją art. 36 § 3 k.r.o. 3314.3.3. Pojęcia wykonywania zawodu i działalności zarobkowej 3394.4. Regulacja zdania drugiego art. 36 § 3 k.r.o. ("zastępcze" wykonywanie zarządu przez drugiego małżonka) 3424.5. Próba oceny nowej regulacji 3455. Sprzeciw małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka 3475.1. Uwagi ogólne 3475.2. Przedmiot sprzeciwu 3485.3. Podmiotowe przesłanki skuteczności sprzeciwu 3575.3.1. Uwagi ogólne 3575.3.2. Adresat sprzeciwu 3605.3.3. Przesłanki skuteczności sprzeciwu wobec osoby trzeciej 3705.4. Skutki sprzeciwu 3755.5. Treść i forma sprzeciwu 3805.6. Charakter prawny sprzeciwu 3845.7. Wyłączenia dopuszczalności sprzeciwu 3895.8. Problem pozaustawowych wyłączeń dopuszczalności sprzeciwu 3966. Czynności zarządu wymagające dla swej ważności zgody drugiego małżonka (wyjątek od zasady samodzielnego zarządu) 4066.1. Katalog czynności wymagających zgody 4066.2. Ocena regulacji art. 37 § 1 k.r.o. 4236.3. Czynności zarządu majątkiem wspólnym wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. 4356.4. Modyfikacja zasad wykonywania zarządu wynikająca z art. 37 § 1 k.r.o. 4406.4.1. Uwagi ogólne 4406.4.2. Zachowania drugiego małżonka istotne z punktu widzenia art. 37 k.r.o. 4436.4.3. Skutki wyrażenia zgody oraz potwierdzenia czynności prawnej 4466.4.4. Skutki dokonania czynności prawnej mimo braku wymaganej zgody 4486.4.5. Charakter prawny zgody oraz potwierdzenia 4546.4.6. Treść zgody oraz potwierdzenia 4657. Obowiązki małżonka wpływające na wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym 4727.1. Uwagi ogólne 4727.2. Źródła obowiązków małżonków, związanych z majątkiem wspólnym 4757.2.1. Obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 4767.2.2. Obowiązki wynikające z zawartych przez małżonków umów 4787.2.3. Obowiązki wynikające z istnienia stosunku prawnego małżeństwa 4797.2.4. Obowiązki wynikające ze współuprawnienia małżonków 4837.2.5. Obowiązki wynikające z możliwości powstania współuprawnienia małżonków 4847.3. Obowiązki związane z wykonywaniem zarządu majątkiem wspólnym 4857.3.1. Zakres zachowań składających się na treść obowiązku współdziałania w zarządzie i warunki jego powstania 4857.3.2. Koncepcja "obowiązku zarządzania" 4947.3.3. Zakres czynności zarządu objętych obowiązkiem współdziałania 5067.3.4. Koncepcja obowiązku wykonywania zarządu w sposób zgodny z dobrem rodziny 5097.4. Podsumowanie 5178. Sądowa ingerencja w zarządzanie majątkiem wspólnym 5188.1. Uwaga ogólna 5188.2. "Zastępcze" zezwolenie sądu na dokonanie czynności wymienionej w art. 37 § 1 k.r.o. 5188.2.1. Przesłanki wydania zezwolenia ustanowione w art. 39 zdanie pierwsze k.r.o. 5188.2.2. Przesłanka udzielenia zezwolenia 5298.2.3. Skutki udzielenia zezwolenia 5348.3. Zezwolenie sądu w razie zgłoszenia sprzeciwu wobec zamierzonej czynności zarządu (art. 39 k.r.o. w zw. z art. 361 § 3 k.r.o.) 5368.4. Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (art. 40 zdanie pierwsze k.r.o.) 5398.4.1. Przyczyny uzasadniające wydanie postanowienia z art. 40 k.r.o. 5398.4.2. Treść postanowienia sądu 5508.4.3. Skutki pozbawienia małżonka zarządu majątkiem wspólnym 5528.5. Postanowienie, zgodnie z którym na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o. zamiast zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu 5618.6. Ocena uregulowania sądowej ingerencji w wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym 5649. Wzajemny stosunek poszczególnych przepisów regulujących wykonywanie zarządu 5739.1. Uwagi ogólne 5739.2. Sprzeciw wobec zamierzonej czynności zarządu (art. 361 k.r.o.) a odmowa zgody na dokonanie czynności (art. 37 k.r.o.) 5749.2.1 "Odmowa zgody" jako oświadczenie woli o doniosłości prawnej 5749.2.2. Stosunek sprzeciwu wobec zamierzonej czynności zarządu (art. 361 k.r.o.) do odmowy zgody na dokonanie czynności (art. 37 k.r.o.) 5809.3. Stosunek zasady z art. 36 § 3 zdanie pierwsze k.r.o. do regulacji art. 37 k.r.o. 58810. Ochrona dobrej wiary a zarząd majątkiem wspólnym 60310.1. Uwagi ogólne 60310.2. Podstawy normatywne obowiązywania zasady nemo plus iuris i jej treść 60410.3. Charakterystyka art. 169 k.c. oraz rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 61010.4. Ochrona dobrej wiary a regulacja art. 36 § 2 zdanie pierwsze k.r.o. 61910.5. Ochrona dobrej wiary a przepisy ograniczające lub wyłączające zarząd małżonka 62610.5.1. Uwagi ogólne 62610.5.2. Ochrona dobrej wiary w wypadku czynności z art. 37 § 1 k.r.o. Rola art. 38 k.r.o. 62910.5.3. Ochrona dobrej wiary a instytucja sprzeciwu z art. 361 k.r.o. 64010.5.4. Ochrona dobrej wiary w sytuacji wydania jednego z orzeczeń z art. 40 k.r.o. 64210.5.5. Ochrona dobrej wiary a regulacja art. 36 § 3 k.r.o. 64810.6. Podsumowanie 652 Rozdział IV Próba oceny nowej regulacji zarządu majątkiem wspólnym małżonków 658Wykaz literatury 665

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

Witamy w Ravelo! Nasz sklep internetowy istnieje od 2002 roku, początkowo pod nazwą kdc.pl (Klub Dla Ciebie), potem jako część dużego koncernu Weltbild, do którego należała również sieć księgarń, katalog wysyłkowy i wydawnictwo Świat Książki. Rok 2013 przyniósł wiele zmian, w wyniku których staliśmy się częścią polskiej Grupy PWN. Dokonana w 2014 r. zmiana nazwy sklepu na Ravelo.pl to przypieczętowanie długiego procesu przekształceń. Zapraszamy Was do udziału w budowaniu dalszego ciągu tej historii. Znajdziesz u nas szeroki wybór książek w wersji elektronicznej, przeznaczonych do odczytania na komputerze, e-czytniku, tablecie i telefonie komórkowym. Oferujemy ebooki w formacie MOBI, EPUB i PDF - niezbędne informacje znajdziesz na stronie aukcji. Mamy nadzieje, ze zadowoli Cię bogata oferta, niskie ceny oraz szybka realizacja zamówienia. Wystarczy, ze dodasz e-książkę do koszyka, zapłacisz i już za chwilę otrzymasz mailem link do pobrania ebooka. Zapraszamy na zakupy!

kontakt

 • 22-695-45-86
  Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
darmowy zwrot
 
Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy publikacja elektroniczna nie została pobrana. Dlatego ważne jest to, abyś sprawdził, czy ebook, który kupujesz może być odtworzony na Twoim czytniku. Przykładowo na czytniku Kindle możesz czytać niezabezpieczone pliki PDF oraz pliki w formacie MOBI. Nie ma za to możliwości odczytania na nim pliku EPUB – czytnik nie wspiera tego formatu. Konieczna jest konwersja pliku EPUB do formatu MOBI. Zwróć tez uwagę - w przypadku zabezpieczonych plików - na konieczność autoryzacji urządzeń, na których będziesz odczytywać swoje ebooki. Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: e-mail: ebooki@ravelo.pl tel. +48 22 695-45-86 godziny pracy BOK-u: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

reklamacje

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@ravelo.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prosimy pamiętać, że reklamacji nie podlega format pliku ebooka oraz brak możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony formatu pliku. Dlatego ważne jest to, abyś sprawdził, czy ebook, który kupujesz może być odtworzony na Twoim czytniku. Przykładowo na czytniku Kindle możesz czytać niezabezpieczone pliki PDF oraz pliki w formacie MOBI. Nie ma za to możliwości odczytania na nim pliku EPUB – czytnik nie wspiera tego formatu. Konieczna jest konwersja pliku EPUB do formatu MOBI. Zwróć też uwagę - w przypadku zabezpieczonych plików - na konieczność autoryzacji urządzeń, na których będziesz odczytywać swoje ebooki. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: e-mail: ebooki@ravelo.pl tel. +48 22 695-45-86 godziny pracy BOK-u: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

pozostałe informacje

REGULAMIN ZAKUPÓW: CECHY ŚWIADCZENIA: - W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. - Od 01 stycznia 2015 r., ze względu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków a. Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. b. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.