Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ko (6482186600)

cena kup teraz
169,15 zł
z 999 sztuk

Parametry produktu

Autor
Laskowska-Hulisz Agnieszka,Radzisław Andrzej,Jacek Wantoch-Rekowski,Jerzy Lachowski,Ramlo Lucyna,Bartoszewska Małgorzata,Mirosław Łabanowski,Tomasz Brzezicki,Wojciech Morawski
Format
EPUB
Zabezpieczenie
Watermark
Wydano
2014
Wydawca
Kluwer SA Wolters
Kontakt:

Dział Obsługi Klienta
(pon-pt. 09:00-17:00)

teltel.: +48 22 695-45-86 mailmail: ebooki@lideria.pl

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Opis eBooka

Pełny tytuł: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz
Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem tych regulacji, które wywołują najwięcej problemów w zakresie wykładni. Autorami książki są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i prawnicy praktycy specjalizujący się w prezentowanej tematyce. W opracowaniu przedstawiono m.in. praktyczne objaśnienie takich zagadnień jak: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalanie składek i podstaw ich wymiaru, rozliczanie i opłacanie składek, kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.

Spis treści

Wykaz skrótów 11Wstęp 17Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 19Rozdział 1 Przepisy ogólne 21Art. 1. [Rodzaje ubezpieczeń społecznych] 21Art. 2. [Zakres regulacji ustawowej] 22Art. 2a. [Zasada równego traktowania ubezpieczonych] 24Art. 3. [Podmioty wykonujące zadania ubezpieczeniowe] 30Art. 4. [Słowniczek pojęć ustawowych] 33Art. 5. [Podmioty niepodlegające ubezpieczeniom powszechnym] 42Rozdział 2 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 49Art. 6. [Podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym] 49Art. 6a. [Obowiązek podlegania ubezpieczeniom przez osoby sprawujące osobistą opiekę na dzieckiem] 91Art. 6b. [Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu] 97Art. 7. [Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe] 98Art. 8. [Definicje] 102Art. 9. [Zbieg tytułów ubezpieczeń] 115Art. 10. [Wyłączenie gwarancji wypłaty minimalnego świadczenia] 129Art. 11. [Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe] 130Art. 12. [Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe] 134Art. 13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom] 137Art. 14. [Ubezpieczenia dobrowolne] 161 Rozdział 3 Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne 168Art. 15. [Wysokość składek] 168Art. 16. [Sposoby finansowania składek] 170Art. 17. [Składki niektórych grup ubezpieczonych] 178Art. 18. [Podstawa wymiaru składek] 182Art. 18a. [Preferencyjna podstawa wymiaru składek] 209Art. 18b. [Podstawa wymiaru składek] 215Art. 19. [Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek] 216Art. 20. [Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe] 222Art. 21. [Delegacja ustawowa] 224Art. 22. [Stopy procentowe składek] 225Art. 22a. [Składki a emerytura częściowa] 235Art. 23. [Odsetki za zwłokę] 237Art. 24. [Opłata dodatkowa, należności z tytułu składek, przedawnienie] 243Art. 25. [Składki a postępowanie układowe] 262Art. 26. [Zabezpieczenie należności z tytułu składek] 265Art. 27. [Zastaw] 271Art. 28. [Umarzanie należności z tytułu składek] 274Art. 29. [Ułatwienia w opłacaniu składek] 281Art. 30. [Wyłączenie stosowania art. 28 i art. 29] 285Art. 31. [Stosowanie ordynacji podatkowej] 287Art. 32. [Stosowanie przepisów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne do innych rodzajów składek] 402 Rozdział 4 Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków 405Art. 33. [Konta i rejestry] 405Art. 34. [Informacje na kontach] 409Art. 35. [Stosowanie identyfikatorów] 412Art. 36. [Zgłoszenie do ubezpieczeń] 414Art. 36a. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] 422Art. 37. [Działalność pozarolnicza] 425Art. 38. [Decyzje] 426Art. 39. [Umowa z OFE] 429Art. 39a. [Oświadczenia członków OFE] 431Art. 40. [Konto ubezpieczonego] 433Art. 40a. [Subkonto] 440Art. 40b. [Operacje finansowe w ramach subkonta] 442Art. 40c. [Waloryzacja] 442Art. 40d. [Szczegółowe zasady waloryzacji] 444Art. 40e. [Podział środków gromadzonych na subkoncie] 446Art. 40f. (uchylony) 449Art. 41. [Imienne raporty miesięczne] 449Art. 42. (uchylony) 457Art. 43. [Zgłoszenie płatnika składek] 457Art. 44. [Zmiany danych zgłoszeniowych] 460Art. 45. [Konto płatnika składek] 461Art. 46. [Obowiązki płatnika składek] 462Art. 47. [Terminy i sposób realizacji obowiązków przez płatnika składek] 466Art. 47a. [Dokumenty ubezpieczeniowe] 478Art. 48. [Wymiar składek z urzędu] 481Art. 48a. (uchylony) 483Art. 48b. [Działania ZUS z urzędu] 483Art. 49. [Delegacja ustawowa] 484Art. 50. [Obowiązki informacyjne Zakładu] 487 Rozdział 5 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 499Art. 51. [Status prawny FUS] 499Art. 52. [Rodzaje przychodów FUS] 500Art. 53. [Dotacje i pożyczki z budżetu państwa] 502Art. 54. [Rodzaje wydatków z FUS] 502Art. 55. [Elementy składowe FUS] 503Art. 56. [Fundusz rezerwowy] 505Art. 57. [Wydatki na prewencję rentową] 506 Rozdział 6 Fundusz Rezerwy Demograficznej 508Art. 58. [Przychody FRD] 508Art. 59. [Wykorzystanie środków FRD] 510Art. 60. [Status prawny FRD] 513Art. 61. [Podstawy gospodarki finansowej FRD] 514Art. 62. [Gwarancja wypłaty świadczeń emerytalnych] 516Art. 63. [Lokowanie środków FRD] 516Art. 64. [Zarządzanie środkami FRD] 517Art. 65. [Zarządzanie FRD i lokowanie jego środków] 517 Rozdział 7 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 520Art. 66. [ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna] 520Art. 67. [Jednostki organizacyjne ZUS] 524Art. 68. [Zakres działania ZUS] 526Art. 68a. [Prowadzenie przez ZUS punktu kontaktowego] 529Art. 69. [Prowadzenie prewencji rentowej przez ZUS] 532Art. 70. [Prognoza finansowa funduszy] 535Art. 71. [Zadania wykonywane przez ZUS na podstawie innych ustaw] 536Art. 71a. [Korespondencja wysyłana przez ZUS] 537Art. 71b. [Zadania ZUS w ramach koordynacji] 539Art. 72. [Organy ZUS] 539Art. 73. [Prezes ZUS i zakres jego działania] 539Art. 73a. [Zasady naboru na stanowisko Prezesa Zakładu] 541Art. 74. [Zarząd Zakładu i jego zadania] 543Art. 74a. [Nabór na wolne stanowiska w Zakładzie] 545Art. 74b. [Informacje o kandydatach] 546Art. 74c. [Termin do składania dokumentów] 547Art. 74d. [Lista kandydatów na wolne stanowisko w Zakładzie] 547Art. 74e. [Protokół z naboru] 548Art. 74f. [Informacja o naborze] 548Art. 74g. [Nabór uzupełniający] 549Art. 75. [Rada Nadzorcza j jej zadania] 550Art. 75a. [Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych] 552Art. 76. [Źródła przychodów Zakładu] 554Art. 77. [Wydatki Zakładu] 555Art. 78. [Sprawozdanie finansowe Zakładu] 557Art. 79. [Dane na kontach i ich ochrona] 557Art. 79a. [Pracownicy Zakładu a funkcjonariusze publiczni] 558 Rozdział 8 Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy 561Art. 80. [Obowiązki ubezpieczonych] 561Art. 81. [Wyłączenie stosowania art. 80] 562Art. 82. [Skutki utrudniania wyjaśnienia sprawy] 563Art. 83. [Decyzje ZUS i tryb odwoławczy] 565Art. 83a. [Decyzje ostateczne] 597Art. 83b. [Decyzje i postanowienia] 610Art. 83c. [Postanowienia] 614Art. 83d. [Interpretacje indywidualne] 616 Rozdział 9 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń 622Art. 84. [Nienależnie pobrane świadczenie i jego zwrot] 622Art. 85. [Odsetki i zasady ich wypłacania] 649 Rozdział 10 Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych 657Art. 86. [Zakres kontroli] 657Art. 87. [Uprawnienia inspektorów kontroli ZUS] 660Art. 88. [Obowiązki płatników składek w trakcie kontroli] 662Art. 89. [Wszczęcie kontroli] 664Art. 90. [Miejsca prowadzenia kontroli] 670Art. 91. [Protokół kontroli] 671Art. 91a. (uchylony) 673Art. 91b. [Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów] 673Art. 92. [Bezstronność inspektora kontroli i obowiązek zachowania tajemnicy] 674Art. 92a. [Stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] 675Art. 93. [Inspektor kontroli] 675Art. 94. [Główny inspektor kontroli] 677Art. 95. (uchylony) 677Art. 96. [Obowiązki informacyjne izb i urzędów skarbowych] 677Art. 97. [Delegacja ustawowa] 678 Rozdział 11 Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy 679Art. 98. [Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy] 679Rozdział 12 Zmiany w obowiązujących przepisach 694Art. 99-106. (pominięte) 694Rozdział 13 Przepisy przejściowe i końcowe 696Art. 107. [Obowiązki płatników składek] 696Art. 108. [Identyfikatory płatników] 697Art. 109. [Stosowanie przepisów dotychczasowych] 697Art. 110. ["Ubruttowienie"] 698Art. 111. [II filar emerytalny] 699Art. 112. [Środki FRD] 701Art. 113. ["Stare" rady nadzorcze ZUS] 701Art. 113a. [Prezes ZUS w okresie przejściowym] 702Art. 113b. [Dyrektorzy ZUS] 702Art. 113c. [Stosunek pracy pracowników ZUS] 702Art. 114. [Zmiany majątkowe] 704Art. 115. [ZUS jako następca prawny] 711Art. 116. [Likwidacja "starego" FUS] 714Art. 117. [Kolejowe jednostki organizacyjne i ich przejęcie] 715Art. 118. (uchylony) 716Art. 118a. [Pożyczki z budżetu państwa] 716Art. 119. [Obowiązki banków w okresie przejściowym] 716Art. 120. [Zadania "starego" ZUS] 716Art. 121. [Składka na ubezpieczenie wypadkowe] 717Art. 122. [Uchylone przepisy] 717Art. 123. [Stosowanie KPA] 718Art. 124. [Informacja o danych na koncie ubezpieczonego] 723Art. 125. (uchylony) 723Art. 126. [Stosowanie przepisów o emeryturze hipotecznej] 724Art. 127. [Wejście w życie ustawy] 724Bibliografia 725Wykaz aktów prawnych 731Wykaz orzecznictwa 743

Ważne informacje!

- Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
- Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta
swój kraj określają jako Polska.

- Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
- Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce „Opis”.
- Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce „Opis”.
- Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
- Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
- Aby dokonać zakupu na ebook, należy posiadać aktywne konto na Allegro.
- Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

  

 

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

FIRMA: Ravelo Sp. z o.o. ORGAN, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000442101. ADRES: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

kontakt

reklamacje

ADRES DO REKLAMACJI: ebooki@lideria.pl lub Ravelo Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa OPIS PROCEDURY REKLAMACJI: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@lideria.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, iż nie rozpoczęło się pobranie treści. Rozpoczęcie pobierania (kliknięcie w link w wiadomości email) powoduje, iż prawo do odstąpienia przestaje przysługiwać. Aby dokonać odstąpienia na adres ebooki@allegro.pl należy przesłać oświadczenie woli wg. poniższego wzoru: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] KOSZT ZWROTU RZECZY: Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia pobierania ebooka (kliknięcie w link w wiadomości email) OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem.

pozostałe informacje

CECHY ŚWIADCZENIA: W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.