Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Regulamin WebAPI

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi WebAPI, świadczonej przez Grupę Allegro na rzecz Użytkowników Allegro.
 2. Celem WebAPI jest inspirowanie, rozwijanie umiejętności oraz umożliwienie Użytkownikom Allegro tworzenie Oprogramowania WebAPI.

II. Definicje

Allegro
prowadzona przez Grupę Allegro w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro;
Oprogramowanie WebAPI
oprogramowanie utworzone przez Użytkowników Allegro przy wykorzystaniu WebAPI;
Użytkownik Allegro
podmiot, który, zgodnie z Regulaminem Allegro dokonał prawidłowej pełnej rejestracji w Allegro, w wyniku której utworzone zostało dla niego odrębne konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Allegro;
WebAPI
usługa świadczona przez Grupę Allegro dla Użytkowników Allegro, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół HTTP i język XML, zawierającego definicje WSDL protokołu SOAP opisujące sposób komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Allegro;
Grupa Allegro
Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796.

III. Zasady udostępniania WebAPI

 1. Użytkownicy Allegro mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do WebAPI, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w Moje Allegro w zakładce WebAPI. W przypadku poprawnego wypełnienia wniosku oraz zaakceptowania obowiązującej wersji Regulaminu, Użytkownik otrzymuje możliwość samodzielnego wygenerowania klucza aktywacji umożliwiającego korzystanie z WebAPI, poprzez skorzystanie z przycisku o nazwie "Generuj Klucz" umieszczonego w zakładce WebAPI. Grupa Allegro ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do WebAPI w ocenie Grupy Allegro nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Grupy Allegro bądź jej klientów i kontrahentów.
 2. Użytkownicy, którzy wygenerowali klucz aktywacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.
 3. Użytkownicy Allegro mają dostęp do serwisu http://www.testwebapi.pl przeznaczonego do testowania aplikacji wykorzystujących WebAPI.

IV. Moduły WebAPI

 1. Grupa Allegro dołoży wszelkich starań, aby zestaw modułów WebAPI dostępnych dla Użytkowników Allegro korzystających z WebAPI odpowiadał funkcjonalności Serwisu Allegro.
 2. Pełna dokumentacja programu WebAPI, zawierająca moduły i wchodzące w ich skład definicje, dostępna jest pod adresem http://www.allegro.pl/webapi/documentation.php.

V. Zakres wykorzystania Oprogramowania WebAPI

 1. WebAPI jest autoryzowanym sposobem komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Allegro. WebAPI może stanowić podstawę do tworzenia oprogramowania WebAPI, mającego na celu wspieranie lub promowanie korzystania z Allegro.
 2. Dostęp do WebAPI oraz Oprogramowanie WebAPI nie może służyć naruszaniu praw Grupy Allegro oraz osób trzecich, w szczególności nie może:
  • naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd,
  • służyć do prezentowania danych statystycznych dotyczących wyników sprzedaży konkretnych Użytkowników,
  • służyć do prezentowania w serwisach konkurencyjnych Transakcji (w tym Transakcji archiwalnych) organizowanych w ramach Allegro,
  • służyć do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika.
 3. Rozpowszechnianie Oprogramowania WebAPI, które w jakikolwiek sposób komunikuje się z Użytkownikami Allegro, bądź uzależnione jest od wykorzystania loginu i hasła Użytkowników Allegro, nie będących twórcami Oprogramowania, wymaga zgody Grupy Allegro.
 4. Osoby, udostępniające Oprogramowanie WebAPI zobowiązane są w każdym przypadku do podania użytkownikom Oprogramowania WebAPI rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Oprogramowania i polityce bezpieczeństwa dotyczącej danych jej użytkowników.
 5. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia bądź korzystania Oprogramowania WebAPI spoczywa na Użytkownikach, którzy utworzyli lub posługują się Oprogramowaniem WebAPI.
 6. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro Grupa Allegro ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Grupę Allegro.

VI. Zmiany Regulaminu

 1. Grupa Allegro może zmienić Regulamin WebAPI. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Allegro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmian Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, terminie ich wejścia w życie i o sposobie akceptacji zmian. Za akceptację zmian uważa się odznaczenie miejsca umieszczonego obok treści Regulaminu na stronie Moje Allegro, w zakładce o nazwie "WebAPI". Brak akceptacji zmian Regulaminu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia o zmianach skutkuje unieważnieniem klucza aktywacji, którego ponowna aktywacja będzie możliwa po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Allegro odpowiedzialnym za WebAPI możliwy jest poprzez:
  1. formularz kontaktowy Allegro, dostępny na stronach internetowych Allegro;
  2. forum dyskusyjne "Allegro WebAPI".
 2. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi aplikacji, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa serwisu Allegro lub działań konkurencyjnych na szkodę serwisu Allegro, Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do blokady klucza dostępowego i wszystkich programów/systemów z niego korzystających.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro.


Ostatnia aktualizacja: 03.09.2012 r.