Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

27 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Usługi dodatkowe w doGetPostBuyFormsDataForSellers / Additional services in doGetPostBuyFormsDataForSellers

W drugiej połowie kwietnia w Allegro udostępnimy Usługi dodatkowe, dzięki którym jako sprzedający będziesz mógł zaproponować usługi powiązane np. zapakowanie przedmiotu na prezent, wniesienie towaru albo jego montaż. Wkrótce w Allegro opublikujemy więcej informacji na ten temat.

Z tego powodu zapowiadamy zmianę w metodzie doGetPostBuyFormsDataForSellers, którą wdrożymy również w drugiej połowie kwietnia.

W danych zwracanych metody dodamy:

- nową strukturę dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] w ramach istniejącej struktury postBuyFormItDeals | PostBuyFormItemDealsStruct[]

    6. dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[]
        Tablica struktur zawierająca informacje o usługach dodatkowych wybranych do przedmiotu. Będzie ona zwracana tylko, jeżeli dla przedmiotu dokupiono taką usługę.
          1. additionalServiceDefinitionId | string
              Identyfikator usługi dodatkowej.
          2. additionalServiceName | string
              Nazwa usługi dodatkowej.
          3. additionalServiceQuantity | int
              Liczba kupionych usług.
          4. additionalServicePrice | float
              Cena jednostkowa usługi dodatkowej.

- nowe pole postBuyFormAdditionalServicesAmount w ramach głównej struktury postBuyFormData | PostBuyFormDataStruct[]

    25. postBuyFormAdditionalServicesAmount | float
        Koszt usług dodatkowych.

W bliźniaczej metodzie doGetPostBuyFormsDataForBuyers nie dodamy ani struktury dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] ani pola postBuyFormAdditionalServicesAmount, a koszty usług dodatkowych będą dodane do pola postBuyFormPostageAmount.In the second half of April, we will introduce Additional services on Allegro. Therefore, sellers will be able to offer related services, e.g. gift wrapping, upstairs delivery or assembly. We will publish more on this particular topic soon.

Due to the announced change, doGetPostBuyFormsDataForSellers shall undergo suitable modification in the second half of April.

As a result, the method will return more data:

- new structure dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] within structurey postBuyFormItDeals | PostBuyFormItemDealsStruct[]

    6. dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[]
        Array of structures with data on additional services selected with an item. It will be returned after selecting a suitable service.
          1. additionalServiceDefinitionId | string
              Additional service ID.
          2. additionalServiceName | string
              Additional service name.
          3. additionalServiceQuantity | int
              Number of additional services that were purchased.
          4. additionalServicePrice | float
              Unit price of an additional service.

- new field postBuyFormAdditionalServicesAmount within the main structure of postBuyFormData | PostBuyFormDataStruct[]

    25. postBuyFormAdditionalServicesAmount | float
        Cost of additional services.

We will not add dealAdditionalServices | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[] structure nor postBuyFormAdditionalServicesAmount, field to a similar method doGetPostBuyFormsDataForBuyers, but the cost of additional services will be added to postBuyFormPostageAmount.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

23 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączamy oferty z wieloma rozmiarami w kategorii Obuwie / Offers with many sizes in the Footwear category soon to be disabled

8 maja 2017 roku wyłączymy możliwość wystawiania i ograniczymy edycję ofert z wieloma rozmiarami. Od 22 maja nie będziemy wznawiać takich ofert, a oferty do wyczerpania przedmiotów będziemy zakańczać z końcem cyklu rozliczeniowego.

Oznacza to, że struktura variants będzie ignorowana podczas wystawiania i edycji ofert za pomocą WebAPI.

Alternatywnym rozwiązaniem dla ofert z wieloma rozmiarami jest Wielowariantowość.

Prosimy o poprawienie swoich ofert - pozostawienie jednego, wybranego (np. najbardziej popularnego) rozmiaru, a pozostałe rozmiary powinieneś wystawić jako osobne oferty.

Przypominamy, że nie pobieramy opłat za wystawienie oferty w kategorii Obuwie.

Więcej informacji na temat wyłączenia ofert z wieloma rozmiarami znajdziesz tutaj.


FAQ

1. Czy teraz będę musiał wystawić każdy rozmiar jako osobną ofertę?


Tak - każdy rozmiar możesz teraz wystawić jako osobną ofertę i połączyć za pomocą Wielowariantowości.

Przypominamy, że nie pobieramy opłat za wystawienie oferty w kategorii Obuwie.


2. Jak mam teraz wystawiać oferty przez WebAPI?

Od 8 maja struktura variants będzie ignorowana podczas wystawiania i edycji ofert za pomocą WebAPI.

Aby wystawić ofertę - w wartości parametru rozmiar, musisz podać tylko jeden rozmiar, np 44, a ilość przedmiotów będzie pobierana z FID 5, a nie ze struktury variants.

Jeżeli podasz więcej niż jedną wartość parametru rozmiar otrzymasz następujący komunikat:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "W tej ofercie jest zbyt wiele rozmiarów. Wskaż tylko jeden i spróbuj ponownie."


3. Jak mogę poprawić moje oferty za pomocą WebAPI?

Metodą doChangeItemFields możesz wprowadzić zmiany w opisie oraz poprawić ofertę:
- Wystarczy, że w FID odpowiedzialnym za rozmiar podasz tylko jedną wartość przypisaną do rozmiaru
- W FID 5 wprowadzisz ile sztuk danego towaru ma być w ofercie.

W momencie kiedy podasz zbyt wiele rozmiarów w swoim zapytaniu otrzymasz taki komunikat:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "W tej ofercie jest zbyt wiele rozmiarów. Wskaż tylko jeden i spróbuj ponownie."

4. Multioferta była dostępna przez WebAPI, co z Wielowariantowością?

Nie udostępniliśmy jeszcze Wielowariantowości w API, pracujemy nad tym.
On May 8, 2017 we plan to disable the option to list and limit the option to edit offers containing many sizes of a product. Starting May 22 such offers will no longer be relisted while those active until stock is available will end at the close of the settlement period.

What this means is that the variants structure will be ignored when you list and edit offers via WebAPI.

An alternative to offers with many sizes is Multi-variability.

Please make sure that you edit your offers by leaving only one desired size (e.g. the most popular one) and list other sizes as separate offers.

Note: we do not charge fees for listings in the Footwear category.

More information on the process of disabling offers with many sizes is available here.

FAQ


1. Do I now have to list every size as a separate offer?

Yes – every size should now be listed separately, however all of them can then be combined using the Multi-variability function.

Note: we do not charge fees for listings in the Footwear category.


2. How can I list offers via WebAPI?

Starting May 8 the variants structure will be ignored when you list and edit offers via WebAPI.

To make a listing, enter only once size in the size parameter (e.g. 44). The quantity of items will be retrieved from FID 5, rather than from the variants structure.

If you enter more than one value in the size parameter, the following message will be displayed:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "This offer contains too many sizes. Enter only one size and try again."


3. How can I edit my offers via WebAPI?

Use the doChangeItemFields method to edit the description and correct your offer:

- To mark the intended size, enter only one value in a FID responsible for the size
- In FID 5 enter the quantity of items available in the offer.

When you enter too many sizes, the following message will be displayed:

ERR_MULTIOFFER_UNAVAILABLE - "This offer contains too many sizes. Enter only one size and try again."

4. Multi-offer used to be available via WebAPI. What about Multi-variability?

Multi-variability has not been made available via API yet. We are working to make it happen.

More information on the process of disabling offers with many sizes is available here.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

15 marca między godziną 1:00 a 4:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne w serwisie Allegro. W tym czasie możecie odczuć przerwy w działaniu Allegro Api.


Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
We would like to inform that on March 15, between 1:00 and 4:00, Allegro are going to do some maintenance works. During the break, You could encounter a temporary problems API.


Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowa metoda w WebAPI - doGetMyPayoutsDetails

Za pomocą metody doGetMyPayoutsDetails pobierzesz szczegółowy raport wypłaty środków z konta Payu w Allegro. Zapoznaj się z dokumentacją.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

7 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Strona RestAPI dostępna w języku angielskim! / RestAPI page is already available in English!

Strona RestAPI jest już dostępna w języku angielskim! Przełącznik wersji językowej znajdziesz w stopce stronyRestAPI page is already available in English! Switch button you can find in the footer.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

6 marca 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowy tutorial - "Jak monitorować sprzedaż?"

Przed chwilą opublikowaliśmy nowy tutorial dla użytkowników Allegro WebAPI. W poradniku opisujemy jak monitorować sprzedaż za pomocą API. Tutorial wkrótce będzie dostępny także w wersji angielskiej.We have published a new tutorial for Allegro WebAPI users. It will help you to monitor your sale using API. The document will be available in English in nearest future.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

Pakiet promowań dostępny przez webapi / Package promoted available by webapi

W metodach doNewAuctionExt i doChangeItemFileds dodaliśmy możliwość wyboru pakietu promowań. Pakiet wyróżnienie + podświetlenie + pogrubienie jest już dostępny przez webapi. Pakiet wybierzecie przypisując do fid 15 wartość 16.

Z pakietu promowań skorzystacie również po złożeniu oferty kupna.In methods doNewAuctionExt and doChangeItemFileds we have added the ability to choose the package promoted in the sale form. Package of featured + highlight + bold title is now available by webapi. You can choose package in 15. field, You should insert 16. value.

Package promoted You can add after purchase by customer.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

Edycja opisów i parametrów w ofercie / Edit a description and parameters in offers

Możesz edytować opis i parametry w ofertach, w których była sprzedaż. Zrobisz to za pomocą metody doChangeItemFields. Dzięki temu uspójniliśmy możliwości edycji oferty w API i przez formularz wystawiania. Dla przypomnienia, w ofercie ze sprzedażą możesz zmienić:

- cenę
- ilość sztuk
- zdjęcia
- parametry
- opis
- ceny i opcje dostawy.


Now you can edit a description and parameters in offers with at least one purchase using the doChangeItemFields method. As a result, offer editing options available in API and via listing form are more coherent. As a reminder, you can change the following elements in an offer with a purchase:

- price
- quantity of items
- photos
- attributes
- description
- price and delivery options.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

EAN w WebAPI / EAN in WebAPI

EAN w WebAPI

Od dziś, gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę (nawet ze sprzedażą) możesz podać kod EAN. Odpowiednią wartość wyślij w FID 337.

FID przyjmuje maksymalnie 18 znaków, jedynie cyfry. 

Dzięki EANowi umożliwimy naszym sprzedawcom lepszą organizację swojej sprzedaży. Przykładowo, sprzedający będzie mógł w jednej chwili zidentyfikować rodzaj, model oraz kolor produktu, który sprzedał - a przy tym nie będzie zmuszony do sprawdzania tytułu i zdjęć.


EAN in WebAPI

Since today, you can add an EAN code when listing or editing an offer (even if a purchase has been made). A proper value should be sent in FID 337.

FID accepts up to 18 characters, numbers only. 

EAN helps sellers arrange their sale. For example, the seller will be able to instantly identify the type, model and color of a product sold without having to verify its title and photos.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

6 lutego 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

8 lutego między godziną 6:00 a 7:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Podczas trwania przerwy technicznej możecie napotkać chwilowe problemy z wystawianiem i edycją ofert przez API.

We would like to inform that on February 8, between 6:00 and 7:00, Allegro are going to do some maintenance works. During the break, You could encounter a temporary problems with doing new offers and changing existing offers by API.


Podyskutuj o zmianach na forum usługi