THE BEATLES: THE BBC ARCHIVES: 1962-1970 HARDCOVER (6541108611)

zakończona
209,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
  • Paczka pocztowa priorytetowa
  • Przesyłka kurierska 25,00 zł
  • lokalizacja: Warrenpoint
  • stan: nowy
  • okładka: twarda
  • rok wydania (xxxx): 2013
  • wydanie: standardowe
  • kondycja: bez śladów używania

THE BEATLES: THE BBC ARCHIVES: 1962-1970 (hardcover)

PRODUCT DETAILS:


Author: Kevin Howlett
Language: English
Publisher: BBC Books
Publication Date: 17 Oct 2013
Dimensions: 28.8 x 28.8 x 4 cm
Format: Hardcover
Pages: 336
Condition: NEW

BBC radio and television played crucial roles during The Beatles' initial breakthrough and subsequent global domination. This book reveals how the relationship between the UK's foremost broadcasting organization and the world's most celebrated pop group developed between 1962 and 1970. This in-depth account of The Beatles' BBC appearances features transcripts of broadcast interviews plus photographs of the group and fascinating documents from the archives. From the unprecedented excitement of Beatlemania to the mature reflection of the last interviews before the group's split, it was all seen and heard on the BBC. Experience the history of The Beatles the way it really happened.

Stan: perfekcyjny (nieużywana, oryginalna)


© PanelReklamowywysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska 25,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Paczka pocztowa priorytetowa
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 1
dodatkowe informacje

dane sprzedawcy

reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej: <BR /> <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kupuj&#261;cy mo&#380;e sk&#322;ada&#263; Sprzedawcy reklamacje dotycz&#261;ce zawartej Umowy pod adresem musicmaestro@eireanninteractive.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie z&#322;o&#380;ona reklamacja powinna zawiera&#263; co najmniej: <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. imi&#281;, nazwisko, adres, adres e-mail Kupuj&#261;cego, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.dat&#281; zawarcia Umowy stanowi&#261;cej podstaw&#281; reklamacji, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem &#380;&#261;dania Kupuj&#261;cego, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.wszelkie okoliczno&#347;ci uzasadniaj&#261;ce reklamacj&#281;. <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Je&#380;eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj&#261; uzupe&#322;nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj&#261;cy zwraca si&#281; do sk&#322;adaj&#261;cego reklamacj&#281; o jej uzupe&#322;nienie we wskazanym zakresie. <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprzedaj&#261;cy rozpoznaje reklamacj&#281; w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid&#322;owej postaci. <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Odpowied&#378; na reklamacj&#281; wysy&#322;ana jest na podany przez Kupuj&#261;cego adres e-mail b&#261;d&#378; na adres poczty tradycyjnej. <BR /> <BR />Prawo konsumenta do odst&#261;pienia od umowy: <BR /> <BR />W ci&#261;gu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub &ndash; w przypadku us&#322;ug - zawarcia umowy, Kupuj&#261;cy (konsument) mo&#380;e odst&#261;pi&#263; od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedaj&#261;cy zwr&oacute;ci wszystkie otrzymane od Kupuj&#261;cego p&#322;atno&#347;ci. <BR />Aby odst&#261;pi&#263; od umowy zawartej na Allegro, nale&#380;y z&#322;o&#380;y&#263; Sprzedaj&#261;cemu stosowne o&#347;wiadczenie woli, pisz&#261;c na adres e-mail: musicmaestro@eireanninteractive.eu <BR />Kupuj&#261;cy mo&#380;e skorzysta&#263; ze wzoru odst&#261;pienia od umowy, podanego poni&#380;ej. <BR />Przesy&#322;k&#281; nale&#380;y nada&#263; na adres otrzymany w korespondencji zwrotnej od sprzedaj&#261;cego dotycz&#261;cej odst&#261;pienia od umowy (r&oacute;&#380;ny w zale&#380;no&#347;ci od lokalizacji kupuj&#261;cego oraz rodzaju sprzedanego przedmiotu). <BR /> <BR /> <BR />O&#347;wiadczenie o odst&#261;pieniu od umowy: <BR /> <BR /> <BR />(O&#347;wiadczenie to nale&#380;y wype&#322;ni&#263; i odes&#322;a&#263; tylko w przypadku ch&#281;ci odst&#261;pienia od umowy) <BR /> <BR />[DANE SPRZEDAJ&#260;CEGO] <BR />&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. <BR />&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. <BR />&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. <BR /> <BR />Ja&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.niniejszym informuj&#281; o moim odst&#261;pieniu od umowy sprzeda&#380;y nast&#281;puj&#261;cej/ych rzeczy &hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;., numer oferty&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; . <BR />Data zawarcia umowy to &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;., data odbioru &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip; . <BR /> <BR /> <BR /> <BR />Imi&#281; i nazwisko&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. <BR />Login Allegro&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. <BR />Adres &hellip;..&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. <BR />Data&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. <BR />&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; <BR />Podpis (tylko je&#380;eli formularz jest wys&#322;any w wersji papierowej) <BR /> <BR />Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odst&#261;pienia od umowy: <BR />W przypadku odst&#261;pienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes&#322;ania Towaru <BR /> <BR />Brak odst&#261;pienia od umowy: <BR /> <BR />Prawo odst&#261;pienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przys&#322;uguje Kupuj&#261;cemu (konsumentowi) w odniesieniu do um&oacute;w: <BR /> <BR />1) o &#347;wiadczenie us&#322;ug, je&#380;eli przedsi&#281;biorca wykona&#322; w pe&#322;ni us&#322;ug&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta, kt&oacute;ry zosta&#322; poinformowany przed rozpocz&#281;ciem &#347;wiadczenia, &#380;e po spe&#322;nieniu &#347;wiadczenia przez przedsi&#281;biorc&#281; utraci prawo odst&#261;pienia od umowy; <BR />2) w kt&oacute;rej cena lub wynagrodzenie zale&#380;y od waha&#324; na rynku finansowym, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie sprawuje kontroli, i kt&oacute;re mog&#261; wyst&#261;pi&#263; przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy; <BR />3) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed&#322;ug specyfikacji konsumenta lub s&#322;u&#380;&#261;ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; <BR />4) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz ulegaj&#261;ca szybkiemu zepsuciu lub maj&#261;ca kr&oacute;tki termin przydatno&#347;ci do u&#380;ycia; <BR />5) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, kt&oacute;rej po otwarciu opakowania nie mo&#380;na zwr&oacute;ci&#263; ze wzgl&#281;du na ochron&#281; zdrowia lub ze wzgl&#281;d&oacute;w higienicznych, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR />6) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; rzeczy, kt&oacute;re po dostarczeniu, ze wzgl&#281;du na sw&oacute;j charakter, zostaj&#261; nieroz&#322;&#261;cznie po&#322;&#261;czone z innymi rzeczami; <BR />7) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; napoje alkoholowe, kt&oacute;rych cena zosta&#322;a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda&#380;y, a kt&oacute;rych dostarczenie mo&#380;e nast&#261;pi&#263; dopiero po up&#322;ywie 30 dni i kt&oacute;rych warto&#347;&#263; zale&#380;y od waha&#324; na rynku, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie ma kontroli; <BR />8) w kt&oacute;rej konsument wyra&#378;nie &#380;&#261;da&#322;, aby przedsi&#281;biorca do niego przyjecha&#322; w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je&#380;eli przedsi&#281;biorca &#347;wiadczy dodatkowo inne us&#322;ugi ni&#380; te, kt&oacute;rych wykonania konsument &#380;&#261;da&#322;, lub dostarcza rzeczy inne ni&#380; cz&#281;&#347;ci zamienne niezb&#281;dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst&#261;pienia od umowy przys&#322;uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us&#322;ug lub rzeczy; <BR />9) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; nagrania d&#378;wi&#281;kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR />10) o dostarczanie dziennik&oacute;w, periodyk&oacute;w lub czasopism, z wyj&#261;tkiem umowy o prenumerat&#281;; <BR />11) zawartej w drodze aukcji publicznej; <BR />12) o &#347;wiadczenie us&#322;ug w zakresie zakwaterowania, innych ni&#380; do cel&oacute;w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod&oacute;w, gastronomii, us&#322;ug zwi&#261;zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je&#380;eli w umowie oznaczono dzie&#324; lub okres &#347;wiadczenia us&#322;ugi; <BR />13) o dostarczanie tre&#347;ci cyfrowych, kt&oacute;re nie s&#261; zapisane na no&#347;niku materialnym, je&#380;eli spe&#322;nianie &#347;wiadczenia rozpocz&#281;&#322;o si&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi&#281;biorc&#281; o utracie prawa odst&#261;pienia od umowy.