Virtualo Oficjalny sklep Virtualo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

główne cechy świadczenia

Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie konsumenta do korzystania z takiej treści na własny użytek. Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania. Klient nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

  2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

  3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,

  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,

  5. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim ,

  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.

Klientowi może korzystać z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach.

Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Virtualo jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Virtualo może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

 

dane identyfikujące przedsiębiorcę

Virtualo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349437 e-mail: biuro@virtualo.pl, tel. +48 22 258 13 88

adres, pod którym konsument może składać reklamacje

e-mail: biuro@virtualo.pl, adres: Virtualo sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122; 00-017 Warszawa

koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

nie dotyczy

sposób i termin zapłaty

opłata za usługę wnoszona jest z góry z wykorzystaniem płatności on-line

sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

zamówiona przez konsumenta treść cyfrowa udostępniania jest konsumentowi niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz otrzymaniu płatności, poprzez udostępnienie możliwości pobrania treści cyfrowej w ramach konta konsumenta w serwisie w domenie http://virtualo.pl;

 

w przypadku niewyrażenia zgody na natychmiastowe udostępnienie przez Virtualo zamówionej treści cyfrowej taka treść udostępniana jest przez Virtualo niezwłocznie po upływie terminu upoważniającego konsumenta do odstąpienia od umowy dostarczenia treści cyfrowej, tj. po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 

konsument może złożyć reklamację dotyczącą zakupu treści cyfrowej. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, numer zamówienia, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny konsumenta. W przypadku braku ww. danych Virtualo może zwrócić się do konsumenta o uzupełnienie ww. danych. Virtualo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Reklamację można złożyć pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Virtualo Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo powyższe konsument może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu i wysłanie jej na adres Virtualo Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa albo wysyłając swoje oświadczenie o treści wskazanej pod linkiem na adres poczty elektronicznej biuro@virtualo.pl. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania oferty zakupu od Virtualo treści cyfrowej lub w momencie pobrania treści cyfrowej z konta konsumenta w serwisie www.virtualo.pl

 

koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

nie dotyczy

obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

nie dotyczy

okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

Konsument w przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, traci prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

 

Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania oferty zakupu od Virtualo treści cyfrowej lub w momencie pobrania treści cyfrowej z konta konsumenta w serwisie www.virtualo.pl

obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Virtualo zobowiązane jest do dostarczania treści cyfrowych bez wad

istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Virtualo nie udziela gwarancji na treści cyfrowe, jak również nie świadczy treści posprzedażnych

Stosowane kodeksy dobrych praktyk

nie dotyczy

czasie trwania umowy

umowa o dostarczenie treści cyfrowych jest umową jednorazową

minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

zobowiązania konsumenta wygasają z chwilą zapłaty za produkt, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z mocy prawa a dotyczących zakresu udzielonego konsumentowi upoważnienia do korzystania z treści cyfrowych w zakresie dozwolonego użytku osobistego, które to upoważnienie obowiązuje w całym okresie korzystania przez konsumenta z treści cyfrowej

wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

nie dotyczy

funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środki ich ochrony

treści cyfrowe dostarczane są w następujących formatach:

EPUB, MOBI lub PDF w przypadku e-booków

MP3 w przypadku audiobooków

doładowania punktów w przypadku Punktów Virtualo

E-booki i audiobooki zabezpieczone są watermarkiem lub Adobe DRM

mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

w celu korzystania ze stron internetowych usługi, konsument powinien posiadać komputer osobisty z aktualną wersją systemu operacyjnego Windows lub Mac iOS z przeglądarką internetową Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, ekranem o rozdzielczości min. 1024x768, łączem internetowym o przepustowości min. 512 kbps i oprogramowaniem do odtwarzania plików mp3 oraz epub i mobi

możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

nie dotyczy