TP-LINK Autoryzowany sklep TP-LINK

REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.
„KUP ROUTER Z SERII ARCHER I ODBIERZ
KARTĘ SIECIOWĄ USB Z SERII AC”
 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą „Kup router z serii Archer i odbierz kartę sieciową USB z serii AC” („Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji jest spółka TP-LINK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368611, NIP 5252492146 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji

2.1. Promocja obowiązuje od 1 grudnia 2014r. do 31 stycznia 2015r., z zastrzeżeniem ust. 2.2 poniżej.

2.2. Produkt na podstawie którego Uczestnik bierze udział w Promocji musi być zakupiony w terminie od 1 listopada 2014r. do 31 grudnia 2014r. (decyduje data wystawienia dowodu zakupu).

3. Warunki uczestnictwa, Nagrody i przebieg Promocji W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada dowód zakupu jednego z routerów z serii Archer: C7, C5, D7, D5 („Produkt”), którego importerem jest Organizator („Uczestnik”), za wyjątkiem:

3.1.1. dystrybutorów, agentów oraz resellerów produktów marki TP-Link lub importowanych przez Organizatora.

3.2. Nagrodą w Promocji jest karta sieciowa USB z serii AC, model Archer T4U, o wartości 160 (stu sześćdziesięciu) złotych brutto („Nagroda”). Nagroda nie jest przeznaczona do dalszej odsprzedaży.

3.3. W ramach Promocji Uczestnik będzie uprawniony do nieodpłatnego otrzymania od Organizatora Nagrody po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

3.3.1. dokona zakupu Produktu w terminie określonym w punkcie 2.2, 

3.3.2. zgłosi zakup Produktu na stronie internetowej Organizatora www.przyspieszwifi.pl., podając następujące dane osobowe:

3.3.2.1. imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, oraz

3.3.2.2. numer seryjny zakupionego produktu, numer dowodu zakupu, datę zakupu produktu, nazwę sklepu, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie oraz załączy na tejże stronie plik zawierający potwierdzenie dokonania zakupu w postaci zdjęcia lub skanu dokumentu zakupu w formacie .*jpg lub .*pdf (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3.3.3. otrzyma od Organizatora e-mailową akceptację przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

3.4. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 3.3, Uczestnik otrzyma od Organizatora Nagrodę w terminie 30 dni od daty zaakceptowania zgłoszenia poprzez wysyłkę na adres podany przy dokonywaniu zgłoszenia.

3.5. Nagroda może zostać wysłana pocztą lub przesyłką kurierską jedynie na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.6. O przyznaniu Nagród decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń do Organizatora. O ile pula nagród nie została wyczerpana, jeden Uczestnik Promocji może otrzymać maksimum 3 (trzy) Nagrody pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w Regulaminie (tj. zakupując trzy różne Produkty).

3.7. Dokument zakupu ważny jest tylko raz, w przypadku przekazania Organizatorowi tego samego dokumentu drugi raz, zostanie on odrzucony.

3.8. Dowody zakupu, które są nieczytelne lub uszkodzone nie będą akceptowane. Nieotrzymanie potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora jest równoznaczne z brakiem spełnienia warunków wskazanych w niniejszym ustępie.

3.9. Organizator oświadcza, że Nagrody w ramach Promocji zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody gwarantowanej wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub podmiotów, którymi Uczestnik się posługuje, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub nie poinformowania o zmianie danych osobowych przez Uczestnika.

3.11. Nagroda wysyłana jest jednokrotnie. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana, lub dostarczenie jej nie będzie możliwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która wraca do puli nagród przewidzianych w Promocji.

3.12. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpi od umowy sprzedaży Produktu albo dokona zwrotu Produktu, w wyniku czego otrzyma zwrot ceny zapłaconej za Produkt, Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody, zaś w przypadku uprzedniego otrzymania Nagrody, Uczestnik będzie zobowiązany do jej zwrotu.

3.13. Uczestnik nie będzie również uprawniony do otrzymania Nagrody w przypadku innych nadużyć zasad Promocji, nawet jeżeli nie zostały uwzględnione w niniejszym Regulaminie.

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Organizator jest administratorem danych osobowych otrzymanych od Uczestników Promocji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. „Ustawa”).

4.2. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Promocji, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji oraz w celach marketingowych Organizatora, stosownie do treści zgód udzielonych elektronicznie na stronie internetowej Organizatora.

4.3. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych do ich zmieniania i usuwania (za wyjątkiem Nagrodzonych Uczestników w zakresie, w jakim jest to wymagane przez odrębne przepisy, np. podatkowe), a także monitorowania procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy.

4.4. Dodatkowe dane osobowe uczestników Promocji podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego i zastaną usunięte przez Organizatora po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres jego siedziby wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem Uczestnika Promocji, dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz z dopiskiem „Kup router z serii Archer i odbierz kartę sieciową USB z serii AC” nie później niż do dnia 15 lutego 2015 r.

5.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 15 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

5.3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

5.4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do miejscowego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Poprzez uczestnictwo w Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, pod rygorem obowiązku zwrotu Organizatorowi kwoty stanowiącej równowartość otrzymanych Nagród.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie praw nabytych Uczestników Promocji w momencie takiej zmiany.

6.3. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.przyspieszwifi.pl.

6.4. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Nagrody jak i zamianę Nagrody na inne towary lub usługi.

6.5. Nieskorzystanie w terminie z Promocji, jest równoznaczne z utratą uprawnienia do nabycia Nagrody.

6.6. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6.7. Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą emailową pod adresem: archer@przyspieszwifi.pl.

6.8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjnoinformacyjny.

6.9. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.