System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie nie (6482188237)

cena kup teraz
238,00 zł
z 999 sztuk

Parametry produktu

Autor
Alina Wypych-Żywicka,Andrzej Marian Świątkowski,Andrzej Patulski,Anna Kosut,Eliza Mazurczak-Jasińska,Jerzy Oniszczuk,Kamil Antonów,Krzysztof Walczak,Wojciec Krzysztof,Michał SkĄpski,Tadeusz Kuczyński,Tomasz Duraj,Zbigniew Góral,Zdzisław Kubot
Format
EPUB
Zabezpieczenie
Watermark
Wydano
2015
Wydawca
Kluwer SA Wolters
Kontakt:

Dział Obsługi Klienta
(pon-pt. 09:00-17:00)

teltel.: +48 22 695-45-86 mailmail: ebooki@lideria.pl

System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

Opis eBooka

Pełny tytuł: System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze
Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W publikacji szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami prawa pracy. W opracowaniu opisano wszystkie najważniejsze formy wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in.: cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze, zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych, zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą, zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki, niepracownicze zatrudnienie dzieci, zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy, zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zatrudnienie sportowców profesjonalnych, naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze, administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze, ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze, penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze, pracę nierejestrowaną.

Spis treści

Słowo wstępne 17Rozdział 1 Pojęcie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego 21Rozdział 2 Zatrudnienie niepracownicze z perspektywy polityki społecznej i rynku pracy 272.1. Zatrudnienie niepracownicze a system prawa pracy 27 2.2. Wymiary elastyczności rynku pracy a zatrudnienie niepracownicze 30 2.3. Deregulacja, elastyczność i atypowe formy zatrudnienia a zatrudnienie niepracownicze 34 2.4. Zatrudnienie niepracownicze na polskim rynku pracy 39 2.5. Zatrudnienie niepracownicze na rynku pracy a system prawa pracy - wnioski de lege lata i de lege ferenda 42Rozdział 3 Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze 473.1. Uwagi wstępne 47 3.2. Swoboda wyboru podstaw i ram prawnych zatrudnienia 57 3.3. Wspólne właściwości (communis specialitatis) zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego 68 3.4. Cechy wyróżniające (differentia specifica) niepracownicze zatrudnienie o charakterze cywilnoprawnym 114 3.4.1. Differentia specifica cywilnoprawnego zatrudnienia wypracowane w judykaturze 114 3.4.2. Umowa zlecenia 133 3.4.3. Umowy o świadczenie usług 138 3.4.4. Umowa agencyjna 138 3.4.5. Umowa o dzieło 139 3.4.6. Kontrakt menedżerski 143 3.4.6.1. Kontrakt menedżerski w sektorze publicznym 145 3.4.6.2. Kontrakt menedżerski w sektorze prywatnym 151 3.4.7. Podsumowanie 156 3.5. Stosunek zatrudnienia fundamentum institutiae societatis 158Rozdział 4 Zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych 1614.1. Uwagi wstępne 161 4.2. Stosunek członkostwa jako podstawa świadczenia pracy w spółdzielniach produkcji rolnej oraz innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną 162 4.3. Umowy prawa cywilnego jako podstawa świadczenia pracy w organizacjach spółdzielczych 180 4.3.1. Spółdzielnie produkcji rolnej oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną 180 4.3.2. Spółdzielnie pracy 184Rozdział 5 Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą 1915.1. Umowa o pracę nakładczą jako pojęcie języka prawnego 191 5.2. Umowa o pracę nakładczą jako podstawa zatrudnienia 193 5.3. Źródła prawa kształtujące sytuację prawną osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą 197 5.4. Zakres uprawnień pracowniczych przyznanych wykonawcom pracy nakładczej 208 5.4.1. Uprawnienia w zakresie ochrony sytuacji materialnej wykonawców pracy nakładczej 209 5.4.2. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę nakładczą 214 5.4.3. Ochrona zdrowia i życia wykonawców pracy nakładczej 217 5.4.4. Uprawnienia urlopowe 218 5.4.5. Zaliczanie okresów pracy nakładczej i rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy nakładczej 219 5.4.6. Uprawnienia zbiorowe wykonawców pracy nakładczej 219 5.5. Charakter prawny zatrudnienia nakładczego 220Rozdział 6 Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki 2246.1. Charakter prawny 224 6.2. Nawiązanie umowy o staż absolwencki 227 6.3. Treść umowy o praktykę absolwencką 230 6.4. Rozwiązanie umowy o praktykę absolwencką 234 6.5. Stosunek prawny stażu 235 6.5.1. Charakter prawnego stosunku stażu 235 6.5.2. Nawiązanie prawnego stosunku stażu 243 6.5.3. Treść stażowego stosunku prawnego 248 6.5.4. Ustanie stażowego stosunku prawnego 254Rozdział 7 Niepracownicze zatrudnienie dzieci 256Rozdział 8 Zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy 2748.1. Uwagi wstępne 274 8.2. Zakres znaczeniowy pojęcia "wolontariusz" 277 8.3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń 281 8.3.1. Strony porozumienia 281 8.3.2. Forma porozumienia 285 8.3.3. Treść porozumienia 286 8.3.4. Charakter prawny porozumienia 288 8.4. Obowiązki korzystającego 289 8.5. Uprawnienia wolontariusza 294 8.6. Wolontariat międzynarodowy 296 8.7. Podsumowanie 297Rozdział 9 Zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej 2989.1. Geneza samozatrudnienia 298 9.2. Pojęcie samozatrudnienia 306 9.2.1. Terminologia 306 9.2.2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 309 9.2.3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 310 9.2.4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 312 9.2.5. Podejście doktrynalne do pojęcia samozatrudnienie 314 9.3. Zakładanie działalności gospodarczej 316 9.3.1. Formalności urzędowe 316 9.3.2. Biznesplan przedsięwzięcia 318 9.3.3. Finansowanie działalności 320 9.4. Koszty prowadzenia działalności 323 9.4.1. Opodatkowanie 324 9.4.2. Ubezpieczenia społeczne 325 9.5. Prawa i obowiązki samozatrudnionego w trakcie prowadzenia działalności 327 9.6. Zakaz dyskryminacji 329 9.7. Zawieszenie prowadzenia działalności 331 9.8. Zakończenie działalności gospodarczej 333Rozdział 10 Statusy zatrudnienia sportowców profesjonalnych 33410.1. Uwagi wstępne 334 10.2. Statusy sportowców profesjonalnych w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 335 10.3. Statusy sportowców profesjonalnych według regulacji wybranego polskiego związku sportowego 337 10.4. Statusy zawodników profesjonalnych w świetle regulacji klubów sportowych 339 10.5. Statusy sportowców profesjonalnych według zawieranych z nimi kontraktów 341 10.6. Ujednolicenie statusu pracowniczego oraz statusu cywilnoprawnego sportowców profesjonalnych 344 10.7. Samozatrudnienie sportowców profesjonalnych 345 10.8. Status stypendysty sportowego 349 10.9. Regulacje ochronne statusów zawodników profesjonalnych 351 10.10. Kary zawodników profesjonalnych stosowane przez kluby sportowe 352 10.11. Nagrody za wyniki sportowe 355 10.12. Swoboda wyboru form zatrudnienia sportowców profesjonalnych 356 10.13. Wielowarstwowe regulacje statusów sportowców 357 10.14. Problemy regulacyjne w zakresie statusów sportowców profesjonalnych 359 10.15. Stosunki prawne sportowców ze związkami oraz federacjami sportowymi 362 10.16. Podsumowanie 362Rozdział 11 Naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze 36611.1. Uwagi wstępne 366 11.2. Kształcenie młodych kadr naukowych w ujęciu porównawczym 368 11.3. Studia doktoranckie w świetle obowiązujących przepisów prawnych 371 11.3.1. Wpływ procesu bolońskiego na kształt prawny studiów doktoranckich w Polsce 371 11.3.2. Charakter prawny statusu uczestnika studiów doktoranckich 372 11.3.3. Możliwość łączenia statusu doktoranta ze statusem pracownika 375 11.3.4. Możliwość zaliczania okresu studiów doktoranckich do okresu pracy warunkującego uprawnienia pracownicze 377 11.3.5. Status prawny doktoranta a jego obowiązki 378 11.3.6. Status prawny doktoranta a jego uprawnienia 384 11.4. Podsumowanie 389Rozdział 12 Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze 39112.1. Charakter prawny niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego 391 12.1.1. Uwagi wstępne 391 12.1.2. Poglądy literatury i orzecznictwa na temat istoty niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego (służbowego) 393 12.1.3. Pojęcie i przedmiot niepracowniczego zatrudnienia służbowego 402 12.2. Nawiązanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego 414 12.2.1. Strony niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego 414 12.2.1.1. Podmiot służbowy 414 12.2.1.2. Funkcjonariusz i żołnierz 423 12.2.2. Postępowanie kwalifikacyjne 425 12.2.3. Charakter aktu mianowania 428 12.2.4. Forma i treść aktu mianowania 429 12.2.5. Ślubowanie 432 12.3. Przekształcenie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego (służbowego) 433 12.3.1. Przeniesienie na podstawie formalnie i materialnie jednostronnego aktu prawnego przełożonego 435 12.3.2. Przeniesienie w trybie współdziałania stron 438 12.3.3. Inne zdarzenia powodujące zmianę stosunku służbowego 440 12.4. Uprawnienia funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 442 12.4.1. Pojęcie uprawnień i ich podział 442 12.4.2. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pełnienia służby 444 12.4.2.1. Urlop wypoczynkowy 444 12.4.2.2. Urlop bezpłatny 445 12.4.2.3. Urlop szkoleniowy 446 12.4.2.4. Urlop okolicznościowy 447 12.4.2.5. Urlop zdrowotny 448 12.4.3. Uprawnienia płacowe 450 12.4.4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem 452 12.4.5. Uprawnienia o charakterze socjalno-bytowym 454 12.4.5.1. Zasiłek na zagospodarowanie 454 12.4.5.2. Prawo do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 454 12.4.5.3. Dopłata do wypoczynku 455 12.4.5.4. Zwrot kosztów przejazdu 456 12.4.6. Uprawnienia związane z ustaniem stosunku służbowego 456 12.5. Obowiązki funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 457 12.5.1. Pojęcie obowiązków i ich podział 457 12.5.2. Podstawowe obowiązki związane z pełnieniem służby 460 12.5.2.1. Obowiązek wykonywania poleceń (rozkazów) 460 12.5.2.2. Obowiązek przestrzegania prawa 463 12.5.2.3. Obowiązek zachowania tajemnic związanych ze służbą 464 12.5.2.4. Obowiązek strzeżenia godności służby 465 12.5.3. Obowiązki dodatkowe związane z pełnieniem służby 467 12.5.3.1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych 467 12.5.3.2. Obowiązek poddania się okresowemu opiniowaniu służbowemu 468 12.5.3.3. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych 470 12.5.4. Szczególne zakazy i ograniczenia związane z pełnieniem służby 472 12.5.4.1. Zakaz przynależności partyjnej oraz ograniczenia związane z członkostwem w stowarzyszeniach i innych organizacjach 472 12.5.4.2. Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia 474 12.5.4.3. Zakaz działalności związkowej i uczestniczenia w strajku 476 12.5.4.4. Obowiązek powiadamiania o zamiarze wyjazdu za granicę 478 12.6. Ustanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 479 12.6.1. Pojęcie ustania 479 12.6.2. Rozwiązanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 480 12.6.2.1. Warunki prawidłowości rozwiązania niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 480 12.6.2.2. Obowiązki przełożonego związane ze zwolnieniem ze służby 499 12.6.3. Wygaśnięcie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 500 12.6.4. Uprawnienia w razie naruszenia przepisów o rozwiązywaniu i wygaszaniu niepracowniczych stosunków służbowych 501 12.6.5. Odwołanie kierownika (szefa) służby 505Rozdział 13 Ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze 50813.1. Uwagi wstępne 508 13.2. Konstytucyjny charakter stosunku zatrudnienia parlamentarzystów 510 13.3. Charakter warunków wykonywania mandatu 513 13.4. Pracownicze uprawnienia parlamentarzysty 514 13.5. Uposażenie posłów i senatorów 517 13.6. Świadczenia z tytułu wypadków 522 13.7. Świadczenia zdrowotne 523 13.8. Odprawy 523 13.9. Fundusz świadczeń socjalnych 524 13.10. Dieta parlamentarna i bezpłatne przejazdy 525Rozdział 14 Penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze 52614.1. Zatrudnienie typu penalnego 526 14.1.1. Uwagi wstępne 526 14.1.2. Rola pracy w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności 527 14.1.3. Obowiązek pracy skazanych a zakaz pracy przymusowej 529 14.1.4. Kwestia prawa do pracy skazanych 532 14.1.5. Skierowanie do pracy jako podstawa niepracowniczego zatrudnienia typu penalnego 536 14.1.5.1. Uwagi wstępne 536 14.1.5.2. Charakter stosunku prawnego, w ramach którego świadczona jest praca 538 14.1.5.3. Status skazanego zatrudnionego na podstawie skierowania do pracy 542 14.1.6. Podstawy świadczenia przez skazanych pracy dobrowolnej 565 14.1.6.1. Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia skazanych 565 14.1.6.2. Inne niż umowa o pracę podstawy świadczenia przez skazanych odpłatnej pracy dobrowolnej 582 14.1.7. Podsumowanie 589 14.2. Wykonywanie pracy w warunkach ograniczonej wolności 592 14.2.1. Uwagi wstępne 592 14.2.2. Obowiązek prawny wykonywania pracy 595 14.2.3. Formy prawno-organizacyjne wykonywania kary ograniczenia wolności 598 14.2.4. Naruszenie standardów międzynarodowych o zakazie pracy przymusowej 600 14.2.5. Legalny obowiązek wykonywania pracy przez skazanych 607 14.2.6. Alternatywne formy wykonywania kary ograniczenia wolności 608 14.2.6.1. Uwagi wstępne 608 14.2.6.2. Obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 608 14.2.7. Podsumowanie 611Rozdział 15 Praca nierejestrowana 61215.1. Uwagi wstępne 612 15.2. Praca nierejestrowana a nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa 617 15.3. Legalność zatrudnienia cudzoziemców 623 15.4. Prawne metody zwalczania i zapobiegania pracy nierejestrowanej 632 15.4.1. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów podatkowych oraz kontroli skarbowej 632 15.4.2. Uprawnienia Straży Granicznej i jej współdziałanie z innymi organami 635 15.5. Podsumowanie 645Rozdział 16 Stosowanie przepisów bhp w niepracowniczym zatrudnieniu 65016.1. Cel i zakres badań 650 16.2. Przyczyny i zakres stosowania przepisów bhp poza stosunkiem pracy 654 16.3. Stosowanie przepisów bhp poza stosunkiem pracy w razie świadczenia pracy w celach zarobkowych 661 16.3.1. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia 661 16.3.2. Stosowanie przepisów bhp w razie zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych 667 16.3.3. Stosowanie przepisów bhp wobec skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania 672 16.4. Stosowanie przepisów bhp w razie świadczenia pracy w celach innych niż zarobkowe 674 16.5. Ocena stosowania przepisów bhp poza stosunkiem pracy 678Rozdział 17 Zbiorowe prawo pracy a zatrudnienie niepracownicze 681Rozdział 18 Prawo do sądu a zatrudnienie niepracownicze 694Rozdział 19 Położenie socjalne osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym 70219.1. Uwagi wstępne 702 19.2. Położenie socjalne osób pozostających w cywilnoprawnych stosunkach zatrudnienia 705 19.3. Położenie socjalne osób pozostających w gospodarczoprawnych stosunkach zatrudnienia 712 19.4. Położenie socjalne osób pozostających w handlowoprawnych stosunkach zatrudnienia 721 19.5. Położenie socjalne osób pozostających w administracyjnoprawnych stosunkach zatrudnienia 722 19.6. Położenie socjalne osób pozostających w penalnoprawnych stosunkach zatrudnienia 727 19.7. Położenie socjalne osób pozostających w ustrojowoprawnych stosunkach zatrudnienia 729 19.8. Położenie socjalne osób pozostających w społecznoprawnych stosunkach zatrudnienia 732 19.9. Położenie socjalne osób pozostających w socjalnoprawnych stosunkach zatrudnienia 735 19.10. Położenie socjalne osób pozostających w naukowoprawnych stosunkach zatrudnienia 739 19.11. Położenie socjalne osób pozostających w sportowoprawnych stosunkach zatrudnienia 741Wykaz skrótów 743Bibliografia 751Orzecznictwo 793Indeks rzeczowy 805

Ważne informacje!

- Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
- Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta
swój kraj określają jako Polska.

- Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
- Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce „Opis”.
- Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce „Opis”.
- Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
- Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
- Aby dokonać zakupu na ebook, należy posiadać aktywne konto na Allegro.
- Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

  

 

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

FIRMA: Ravelo Sp. z o.o. ORGAN, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000442101. ADRES: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

kontakt

reklamacje

ADRES DO REKLAMACJI: ebooki@lideria.pl lub Ravelo Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa OPIS PROCEDURY REKLAMACJI: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@lideria.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, iż nie rozpoczęło się pobranie treści. Rozpoczęcie pobierania (kliknięcie w link w wiadomości email) powoduje, iż prawo do odstąpienia przestaje przysługiwać. Aby dokonać odstąpienia na adres ebooki@allegro.pl należy przesłać oświadczenie woli wg. poniższego wzoru: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] KOSZT ZWROTU RZECZY: Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia pobierania ebooka (kliknięcie w link w wiadomości email) OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem.

pozostałe informacje

CECHY ŚWIADCZENIA: W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.