Virtualo Oficjalny sklep Virtualo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W STREFIE MAREK ALLEGRO


§DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a) „VIRTUALO”– oznacza spółkę pod firmą Virtualo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349437, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.002.000 złotych (w pełni opłacony), NIP: 952-20-28-278, telefon +48 22 258 13 88, e-mail: biuro@virtualo.pl;

b) „STREFA MAREK” – oznacza prowadzony przez Allegro w domenie strefamarek.allegro.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Virtualo Treści;

c) „SKLEP” – oznacza prowadzony przez Virtualo w ramach Strefy Marek internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Virtualo Treści;

d) „TREŚCI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu treści cyfrowe w postaci e-Booków;

e) „KLIENT” – użytkownik serwisu Allegro;

f) „ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez Virtualo systemy zabezpieczeń Treści przed nielegalnym rozpowszechnianiem;

g) „KONTO” – oznacza tworzone w wyniku dokonywania zakupu Treści indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta danych osobowych, dostęp do Treści;

h) „REGULAMIN” - oznacza niniejszy regulamin;

i) „DANE OSOBOWE” - oznacza zgromadzone w trakcie dokonywania zakupu Treści dane osobowe Klienta;


§POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu w ramach Strefy Marek.

3. Przed dokonaniem transakcji zakupu e-Booków Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Podmiotem sprzedającym Treści jest Virtualo.

5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.


§DOSTĘPNE TREŚCI I ICH ZAKUP

6. Virtualo w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Virtualo Treści. Prezentacja Treści w ramach Sklepu może ulec zmianie i nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie Treściach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.

8. Prezentowane w ramach Sklepu Treści mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo. Ilość i data dostępności Treści, która jest prezentowana w Sklepie ma charakter jedynie informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

9. W trakcie zakupu Treści Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

10. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.


§ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI

11. Realizacja zakupu Treści odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treści.

12. Treść udostępniana jest Klientowi w ramach jego konta w serwisie Allegro oraz dodatkowo w ramach konta Klienta, zakładanego przy zakupie Treści, na stronie internetowej www.virtualo.pl, w zakładce „Moja Biblioteka”. Klient, w zależności od stosowanego w odniesieniu do danej Treści systemu zabezpieczenia, ma możliwość nieograniczonego lub ograniczonego, wielokrotnego pobierania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.

13. W celu pobrania Treści Klient powinien kliknąć na znajdującą się przy Treści ikonkę symbolizującą wybrany przez Klienta format w jakim chce pobrać Treść (np. EPUB, MOBI lub PDF w przypadku eBooków, PDF w przypadku eprasy, MP3 w przypadku audiobooków).


§TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI

14. Treści dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanych sposobem zabezpieczenia treści multimedialnych.

15. Do odczytania Treści może być niezbędne zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub innego wskazanego w opisie danej Treści. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie każdego Produktu.


§UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI

16. Klient może używać Treści wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

17. Klient ma prawo korzystać z Treści na własny użytek.

18. Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania. Klient nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

b) ingerowania w zawartość Treści,

c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści,

d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści,

e) oddawania w najem Treści lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim ,

f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści.

19. Virtualo udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach

20. Udostępnianie zakupionych Treści bez zgody Virtualo jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Virtualo może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści.


§ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU

21. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Treści w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Virtualo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Virtualo ul. Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@virtualo.pl. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.

22. W przypadku odstąpienia od umowy Virtualo zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

23. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści.

24. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczaniaTtreści przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.


§REKLAMACJE.

25. Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

a) Mailowo – na adres : biuro@virtualo.pl

b) Telefonicznie - +48 22 258 13 88,

c) pisemnie – na adres Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122

26. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta jakimi posłużył się do założenia zamówienia, numer zamówienia, określenie Treści oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Virtualo może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

27. Virtualo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.


§POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Virtualo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają: (regulamin allegro http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php#rule6) oraz przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

30. Virtualo ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez wad.

31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

32. Virtualo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

33. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Virtualo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

34. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.